Waddinxveense winkels van 1950 t/m 1982 KERSTBOOM VERBRANDING Disco avond zondag 9 januari aanvang 20.30 uur m.m.v. discotheek „The Road Runners” Entree: ƒ2,50 De Rozenburght NU VANAVOND J. Bregman 25 jaar bij Mulleman BV een GEZIEN BIJ HOOFThAN Waddinxveens kabelnet op slot voor Ingeschreven en vertrokken GELUKKIG NIEUWJAAR Een boekenbon? bedrijven in Waddin nylon tapijt Middenstandsvoorzitter C. de Bas in rapport: piraten Onafhankelijk Nieuwsblad OPEL alphense avondschool UW OFFICIËLE OPEL SERVICE DEALER VOOR WADDINXVEEN-BOSKOOP EN MOERKAPELLE I HAGOORT Snackbar ’’Picobello” (Aan de A Elzenhorst, Waddinx-^^^| veen) 38e JAARGANG - No. 1803 WOENSDAG 5 JANUARI 1983 ALS WIJ HET I 7 VOLVO 340 WINNER 1.4 3-DEURS F17215,- 14.589 EXCL. BTW NOG ENKELE KLEUREN T.V.’S occasion vanaf ƒ150,- DORPSTRAAT 59 WADDINXVEEN, TEL.: 01828-51 55 Hooftman Autobedijf B.V. Voorofscheweg 7 (re 6) Boskoop, tel. 0172/5944. ALTIJD WELKOM! Denkt U aan het uitbreiden van Uw woning, nieuwe kozijnen, dakkapel of ander onderhoudswerk, vraag dan vrijblijvend inlichtingen bij Aannemersbedrijf P. BOUTHOORN Mercuriusweg 6 Telefoon 01828-4398 Middenstandsvoorzitter C. de Bas. (Foto: Weekblad voor Waddinxveen/ Archief/ HOOFDREDACTEUR: B. J. WOUDENBERG, PEULEYEN 144, TEL. (01828) 5594 EXPLOITATIE: F. VAN KEMPEN, KANTOORORANJELAAN 9, TEL. (01828) 4788; NA 18.00 UUR TEL. (01803) 8007 HUISWERK DOEN, SLAAGT U ZÉKER, de pater makelaardij b.v. 01828-3822 59." per meter GRATIS GELEGD Meubeltoonkamers Van Wijngaarden WADDINXVEEN De huidige winkelleegstand in Waddinxveen begint verontrustende vormen aan te nemen. Die conclusie trekt middenstandsvoorzitter C. de Bas in het zelfgeschreven rapport “Winkels in Waddinxveen van 1950 t/m 1982”. Volgens zijn bere keningen is er 760 vierkante meter winkelruimte beschikbaar, ter wijl daar nog eens 1190 vierkante meter bijkomt. De heer J. Bregman tijdens zijn werk bij meubelfabriek Malleman BV, waar hij deze week een kwart eeuw in dienst is. 4 ft V. f Weekblad voor Waddinxveen 1 QPEL VERKOOP-OPEL SERVICE-OCCASIONS ALLE MERKEN-OPEL ONDERDELEN VERKOOP-LPG INBOUW-FIN ANCIERINGEN-VERZEKERINGEN -SCHADEREPARATIE N I 1 1 auto van velde Wij hebben weer een grote partij In jan. en febr. beginnen de cursussen: -MBA - Repetitiecursus - Middenstand*1) - Boekhouden p.d. Rep. en nieuwe c. 200 - 300 goedkoper dan andere inst. Inl tel. 01720-22450 (na 13.00 uur) nieuwe winkelruimte neerkomt op 1950 vierkante meter. Q O A WEEKMARKT De weekmarkt werd gestart in 1963 en wel tegenover de eerste winkel galerij aan de Passage. Er waren een 25-tal kramen acceptabel voor Wad dinxveen. Tien jaar later verhuist de weekmarkt naar de Juliana van Stol- berglaan en is inmiddels verdubbeld in het aantal kramen. ld Kanaaldijk. De bomen konden op maandag worden ingeleverd. Voor elke 2 ingeleverde bomen werd een lootje uitgereikt. Aan deze verloting zijn weer een aan tal prijsjes - in de vorm van waarde bonnen - verbonden. De trekking van deze verloting vindt tijdens de verbranding plaats. Voorts zijn enke le waardebonnen beschikbaar voor diegenen die de meeste kerstbomen hebben ingeleverd. DAGEN OPEN r PER WEEK TOT 24.00 UUR F DUS OOK ZONDAGAVOND schielandweg 7 2741 ma waddinxveen Het betreft hier het terrein ten zui den van het voormalige gemaal v/d Breggen (thans jeugdhonk) aan de VERTROKKEN Bedrijven, die van Kaner van Koophan del en Fabrieken volt Midden-Holland vertrokken zijn naa/een andere Kamer in 1982. Naar Eindhoven: GOUWESTRAAT 20 BOSKOOP - TEL. 01727-7388 OVERSLAG 1 RUIME PARKEERGELEGENHEID ZATERDAG GEOPEND VAN 9 00 TOT 16 00 UUR DOORLOPEND) leco Europa B.V. Naar Den Haag:/Panelbrick Holding b.v. Naar Rotterd/n: Prince Crafts. Het gemeentebestuur wijzigt bestem mingsplannen met één handomdraai van industrie- naar detailhandelsge- bied, zodat de toch al zeer sterk over- bewinkelde meubel-detailhandel er zo maar 1000 m2 bij krijgt. De bur gemeester opent de zaak daar nu of ficieel. Nota Kernenbeleid bestaat nauwelijks meer voor het college van Burgemeester en Wethouders van Waddinxveen. “In het Brugcentrum is in aanbouw 650 vierkante meter winkels. Dit is ter vervanging van de daar ter plekke afgebroken winkels, welke totaal 250 vierkante meter winkeloppervlakte telden. In deze twee winkelgebieden wordt maar liefst 600 vierkante me ter extra aan winkelvloeroppervlakte gebouwd. Het gemeentebestuur doet maar wat haar het beste uitkomt, maar houdt geen rekening met wat werkelijk verantwoord is.” “Mogelijkheden voor de gerenom meerde detailhandel zijn in Waddinx veen nauwelijks aanwezig. Een oriën tatie op detailhandelsgebied in Wad dinxveen is zeer dubieus, daar een beleidsnota voor de kernen gewoon wordt genegeerd of geheel ter zijde geschoven. Zo gaat dit bestuurlijk in Waddinxveen. Jammer”, stelt mid denstandsvoorzitter De Bas bitter vast. Julian astraat 20-24 tel. 01727-3248 GEMEENTE DOET MAAR De heer De Bas: “Op de hoek Kerk- weg-Kanaalstraat is 200 vierkante meter winkelruimte beschikbaar ge komen. Dit is niet volgens de ge meentelijke nota kernenbeleid, waar in het hoofdwinkelcentrum de Passa ge wordt aangewezen als de plek voor nieuwe winkels. Het gemeentebe stuur heeft door planologische maat regelen dit bouwplan kunnen voor komen, maar deed het niet.” WADDINXVEEN Het stormachti ge weer is er de oorzaak van dat de jaarlijkse kerstboomverbranding afge lopen maandag niet is doorgegaan. Deze kerstboomverbranding wordt nu vanavond (woensdag 5 januari) om half acht gehouden op- dezelfde plek aan de Kanaaldijk. WADDINXVEEN/GOUDA - Om aan te geven dat er bij het handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fa brieken voor Midden-Holland sprake is van heel wat mutaties gedurende een jaar is er een lijst verschenen waaruit blijkt welke bedrijven weer vertrokken. Uit deze lijst vermelden we alleen de be drijven die naar Waddinxveen kwamen of hier vertrokken. INGESCHREVEN Bedrijven, afkomstig van een andere Kamer van Koophandel, die zich in 1982 ingeschreven hebben bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Midden- Holland. Uit Zaandam: ’t Kombuis B.V., Starin- glaan 5. Uit Den Haag: Maatschappij van ontwerp en bouwpr. Cattenburgh b.v.Da Costaweg 8. Drankengroothan del Smits b.v., Noordkade 92d. Sportin stituut Trimmers, Tollens 119. Uit Rot terdam: Schoonmaakbedrijf Biever, De 2e verhuizing naar de Willem de Zwijgerlaan levert nogmaals een ver dubbeling op, zodat het aantal kra men nu in 1982 ligt tussen de 100 en 120. Vanaf de aanvang van de week markt tot nu, heeft het gemeente bestuur toegestaan dat de markt in Waddinxveen verviervoudigd werd. “Ook in deze vraag ik me af, is dit een beleid voeren aangaande de de tailhandel”, aldus middenstandsvoor zitter C. de Bas. 1975/1982 Alsof het de gewoonste zaak is gaat de wildgroei in de meubeidetailhan- del gewoon door. Een burgemeester opent op een illegale vestigings plaats met het grootste plezier een meubel-detailhandel (Smallenbroek - Slaap kamercentrum). Het gemeentebestuur spant een pro ces aan tegen de bouwmarkt Formi- do vanwege de illegale vestigings plaats. De gemeente wint dit proces met glans en de bouwmarkt moet sluiten. Het gemeentebestuur voert het besluit van de Kroon echter niet uit en laat de bouwmarkt gewoon zit ten (proceskosten ca. f. 70.000,—). “Dit is geen beleid te noemen,” vindt de middenstand. Van de 4 winkeliers hebben er nu 3 elders zeer goede zaken, de 4e heeft een goede functie bij de Kaas Unie. Dit noemt de middenstandsvereni- ging een slecht gemeentebeleid. Er is tegen beter weten in meegewerkt aan het kapot gaan van 4 zaken, waar 4 gezinnen werden gedupeerd. 1968 Nieuw was de Vondelwijk. Bijna vol tooid, dus voor de komst van win kels, het juiste moment. Zoals altijd besliste het gemeentebestuur (zonder enig overleg) waar en hoeveel winkels er komen aan de Luifelbaan. Ook maakte het gemeentebestuur uit, wat en wie er in komen. “Je puurste wil lekeur”, aldus de middenstand. De supermarkt krijgt 150 m2 toege wezen. Dit is te klein zegt de onder nemer. Minstens twee éénheden, dus 300 m2. “Geen sprake van, want dan ga je het Koningin Wilhelminaplein te veel beconcurreren”. Een rapport, dat aantoont dat het echt 300 m2 moet zijn voor de Vondelwijk, helpt niet. “150 m2 of niets”, zegt het gemeentebestuur. 1970 Ten westen van de spoorlijn wordt druk gebouwd. Groensvoorde I en II zijn bijna voltooid en het is oktober 1970 als het winkelcentrum Groens voorde wordt geopend. Vooraf de mededeling wat en waar de winkels gaan komen en het gemeentebestuur maakt uit wie er wel en wie er niet mogen komen. Een reactie van het middenstands- bestuur - “Dit centrum is te groot” - wordt weggeveegd met “dat zeggen de middenstanders altijd”. Zo is dan Groenswaard een mooi winkelcen trum rijk. 1975 Zo komt het 2e deel van de Passa ge tot stand. Na oprichting van een “Stichting Hoofdwinkelcentrum Waddinxveen”, waarin participeerden gemeentebestuur, M.B.O. en de mid denstand, ging het aanvankelijk aar dig en was er bijna overeenstemming tussen de partijen. Doch toen kwam Rehorst BV met een waterdichte no tariële akte, waarin, stond, dat zij de bouwers van het tweede deel van de Passage moeten zijn. Daardoor viel de M.B.O. af. De vier kante meterprijs schoot omhoog met f. 25,— m2, omdat Rehorst een mo nopoliepositie bezat. Een grote fout van het gemeentebestuur een bepaal de aannemer deze monopoliepositie te verschaffen. Dit alles ging echter ten koste van de huurder detaillist, zegt de middenstand nog altijd. Rapporten wezen uit, dat het aantal m2 beperkt diende te blijven, daar in Waddinxveen niet of nauwelijks eni ge ruimte was voor nog meer winkels. Overeengekomen werd 2800 m2. Er werd op papier 3000 m2 gezet en in werkelijkheid kwam er 3200 m2. “Zo werkte dit slles bij de plaatselij ke overheid in Waddinxveen.” De verdeling verliep redelijk goed, tot de supermarkt aan bod kwam. Er was 1150 m2, waarvan 800 m2 be stemd was voor een supermarkt. De heer Van Mourik van de Spar wenste, volgens een rapport, slechts de helft, en als het dan niet anders kon, 500 m2. Wilhelminakade 58. Tdthnisch Bureau V. d. Grift, Zuidkade fofl. Handelson- derneming Ribbens, Bffkengaarde 2. Albert Heijn had enige tijd daarvoor te kennen gegeven, te wille uitbrei den. Het gemeentebestuur bood A.H. toen 1150 m2 aan aan de Passage. A.H. wenste er niet op in te gaan, waarop het gemeentebestuur reageer de, dan mag op het K.W.-plein ook niet meer worden uitgebreid. Het ge meentebestuur stelde de heer Van Mourik voor de keus: of je neemt 800 m2, of we gaan een ander zoe ken voor deze zaak. Ook werd de heer Van Mourik verzekerd, dat als hij de 800 m2 zó accepteerde aan de Passage, A.H. niet meer mocht uit breiden op het K.W.-plein. Dit zijn toezeggingen van het ge meentebestuur van Waddinxveen, ge daan in 1975. Zo is dan het (hoofd)- winkelcentrum “de Passage” voltooid in 1975. JOPEL VERKOOP-OPEL SERVICE-OCCASIONS ALLE MERKEN- OPEL ONDERDELEN VERKOOP- LPG INBOUW-FIN ANCIERINGEN-VERZEKERINGEN-SCHADE REPARATIE Winkelleegstand wordt verontrustend De lege winkels zijn te vinden in de Passage (330 m2), Kerkweg-Oost (90 m2), Brugcentrum (200 m2), Luifelbaan (70 m2) en Kerkweg- West (70 m2). Dat is in totaal dus 760 vierkante meter. Voor de aan de Kerkweg-Oost afgebroken 250 vier kante meter winkelruimte komt 650 vierkante meter in de plaats. Deze winkels, met daarboven 33 wonin gen, zijn in aanbouw. Voorts zal wor den toegestaan dat Albert Heijn zijn vestiging aan het Koningin Wilhel minaplein kan uitbreiden met 540 vierkante meter, zodat het totaal aan WADDINXVEEN - Tijdens een op vrijdagmiddag 7 januari om half vier te houden besloten receptie in de toonzaal van meubelfabriek Mulleman BV en M- S Meubelen BV aan de Mercuriusweg in Waddinxveen staat de heer J. Bregman erbij stil dat hij een kwart eeuw geleden in dienst trad van dit bijna 26 jaar oude bedrijf. De preciese indiensttreding van de jubilerende medewerkers was 2 janu ari 1958. WADDINXVEEN - De winkelsitua- tie in Waddinxveen heeft zich naar de mening van middenstandsvoorzitter C. de Bas, die daarover het rapport “Winkels in Waddinxveen van 1950 t/m 1982” schreef, als volgt ont wikkeld in de afgelopen ruim twintig jaar. 1950 Nieuw waren twee winkels aan de Kerkweg (thans Passage), die op eigen initiatief werden gebouwd door de heren Mulder en Doeleman. 1956 De Bomenwijk werd voltooid door de bouw van de winkelgalerij “de Sniep”. Deze voldeed aan de behoef te in dit wijkje. 1959 De Oranjewijk kreeg haar Luifelbaan. Het gemeentebestuur bepaalde, waar, hoe groot en hoeveel winkels er zou den komen. Ook, wie er in mocht werd door het gemeentebestuur be paald. 1961 Waren in 1950 de twee winkels aan de Kerkweg een geheel nieuw ver schijnsel, in 1961 zou de voltooi ing van de Passage plaatsvinden. Zo verrezen er nog 7 mooie winkels. To taal een mooi geheel met vooral duurzame goederen. Het eerste deel van de Passage was geboren. 1965 In de Oranjewijk aan het Koningin Wilhelminaplein moest de Oranjega- lerij gebouwd worden. Neen, zei de middenstand. Ja, zei het gemeente bestuur, “en wij maken ook uit, wie en wat er in komt”. Een 2e super markt kwam er bij. November 1965 draaide de 2e galerij mee. 1967 Door ondoordacht handelen van het gemeentebestuur werd de aanleg van een rolschaatsbaan bij het K.W.- plein een grote flop. Vooral finan cieel. Maar er kwam een reddende engel in eigen persoon van Albert Heijn, die voor die tijd, heel veel geld bood voor de rolschaatsbaan. Zo was de strop voor het gemeentebestuur weggewerkt. Wat de georganiseerde middenstand ook aandroeg aan be wijsmateriaal, dat dit ten koste zou gaan van de reeds gevestigde super markten, het gemeentebestuur zette door. In 1967 kwam aan het Koningin Wil helminaplein de super van A.H., groot 800 m2. Wat de middenstand verwachtte is gebeurd: 4 supermarkt- winkeliers gingen achter elkaar ka pot! De reactie van het gemeente bestuur was: “Slecht beleid van de betreffende winkeliers”. WADDINXVEEN - De gemeente Waddinxveen wil de Centrale Anten ne Inrichting (CAI) in Waddinxveen, die beeld en geluid doorgeeft aan wo ningen in Waddinxveen, Boskoop en Moerkapelle, gaan afsluiten voor pi raten. Dat blijkt uit het voorstel van B. en W. om hiervoor f. 7.500,— op tafel te leggen, welk voorstel komen de donderdagmiddag zal worden be sproken in de Waddinxveense raads commissie voor de financiën. Op de Waddinxveense CAI waren in het re cente verleden wel eens piratenuit zendingen te zien met ook een aan tal Waddinxveense adverteerders, maar die werden voornamelijk vanuit de streek verzorgd. Overigens is het per 1 januari van dit jaar reeds landelijk verboden pira tenuitzendingen door te geven of over te brengen door middel van col lectieve antenne-inrichtingen. Oor spronkelijk lag het in de bedoeling van de minister van het toenmalige ministerie van CRM dit verbodsbe- sluit al op 1 september 1982 in wer king te doen treden, maar de tech nische voorzieningen die de kabelex ploitanten moesten aanbrengen om piraten te kunnen weren vergden eni ge maanden tijd. Inmiddels is gebleken dat de nieuwe datum van 1 januari 1983 voorlopig alleen haalbaar is voor de bescher ming van kabelnetten tegen uitzen dingen van televisiepiraten. Beveili ging tegen radio-piraten, die immers niet alleen buiten maar ook tijdens de legale uren uitzenden levert nog enkele technische problemen op. In ambtelijk overleg tussen de mi nisteries van WVC Justitie, Binnen landse Zaken en Verkeer en Water staat (PTT) is daarom besloten het verbodsbesluit voor doorgifte van ra dio-piraten nog enige tijd op te schor ten. Het zal echter wél zo spoedig mogelijk worden ingevoerd. 1

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1983 | | pagina 1