Druky/erkyer^orging i Het Groene Hart n 90 IK NMS j ZV v< SPECIALISTEN IN SPAREN f 7,50 gratis R1 t< Ik 1 S- f HAGOORT LftilBM JK mees*: komplete M||R| iw® programma nu uit bdtlsO W L voorraad leverbaar I V II w wi i i H ƒ339.- NI 51 ÜSgSsg wi Is DAT GEEN BEZOEK WAARD? PHILIPS SCHNEIDER SANYO VIDEO RECORDER BETAMAX-systeem. 72 Uur voor af programmeerbaar. Alle opname en weergave mogelijkheden. Per week 11,33*. Bij Expert nu al v.a. PIONEER (V) PANASONIC type SG-V 03 AM/FM en FM-stereo ontvangst. Cassettedeck met dolby en bandsoort- schakelaar. Volautom. platen speler met rechte toonarm. Incl. boxen. Adviesprijs f743,- r~- 7-" HOLLAND ELECTRO TECHNICS?, TECHNICS type SU-Z 25 I Schitterende versterker, 2 x 25 watt, alle aansluitmogelijkheden en loud- ness. Nu extra voordelig geprijsd! Adviesprijs f 371,-. Expert prijs WATERLEIDINGBEDRIJF „DE RIJNSTREEK” TECHNICS type SL-D 21 DIRECT-DRIVE PLATENSPELER Halfautomatisch, rechte toonarm, element. Advies- Prijs f371,- TDK CASSETTES Type C-60 D 3 STUKS NU VOOR MAAR EXPERT, JUIST NU EEN BETERE KEUS! leder Nieuwe spaarder ontvangt Nederlandsche Middenstands Spaarbank als eerste inleg bij: EIKEN FAUTEUILS 24UURS SERVICE BAUKNECHT fSHARP Expert: Da^s Absolute Zekerheid. ir Liiiiiiii 1 WATERSCHAP DE GOUWELANDEN Galerij 5 - Boskoop Telefoon 01727 - 5536 f f f f AGENTSCHAP BOSKOOP huis- en autosleutels klaar terwijl ‘-b u wacht expert GRUNDIG TELETEKST c ----- fff J| a GOUWESTRAAT 20 BOSKOOP - TEL. 01727-7388 OVERSLAG 1 RUIME PARKEERGELEGENHEID prijs- en modelwijzingen voorbehouden EIKEN-FAUTEUILS Thuisbezorgen: GRATIS Garantie: ZWART OP WIT Service: SNEL GOED Informatie: DEMONSTRATIE Klant: IS KONING Openbare bekendmaking - f llö' F CO1MY VIDEORECORDER type SLC-6 29 SEPTEMBER 1982 ïVEEK a. c. De direkteur. Burg. Colijnstraat 17b Tel. 7249 j f*] w» KRAMER’s BEGRAFENIS ONDERNEMING <2> SONY Tel. 01727-3150 Gouwestraat 18 w/ «O- ie 38 a e De Expert Vakzaak Maakt Alles Waar! ’NA WETTELIJKE AANBETALING in div. maten en kleuren Begrafenissen Transporten Crematies Rouwcentrum Alphen a/d Rijn Wilhehninalaan 19 lelef. 01720-72795 Assurantiekantoor van Barlingen Gouwestraat 15 en 16 - Telefoon 01727-5140 Geopend: maandag t/m vrijdag van 8.30-12.00 uur en van 13.00-17.30 uur ,,Ik weet dat mijn Verlosser leeft" Het heeft de Heere behaagd, voor ons nog onver wacht, tot Zich te nemen mijn lieve vrouw, onze lieve, zorgzame moeder, groot- en overgroot moeder PIETERTJE VAN KLAVEREN VAN OOSTEROM in de ouderdom van 78 jaar. J. van Klaveren kinderen, klein- en achterkleinkinderen Boskoop, 25 september 1982 Mendelweg 35, „De Mendelhof’ De begrafenis heeft heden op de algemene be graafplaats te Boskoop plaats gehad. Nu al vanaf KLEUREN TV CTP 6226. 51 cm beeldbuis. 12 Voorkeur zenders. Per week 8,13 Prijs bij inruil met snaar- aandrijving en MD-element. Kompleet met boxen. Adviesprijs f948,-. BENCO IQ WAI een Sniej balt< Cha gra, strec De onde “gek hale: were tour Tot de Smu felijl nede Als i dooi de e Med dooi ten pum WAI Wad Kwi, tafel Kwii in di ingei klass Kwii t/m Nati. 1 sp grad nog lege: is e voor titie tearr terw ker 2e hard Hier spee ZTT BOK 3-7; wijk nki GS kap. 10-0 Kwii 64; Kwi Moe Kwi KW] Kwi met Peti ber. Kwi Uac OT1 Kin< wed len het ^ris< PLATENSPELER type PL 130 Rechte toonarm. Kompleet met MD-element en stofkap. Advies- I prijs f 225,-. Nu bij Expert 60,— per jaar 120,— per jaar 180,— per jaar 360,— per jaar 720,— per jaar 1.440,— per jaar ƒ2.880,— per jaar ƒ5.760,— per jaar 8.640,— per jaar RADIATOR J|JOliegevuld, waardoor lange warmte- uitstraling verzekerd is. Advies prijs f 159,-. Nu STOFZUIGER type HE 4100 950 watt motor. Draaibaar neuswiel. Draaitopmodel. I Zwenk bare slang., I Met vele hulpstukken. Adviesprijs f 359,-. 11199! 51 cm beeldbuis. 30 Voorkeuze- i zenders. Met draadloze afst. bed. I en Teletekst. Adviesprijs f 2147,-. 1 Per week 16.71*. Priis bii inruil I t “7“ -~r- fa &-:■=& I I, De eeuwige God is u een woning, en onder u zijn eeuwige armen. Deut. 33 :27a Na de laatste maanden liefdevol verpleegd te zijn geweest in „De Mendelhof’ is nu, door de Heere, tot Zich genomen onze lieve moeder en fijne oma HENDRIKA BOS-HOOGENBOOM sinds 22 maart 1969 weduwe van Izaac Bos in de ouderdom van 86 jaar. West-End, Engeland: les en Marjorie Bos-Gilthorpe Boskoop: Adrie en Wilma Bos-Spaargaren Hardegarijp: Riet en Wim van Bergen-Bos Waddinxveen: Gerrit en Dien Mulder-Bos klein- en achterkleinkinderen Boskoop, 26 september 1982 Mendelweg 35, „De Mendelhof’ Correspondentie-adres: Jan Dorrekenskade 30 oost, 2741 HW Waddinxveen. Geen bloemen Woensdagavond is, van 19.00 tot 20.00 uur, ge legenheid tot condoleancebezoek in de Miland- hof; ingang via de brug aan' de Mendelweg. De begrafenis is bepaald op donderdag 30 sep tember om 11.00 uur en zal plaats hebben op de algemene begraafplaats aan de Roemer te Bos koop. Na een moedig gedragen ziekte is door de Heere tot Zich genomen mijn geliefde vrouw, onze lieve moeder en oma MARGJE KRIJNTJE RADDER-VISSER op de leeftijd van 73 jaar. Th. P. Radder kinderen en kleinkinderen Boskoop, 26 september 1982 Kruiskruid 40 Woensdagavond is, in het rouwcentrum, Gouwe straat 18 te Boskoop, van 19.30 uur tot 20.30 uur gelegenheid tot condoleancebezoek. De crematie is bepaald op donderdag 30 septem ber om 14.30 uur en zal plaatshebben in het cre matorium „Hofwijck”, Delftweg 230 te Rotter dam. Tuner behorend bij de versterker i type SU-Z 25. AM/FM en FM-stereo. LED-indicator. Klasse ontvangst! Adviesprijs f 371,-. Expert prijs j f -/w SHAVER type HP 1135. Het fameuse 3-kops model van Philips. Adviesprijs f 177,- Expert prijs 179& f CASSETTEDECK type RT 100 H f Met metal-tape, dolby, LED-indi- catie, autostop. Adviesprijs f 399,-. Bij Expert nu slechts AUDIORACK type TEAM 25 2 x 20 watt. AM- >en FM-ontvangst. .Cassettedeck met VU-meters. Vol- f autom. platen- I l. speler ;V.\DD vrijdag veense de bes< uren ii Sniep’ voor s culiere De dc gewen kon, o genree denen aantal nog in De br zijn 19.30 20.15 21.00 ploma recrea MELT De in wacht leden is het zich i plaats ten. om 1! De c zoen ren f. per ja veren: bad vangs keling KNBJ Dat d noem hand! aan d van den, tal g< ken van hulp daarn bevoi Voor beurt Redd den 1 de he straa zwen Sniep MEUBELTOONKAMERS g g van wijngaarden JULIANASTRAAT 20-24 - TELEFOON 01727 3248 - BOSKOOP oosten daarvan gelegen bedrijfsgebouwen. II. Het dagelijks bestifur van het waterschap maakt tevens ter voldoening aan het bepaal de in artikel 5, lid 3 van het reglement voor het waterschap De Gouwelanden bekend dat zij bij hun besluit van 9 september 1982, nr. 82991 aan de provincie Zuid-Holland te ’s-Gra- venhage ontheffing hebben verleend voor het vernieuwen van een gedeelte oevervoor- ziening langs de noordelijke oever van de Ot- wegwetering te Boskoop. Op grond van het bepaalde in artikel 165c, lid 4 van het Algemeen Polderreglement res pectievelijk artikel 185, lid 2 van het regle ment voor het waterschap staat ter zake van bovenomschreven besluiten voor belangheb benden beroep open op Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, Koningskade 1 te ’s-Gra- venhage en wel tot aan het einde van een termijn van 30 dagen na dagtekening van deze bekendmaking. Boskoop, 29 september 1982 Het dagelijks bestuur voornoemd, A. Oudijk, dijkgraaf K. Heinen, secretaris-ontvanger Coedkoopl Maar dan wel Hf de euvar-VAK OUKl I. Het dagelijks bestuur van het waterschap De Gouwelanden maakt ter voldoening aan het bepaalde in artikel 165c, lid 3 van het Alge meen Polderreglement bekend dat zij bij hun besluiten van 9 september 1982 de navolgen de vergunningen hebben verleend: nr. 82281, aan de heren A. A, Nijveldt en A. W. ter Braake, respectievelijk wonende Laag Boskoop 2 en 4 te Boskoop voor het maken van een dam in de tussen hun percelen en het Laag Boskoop gelegen watergang; b. nr. 82282, aan de heer C. P. H. Domisse, Van Hogenhoucklaan 132 te ’s-Gravenhage vergunning hebben verleend voor het ma ken van een dam in de tussen zijn perceel, Laag Boskoop 6 te Boskoop en het Laag Boskoop gelegen watergang; nr. 82942, aan de heer L. E. van Leeuwen, Middelburgseweg 86 te Boskoop voor het maken van een dam in de ringvaart van de polder Middelburg ter hoogte van zijn ten Gevestigd te Boskoop Kalverdans 32, Postbus 26, tel. 01727-4044 Aan onze verbruikers, In de vergadering van 1 september 1982 heeft het Algemeen Bestuur onderstaande tarieven vastgesteld. I. VASTRECHT (ongewijzigd) Watermetercapaciteit Watermetercapaciteit Watermetercapaciteit Watermetercapaciteit Watermetercapaciteit Watermetercapaciteit Watermetercapaciteit Watermetercapaciteit Watermetercapaciteit 10" II. VERBRUIK Het waterverbruik wordt met ingang van 1 januari 1983, of zoveel eerder dan wel later als de periodieke watermeter- opname plaats vindt, berekend tegen ƒ1,19/m3. De tariefswijziging is in overeenstemming met de richtlijnen van het Ministerie van Economische Zaken. Tevens maken wij van de gelegenheid gebruik u nogmaals te wijzen op de mogelijkheden tot automatische betaling van de termijnbedragen. De korting hiervoor bedraagt 0,50 per auto matisch afgeschreven termijnbedrag. Indien u in de toekomst wenst over te gaan tot het automatisch laten afschrijven van uw nota’s, kunt u hiervoor een machtiging aanvragen. Belt u dan 01727-4044, toestel 21 In plaats van kaarten Op 2 oktober 1982 zijn wij RIEN en CORRIE DE WIT 25 jaargetrouwd. U kunt ons feliciteren op 2 oktober a.s. van 19.00 tot 20.00 uur in Hotel „Neuf’ te Boskoop.^ 29 september 1982 Berkenweg 75, Boskoop 1/ 31 '3 '4 1” - 5/4” 1V2” 2" 3" 4” 6” 8" BETAMAX-systeem. Frontloader. Met o.a. picture-search. Alle opname en weergave mogelijkheden. Adviesprijs f 2345,-. Per week 18,81* Bij Expert l

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1982 | | pagina 6