STAANPLAATSEN BIJ E Vreemdeling (18) in bosjes nabij De Bonkelaar TAPTOE CONCORDIA Nieuw bedrijfspand P. van Blitterswijk in Gouderak Kleuters vierden feest Publieke belangstelling in Sporthal zeer groot Rozenburcht Cattenburch Kwiek start Vijftienjarig bestaan Prinses Beatrixschool wint Marchant zaalvoetbal- tournooi 1982 NIET MÉÉR ZWEMUREN VOOR WRB Burgemeester ziet taptoe wel zitten nieuw seizoen hoopgevend POLITIENIEUWS WADDINXVEEN z 1 I 982 A Het 15-jarig bestaan van de rooms-katholieke kleuterschool Prinses Beatrix aan de Jacob Catslaan werd gevierd CURSUS BLOEMENSCHIKKEN van Blitterswijk (schilderwerken en met onder meer een optreden van leerlingen van de nabijgelegen lagere St. Paulusschool. (Foto: Weekblad voor Waddinxveen!Sjaak Noteboom). (EEKBLAD VOOR WADDINXVEEN - WOENSDAG 29 SEPTEMBER 1982 De nieuwe bedrijfshuisvesting van P. glasisolatie) in Gouderak. WADDINXVEEN - De zaterdagavond in de sporthal “de Sniep” voor de vijfde maal gehouden taptoe heeft wat publieke belang stelling betreft alle voorgaande muziekfestijnen geslagen. Onge veer 1.000 bezoekers hebben zich een aantal uren vermaakt met het door het Waddinxveense fanfarecorps Concordia georgani seerde spektakel, waaraan ook meededen de Waddinxveense showband Voorwaarts, de muziekvereniging Lelystad, de show band Wilhelmina uit Sleeuwijk en de Achterhookse Folkloredan sers uit Ruurlo. Verwacht wordt dat de jaarlijkse taptoe volgend jaar weer zal worden herhaald, ondanks net dicht draaien van de gemeentelijke subsidiekraan. WADDINXVEEN - De rijkspolitie van Waddinxveen trof vorige week maandag in de bosjes nabij het jeugd- en vrijetijdscentrum De Bonkelaar een met Vuil besmeurde man aan. De man, die lag te slapen, bleek een 18- jarige uit Frederikshavn afkomstige Deen te zijn. Zonder een cent op zak zwierf en liftte de man door Europa en was op weg naar Denemarken. Via het Deense consulaat werd bemiddeld, dat de man een dag later het land werd uitgezet. I Het optreden van het fanfarecorps Concordia (straks harmonie Concor dia) in de sporthal” de Sniep” tijdens de Taptoe 1982. (Foto: Weekblad voor L.A.Q. de Wolf te Waddinxveen. K i I Voor informatie en/of opgave: Bel 01717 - 2010* SNELHEIDSCONTROLE Bij snelheidscontrole, gehouden op woensdag 22 september op de Noordka- de en de Beethovenlaan, werden 13 automobilisten bekeurd wegens het overschrijden van de maximum snel heid. Er werden onder meer snelheden van 78 km per uur gemeten. een woord van dank uit aan het mas saal opgekomen publiek. Op de klanken van de mars ‘drumbo’ verlieten medewerkers en publiek de sporthal en keerde de rust weer. De organisatoren bleken na afloop, en terecht, tevreden te zijn over het re sultaat, doch waren wel van mening dat het voor het publiek enigzins te lang ging duren zodat bij herhaling getracht zal worden het programma qua tijdsduur in te korten. Dat er een herhaling komt is vrijwel zeker mede gezien de resultaten van afgelopen za terdagavond. DIEFSTAL OVERDAG Op vrijdag 24 september vroegen twee jeugdige knapen bij een bewoonster van de Prinses Margrietstraat of zij van de te lefoon mochten gebruik maken. Door één van de knapen werd getelefoneerd. Korte tijd nadat de knapen waren ver ken trof zij de knapen op de weekmarkt aan en met hulp bracht zij de jongens naar het politiebureau. De jongens, re spectievelijk 13 en 15 jaar oud, waren af komstig uit Reeuwijk en Gouda. De 15- jarige knaap was reeds en bekende van de politie. Na verhoor zijn de knapen heengezonden. AANRIJDINGEN Op donderdag 23 september werd ge constateerd, dat een automobiliste een in de Juliana van Stolberglaan gepar keerd staande personenauto aanreed, waarbij dit voertuig aanzienlijke mate riële schade opliep. Korte tijd later werd bij de Waddinxveense rijkspolitie door een vrouw aangifte gedaan dat haar auto was aangereden en dat de veroorzaken de bestuurder was doorgereden. Bij na der verhoor op het politiebureau en na het tonen van de diverse gevonden spo ren, bekende zij dat zij zelf de schuldige was aan het ongeval in de Juliana van Stolberglaan. Op vrijdag 24 september omstreeks 08.00 uur vond er een ongeval plaats op het fietspad van de Gouwebrug in rijks weg 12. Op het erg smalle fietspad wilde een bromfietser een fietser inhalen, waarbij zij elkaar raakten en beiden ten val kwamen. Hierbij ontstond lichte Ma teriële schade. De bromfietser werd voor medische behandeling naar een arts gebracht. Dezelfde dag omstreeks 17.00 uur vond er een aanrijding plaats op de Willem de Zwijgerlaan. De bestuurder van een personenauto reed.uit parkeerstand weg en had een naderende auto niet gezien. Er deden zich geen persoonlijke onge lukken voor. Op zaterdag 25 september om 17.00 uur vond er op de Sniepweg een licht ongeval plaats. Een automobilist haalde in en voegde onjuist in en kwam daarbij in aanraking met een andere personen auto. Lichte materiële schade was hier bij het gevolg. Op dinsdag 21 september omstreeks - Ise Zijde te Moerkapelle een aanrijding plaats, waarbij een 18-jarige in Moerka pelle wonende bromfietser met een ge broken arm en vermoedelijk een hersen schudding naar het Bleulandziekenhuis te Gouda moest worden overgebracht. Een automobilist had kort voor het on geval getankt en wilde op de rijbaan zijn auto keren. De naderende bromfietser wilde de auto ontwijken, echter dit ge lukte niet, waarna de aanrijding volgde. FOLKLOREDANSERS Na zo’n 45 minuten aaneengesloten muziek, waarbij af en toe de geluids barrière doorbroken dreigde te wor den, volgde met het optreden van de Achterhookse Folkloredansers een rustiger moment in het programma. Op muziek van enkele accordeons werden diverse oude dansen uit de streek vanwaar zij komen uitge voerd, telkens ingeleid door een kor te uitleg van één der dansers. Ook werd er bij enkele dansen door de dansgroep gezongen hetgeen de aanleiding was dat ook een aantal be zoekers hieraan deelnamen. Hoewel voor de oudere bezoekers het optre den van de dansgroep nog wel lan ger had mogen duren was het mis schien toch beter geweest het optre den van hun te splitsen in meerdere korte optredens. Nadat de volksdansgroep de zaal had verlaten via de achteringang mar cheerde het fanfarekorps Concordia de hal binnen. Na zich aan het pu bliek te hebben voorgesteld werd de show vervolgd op de klanken van een aantal Russische volksliederen. In het bijzonder de muziek, maar ook de bijbehorende show, werden goed uit gevoerd waarbij de majorettes het grootste aandeel hadden. Maar ook WADDINXVEEN - ‘Graag wil ik u als beschermheer van Con cordia gelukwensen met deze lustrum-taptoe. Hopenlijk zal dit festijn nog vele jaren in Waddinxveen plaatsvinden. Als burgemeester van Waddinxveen ben ik er trots op dat ook dit soort muzikale aktiviteiten voor de inwoners van onze ge meente wordt georganiseerd. Immers een stad of dorp zon der muziek is als een ei zonder zout”. Dat schreef burgemeester C.M. van der Linden in het pro grammaboekje van de zaterdag avond in de Waddinxveense sporthal “de Sniep” door het fanfarecorps Concordia ge houden Taptoe Waddinxveen 1982. Onze eerste burger meende dat iedere liefhebber van blaasmuziek het ten zeer ste waardeert dat reeds voor de vijfde achtereenvolgende keer een dergelijke taptoe in Wad dinxveen is gehouden. Het was overigens de laatste keer dat het publiek Concordia als fanfarecorps heeft kunnen zien optreden. De in 1898 op gerichte vereniging schakelt de ze week namelijk om naar een harmoniebezetting. Concordia- yoorzitter A.C. van Rutten: “De opleiding van klarinetten en dwarsfluiten is in volle gang. Als er nog dames en heren zijn die al een instrument bespelen voor harmoniebezetting (alle koper-instr., klarinetten, flui ten enz.) zouden zij het beste direct bij de omschakeling kun nen aansluiten, dus begin okto ber. Op donderdag hebben wij onze vaste repetitie-avond”. Dat de organisatie van de jaar lijkse taptoe een groot werk is wordt op diverse plaatsen in het dikke programmaboekje duidelijk gemaakt. Het door de heer R. van Eist geregisseerde evenement werd mede mogelijk gemaakt door Rabobank Wad dinxveen, meubelfabriek Mulle- man, NKF Kabel BV, Houtin dustrie De Gouwe BV, Toering- carbedrijf Gebr. Buitelaar, Gebr. Markus, Transportbedrijf Van den Akerboom, Albert Heijn Waddinxveen, Joh. Zwij gers BV, Specialiteitenrestau rant De Gouwe Dis en Rhowax BV. zou hier, hoewel de voor deze avond gekozen muziekstijl er niet om vraagt en ondanks de diverse formatie’s die werden geformeerd, nog meer creati viteit in de bewegingen van het korps kunnen worden gestopt. Het geheel was overigens het bekijken meer dan waard. BESTE OPTREDEN Na een extra optreden van het majo- retten-peleton van de tamboer- en muziekvereniging Lelystad, dat volg de op een optreden van Concordia en waarin de meisjes uit Lelystad veel beter presteerden dan tijdens het op? treden met het complete korps, werd het programma vervolgd met het op treden van de showband Wilhelmina uit Sleeuwijk. Alleen al het opmar cheren dwong respekt af bij het pu bliek. Hun optreden kan dan ook betiteld worden als het beste van alle optre dens. Met strakke hand én discipline werd op alle fronten een perfecte show ten tonele gebracht zodanig dat zelfs menig korps met enige faam er jaloers op zou kunnen zijn. Na een tweede optreden van de Ach terhookse Folkloredansers traden alle korpsen de hal binnen om een aan vang te maken met de finale. In een stampvolle sporthal, waarin zich op dat moment circa duizend personen bevonden, werd het finale-program- ma afgewerkt met als hoogtepunt on getwijfeld de uitvoering van de “Ne derlandse Taptoe Hymne”. Terwijl de echo de laatste tonen van het “Wilhelmus” nog eens deed herhalen werd door de presentatrice de taptoe besloten door een dankwoord te rich ten aan alle medewerkers, waarbij te gelijkertijd een herinneringsgeschenk werd overhandigd. Ze sprak tevens Vervolgens was het de beurt aan de Waddinxveense showband Voor waarts. Bij hun geen gebrek aan mu ziek, hetgeen werd afgewisseld met perfekt drumwerk van de tamboers. De Latijns-amerikaans aandoende show was zichtbaar goed voorbereid en werd met veel enthousiasme uit gevoerd. Wat meer variatie in de be weging van de band en de majoret tes zal de betiteling showband ze ker ten goede komen. TANKEN ZONDER BETALEN Op dinsdag 21 september werd door een 24-jarige uit Vught afkomstige man bij het Shell-station langs de rijksweg 12» benzine getankt, waarna de man zonder te betalen weg reed. Door personeel van de Algemene Verkeersdienst werd de door gereden bestuurder echter aange houden. Tegen de man wordt proces verbaal opgemaakt. VERKEERSCONTROLE Bij gehouden verkeerscontrole op vrij dag 24 september door de Waddinxveen se rijkspolitie in samenwerking met de Verkeersgroep in het district ’s-Graven- hage werden één personenauto en 3 bromfietsen voor nader onderzoek uit het verkeer genomen. Verder werden processen-verbaal opgemaakt terzake de gepleegde overtredingendefect stop licht (1); gladde banden (3); niet dragen gordel (2); lekke uitlaat (2); defecte hoorn (1); verlopen rijbewijs (1) en een onjuist kenteken. Ruim 30 automobilisten en bromfietsers werden in de gelegenheid gesteld alsnog hun diverse bescheiden te tonen. Een onverzekerde bromfiets werd inbeslag- genomen. Tegen de bestuurder en de ei genaar zal proces-verbaal worden opge maakt. LdDINXVEEN Met ingang van Lidag 1 oktober heeft de Waddinx- Lnse Reddingsbrigade (WRB) weer L beschikking over een aantal zwem- Len in het overdekte zwembad “de Liep”, dat deze week weer open is Lor scholen, verenigingen en parti- Llieren. L- door het bestuur van de WRB Lwenste uitbreiding van zwemuren Ln, ondanks goede pogingen van het Lneentebestuur, om praktische re- Lnen, nog niet plaatsvinden. Een Lntal voorstellen zijn op dit moment Lgin studie. L brigade-uren op de vrijdagavond Ljn daarom als volgt ingedeeld: Iji JO - 20.15 uur: brevet 1, 2 en 3; k.15 - 21.00 uur: brevet 4 en 5; 61.00 - 21.45 uur: brevet 6 en di- Lma A en B, 21.45 - 22.30 uur: L-reatief. klEUWE LEDEN je in januari van dit jaar ingestelde Lachtlijst is door herindeling van de Wen komen >te vervallen. Hierdoor L het mogelijk om naast diegenen die Lch op de wachtlijst hadden laten kaatsen, nieuwe leden welkom te he ien. De nieuwe leden zijn welkom Ln 19.30 uur. De contributie voor het zwemsei- Len 1982-1983 bedraagt voor junio ren f. 65,— en voor senioren f. 70,— per jaar. In deze contributie zijn de verenigingskosten, de toegang tot het bad tijdens brigade-uren, de ont vangst van het brigadeblad “De Dren keling” en de contributie voor de KNBRD samengevat. Dat de contributie ondanks bovenge noemde kosten op dit lage niveau ge handhaafd kan blijven is te danken aan de geheel kosteloze medewerking van alle kaderleden. Deze kaderle den, met inbegrip van een groot aan tal gediplomeerde instructeurs, wer ken elke week aan de doelstellingen van de brigade: Het verlenen van hulp aan drenkelingen en al hetgeen daarmee verband houdt of daaraan bevorderlijk kan zijn. Voor meer informatie over het ge beuren binnen de Waddinxveense Reddingsbrigade kan men zich wen den tot het secretariaat van de WRB; de heer P.J. v.d. Laarse, Brug. Troost- straat 20, tel. 7168, of tijdens de zwemuren in het zwembad “de Sniep”. WADDINXVEEN - Zaterdag voor een week werd er in de sporthal “de Sniep” het tweede Marchantzaalvoet- baltoumooi gehouden. Zes teams, ICha Cha, ’t Smulhoekje, W.S.E., Je- gra, Rozenburcht en Marchantsport, streden om de ereplaatsen. De ploegen deden niet voor elkaar onder, zodat er hard moest worden “geknokt” om de punten binnen te halen. Pas in de laatste wedstrijden werd bekend hoe de uitslag van het toumooi zou zijn. Tot één van de beste mannen behoor de ongetwijfeld de doelman van ’t Smulhoekje, die door zijn voortref felijk keep werk zijn ploeg voor grote nederlagen behoedde. Als invallend team wist Rozenburcht, door hun verrassend aanvallend spel, de eerste prijs in de wacht te slepen. Mede dank zij Peet van de Louw, die door zijn snelle passes en harde scho ten zijn ploeg menigmaal een doel punt bezorgde. later op de dag al in Lisse aan. Voor de kleuters was het een bijzon der leuke dag, die óverigens ook de naastgelegen lagere St. Paulusschool tot activiteiten bracht. Leerlingen uit de zesde klas kwamen disco- dansjes op kleutermuziek laten zien op de school die in feite op 27 augus tus 196 7 in gebruik werd genomen. WADDINXVEEN/GOUDA - In het handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Mid- den-Holland is nieuw ingeschreven Maatschappij voor Ontwikkeling van Bouwprojekten Cattenburch BV, Den Haag. Plaats van vestiging: Wad dinxveen. Omschrijving bedrijf: Het verlenen van bemiddeling bij de aan- en verkoop en de financiering van on roerend goed enz. Maatschappelijk kapitaal f. 75.000,—, waarvan ge trokken, miste de vrouw haar portemon- plaatst/gestort f. 15.000,—Directeur neemet/40,-inhoud. Na enige tijd zoe- WADDINXVEEN De rooms-katho lieke kleuterschool Prinses Beatrix aan de Jacob Catslaan heeft vorige week vrijdag het 15-jarig bestaan van deze school van de Stichting voor Katholiek Onderwijs St. Victor fees telijk gevierd. Met hun ‘jufs’ Carin van der Meer en Mariene de Kruyf hebben de 51 kleuters uit de twee- Gouderak een race tegen de klok af gelegd om alles op tijd gereed te krij gen, “maar we hebben het gehaald”, zo stond in de uitnodiging om de of ficiële opening bij te wonen. “Wij zijn nu gemakkelijk te bereiken en we hebben een zee van ruimte”, is kort samengevat het oordeel van het in de streek bekende schilders- en glasbedrijf Van Blitterswijk. WADDINXVEEN/GOUDERAK Gouderak’s burgemeester J.G. de Zeeuw heeft vorige week vrijdag avond de nieuwe bedrijfshuisvesting van schildersbedrijf P. van Blitters wijk en Van B Etters wijk Glas BV (isolerende beglazing, vlakglas, fi- guurglas) officieel in gebruik gesteld. Het schildersbedrijf, dat ook in Wad dinxveen is gevestigd en wel aan de Nesse, heeft aan het Middelblok in V klassige kleuterschool een ochtend en een middag plezier gemaakt. Er konden poffertjes worden gegeten, er was een Levend Ganzen- bord-spel (dat door het mooie weer buiten gedaan kon worden), er was een optreden van een goochelaar en er konden ballonnen worden opge laten. Eén van die ballonnen kwam Toen klokslag acht uur ’s avonds de taptoe werd geopend door Concordia met een voor deze gelegenheid door haar eigen dirigent speciaal gearran geerde openingsfanfare, was elke be schikbare zitplaats bezet en moest een aantal bezoekers genoegen ne men met een staanplaats. Na het welkomstwoord, dat werd ge spróken door de voor deze gelegen heid aangetrokken presentratrice Nancy Roskam-Kleyn, die op voor- treffebjke wijze ook de verdere pro- garmma-onderdelen van een korte uiteenzetting deed voorzien, volgde het optreden van de tamboer- en mu ziekvereniging Lelystad. Met iets te veel aan drumwerk en te weinig mu ziek van het orkest werd een redelijk goed optreden vertoond. DIEFSTAL/INBRAAK Op maandag 20 september werd ont dekt, dat uit een personenauto, welke stond geparkeerd aan de Oostpolder- weg, een passer en een fles wijn waren ontvreemd. Dezelfde dag werd aangifte gedaan van diefstal van een zwart leren jas uit een geparkeerde personenauto - (Schielandweg)’gedaan. De jas verte-, 09.20 uur ^nd^op^de^Moerkapeh genwoordigde een waarde van ca. 300,-. Op dinsdag 21 september werd bij de plaatselijke politie gemeld, dat bij een bedrijf aan de Zuidelijke Dwarsweg voor ca. 700,- aan aluminium was ont vreemd. Korte tijd later werd deze hoe veelheid aluminium in Nieuwerkerk aan den IJssel te koop aangeboden. De politie werd gealarmeerd, echter bij hun komst bleek de vogel te zijn gevlo gen. Bij onderzoek bleek het hier te gaan om een bekende van de politie, die on langs uit gevangenschap wist te ont vluchten. Hij wordt nog door meerdere politie-instanties gezocht. Vanuit de garderobe van het Anne Frank-centrum werd een helm ont vreemd op vrijdag 24 september. In uw omgeving te: BOSKOOP in de Rijks Middelbare Tuin bouwschool. Aanvang: ma. 4okt. 1982. WADDINXVEEN in de Koningin Wilhelmi- naschool. Aanvang: wo. 6 okt. 1982. De wekelijkse cursus bloemenschikken staat onder leiding van een ervaren en bevoegde leerkracht. De cursus bestaat uit 8 lesavonden. Na iedere les van 19.30- 21.30 uur nemen de deelnemers een fraai bloemstuk mee naar huis. Het cursusgeld bedraagt 156, in clusief bloemen en het materiaal, als mede een overzicht van de lesstof, de cursus is dus volledig verzorgd. In september start ook nog de vesti- gingsopleiding bloemenschikken en binden (bioemist-winkelier). Opgave binnen 10 dagen door een (brief)kaart te zenden aan Stichting Bevordering Onderwijs aan Volwas senen (SBOV). Sir Winston Churchill- weg 2. 2251 CX VOORSCHOTEN. Gaarne duidelijk uw naam. adres en cursusplaats vermelden. Na opgave ont vangt u een bevestiging. WADDINXVEEN - Voor de Waddinxveense tafeltennisvereniging kwiek is afgelopen week het nieuwe hfeltennisseizoen van start gegaan. Kwiek speelt met 17 senioren teams de competitie, welke als volgt zijn ingedeeld: 2e klasse: Kwiek 1; 3e klasse: Kwiek 2 t/m 4; 4e klasse: Kwiek 5 t/m 8; 5e klasse: Kwiek 9 t/m 17. Natuurlijk is het nog moeilijk om na i speelweek reeds kampioens (of de- Padatie)kansen te bepalen, daar er n°g te weinig van de andere poule- jegenstanders bekendis. Hoopgevend ls echter wel de promotieregeling 'oor de eerste helft van de compe titie. Uit de 3 e klasse promoveren 2 teams, uit de 4e en 5e klasse 3 teams, terwijl degraderen nog iets moeilij- Her is geworden. Voor de “eeuwige ‘c en 3e” een extra impuls om er I hard tegenaan te gaan. I Hier nu de uitslagen van de eerste I speelronde: pTTC I - Kwiek 1 6-4; Kwiek 2 - IBOK 2 5-5,Kwiek 3 - Vriendensch. 9 3 7 i Kwiek 4 - TTVN 4 2-8; Reeu- Ptjk 2 - Kwiek 5 1-9; Kwiek 6 - PKFW 2 8-2; BOK 3 - Kwiek 7 6-4; po 2 - Kwiek 8 7-3; Kwiek 9 - Moer- raP- 6 9-1; Kwiek 10 - Reeuwijk 7 I Kwiek 11 - TOP 9 4-6TOP 8 - I Kwiek 12 6-4; Boskoop 5 - Kwiek 13 |H; iMoerkap. 3 - Kwiek 14 10-0; |K*iek 15 - Eldos 8 3-7; Kwiek 16 - I Moer kap. 2 0-10; Vriendensch. 25 - I Kwiek 17 2-8. I lEK-junioren I speelt de junioren-competitie I 4 juniorenteams. De eerste com- I h Geronde was zaterdag 18 septem- I ,,er; Uitslagen le klasse: ILAC 2 - I ■j"leK 1 7-3; 3e klasse: Kwiek 2 - I Ott 4e klasse: Kwiek 3 - I K' Smash 2 - Kwiek 4 2-8. I Kraag een competitie- I strijd van de junioren zouden wil- I cn zien, zijn bij Kwiek iedere zater- I ^ochtend welkom vanaf half 10 in I Kwiek-clubgebouw aan de J.W. I ’hsoweg. f --W i

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1982 | | pagina 7