Tear Fund-avond over Nairobi’s I [k ben geruild voor een schaap 1 krottenwijken Geslaagde scouting-dag VIVO-Van der Sluys vernieuwd •1 Iw Dinsdag 5 oktober Weekblad-arts over huiduitslag Zuster Blokker feliciteert Bronzen anjer voor B. F. opent verkoop tentoonstelling Bingo en kaarten voor Langendam bejaarden Het Weekblad Wereldwinkel in Waddinxveen draait nu 2 jaar Weekblad voor Waddinxveen! Sjaak No- De Waddinxvener B. F. Langendam met zijn bronzen anjer. (Foto: Weekblad voor Waddinxveen!Sjaak Note- iEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN - WOENSDAG 29 SEPTEMBER 1982 Een blik in het interieur van VIVO-supermarkt Van der Sluys in het winkelcentrum Groensvoorde. Foto: Week blad voor Waddinxveen!Sjaak Noteboom). HET IS BETER VOOR U BEIDEN EN VOOR HAAR EULOGIA- bENK ER EENS OVER. HIE^ IS NIET GENOEG TE ETEN VOOR 10 KINDEREN. avond over hulpverlening deze avond zal net woord ga uit Nairobi. Ds. Kitonga (bevrijdingsproject) in 1 grote sloppenwijk in wikkelingswerk wordt gedaan. WADDINXVEEN In Het Anker aan de Kcrkweg-Oost (achter de hervormde Brugkerk) houdt het internationaal evangelisch hulpfonds Tear Fund dinsdagavond 5 oktober om acht uur een in de krottenwijken van Nairobi. Op worden gevoerd door ds. Arthur Kiton- w i is directeur van het Ukomboziproject het sociale werk in de Mathare Valley, de Nairobi waar door Tear Fund hulp- en ont- JAREN GAAN VOORBIJ OVERGENOMEN VAN CELADEC Kr rroduktie: Kerngroep Ontwikkelingssamenwerking Waddinxveen. n teboom). IK KAN ECHT NIET MEER ANDERE KANT Er is ook een andere kant. Die van Nairobi, “plaats van koele wateren”. Zo heet in het Masai - één van de ta- KAN HET NIET TERUGKOMEN? Hoeft niet, kan wel. Tenmin ste, zolang de oorzaak niet is gevonden. Men mag er in elk geval op rekenen dat de genees middelen die men heeft gekre gen snel en goed werken en dat men er een tijd lang geen last van zal hebben. Fonds Zuid-Holland, een afde ling van het Prins Bernhard Fonds dat gelden inzamelt voor culturele arbeid. Het is de eerste keer dat het be stuur van het Anjerfonds Zuid- Holland op deze wijze uiting geeft aan zijn erkentelijkheid tegenover particulieren die al gedurende tien of meer jaren de Anjercollecte in hun woon plaats hebben georganiseerd. Het bestuur is van plan voor taan om de driejaar zo’n bron zen plastiek uit te reiken aan personen of instellingen die Scouting St. Victor telt ongeveer 120 leden en 20 leid(st)ers. Deze meisjes en jongens maken deel uit van een groep van 250 jongelui, die het'spel van verkennen onder de vlag van boom). WADDINXVEEN - Maandagavond 4 oktober is er voor alle Waddinxveen- se bejaarden in het Anne Frank-cen- trum aan het Jan van Bijnenpad een bingo-avond met prachtige prijzen. De deelnamekosten bedragen een rijksdaalder. In het Anne Frank-centrum wordt er geprijsklaverjast op woensdagavond 6 oktober om acht uur. Ook hier prachtige prijzen en een deelname prijs van f. 2,50. WAT KAN MEN ZELF DOEN? Is de oorzaak bekend, dan moet men eenvoudig de kwalij ke stof vermijden. Dan krijgen de bacteriën, die de ontsteking bezorgen, minder kans. Bij een vette huid is het goed, er een gewoonte van te maken zich met ongeparfumeerde, ont smettende zeep te wassen. In hardnekkige en ernstige geval len kan men het beste opnieuw naar de huisarts gaan. Die kan bekijken of er verder onder zoek aan te pas moet komen. Maar nogmaals: hoe erg de jeuk ook is, niet krabben. Van krab ben krijgt men wondjes en na een paar dagen heeft men dan nog veel meer jeuk. WADDINXVEEN De Waddinxve ner J. Bezemer is geslaagd voor het politie-examen te Scheveningen. WAT IS ER AAN TE DOEN? Meestal gaan de verschijnse len vlug weg als men gebruik maakt van speciale crèmes of zalven. Die moeten worden aangebracht op de plaats waar de uitslag zit. De huid her stelt zich, de plekjes en schil fers verdwijnen. Het middel dat men heeft gekregen wordt pre cies ‘op maat’ gegeven. Men mag er dus niet meer en niet minder van gebruiken. Vooral te veel kan kwaad, zeker bij kinderen. Het is beslist niet zo dat men door meer te gebrui ken sneller geneest. Als men de kuur heeft afgemaakt, doet men er goed aan het restant naar de apotheek te brengen. Het mag nooit aan een ander gegeven worden. port. Deze oticnting Koopt ae pro dukten direct van coöperaties in ont wikkelingslanden. De produkten bij de Wereldwinkel zijn duurder dan in de supermarkt. Met dit geld echter worden de coöperaties in de ontwik kelingslanden direct gesteund. De coöperaties kunnen zich hierdoor on afhankelijk maken van de grote on dernemingen die het land en de ma chines in het bezit hebben. Wanneer zij onafhankelijk zijn kun nen ze hun arbeiders betere levens omstandigheden garanderen. “Het geld dat U besteedt bij het kopen van bijv, een pak koffie bij een Wereld winkel komt dus direct ten goede aan de arme boeren, die met behulp van hun coöperaties zich een meer mens waardig bestaan kunnen opbouwen. Zodra dit gedaan is kan men echt be ginnen met de ontwikkeling van hun land in de richting die ze zelf willen,” verduidelijkt de Wereldwinkel Wad dinxveen. Ook geeft de Wereldwinkel informa tie over de produkten die zij ver koopt, en over de problemen van de ontwikkelingslanden zelf.' JA, WE Z'JN ARM, MAAR WE HOUDEN VAN ON2E KIN DEREN WADDINXVEEN - Zuster N.K.I. Blokker, verpleegkundige van het Groene Kruis in Waddinxveen, zal za terdag 9 oktober de die dag in het Anne Frank-centrum te houden ver kooptentoonstelling van het plaat- selijkc Welfarewerk officieel openen. Dat gebeurt ’s morgens om tien uur. De verkooptentoonstelling van de af deling Waddinxveen van het Welfare werk is doorlopend geopend tot vijf uur 's middags. WAT IS DE OORZAAK? In grote lijnen kunnen er twee oorzaken zijn: van buitenaf en van binnenuit. De eerste is nog al eenvoudig te verklaren. De huid is in kontakt gekomen met een stof waar ze overge voelig voor is. Dat kunnen er heel wat zijn. Bovendien: de een krijgt de huiduitslag van een stof waar een ander geen last van heeft. Een aantal huid aandoeningen die van buitenaf worden veroorzaakt, noemt de arts kontaktdermatitis. Onstaat de huiduitslag echter van bin nenuit dan noemt de arts dat gewoonlijk eczeem. De oorzaak is dan heel wat moeilijker te vinden. Het lijkt er wel op als of sommige mensen van tijd tot tijd nu eenmaal huiduitslag hebben, zonder dat er een aan wijsbare reden voor is. Soms gaat dat samen met emoties en spanningen. Maar lang niet al tijd. Kinderen kunnen ook ec zeem krijgen, dauwworm heet het dan. Misschien is eczeem ook een kwestie van aanleg. Veel mensen met een van na ture vette huid hebben er last van. Meestal aan het hoofd, de nek, de knieën, polsen en elle bogen. Geen van beide soorten is besmettelijk of gevaarlijk. Men kan het dus niet van een ander oplopen of op een ander over brengen. te pakken, om de klanten optimaal te kunnen laten winkelen zonder steeds gehinderd te worden. Door een betere opstelling van de goederen levert het zoeken naar de artikelen minder problemen op. Ook hebben diverse artikelen een andere plaats ge kregen. De VIVO haalde eind vorig jaar een totaal nieuw systeem in huis, recht streeks uit Amerika. Dit nieuwe sys teem geeft de bedrijfsleiding meer in zicht in het hele winkelgebeuren en len in Kenya - de hoofdstad van dit land. Vaak wordt de stad ook stad van bloemen” genoemd, vanwege alle bloemen en bloesems langs de stra ten en in de parken. Nairobi" wordt geprezen om de schitterende ligging van de Nairobi- en Mathare-rivier, om het gezonde klimaat en de uitbundige zonneschijn. Als grootste stad van Centraal- en Oost-Afrika is Nairobi met 8,8 miljoen inwoners een belang rijk internationaal centrum voor han del en toerisme. Door zijn centrale ligging aan de spoorlijn is de stad een schakel tus sen binnenland en de rest van de we reld. Hoge kantoor- en regeringsge bouwen geven Nairobi het silhouet van een moderne westerse stad. Te gen de heuvels, in de koele gedeel ten, liggen de schitterend aangelegde villawijken, waar veel buitenlanders wonen. Het is goed toeven in Nairo bi, waar de bevolking Engels spreekt en waar de grote hotels de toeristen een aangename verblijfplaats bieden. WADDINXVEEN/DEN HAAG De Waddinxvener B. F. Lan gendam, wonend aan de Aca- ciastraat en in onze gemeen te bekend als een man achter de drumband Cormula’s, is sa men met een aantal streekge noten in het Haagse Provin ciehuis door mr. M. Vrolijk in het zonnetje gezet, omdat hij al 25 jaar betrokken is bij de collecten voor het Anjer fonds. Sinds 1970 organiseert hij deze collecten alleen. Als blijk van waardering voor zijn jarenlange activiteiten ont ving de heer Langendam, die samen met burgemeester C.M. van der Linden naar de residen tie was gereden, vorige week donderdag een bronzen plas tiek, voorstellende een anjer. Dat gebeurde door mr. Vrolijk als voorzitter van het Anjer WADDINXVEEN - Scouting St. Victor kan terug zien op een geslaag de open dag die zaterdag in het ver nieuwde clubgebouw aan de J.W. frisoweg is gehouden. Scouting St. Victor is 1 van de sco: ‘padvindersclubgebouw’ was een middag en avond lang een hele reeks van activiteiten georganiseerd. Tijdens de avond zal door een staf medewerker van het hoofdkantoor van Tear Fund het één en ander ver duidelijkt worden over het werk van deze organisatie. De organisatie van deze boeiende informatie-avond is in handen van de Tear Fund-werkgroep Gouda en omstreken, die tevens zorgt voor een uitgebreide informa tiestand over het werk van Tear Fund en een stand met artikelen uit de Derde Wereld, die geimporteerd zijn door de Stichting Tear Craft Neder land. Voor verdere informatie kan men bellen naar A.S. Landweer, On derweg 65, tel. 5818. WADDINXVEEN - Huiduit slag of eczeem ontstaat door een ontsteking of irritatie van de huid. Die ziet rood en voelt ruw aan. Het kan een grote plek zijn of een aantal kleinere plekjes. Er kunnen blaasjes in verschijnen of bultjes op ko men. Vaak ook ziet men schil fertjes en korstjes. Zulke plek ken jeuken meestal hinderlijk. Geen wonder dat m^n de nei ging heeft eraan te krabben. Niet doen! Het wordt er al leen maar erger van. het samenwerkingsverband lutinggroep Vharles de Fou- cauld, Cathariba van Sienna en Wa piti. Rond de heropening van de Scouting Waddinxveen in de praktijk brengen. In het Gouwedorp zijn in totaal vijf groepen. Het gaat hier om ‘open’ groepen, hetgeen wil zeggen dat zij open staan voor meisjes en leidt voor de klanten tot nog meer service. Zo staan alle artikelen op een vaste plaats en zijn ze voorzien van een schapkaartje, waarop duidelijk de prijs- en artikeleninformatie staat. Door de betere winkelindeling ont staat er ruimte voor een groter as sortiment, dus meer keus! En mis schien wel het belangrijkste: alle artikelen zijn vrijwel steeds in voor raad, op welke dag van de week men ook komt winkelen. WADDINXVEEN De VIVO-super markt van A. van der Sluys in het winkelcentrum Groensvoorde is twee dagen gesloten geweest om veranderd te kunnen worden in een nog gezel liger supermarkt. Op de heropenings- dag donderdag voor een week was er voor iedere klant een leuke attentie. De veranderingen betroffen overigens de binnenkant van de VlVO-super- markt. Door de groeiende klanten kring was de heer Van der Sluys ge noodzaakt het interieur grondig aan jongens uit heel Waddinxveen. De in scouting St. Victor samenwerkende scoutinggroepen kennen 6 speltak- ken. TEGENSTELLINGEN Ds. Arthur Kitonga werkt met zijn Remeeded Gospel Church in de Ma- thare Valley, de grootste krottenwijk van Nairobi, waar zo’n 100.000 men sen proberen in leven te blijven. Nai robi is een stad van grote tegenstel lingen. Een stad met afzichtelijke achterbuurten, waar tienduizenden mensen wonen in de meest ellendige omstandigheden. Per dag komen er in Nairobi 200 tot 300 mensen bij. Het zijn vooral jongeren en mannen, die naar de stad trekken. Zij komen van het platteland waar velen werkloos zijn, met name jongeren die van school komen: 70 procent van hen vindt geen baan. In de hoop op werk trekt men naar de stad. Daar is on voldoende huisvesting en uit allerlei materiaal bouwt men zelf illegaal een woning van karton, plastic, blik en hout. Zo ontstaan de krottenwijken, waar- J van Mathare Valley de grootste is. Een wijk met zo’n honderdduizend inwoners in bouwvallige kroUen, met onvoldoende voorzieningen zoals wa ter, riolering en vuilafvoer. Waar in de nauwe straten de stank je tege moet slaat en waar geiten, kippen en honden in het afval naar iets van hun gading zoeken. Een wijk met grote werkloosheid, want voor velen bracht de stad niet wat men ervan verwacht te; met prostitutie en hoge crimina liteit. Temidden van deze omstandigheden proberen duizenden zelf hun kostje bij elkaar te scharrelen door uit oude autobanden allerlei nieuwe produk ten te maken zoals sandalen en bed matrassen. Of door uit oude blikken trechters en olielampjes te maken. Anderen brouwen en verkopen (ille gaal) bier, handelen in vlees en groen ten, bieden zich aan als boodschap- panjongen of staan in een “thee- kiosk”. De inkomsten van al deze mensen, de beneden het bestaansminimum le ven, zijn laag, de zorgen huizenhoog. De helft van de inwoners van Nairobi eet vrijwel geen vlees. Men eet voor namelijk “sukumawiki”, een soort koolraap samen met witte mais (het volksvoedsel). Ondervoeding is een alledaags verschijnsel. IS MEN ER DAN VANAF? De moderne geneesmiddelen tegen huiduitslag werken snel en goed. Maar uiteindelijk gaat het erom de oorzaak van de uitslag op te sporen. Dat is niet eenvoudig. Er kunnen heel veel stoffen zijn waarmee men in kontakt komt en die slecht zijn voor de huid. Soms kan de plaats van de uitslag helpen de oorzaken te vinden. Zit het tus sen het haar, dan kan ’t van de shampoo komen. Is het zomaar een plekje, dan is misschien een metalen sluiting van de kleding de oorzaak. Misschien is het al leen in een bepaalde tijd van het jaar. In dat geval zou het in planten of bloemen moeten worden gezocht. Het kunnen ook de stoffen zijn waarmee men op het werk in aanraking komt. Chemische middelen en oliën zijn vaak ware boosdoe ners. Als de huiduitslag van binnenuit komt, wordt het nog moeilijker. Maar ook dan kan nadenken helpen. Misschien ontstaat het bij gespannenheid. Of juist in een heel andere si tuatie. Bepaalde voeding kan ook de oorzaak van de proble men zijn. ANDERE ZIEKTES Tegenwoordig beschikt uw huisarts over schriftelijk voor lichtingsmateriaal over een he leboel andere ziektebeelden. Het zijn de patiënteninfo’s van Artsenservice. U kunt er gerust naar vragen. Ze zijn er voor. En ze verduidelijken U precies wat U mankeert. WEEKBLAD-ARTS BERNARD AERTS daarvoor in aanmerking ko men. Het Anjerfonds Zuid-Holland, een afdeling van het Prins Bern- hard Fonds dat in 1946 is op gericht, heeft, ten doel de zelf werkzaamheid van het Neder landse volk te bevorderen op het gebied van de wetenschap, kunst en cultuur. Het betreft objecten van arbeid van plaat selijk en/of regionaal karakter in de provincie Zuid-Holland met uitzondering van de ge meenten Rotterdam en Den Haag. Het Anjerfonds tracht dit doel te bereiken door het verlenen van financiële steun aan personen of organisaties in de aanschaf van duurzame goe deren. De middelen verkrijgt het fonds uit de opbrengst van de jaarlijks te houden Anjer- collecten. I JIJ GAAT MET DEZE MEVROUW MEE, KINDJE NIET HUI LEN, ZÉ ZULLEN GOED VOOR JE xijN y WJ ZULLEN VAN AMERICA HOUDEN ALSOF HET ONS EIGEN KÏNÖ IS. z X WADDINXVEEN - De nu ongeveer twee jaar in Waddinxveen bestaande Wereldwinkel - die produkten ver koopt uit en informatie geeft over ontwikkelingslanden - was vorige week vrijdag weer te vinden op de Waddinxveense weekmarkt in de Wil lem de Zwijgerlaan. De Waddinxveense Wereldwinkel, ontstaan uit de sectie Kennis van het Geestelijk Leven (KGL). van de samenwerkingsschool voor HAVO/ Atheneum aan de Sniepweg en in tussen losstaand van deze school is door de steun en werkkracht van een aantal enthousiaste scholieren uitge groeid tot een goed werkende ideële organisatie. “De Wereldwinkel heeft in twee jaar een professionele inslag gekregen, en de zaken worden serieus aangepakt. Wij zoeken nog steeds nieuwe leden, leder die belangstelling heeft kan bel len met Lex Diks, tel. 4076, of even langskomen op de markt van vrijdag 24 september aldus de secretaris Ton de Kok. De Wereldwinkel koopt haar goe deren in bij de Stichting Ideële Im-

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1982 | | pagina 17