Dia-klankbeeld Goudse Glazen Zeven jaar isolatiewerkzaamheden St. Joseph en Ons Begin isoleren hun woningbezit voor drie miljoen gulden WADDINXVEEN - De aan dc Mercuriusweg gevestigde Stich ting Samen werkende Woning bouwcorporaties (SSW) is verge vorderd met het isoleren van de eigen huurwoningen en het tref fen van andere energiebesparen de maatregelen. De verwachting van de in de SSW samenwerken de rooms-katholieke woning bouwvereniging St. Joseph en de christelijke woningbouwvere niging Ons Begin is dat het in 1978 begonnen grootscheepse werk over twee jaar kan worden afgerond. Al 1.335 huizen zijn dan onder handen genomen voor het aanbrengen van dubbe le beglazing, spouwmuurisolatie en het plaatsen van warmteme ters. 26 Kinderen Van bewoners Eminent heeft Remonstrantse al bijna 28 mille Chinees-Indisch restaurant in mededelingen van B. en W. Overzicht besluiten en staat 90 procent achter plannen Remonstranten over humanisten Voor Unicef in Waddinxveen 17.000,- 2000 orgels in voorraad Het Echte Franse ”de Passage” onderzocht op gedragsproblemen Omvangrijk karwei begon in 1978 en duurt tot in 1985 SI» GERT HUIZER de echte bakker Zuidkade 11- Tel. 2354 Winkelgalerij Groensvoorde 8 Tel. 2382 - Waddinxveen Nassaustraat 7 - Boskoop Tel. 01727-2319 Ki A i «I de votre Vr ai Boulanger urn IN DE LOOP DER JAREN IS HET VOLGENDE GEBpLRD: I I I Het inzetten van dubbel glas in woningen aan de Wingerd. Dit gebeurt op initiatief van de Stichting Samen werkende Woningbouwkorporaties. Foto: WAT KOST DIT ALLEMAAL? Volledige spouwmuurisolatie, dakisolatie en dubbele beglazing. BENADERING ii De Goudse Sint Janskerk, gewijd aan Johannes de Doper. 'A i Weekblad voor Waddinxveen!Sfaak Noteboom). WADDINXVEEN - In het restauratie fonds van de Remonstrantse Gemeente zit op dit moment bijna 28.000,-. Dit geld is door de lidmaten van deze kerk ten behoeve van het uit 1836 stammende Godshuis aan de Zuidkade bijeenge bracht. 1. Van de gereedgekomen en thans onderhanden zijnde projecten Bruto investering Af: isolatiesubsidie Netto investering door S.S.W 3.020.000- 635.000 - 2.385.000,- GEEN INZAMELING Op de aanvraag van de Stichting S.O.S. te Rotterdam tot het hou den van een kledinginzameling is afwijzend beschikt. SCHOOLDAMMEN Ten behoeve van het jaarlijkse door.de Vereniging voor Open baar Onderwijs en de Damclub Excelsior op 15, 22 en 29 januari 1983 te organiseren schooldam- tournooi zal een subsidie van 300,- worden verleend. OPHAALBRUG Het houten brugdek van de op haalbrug over de Ringvaart in de Zuidelijke Dwarsweg zal worden vervangen en de opbouw zal wor den gesloopt. de provinciaal -> een be- 770.000,- 200.000,- 570.000,- 2.250.000,- 435.000,- 1.815.000,- Stokbrood L Wil de restauratie van dit monument een feit kunnen zijn dan zal de ’’eigen bijdra ge” zeker een ton moeten zijn. De rest van de restauratiekosten komen van rijk, provincie en gemeente. Bij de reeds ingezamelde 28 mille be hoort ook de 1.300,- die bijeen ge haald kon worden door het houden van marktmiddagen, waar veel en mooi handwerk, vele speelgoedbeesten en aangeklede poppen verkocht konden worden. warmtemeters en thermostaatkranen) krijgen de huurders eerst uitvoerige schriftelijke informatie, daarna wordt er een voorlichtingsbijeenkomst ge houden waarna een enquete volgt. WILGENLAANTJE De drie lichtmasten, die voor heen langs het Wilgenlaantje in het Gouwebos stonden, en die op nieuw zijn vernield, worden niet meer vervangen. 3. Totaal te verwachten kosten: Bruto investering Af: isolatiesubsidie Netto investering S.S.W Voor het verkrijgen van de benodigde middelen wordt gebruik gemaakt van externe financieringen. STEEKPROEF Aan de in 1983 door het Centraal Bureau voor de Statistiek steeks- proefgewijs te houden arbeids krachtentelling zal medewerking worden verleend. KOPEN SCHO TELS Aan de drumband Cormula’s zal vergunning worden verleend voor de verkoop van kop en schotels in het tijdvak van 7 maart tot en met 9 april 1983. VENTEN Aan de heer J. T. A. van Hal c.s. is voor 1983 vergunning verleend voor het venten van snacks en ijs. DE SPINTOL Gehoord de commissies voor Welzijnszaken en Financiën is aan de Stichting Sociaal-Cultureel Werk ten behoeve van de werk groep ”de Spintol” voor 1983 een subsidie toegekend van 4.750,-; de verdere toekenning van een subsidie wordt afhankelijk gesteld van de evaluatie van de activiteiten in het daaraan voorafgaande sei zoen, te beginnen met die in het seizoen 1982/1983. Er is ook de individuele benadering. Zo zijn er spreekuren gehouden, bijv, in Zevenhuizen en in Waddinxveen voor de huurders van de Juliana van Stolberglaan. Nog te houden spreek uren hangen van de omstandigheden af. Indien met enkele huurders geen overeenstemming is bereikt dan wor den zij individueel benaderd. “Ove rigens: het instemmingspercentage na enquetering ligt gemiddeld op 90 procent”, aldus de SSW, die het van belang achtte eens een keer volledig opening van zaken te geven over het grootscheepse eigen isolatiewerk. KAPPEN BOMEN Aan de heer M. Schakel zal toe stemming worden verleend tot het kappen van een boom nabij het pand Akkerwinde 30. Aan de heer D. Groeneveld zal vergunning worden verleend tot het kappen van een boom in de achtertuin van het perceel Akker winde 45. Aan de heer A. M. Meskers zal vergunning worden verleend tot het kappen van een boom in de achtertuin van het perceel Da Cos- taweg 13. In de gemeentelijke groenstrook nabij het- perceel Kamilleveld 21 zal een tweetal bomen worden ge kapt. PRIJS Aan de Pluimvee- en Konijnen- houdersvereniging Gouda e.o. zal ten behoeve van kampioenstentoonstelling prijs, ten bedrage van 40 schikbaar gesteld worden. SCHOORSTENEN In verband met de slechte onder- houdstoestand zal een krediet van 2.500,- beschikbaar worden ge steld voor het opknappen van de schoorstenen van de panden Dorpstraat 62 en 64 SLOOP Het perceel Jan Dorrekenskade- West 10 zal worden gesloopt. WADDINXVEEN - Op de dinsdag avond 25 januari om acht uur in het kerk gebouw van de Remonstrantse Gemeen te aan de Zuidkade te houden gemeente- avond zal de Waddinxvener drs, A. A. de Bruin, voorzitter van de kring Mid- den-Holland van het Humanistisch Ver bond (HV), een inleiding houden over hét onderwerp “Christendom en Huma nisme”. De heer B. Jenner van de Remonstrant se, Gemeente in een toelichting: "Wat weten wij eigenlijk van Humanisme. Zo op het oog lijken Humanisme en Chris tendom dan ook volstrekte tegenpolen. Is het echter niet zo dat juist Vrijzinnig Christenen vaak ook betiteld worden als Christen-humanisten. Wie zich enigszins in de geschiedenis van het Remonstran- tisme verdiept, zal tot de ontdekking ko men dat het Remonstrantse denken in oorsprong sterk geïnspireerd is door de grote wijsgeer Erasmus, een van de grondleggers van het Humanisme." WADDINXVEEN - De Waddinxveen- se activiteiten voor Unicef, het kinder fonds van de Verenigde Naties, hebben vorig jaar 17.000,- opgebracht. ’’On danks de bezuinigingen ligt dit bedrag toch weer vijfhonderd gulden hoger dan in 1981”, vertelde ons een dankbare me vrouw L. de Wolff-v. d. Wijngaart van de Heggewinde 53. De dank van het plaatselijk Unicef-co- mité gaat uit naar: J. Baas BV. Walra, bakkerijgrondstoffen C. P. Broer, Van den Berg Molenbouw, diverse banken, apotheek D. C. van Doorn, LHNO- school De Rank, Anne Frankcentrum, Bia-bureau in Den Haag, de pers, archi tectenbureau Stuurman BV, de dames J. de Rooy, J. Westra, M. Barendsen, J. van Leeuwen, J. van Banning, B. B. v. d. Linde en L. A. de Wolff en alle andere Waddinxveners die op de een of andere manier hebben meegeholpen voor het werk van Unicef. Dat gebeurt door koster N. Metselaar van de St. Janskerk in onze buurge meente. Het programma omvat 500 dia’s, welke met twee projectoren worden vertoond. De toegangsprijs bedraagt f. 1,50. De Goudse St. Janskerk is gewijd aan Johannes de Doper. De kerk is de langste die we in Nederland hebben. De kerk heeft een veel bewogen ge schiedenis. Ze werd in de dertiende eeuw gebouwd op een plek waar de Tiendeweg en de Kleiweg de Gouwe bereikten. Zeker driemaal is de kerk door brand geheel of grotendeels vernield, raakte vervallen, werd vele malen hersteld, verbouwd eh uitge breid. Na de grondige restauratie van 1964 tot 1980 staat het gebouw nu weer in volle pracht. Vooral be kend is de St. Janskerk om de prach tige glas-in-lood ramen, de z.g. Goud se Glazen. Deze ramen, meest met Bijbelse voorstellingen, werden ge schonken door hoge geestelijken, vorsten en steden. Zo Schonken ko- IN VOORBEREIDING ZIJNDE COMPLEXEN: 24 woningen Begoniaplein (Zevenhuizen): Spouwmuurisolatie, aanpassing c.v.-installaties en plaatsing warmtemeters. 108 woningen Vondellaan: Spouwmuurisolatie,» dubbele beglazing, aanpassing c.v.-installatie, warmtemeters en thermostaatkranen. 94 woningen Tesselschadelaan Spouwmuurisolatie, dubbele beglazing, aanpassing c.v.-installatie, warmtemeters en thermostaatkranen. 103 woningen Busken Huëtlaan, N. Beetslaan en Tesselschadelaan: Spouwmuurisolatie, dubbele beglazing, aanpassing c.v.-installatie, thermostaatkra nen. 29 woningen in Plan Zuidplas (Zevenhuizen): Spouwmuurisolatie en dubbele beglazing. 76 woningen St: Victorstraat, St. Victorplein en Ringvaartsingel: Spouwmuurisolatie en dubbele beglazing. 88 woningen Apollolaan en omgeving: Spouwmuurisolatie en dubbele beglazing. De nog resterende 316 woningen (van de 1335) komen wellicht in 1984 en 1985 aan de beurt. 2. Begrote kosten van de geplande projecten Bruto investering Af: isolatiesubsidie Netto investering S.S.W WADDINXVEEN - In Waddinxveen gaat zich een derde chinees-indisch res taurant vestigen B. en W. hebben name lijk een bouwvergunning verleend aan Ang Enterprises in Rotterdam voor het gedeeltelijk veranderen van een winkel ruimte in een horeca-ruimte aan de Pas sage 29. In dit pand was gevestigd de poelier Mart van Loon. In Waddinxveen zijn al chi- nees-indische restaurants aan de Oran- jelaan en aan de Dorpstraat. WADDINXVEEN - B. en W. hebben besloten medewerking te verlenen aan het door de afdeling kinder- en jeugdp- sychiaterie van het Academisch Zieken huis Rotterdam/Sophia-Kinderzieken- huis in geheel Zuid-Holland uit te voe ren epidemiologisch onderzoek naar het voorkomen van gedragsproblemen bij kinderen. Daartoe zullen uit het bevolkingsregister steekproefsgewijs een 26-tal namen en adressen van in Waddinxveen woonach tige kinderen worden geselecteerd. De ouders van deze, op toevallige wijze ge kozen, kinderen zullen van de Erasmus Universiteit Rotterdam een brief ont vangen waarin doel en de aard van het onderzoek staan beschreven Vervolgens zullen zij in ,de periode maart-mei 1983 door een medewerker van de Erasmus Universiteit Rotterdam aan huis worden bezocht voor een inter view. De medewerking van de ouders is geheel vrijwillig en de door de ouders verstrekte gegevens zullen anoniem worden ver werkt. Het onderzoek is goedgekeurd door de Medisch Ethische Commissie en de Decaan van de Faculteit der Genees kunde. 1 Btt Het bestuur van de Stichting Samen werkende Woningbouwcorporaties vindt dat er dan in zeven jaar tijd heel wat is gedaan aan het isoleren van de eigen huizen; Dit ter bespa ring van energie, het verlichten van de woonlasten door minder energie verbruik en ter verbetering van het comfort omdat ruiten minder gauw beslaan, het koudefront van de ra men vervalt en het geluid beter kan worden geweerd. Het woningbezit van de SSW omvat 621 woningwet woningen van St. Joseph en 714 wo ningen van Ons Begin, waarvan er 454 in Waddinxveen staan en .260 in Zevenhuizen. Het isolatieprogramma van de SSW logenstraft de door het college van Burgemeester en Wethouders in de vorig jaar verschenen toelichting op de gemeentebegroting 1983 geschre ven zin dat “energiebesparende maat regelen aan de woningcomplexen van de woningbouwverenigingen van eni ge omvang nog niet zijn getroffen.” Er wordt ten onrechte gemeld dat de SSW alleen met een project in Ze venhuizen zou zijn gestart, terwijl en passant ook nog wordt opgemerkt dat de woningbouwvereniging Wad dinxveen ongeveer 500 huizen heeft aangesteld bij de “isolatiestroom” Midden-Holland, waarin het samen werkingsorgaan Midden-Holland en het Goudse GEB het voortouw heb ben genomen. DRIE MILJOEN Dat “bij elke vorm van energiebespa ring de mentaliteit van gebruikers van groot belang is” is wel een juis te constatering van B. en W. in de paar maanden geleden gepresenteerde begrotingstoelichting. Dat de Stich ting Samenwerkende Woningbouw corporaties bezig is met miljoenen guldens kostende isolatiewerkzaam heden blijkt overigens uit een recent overzicht. Zo bedraagt de bruto-in- vestering f. 3.020.000,—. Omdat er gerekend kan worden op f. 635.000,— aan isolatiesubsidie, be draagt de netto-investering voor de SSW f. 2.385.000,-. Van de be nodigde drie miljoen gulden is f. 770.000,— gestoken in projecten die al gereed zijn of thans onder handen zijn genomen en f. 2.250.000,— voor de nog geplande projecten. Het hier voor benodigde geld heeft de SSW bij de banken geleend. BESPARINGEN Voor het uitvoeren van de isolatie werkzaamheden benadert de SSW na mens St. Joseph en Ons Begin op een aantal manieren de huurders. Bij eenvoudige isolatiewerkzaamheden (bijv, uitsluitend dubbel glas) wor den de huurders uitvoerig schrifte lijk geinformeerd en geënquêteerd. Bij gecompliceerde isolatiewerkzaam- heden (spouwmuurisolatie, dubbele CtPITI POïlïP beglazing, aanpassing c.v.-installatie. WADDINXVEEN/BODEGRAVEN - Zoals vorige week al op de voorpagina van het Weekblad voor Waddinxveen kon worden gemeld heeft de in Wad dinxveen en Bodegraven gevestigde fa briek van electronische orgels Eminent Electronics BV werktijdverkorting aan gevraagd voor 300 van 364 personeelsle den. Vorig jaar september werd de fa- briek dankzij een overheiddsteun van 8 miljoen van de ondergang gered. Van de gemeente Waddinxveen kon een half miljoen gulden worden geleend. Volgens directeur G, W. Belderok is de werktijdverkorting nodig om te voorko men dat het bedrijf in het nieuwe jaar met te hoge voorraden blijft zitten. De huidige voorraad is met 2000 orgels al hoog, zegt hij. Belderok zegt dat er een terughoudende opstelling bij de handel was in de eerste maanden van de start van het bedrijf na de reorganisatie. Nu zou de verkoop weer goed draaien. Di recteur Belderok heeft zijn hoop geves tigd op een nieuw goedkoper type orgel dat in produktie is genomen. De werktijdverkorting is aangevraagd voor een periode van zes weken. WADDINXVEEN - Overzicht van besluiten en mededelingen, voorzover niet reeds gepubliceerd of nog te publiceren in de gemeen telijke rubriek in het Weekblad voor Waddinxveen, uit de verga deringen van het college van Bur gemeester en Wethouders van 14 en 21 december 1982 en 4 en 11 ja nuari 1983. WADDINXVEEN - De Stichting Samenwerkende Woningbouwkorporaties SSW, waarin smenwerken de rooms-katholieke woningbouwvereniging St. Joseph en de christelijke woningbouwvereniging Ons Begin, is druk bezig met het isoleren van het eigen woningbezit en en het treffen van andere energiebesparende maatregelen. Hiermee is in 1978 gestart. De verwachting is dat deze werkzaamheden in 1985 klaar zullen zijn. Het verloop van het hele karwei ziet er zo uit: 76 woningen St. Victorstraat, St. Victorplein en Ringvaartsingel: Alle kopgevels spouwmuurisolatie. 24 woningen Kon. Wilhelminaplein: Alle kopgevels spouwmuurisolatie. 47 woningen Busken Huëtlaan: Dubbele beglazing. 103 woningen Busken Huëtlaan, fl. Beetslaan en Tesselschadelaan: Warmtemeters. 88 woningen Apollolaan en omgeving: Kopgevels spouwmuurisolatie. 36 woningen J. van Stolberglaan: Volledige spouwmuurisolatie en dubbele beglazing (ook in verband met geluidswe- ring. 56 woningen Alpherwetering: Volledige spouwmuurisolatie, dakisolatie en dubbele beglazing. 37 woningen Alpherwetering en Alpherbrink: Volledige spouwmuurisolatie, dakisolatie en dubbele beglazing. 125 woningen in plan West (Zevenhuizen): Spouwmuurisolatie en dubbele beglazing. 24 woningen Begoniaplein (Zevenhuizen): Dubbele beglazing. 32 woningen De Taling en De Meerkoet (Zevenhuizen): Volledige spouwmuurisolatie, dakisolatie en dubbele beglazing. ONDERHANDEN ZIJNDE COMPLEXEN 48 woningen Dotterweide en Weidezoom: Volledige spouwmuurisolatie, dakisolatie en dubbele beglazing. 82 woningen Wingerd: Spouwmuurisolatie (1979) en thans dubbele beglazing. 31 woningen Papaverveld en omgeving: COLLECTE Aan het Oranjecomité Wingerd zal ten behoeve van het Koningin- nefeest 1983 in de periode van 21 tot en met 25 maart 1983 een col- lectevergunning worden verleend. WADDINXVEEN - Zoals bericht wordt er morgenavond (donderdag 20 januari) om acht uur in het Anne Frank-centrum door de culturele commissie van de Stichting Dienst- verleningscentrum Waddinxveen voor de bejaarden een dia-klankbeeld ver toond over de “Goudse Glazen” Drs. A. Ade Bruin. WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN - WOENSDAG 19 JANUARI 1983 Welke besparingen levert dit alles nu op? Volgens de SSW gaat het bij dubbele beglazing om 30 kubieke meter gas per vierkante meter dubbel glas, bij spouwmuurisolatie om 10 kubieke meter gas per vierkante me ter muur en bij warmtemeters om 15 tot 20 procent gasbesparing. Maar al het werkhiervoor kan na tuurlijk niet zonder gevolgen blijven voor de huur. De huurverhogingen voor een flatwoning variëren, afhan kelijk van de toegepaste isolatie - vorm, van f. 4,95 tot f. 34,15 per maand. Voor eensgezinswoningen ligt de huurverhoging tussen f. 7,10 en f. 22,-. ning Philips II van Spanje en Willem van Oranje elk een raam. Er worden nu maatregelen overwo gen om deze Goudse Glazen te be schermen tegen de gevolgen van de huidige luchtverontreiniging. In de kerk staat een prachtig orgel, in 1736 gebouwd door Jean Francois Moreau. Door de restauratie, die in 1980 gereed kwam, kreeg het nieuwe luister. In de toren hangen vier luid- klokken en een klokkenspel, in 1676 vervaardigd door Pieter Hemony. r0E iECHTE

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1983 | | pagina 13