W’veense aannemers De scherpste prijzen Het grootste assortiment Uitstekende kwaliteit WADDINXVEENSE DUMP K/W HET EERST BOEKT,BOEKT 'TBEST! 7 VVD bepleit bouwrecht Rehorst helpt jonge werklozen aan baan W’veens gevaarlijkste kruispunt: 17 ongevallen In wijk Een jaartje Zuidplas Waddinxveen bouwt voorlopig) Noorlander GELUKKIG NIEUWJAAR DANSAVOND BOSKOOP Project rond 70-jarig bestaan Kerstboom verbranding Kanaaldijk Nieuwsblad Onafhankelijk Uw Televisiedokter 2,50 2,50 5,00 3,50 UW OFFICIËLE OPEL SERVICE DEALER VOOR WADDINXVEEN-BOSKOOP EN MOERKAPELLE KANONSLAGEN, 10 in pakje KANONSLAGEN Super, 6 in pakje DONDERDRAKEN, 60 schots WONDERTOLLEN PIJLEN ASSORTIMENT 5 pak voor 4 pak voor 3 voor 10 voor 12 voor 10,00 1 C "N ALS WIJ HET Verkoop: Donderdag 30 en vrijdag 31 december Donderdag koopavond leplaan 81 -83 - Waddinxveen - Tel. 01828-9448 ■j i 7 -OCCASIONS ALLE MERKEN- OPEL ONDERDELEN VERKOOP- LPG INBOUW-FINANCIERINGEN-VERZEKERINGEN-SCHADE REPARATIE De zomerprogramma’s 1983 zijn uit. Nu ook: De Jong Intratours reizen Neckermann reizen Evenement reizen N.C.R.V. reizen DORPSTRAAT 59 WADDINXVEEN, TEL.: 01828-51 55 Verkoop alléén aan personen vanaf 18jaar Hoofdkantoor: Kerkweg 161 Bijkantoren: Kon. Wilhelminaplein 2 - Groensvoorde 14 Telefoon alle kantoren 01828-4566 HUISWERK DOEN, SLAAGT U ZÉKER, de pater makelaardij b.v. schielandweg 7 2741 ma waddinxveen 01828-3822 SNACKBAR PICOBELLO aan de Elzenhorst te Denkt U aan het uitbreiden van Uw woning, nieuwe kozijnen, dakkapel of ander onderhoudswerk, vraag dan vrijblijvend inlichtingen bij Aannemersbedrijf P. BOUTHOORN Mercuriusweg 6 Telefoon 01828-4398 Waddinxveen is Nieuwjaarsdag GEOPEND van 12.00 t/m 24.00 uur. A.s. zondag 2 januari 20.00 uur in DE ROZENBURCHT. MARTIN VISSER B. J. WOUDENBERG, PELLEYEN 144, TEL. (01828) 5594 DAGEN OPEN r PER WEEK TOT 24.00 UUR F DUS OOK ZONDAGAVOND Snackbar ’’Picobello” (Aan de Elzenhorst, Waddinx-^ veen) OPEL VERKOOP-OPEL SERVICE-OCCASIONS ALLE MERKEN-OPEL ONDERDELEN VERKOOP-LPG INBOUW-FIN ANCIERINGEN-VERZEKERINGEN-SCH APE REPARATIE (Foto: Weekblad voor Waddinxveen/Sjaak Noteboom). Weekblad voor Waddinxveen WOENSDAG 29 DECEMBER 1982 38e JAARGANG - No. 1802 3 7 3 3 9 9 9 9 9 0 G VUURWERK J 3 n n 3 auto van velde RESERVEER DE ZOMERZON VANDAAG 24 uur service. 3 maanden garantie op iedere reparatie. Ook voor andere elektrische apparatuur. 01828-3500. 1 8 0 8 0 3 3 3 I I 3 7 3 3 3 3 3 7 K. W. Th. VAN SOEST VVD ter sprake bij het slaan van de eerste paal voor 123 flatwoningen op het terrein van het oude drinkwaterleidingterrein nabij de Honingerdijk in Rotterdam. Ze wor den in 12 maanden tijd gebouwd voor de Maatschappij voor Volkswoningen NV (Rotterdam) naar ontwerp architecten bureau Oyevaar, van Gooi en de Bruijn te Amsterdam. WADDINXVEEN - Een jaartje Waddinxveen. Zo heet het traditi onele jaaroverzicht in het Week blad voor Waddinxveen van van daag. Een terugblik op 1982 aan de hand van een zestigtal foto’s. Fo to’s die duidelijk maken dat Wad dinxveen weer een levendig jaar achter de rug heeft, waarin alles voorkwam wat een plaatselijke sa menleving maar heeft te bieden. Rabobank C3 Oók goed in reizen. n r, 3 9 3 3 3 ZORG Na de uitstekende omzet van het afgelo pen jaar, die - alle moeilijkheden in de bouw ten spijt - de resultaten van het jaar daarvoor evenaarde, ziet overigens ook Rehorst 1983 met enige zorg tegemoet. De economische situatie in ons land en de problemen rond het huishoudboekje van de overheid leggen een zware druk op de bouw. Om het komend jaar weer van een goede omzet verzekerd te zijn, is het noodzakelijk nog een aantal projec ten te verwerven. HOOFDREDACTEUR: EXPLOITATIE: F. VAN KEMPEN, KANTOOROR AN JELA AN 9, TEL. (01828) 4788; NA 18.00 UUR TEL. (01803) 8007 BRUGCENTRUM Het Rehorst-plan Brugcentrum langs de oprit van de Gouwebrug in Waddinx veen ging op 28 september jl. officieel van start toen burgemeester C. M. van der Linden de eerste paal sloeg. De eer- Zo verwelkomden we burgemees ter C. M. van der Linden, gingen de Waddinxveners driemaal naar de stembus, hielden bedrijven als Van Schaik Berghuis en Emin ent mede dank zij gemeentelijke steun het hoofd boven water, werd er voor de 50e maal een bej aarden reis gehouden en gebeurden nog heel veel andere wetenswaardige dingen, die in woord en beeld op drie pagina's in dit Weekblad voor Waddinxveen in de herinnering worden teruggehaald. prijsjes - in de vorm van waardebonnen - verbonden. De trekking van deze verlo ting vindt tijdens de verbranding plaats. Voorts zijn enkele waardebonnen be schikbaar voor degenen die de meeste kerstbomen hebben ingeleverd. WADDINXVEEN - Het aan de Dorpstraat gevestigde Waddinxveense bouwbedrijf Rehorst BV gaat het 70-jarig bestaan in 1983 op bijzondere wijze vieren. Het bedrijf zal in overleg met gewestelijke arbeidsbureaus een 25-tal schoolverlaters aan een baan in de bouw proberen te helpen. Het geld hiervoor wordt gehaald uit het spaarpotje dat voor het jubileum bestond. Bij Rehorst vindt men het niet zinnig om in deze tijd van jeugdwerkloosheid grootscheeps feest te gaan vieren, als het geld beter gebruikt kan worden. Ook de (alom in de bouwwereld geuite) vrees, dat de voortgang in het opleiden van va klieden in de bouw onderbroken wordt, speelt mee. Het plan van Rehorst BV - waar 250 mensen werken - om werkloze jongeren aan een baan te helpen op de verschillen de projecten van het Waddinxveense bouwbedrijf bracht directeur G. Rehorst WADDINXVEEN - Waddinx- veens gevaarlijkste kruispunt was vorig jaar de kruising Willem de Zwijgerlaan-Juliana van Stolber- glaan. Op deze bij het Koningin Wilhelminaplein gelegen plek ge beurden volgens de plaatselijke ste fase van het plan omvat een op straat niveau gelegen winkelbebouwing met daarboven 29 wooneenheden voor één- en tweepersoonshuishoudens, alsmede vier woningwetwoningen naar ontwerp van architectenbureau Oyevaar, Van Gooi en De Bruijn te Amsterdam. Het winkelgedeelte bouwt Rehorst in eigen, beheer, de woningen zijn een opdracht van de R.K. woningbouwvereniging St. Joseph te Waddinxveen. De oplevering wordt medio augustus 1983verwacht. kele zaken waar wij enkele kantte keningen bij willen plaatsen cq vra ger» willen stellen.” “Dit heeft allereerst betrekking op het bouwrecht voor plaatselijke aan nemers. Was in het begin de bedoe ling van de gemeente om de gronden in eigendom te verwerven ten behoe ve van de bouw van woningen door ondermeer plaatselijke aannemers, thans staan deze bedrijven de ko mende jaren langs de zijlijn. Waar mogelijk verzoeken wij U, burge meester, te bevorderen, dat ook zij bij de bouw de eerstkomende jaren kunnen worden betrokken. Wellicht dat u kunt stimuleren dat Noorlan der gebruik maakt van plaatselijke aannemers en onderaannemers. Wel ke activiteiten heeft u eventueel al uitgeoefend om voor de plaatselijke bedrijven iets te bereiken?” Burgemeester C.M. van der Linden betoogde reeds contact te hebben met een plaatselijke bouwer, zei het spanningsveld te kennen en beloofde te proberen hieraan de nodige aan dacht te besteden. De kruising Juliana van Stolberglaan/Willem de Zwijgerlaan waar vorig jaar 17 verkeersongevallen gebeurden. de ongevallen top-drie staat verder het kruispunt Kanaalstraat-Sta- tionsstraat. Daar gebeurden vorig jaar 9 ongevallen. Elders in dit Weekblad voor Waddinxveen meer cijfers over de 426 ongeval len die er vorig jaar in Waddinx veen gebeurden. rijkspolitie in 1981 17 ongevallen. Een ander kruispunt waar in 1981 de nodige verkeersongevallen ge beurden is de kruising Henegou- werweg-Brugweg-hefbrug, waar 15 ongevallen gebeurden die ter kennis van de politie kwamen. Op WADDINXVEEN De jaarlijkse kerstboomverbranding wordt ditmaal op maandag 3 januari nietgehouden op het parkeerterrein in het sportpark ”de Sniep” aan de Sniepweg - in verband met de overlast voor de woonwagenbewo ners daar - maar op het terrein ten zuiden van het voormalige gemaal v/d Breggen (thans jeugdhonk) aan de Kanaaldijk. De bomen kunnen op maandag vanaf 15.30 uur op voormelde plaats worden ingeleverd. Voor elke 2 ingeleverde bo men wordt een lootje uitgereikt. Aan deze verloting zijn weer een aantal WADDINXVEEN “Na 4 jaar onderhandelen is er dan nu ein delijk overeenstemming over de grondoverdracht in de Zuidplas- polder. Dat is verheugend, maar er zijn ook enkele schaduwwolk- jes”, aldus VVD-fractievoorzitter K.W.Th. van Soest in de vorige week woensdagavond gehouden gemeenteraadsvergadering, waarin unaniem werd ingestemd met het aankopen voor f. 2.736.580,— van bijna 50 hectare grond tussen de Piasweg en de Beijerincklaan, waarin Waddinxveens nieuwste woonwijk Zuidplas zal verrijzen in de jaren tachtig en negentig. In deze wijk mag Noorlander Bouw BV, die de grond in eigendom had, 820 woningen bouwen, zo bepaalde de gemeenteraad. Tevens gingen de raadsleden ermee akkoord te beslui ten om alvast de nodige grond in het nieuwe plan te verkopen om Noor lander de eerste 212 woningen in de omgeving van de Ijsermanweg te kunnen laten neerzetten. Sprekende over de schaduwwolkjes met betrekking tot de aankoop van gronden in de Zuidplas merkte de VVD-fractievoorzitter nog op: “Zo is er het punt, dat bij bestem mingsplannen als deze, de over heid vaak in een nadelige rol zit. Een bestemmingsplan wijzigen gebeurt met zeer open procedures en demo cratische besluitvorming. Daardoor kan, zoals in het onderhavige geval een projectontwikkelaar hangende de wijzigingsprocedure de nodige gron den aankopen en ze later tegen hoge re prijzen, eventueel met het daarbij afgedwongen bouwrecht, weer verko pen.” “Het later op basis van een geldig bestemmingsplan aankopen van de grond door de gemeente ten behoeve van de woningbouw verloopt vaak erg traag. Onteigening is erg moeilijk en wordt door het KB van Den Bosch I nog moeilijker. De Wet voorkeurs recht gemeenten brengt hierin hope lijk verbetering.” “In de thans voorliggende overeen komst is de lange termijn en het afgedwongen bouwrecht duidelijk waarneembaar. Zij het, dat het bouw recht “beperkt” is gebleven tot 820 woningen. Het feit, dat de overeen komst tot stand is gekomen, waar door de woningbouw weer op gang kan komen verblijdt ons. Toch zit ten er in de overeenkomst ook en- LidNBM, f Me

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1982 | | pagina 1