Paul van Schie Praten over nieuwe winkels aldie' Datsun Cherry Fiat 127 Ford'Fiêsta Ford Taunus Mazda 323 Renault 4 VW Golf (prijzen mcl BTW) ’’Grandioze Opening” van ”de Vitaminebron Zie advertentie elders in dit blad informeert partij over bezuinigingen W’veens beste spuitgasten in Brugcentrum Onafhankelijk Nieuwsblad Vox Jubilaris en Jeugdkoor I F. H. DERUIJTER BAZAR DE PADDESTOEL -re&rd Uitgereikt door voorzitter A. Kooyman aan vier muzikanten Vox Jubilans presenteerde nieuwe langspeelplaat in De Hoeksteen OPEL r UW OFFICIËLE OPEL SERVICE DEALER VOOR WADDINXVEEN-BOSKOOP EN MOERKAPELLE Tuincentrum Noord ASSURANTIEKANTOOR GARAGE VAN NIELEN Kerkweg-West 1 Waddinxveen Telefoon 01828-2205 r WOENSDAG 20 OKTOBER 1982 38e Jaargang - No. 1792 n ALS WIJ HET lliuilll DORPSTRAAT 59 WADDINXVEEN, TEL.: 01828-5155 N LEKKE UITLAAT KAN MEER KOSTEN DAN U DENKT! EXPLOITATIE; F. VAN KEMPEN, KANTOORORAN JELAAN 9, TEL. (01828)4788; NA 18.00 UUR TEL. (01803) 8007 Hero.Gem. Zangvereniging Dirigent.Pieter Stolk HUISWERK DOEN, SLAAGT U ZÉKER, de pater makelaardij b.v. schieiandweg 7 2741 ma waddinxveen 01828-3822 VERZEKEREN en/of FINANCIEREN? 5 Amalia van Solmsstraat 32 Waddinxveen Telefoon: 01828-2044 Donderdag 21, vrijdag 22 en zaterdag 23 oktober, wijkgebouw De Paddestoel, Lijsterbesstraat. HOOFDREDACTEUR; B. J. WOUDENBERG, PEULEYEN 144, TEL. (01828) 5594 Vox Jubilans en verzorger van de en Jeugdkoor gemaakte loven wijf. De foto is van Gijs De hoes van de door Vox Jubilans nieuwe langspeelplaat “U alleen, u i Kooren. Sïe/f, R. den Haag, M. Koetsier, M. Asscheman, T. Esveldt en Waddinxveen/Sjaak Noteboom). De bovenbeste Waddinxveense brandweerlieden. Van links naar rechts: H. van 1 C.J.M. v.d. Hoorn. (Foto: \Veekblad voor WADDINXVEEN Op de vorige week woensdagavond in het Gereformeerd Verenigingsgebouw 'Het Trefpunt genouden CDA- ledenvergadering heeft wethouder P.F.J. van Schie zijn partij genoten geïnformeerd over de problemen, die zich hebben voor gedaan bij het sluitend maken van de gemeentebegroting 1983. WADDINXVEEN Gegadigden voor winkelruimte in het nieuwe woon/winkelcomplex, dat door het Waddinxveense bouw- en aannemingsbedrijf Rehorst BV aan de Kerkweg-Oost wordt ge bouwd, worden door het bestuur van het winkelcentrum Brug verzocht aanwezig te zijn op de woensdagavond 27 oktober om achtuur in café-restaurant De Unie te houden vergadering. Zij kregen de eerste exemplaren van de. nieuwe plaat van de Waddinxveense Hervormde Gemengde Zangvereniging Jeugdkoor. Van links naar rechts: de heer H. C. Piers van de ziekenomroep Prosana in Woerden, de heer M. W. Erwich, muziekprogramma’s in de Goudse tehuizen Bloemendaal en De Riethoek, mevrouw N. Havenaar-Sekeris, presentatrice van het Wad dinxveense kerktelefoonprogramma Speciaal voor u, zuster C. Blok van Huize Souburgh en de heer A. Kooyman. (Foto: Weekblad voor Waddinxveen/Sjaak Noteboom). WADDINXVEEN Voorzitter A. Kooyman van de Hervormde Gemengde Zangvereniging Vox Jubilans en Jeugdkoor heeft dins dagavond in De Hoeksteen aan de Esdoornlaan de eerste exem plaren van de nieuwe langspeelplaat “U alleen, u loven wij” uit gereikt aan een viertal mensen, die onder andere met het verzor gen van muziek voor anderen te maken hebben. Dat zijn de heer H.C. Piers van de Woerdense ziekenomroep Prosana, tie heer M. W. Erwich, verzorger van de muziekprogramma’s in de Goudse tehuizen Bloemendaal en De Riethoek, mevrouw N. Havenaar- Sekeris van hët Waddinxveense kerktelefoonprogramma Speciaal voor u en zuster C. Blok, directrice van Huize Souburgh. Een ver tegenwoordiger van de Goudse ziekenomroep AGRO kon niet aanwezig zijn, maar ontvangt de plaat later. ül Weekblad voor Waddinxveen JOPEL VERKOOP-OPEL SERVICE-OCCASIONS ALLE MERKEN- OPEL ONDERDELEN VERKOOP- LPG INBOUW-FINANCIERINGEN-VERZEKERINGEN-SCH ADE REPARATIE ONGENUANCEERD AFSCHEID n n n n n V n ft 4 8. auto van velde I iiiiiini Aanbieding t/m zaterdag 23 oktober 1982: 10 winter- bloeiende heideplanten voor 17,50 NOORDEINDE 74 WADDINXVEEN U denkt aan een andere auto! Laat ons uw adviseur zijn!!! JJdNBM Tijdens deze ledenvergadering werd ook afscheid genomen van het advi serend bestuurslid Sjoerd Veerman, die tot nu toe ook de publiciteit voor het CDA Waddinxveen verzorgde. Aangezien de samenwerking met klei ne grammafoonplatenmaatschappijen bijna nooit leidt tot een goede lande lijke verspreiding van de platen en daarmee tot een teleurstellende ver koop, heeft Vox Jubilans voor haar nieuwste plaat weer contact opgeno men met Dureco. De LP, die onder de titel “U alleen, U loven wij” zal worden verkocht; komt uit op het label “Te Deum”. kingen” vindt men ook weer op la ter uitgebrachte LP’s. Er blijkt name lijk voor deze geheel eigen zettingen nog steeds een grote belangstelling te bestaan. “We willen dan met elkaar praten over de mogelijkheden daar, want het winkelcentrum Brug probeert een ac tieve rol te spelen bij de invulling van dit winkelgebeuren, aldus voorzitter G.P. Kraijesteijn, die probeert tot de vorming van een werkgroep te ko men. Rehorst BV, die het liefst de winkelruimte in Waddinxveense han den ziet komen, heeft het bestuur van dit wijkwinkelcentrum alle beno digde informatie verstrekt. HUURPRIJS Hoewel de huurprijs nog niet exact valt vast te stellen, mag er van wor- v.a. 79 178,- v a 71-77 111,- v.a. 76 128,- v a. 70 1 79,- >a 77-80 1 98.- v.a. ‘66 80,- v a 75 198,- Alles bij elkaar leveren deze voorge stelde bezuinigingen f 750.000,-; per jaar op. Daarnaast is ook nog een be lastingverhoging en tariefsverhoging voorzien van doorsnee 4 procent. Dat levert ongeveer f 250.000,- aan extra opbrengsten op. De aan de raad aan geboden begroting is sluitend, maar nog voor discussie in commissies en gemeenteraad vatbaar. hoge druk- en perslucht-brandweer- wedstrijden glansrijk gewonnen. De Waddinxveense spuitgasten waren j’’' - - - De CDA-wethouder van financiën be nadrukte dat de berichtgeving in het Weekblad voor Waddinxveen, als zou de onroerend goedbelasting met 18 procent worden verhoogd onjuist is. De daartoe door hem gedane uitspra ken vónd hij op z’n minst ongenuan ceerd weergegeven. ‘Het gevolg zal zijn dat vooral agra rische bedrijven met ingang van 1983 aanzienlijk minder OGB zullen gaan betalen. Ook andere bedrijfsgebou wen worden lager aangeslagen. De duurste categorieën woningen blijken ook in prijs gedaald, hetgeen enige daling van de aanslag betekent. De kleine en oudere woningen blijken relatief in prijs te zijn gestegen. Om dat de gemeente er van uitgaat dat de diverse categorieën gezamenlijk hetzelfde bedrag als in 1982, ver hoogd met 4 procent moeten op brengen, betekent dit voor de grote groep ‘gewone’ woningen een stij ging van de aanslag die voor sommi gen wel tot 10 a 20 procent kan op lopen’. De heer Van Schie benadruk te dat dit niets met de bezuinigings- situatie te maken heeft, maar alles met het feit dat juist dit jaar de oude verordening op de OGB vervalt. De druk bezochte ledenvergadering werd opgeroepen mede te werken aan het vinden van bezuinigingsalternatieven. Wel werd daarbij gesteld iedere veran dering moet hetzelfde bedrag aan be zuinigingen opleveren. negen andere brandweerploegen te slim af. Het relaas van de bijzondere prestatie leest u elders in dit Week blad voor Waddinxveen. de deskundigen die de verordening hebben getoetst aan werkelijke ver koopcijfers en bouwprijzen’. Van Schie: ‘Wat is het geval. Omdat eens per vijf jaar de verdeling van de onroerendgoedbelasting (OGB) ge toetst moet worden aan de gewijzig de waardeverhoudingen van de diver se categoriën onroerend goed, vindt er met ingang van 1 januari 1983 een verschuiving in de verdeling van de belastingbedragen plaats’. Deze wijzi ging is gebaseerd op een rapport van Teruglopende uitkeringen uit het ge meentefonds en tegenvallende in komsten o.a. wegens bouwleges en geringere verhuur van de tennishal en een forse stijging van het aantal uit keringsgerechtigden, noopten het col lege ertoe om een ingrijpende bezui nigingsoperatie te doen. ,1 r J vo.it piaiximiciaidLiiuppij c/utCLU enige Vliet jr., M.L. V.Ct. platen opgenomen. Daarop kwamen u veel (joor je bewerkte psal men voor en deze “Egberts-bewer- 1OPELVERKO OP-OPEL SERVICE-OCCASIONS ALLE MERKEN-OPEL ONDERDELEN VERKOOP-LPG INBOUW-FIN ANCIERINGEN-VERZEKERINGEN-SCH ADE REPARATIE waddinxveen De vrijwillige brandweer van Waddinxveen heeft de zaterdag in Moordrecht gehouden den uilgegaan dat de huurprijs van één vierkante meter winkelruimte in het volgend najaar in gebruik te ne men complex ongeveer 200 gulden gaat bedragen. Er is 650 vierkante meter beschikbaar. Boven de winkelbebouwing, waar voor burgemeester C.M. van der Lin den op dinsdag 28 september de eer ste paal sloeg, komen 29 wooneen heden voor 1 en 2-persoonshuishou- dens en 4 woningwetwoningen. Deze sociale woningbouw is een activi teit van de rooms-kalholieke woning bouwvereniging St. Joseph. Na de periode Egberts werd het con tact met Dureco en'jnct het Te Deum-label verbroken en zijn er met onregelmatige tussenpozen nog vier LP’s uitgekomen onder labels van kleine maatschappijen. Die waren: “Avondklokken” o.l.v. Andries Noordcgraaf (1972), “Kerst- cn sa menzang met Vox Jubilans” o.l.v. Andries Noordcgraaf (1973), “Eén naam is onze hope” o.l.v. Jan Bone- faas (1977) en “Samenzang in Maas sluis” o.l.v. Jan Bonefaas (1978). De officiële uitreiking van de gram mofoonplaat, die in Waddinxveen voor f. 22,50 te koop is bij boekhan del Burger (Dorpstraat), woningin richting Kooyman (Passage) en me vrouw J. Jongejan (C. Huygenslaan 11), gebeurde aan het begin van de generale repetitie van het Waddinx veense koor, dat komende vrijdag avond om acht uur met het Christe lijke Residentie Mannenkoor uit Den Haag in de Goudsë St. Janskerk op treedt GEHEIMEN Vox Jubilans-voorzitter Kooyman noemde het keiharde werken van zijn koren één van de geheimen van de ook op de nieuwe langspeelplaat te horen kwaliteit. “Wij zijn trots op deze plaat omdat het niet zo maar een eigen handeltje is, maar omdat ze onder het label “Te Deum” bij Du reco BV in Amsterdam is uitgegeven. Dat betekent dat deze plaat nu ook in heel Nederland in de platenzaken verkrijgbaar is”. Hij herinnerde eraan dat in het ver leden Vox Jubiland herhaaldelijk op feestelijke wijze eerste platen heeft kunnen uitreiken aan bijvoorbeeld wijlen burgemeester A. Warnaarl oud- burgemeester C.A. van der Hooft en Zuidhollands commissaris mr. M. Vrolijk. De nieuwe lp is opgenomen in de Evangelisch Lutherse Kerk in Den Haag. “Een gebouw met een unieke akoestiek en een majestueus orgel”, aldus de heer Kooyman, die er op wees dat Vox Jubilans dit jaar precies 25 jaar geleden in dezelfde kerk en met dezelfde organist (Feike Asma) de eerste plaatopnamen maakte. De twaalf liederen op deze plaat wor den gezongen door Vox Jubilans en het Jeugdkoor, beide onder leiding van hun dirigent Pieter Stolk en de begeleiding is in handen van de orga nist Feike Asma en de hoboist Han Kap aan. PLATENGESCHIEDENIS Vox Jubilans heeft al een lange pla tengeschiedenis achter de rug. Reeds onder de eerste dirigent, Marius Eg berts, werden op het Të DeUm-label van platenmaatschappij Dureco enige

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1982 | | pagina 1