GEMEENTE WADDINXVEEN TDMA LIMA Op brandstapel 1.800 kerstbomen Steenbakkerij ”4de Febrero” in Lima ’t Ketelhuis had kritische vragen voor PvdA-fractie ’t Ketelhuis Failliet ’t Ketelhuis houdt enquete in W’veen-Noord doet mee aan carnavalsoptocht li 5 Techni Design NCVB over "Man over de vloer” Open podium in De Bonkelaar WADDINXVEEN met ds. J. C. de Moor Burgemeester gaat wonen aan Wilhelminakade Waddinxveense steun aan bedrijfjes TELEFOONNUMMERS VERGADERINGEN BESTUURSZAKEN MILIEUZAKEN WATERSTAAT DIVERSEN VERKEER EN VERVOER VRIJWILLIGERS WERK SPREEKUREN WELZIJNSZAKEN CENTRAAL ANTENNE SYSTEEM 2222 3000 3000 4433 4433 01820-15767 01727-4044 010-210001 WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN - WOENSDAG 19 JANUARI 1983 01820-16066 010-362244 De stukken liggen voor pers en publiek ten raadhuize ter inzage. 3 Belangrijke telefoonnummers Gemeentesecretarie Dienst Openbare Werken en Bedrijven 1. Opening. 2. .Vaststelling verslag van de vergadering van 7 december 1982. 3. Ingekomen en uitgegane stukken. Parkeerverbod Kon. Wilhelminaplein 43. Burgemeester en wethouders hébben besloten door het aanbrengen van een gele streep het parkeren in de dienststraat te verbieden ach ter het pand van de Spaarbank aan het Kon. Wilhelminaplein 43, dit in verband met de bereikbaarheid van dat gebouw. Belanghebbenden kunnen op grond van artikel 135 van het Regle ment Verkeersregels en Verkeerstekens beroep instellen bij de Kroon, dit d.t.v. de Commissaris der Koningin in de provincie Zuid- Holland. 4. Mededelingen. 5. Begrotingswijziging. 6. Verslagen werkgroepen en commissies, 7. Gang van zaken op school. 8. Rondvraag. 9. Benoemingen/ontslag. 10. Sluiting. punt zal dan de Centrale Antenne-inrichting kunnen worden afge sloten als t.v.-piraten van het kabelnet gebruik maken. De kosten van één en ander zullen voor een deel op de aangeslote nen via het abonnementsgeld worden voldaan. Alarmering Brandweer Politie Ongevallen Vacaturebank vrijwilligers werk Waddinxveen (Informatie over vrijwilligers werk voor haanlozen) Koördinatrice Trudy Kraay, gemeentehuis, Raadhuisplein 1, kamer 23, tel. 01828-4433, tst. 122. Dagelijks van 8.30-12.30 uur. Openingstijden gemeentehuis Gemeentesecretarie elke werkdag van 08.30-12.30 uur. Dienst Openbare Werken en Bedrijven: elke werkdag van 08.30-12.00 uur. In de middaguren kunt u alleen dan terecht indien u een afspraak heeft gemaakt. Storingsdiensten Gas en elektriciteit Waterleiding (telefoonbeantwoorder) Centrale Antenne Inrichting (CAI) Deze rubriek met officiële bekendmakingen en mededelingen is samengesteld door Gemeente Waddinxveen, Raadhuisplein 1, telefoon 01828-4433. Postbus 400, 2740 AK Waddinxveen. Commissie van Bestuur voor de Samenwerkingsschool voor Havo/Atheneum. Dinsdag 25 januari 1983, aanvang 20.00 uur in de Samenwerkingsschool. AGENDA met de ÜfJes i) in WADDINXVEEN/ROTTERDAM - De arrondissementsrechtbank in Rotter dam heeft bij monde van rechter-com- missaris mr. C. H. B. Boot Rozenkwe kerij Verweij BV van de Henegouwer- weg 118 in Waddinxveen failliet ver klaard. Tot curator is aangewezen de Rotterdamse advocaat mr. B. F. van Nievelt. 10. Voorstel tot het beschikbaarstellen van een krediet ten behóeve van het afsluitbaar maken van het C.A.I.-systeem in verband met piratenuitzendingen. 18. Begrotingswijzigingen, waaronder beschikbaarstelling krediet voor reparatie van de betonnen afdekplaat op de schoorsteen van het voormalig ketelhuis aan de Busken Huëtlaan. 19. Rondvraag. 11. Voorstel tot aanbieding van de rekening 1980 van de Samen werkingsschool voor Havo/Atheneum. 12. Voorstel tot vaststelling van het programma Sociaal-Culturele Aktiviteiten 1983. 13. Voorstel tot subsidiëring van emancipatie-aktiviteiten 1983. 14. Voorstel tot het verlenen van subsidie ten behoeve van het pro- jekt alfabetiserings- en educatieve aktiviteiten voor culturele minderheden. 15. Voorstel tot verlening van een krediet in het kader van de vie ring van 750 jaar Waddinxveen. 16. Voorstel tot wijziging van het raadsbesluit inzake uitgifte van gronden in erfpacht aan de Kerkwég-Oost. 17. Voorstel tot het beschikbaarstellen van een krediet voor bijstor- ting op aandelen N.V. Bank voor Nederlandsche Gemeenten. WADDINXVEEN - De mede werkers van het buurtcentrum ’t Ketelhuis houden een enquete onder de wijkbewoners in Wad- dinxveen-Noord om een zo goed en breed mogelijk activiteitenpak ket aan te kunnen bieden, dat aan sluit bij de wensen van de mensen. In de wijk is een vragenlijst ver spreid, welke binnenkort weer bij de betrokkenen zal worden opge haald. Wie dan niet thuis is wordt verzocht de ingevulde vragenlijst vóór donderdag 10 februari in de brievenbus van ’t Ketelhuis aan de Busken Huëtlaan te doen. De vragen hebben betrekking op het oordeel (goed/matig/slecht) van de wijkbewoners over be staande activiteiten op het gebied van het kinderwerk, tienerwerk (12-17 jaar), jongerenwerk (vanaf 16 jaar), volwassen werk en belan genbehartiging. Ook is men gevraagd naar ieders mening over de plannen om ’t Ke telhuis uit te breiden. Voorts kan men op het vragenformulier aller lei suggesties doen. De medewerkers van ’t Ketelhuis willen in de tweede helft van dit jaar aan de hand van de geuite wensen de programma’s in het l^uurtcentrum gaan aanpassen. 8. Voorstel tot aanbieding van de Nota Verkeersbrigadiers. 9. Voorstel tot het beschikbaarstellen van een krediet ten behoeve van de aansluiting op de C.A.I. van 33 in aanbouw zijnde wo ningen aan de Kerkweg-Oost. WADDINXVEEN/GOUDA - Blij kens een wijziging in het handels- register van de Kamer van Koophan del en Fabrieken voor Midden- Holland zijn bij Techni Design, Wad dinxveen, met als vestigingsplaats Den Haag, uit de directie getreden H.C. de Jong, R. de Jong en E.C.M. Ouwerkerk. e 4e februari kosten Ketelhuis kunnen dekken? Weet de fractie dat deze gift vóór september 1983 aangewend moet worden? Wat is de fractie van plan te gaan doen aan deze financiële mee valler voor de gemeente, in een tijd van bezuinigen? 4. Is de fractie van de PvdA op de hoogte van het feit dat de penning meester van ’t Ketelhuis (op verzoek van B. en W.) een herziene begroting 1983 heeft gemaakt, waarbij reke ning is gehouden met de uitbreiding van ’.t Ketelhuis? Is de fractie op de hoogte van het feit dat in die begro ting de meerkosten van de exploi tatie niet voor rekening komen van de gemeente Waddinxveen? 5. Is de fractie van de PvdA op de Aanvraag Hinderwetvergunning Van Lente B.V. Burgemeester en wethouders van Waddinxveen maken bekend dat op 16 december 1982 een aanvraag is ingekomen van Filiaalbedrijf Van Lente B.V., Ambachtsweg 2 te Lopik tot wijziging van voorschriften van de op 3 augustus 1982 aan haar verleende hinder wetvergunning voor een detailhandel in levensmiddelen. De aan vraag en andere terzake zijnde stukken liggen tot en met 18 februari 1983 op de afdeling Algemene Zaken van de gemeentesecretarie ter inzage elke werkdag van 08.30 tot 12.30 uur en op maandagavonden van 19.00 tot 22.00 uur. Tijdens deze periode kunnen gemotiveerde bezwaren bij het college van burgemeester en wethouders worden ingediend. Degene die een bezwaarschrift indient kan verzoeken zijn persoonlijke gegevens niet bekend te maken. Op verzoek bestaat de mogelij kheid om een openbare zitting te hou den over de aanvraag. Medische hulp Ambulancedienst Telefonische hulpdienst geestelijke en sociale nood kerstbomenhoop - in totaal werden ongeveer 1.800 bomen op de brandstapel gebracht - te ontsteken. Overigens lukte het niet zo gemakke lijk het vuur aangestoken te krijgen. Maar gaandeweg slaagden de brand weerlieden daarin, na overigens eerst alle denkbare voorzorgen te hebben genomen. Een nadeel was ditmaal dat doordat de kerstbomenverbran ding was verhuisd van het sportpark de Sniep naar de Kanaaldijk dat door de wind voor korte tijd de Oostpol- derwijk (Zuidkade 1) in de rookwol ken kwam te liggen. De publieke be langstelling was ondanks het gure weer vrij groot. VERLOTING Ontwerp keur Waterschap Noordwoude. Burgemeester en wethouders hebben een aantal bezwaren inge diend tegen de ontwerp-keur en de ontwerp-legger van hoofdwater gangen van het Waterschap Noordwoude. De woonwijken Oranjewijk, Vondelwijk en Groenswaard zijn aan gelegd op een peil van 5,98 m.-N. A.P., terwijl de ontwerp-keur uit gaat van 6,10 m.-N. A.P. Een dergelijk peil zou op den duur (bouw)- technische consequenties kunnen hebben voor gebouwen, be schoeiingen, rioleringen e.d. Daarnaast is nog een opmerking ge maakt over de onderhoudsplicht van het waterschap voor een ge deelte Kleikadesloot (tussen de v.m. ’’witte brug” in de Dorpstraat tot het bedrijf Van Vliet aan de Onderweg), welk gedeelte in het ka der van de reconstructie van het Noordeinde door de gemeente is overgenomen. ’’Piratenslot C.A.I.” Sinds 1 september 1982 is de gemeente Waddinxveen - als exploitan- te van een Centrale Antenneinrichting - door de rijksoverheid ver plicht ervoor te zorgen dat geen signalen van onbevoegden via het kabelnet worden doorgegeven. Dit geldt slechts als hiermede niet de doorgifte van legale programma’s wordt belemmerd. Dit betekent dat er alleen eert afsluitplicht is indien er geen legale uitzendingen plaatsvinden. Om aan deze plicht te kunnen voldoen is besloten om het CASE- MA/VECAS ’’piratenslot” te laten installeren. Vanuit één centraal 784 wit, 708 groen, 624 groen. 20,—: 661 wit. Slechts twee prijzen werden tot nu toe afgehaald, t.w. de nrs. 754 groen en 962 wit. De overige prijzen kun nen t/m dinsdag 15 februari worden afgehaald op het kantoor van Open bare Werken, Raadhuisplein 1 (2e etage). Tevens zijn enkele prijsjes, eveneens in de vorm van waardebon nen, uitgeloofd voor degenen, die de meeste bomen hebben verzameld. Die jongens of meisjes die per per soon meer dan 66 bomen hebben ver zameld, dienen dit onder overlegging van de aan hen uitgereikte lootjes, zo spoedig mogelijk bij het kantoor van openbare werken te melden, waarna zal kunnen worden nagegaan of zij eventueel voor een prijsje in aanmer king komen. De tot nu toe bekende grootste aantallen zijnresp. 160, 112 en 66. In het Weekblad voor Waddinxveen van volgende week woensdag hopen wij de prijswinnaars bekend te kun nen maken. WADDINXVEEN - ’t Ketelhuis doet mee aan de carnavalsoptocht die za terdag 12 februari door de Waddinx- veense carnavalsvereniging De Gou- weslobbers wordt gehouden. Zij die zin hebben hieraan mee te doen kun nen zich in het buurtcentrum aan de Busken Huëtlaan opgeven (tel. 6860). De mogelijkheid bestaat om in ’t Ketelhuis je eigen costuum te maken. Dat kun je doen op: donder dagmiddag van 16.30 - 18.00 uur als je 8 of 9 jaar bent, donderdagavond van 18.15 - 19.30 uur als je 10, 11 of 12 jaar bent en vrijdagavond 28 janu ari en 11 februari van 19.30 - 22.00 uur als je 12 t/m 15 jaar bent. Na de optocht is er in Het Trefpunt een groot feest. De kosten voor de optocht en het feest zijn slechts f. 3,—. Vertrek vanaf ’t Ketelhuis 12.30 uur. In verband met verkleden en schminken van de kinderen wordt iedereen verzocht om 11.30 uur aan wezig te zijn. ’s Avonds organiseert ’t Ketelhuis een grandioos buurtcarnavalbal voor jong en oud vanaf 12 jaar. Aanvang avond 20.00 uur tot 23.00 uur. Kosten tie ners f. 2,— en volwassenen f. 3,—. Verkleding verplicht! WADDINXVEEN - Zondagmiddag 30 januari om vier uur wordt er in het cultu reel centrum De Bonkelaar in Waddinx veen een open podium georganiseerd. Wie een enthousiast muziek beoefenaar is wordt hier de gelegenheid gegeven om andere musici te ontmoeten. Ér zal gelegenheid zijn om muziek te ma ken, alleen of in combinaties. Op een vorige oproep meldden zich al di verse enthousiastelingen! Inlichtingen: tel. 3289 of 3452. Kamermuziekconcerten. Op donderdag 20 januari a.s. vindt om 20.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis in Waddinxveen het 3e concert in de serie kamer muziekconcerten plaats. Dit concert wordt verzorgd door Anner Bijlsma, cello en Gérard van Blerk, piano. Zij zullen werken vertolken van o.a. Von Weber, Brahms, Hinde mith en Debussy. Inlichtingen en kaarten zijn te verkrijgen in het gemeentehuis, afde ling Algemene Zaken, tel. 01828-4433, toestel 212. het terrein en zien hoe hele fami lies bezig zijn met het maken van bakstenen. Ze vertellen ons dat ze werken van 3 uur ’s ochtends tot het invallen van de avond. Ook oude vrouwen van boven de zestig en jonge kinderen doen mee. Kortom, steenbakkerij '4de Febrero’ kan er trots op zijn nog een echte traditionele indianengemeenschap van werken en wonen te vormen. La ten we hopen dat dit nog lang zo mag blijven in deze moeilijke tijden en dat ze, ondanks hun grote proble men, op de been kunnen blijven en niet het onderspit moeten delven. Spreekuur burgemeester, de heer C. M. van der Linden: gaat niet door. Spreekuur wethouder, mevr. L. M. Oosterbroek-Waagmeester: vrijdagmorgen van 10.00 tot 12.00 uur. Spreekuur wethouder, de heer P. F. J. van Schie: na afspraak. Spreekuur wethouder, de heer M. Kraaijestein: na afspraak. WADDINXVEEN - Vorige week woensdagavond heeft de afdeling Wad dinxveen van de Nederlandse Christen- vrouwenbond (NCVB) een discussie avond gehouden over het onderwerp ’’Man over de vloer”. Dit wegens het probleem van de werkloosheid. De spreker was ds. J. C. de Moor uit Waddinxveen, die aan de hand van een viertal vragen de discussie inleidde. Het was een boeiende en leerzame avond. De NCVB-jaarvergadering zal in ver band met de voorjaarsvakantie niet op woensdag 16 februari maar op donder dag 24 februari gehouden worden in De Hoeksteen. WADDINXVEEN - Voor 1 maart zullen burgemeester C.M. van der Linden en zijn gezin hun woonplaats Haastrecht hebben verlaten en een huurwoning aan de Wilhelminakade 59 hebben betrokken. Het onge veer 2,5 kilometer van de bebouwde kom gelegen huis is eigendom van Restant-eigenaar Okkerse. De woning moet nog wel worden opgeknapt. Het gezin Van der Linden beschouwt het huis als een tijdelijke woning, omdat uitgezien blijft worden naar een meer passend huis, maar omdat de woning in Haastrecht voor 1 maart leeg moet zijn heeft men uit eindelijk voor het huis aan de Wilhel minakade gekozen. Wet Arob Ingevolge de Wet-Arob kan iemand die door een besluit van het ge meentebestuur rechtstreeks in zijn belangen is getroffen daartegen een bezwaarschrift indienen. Dit kan echter alleen als er geen andere mogelijkheden zijn om een bezwaar- of beroepschrift in te dienen. Als deze mogelijkheden er wél zijn is dit steeds in de betreffende publicatie vermeld. Wanneer u overweegt een bezwaarschrift op grond van de Wet Arob in te dienen is het aan te bevelen dat u daarover tevoren nade re informatie inwint bij de afdeling Bestuurszaken en Ruimtelijke Ordening van de gemeentesecretarie; telefoon 4433, toestel 125. - ligt de steenbakkerij “4de een landelijk gebied, omgeven door Als we bij het kleine kantoortje ko men zien we een groepje kinderen tussen de drie en zeven jaar, tussen de arbeiders die met hun dagelijkse werk bezig zijn, heen en weer rennen. De onderwijzeres, die bij hen is, ver telt dat het de kinderen van de arbei ders zelf zijn, die op de kleuterschool van de steenbakkerij gaan. Sergio Alayo, één van de werknemers die we spreken, vertelt ons dat het bedrijfje eigenlijk een “zichzelf be sturend” dorp van ongeveer 200 fa milies is. De arbeiders hebben met el kaar een dorp gebouwd op hun werk plek. Hij vertelt dat een groot deel van hen uit de Andes naar Lima is gekomen en dat ze misschien juist door de eeuwenoude gemeenschaps zin van de indianendorpjes deze dorpsgemeenschap hebben kunnen oprichten en in stand houden, on danks alle tegenslag. Op de vraag hoe ze dat gedaan heb ben, zegt hij trots, dat ze helemaal zelf met elkaar, de huizen, de kleu terschool (met hulp van NOVIB), een kapel en een medische hulppost gebouwd hebben. Ook hun ovens hebben ze zelf gebouwd. Op de kleu terschool gaan nu 42 kinderen, in twee ploegen, want er is maar 1 juf en 1 lokaal. GEEN DOKTER Sergio Alayo vertelt dat de medische post nog geen dak heeft en dat er ook nog geen dokter is, want zoveel geld hebben ze (nog) niet. Maar als er een dokter of verpleegster komt, WADDINXVEEN Het dagelijks bestuur en de medewerkers van Stichting Sociaal Cultureel Centrum Waddinxveen in oprichting behorend buurtcentrum ’t*Ketelhuis aan de Busken Huëtlaan heeft zich met een 1 van de Partij van de Arbeid ipgeworpen en opmerkingen ware wijkfractieberaad van 1 in het centrum De Pionier Hinderwetvergunning autobedrijf Kool. Burgemeester en wethouders van Waddinxveen hebben op 4 janu ari 1983 besloten aan autobedrijf Kool, Dorpstraat 72, alhier, een nieuwe, de gehele inrichting omvattende hinderwetvergunning te verlenen voor een herstelinrichting voor motorvoertuigen en een ondergrondse bewaarplaats voor motorbrandstoffen met boven grondse elektrische aftap. De vergunning en alle daarbij behorende bescheiden liggen voor een ieder ter inzage op werkdagen tijdens kantooruren en op maan dagavonden van 19.00 tot 22.00 uur tot en met 18 februari 1983. De beschikking wordt van kracht na afloop van deze termijn, tenzij voordien een beroep tegen deze beschikking wordt ingesteld. Een beroepschrift moet worden gericht aan Hare Majesteit de Ko ningin en moet worden gezonden aan de Raad van State, afdeling voor de geschillen van bestuur, Binnenhof 1, 2513 AA ’s-Graven- hage. het tot de Stichtin; oprichting 1 Huëtlaan 1 fractie vragen oj het openbare t maandagavond gehouden. j, De vragen en opmerkingen die ’t Ketelhuis had waren de volgende: 1. Op basis van welke argumenten heeft de fractie van de PvdA het dis cussiepunt “overlast” van ’t Ketel huis op de agenda gezet? Is de frac tie op de hoogte van de klachten, welke dat zijn en door wie geuit? 2. Is de fractie van mening dat er in Waddinxveen-Noord voldoende voor zieningen zijn voor sociaal cultu reel werk (c.q. wijkwerk)? GIFT 3. Is de fractie op de hoogte van de gift die ’t Ketelhuis heeft gekregen van het Koningin Juliana Fonds? Weet de fractie dat deze gift 70 pro cent van de eventuele uitbreidings- hoogte van de ontwikkelingen rond om de speeltuin “Vondelparkje”? Wat is het standpunt van de fractie over de mogelijkheden voor kleine kinderen in en rondom de Nic. Beets- laan? 6. Is de fractie op de hoogte van de gevaarlijke situatie bij de Noord- tunnel? En weet zij dat zeer regel matig grote vrachtwagencombinaties de verkeerssituatie voor met name voetgangers en fietsers in gevaar brengen? 7. Weet de fractie wat het de gemeen schap kost dat voortdurend het “hoogtebord” bij de Noordtunnel vervangen moet worden? Zoals gebruikelijk was aan de kerst bomenverbranding ook weer een ver loting verbonden. De prijzen, bestaande uit waarde bonnen, zijn gevallen op de volgende nummers: f5,-: nrs. 963 wit, 754 groen, 962 wit, 750 groen, 658 wit. f 7,50: 966 wit, 650 groen, 964 wit. 10,-: 308 groen, 507 groen, 786 groen, 15,-: WADDINXVEEN/LIMA Op ongeveer één uur rijden van het centrum van de Peruaanse hoofdstad Lima - de stad waar de Kern groep Ontwikkelingssamenwerking Waddinxveen samen NQVIB kleine, door de bevolking opgezette en gerunde, bedrr steunt - ligt de steenbakkerij “4de Febrero” (u< een paar huizen. zullen de behandeling en de medicij nen gratis zijn. Op onze vraag naar de grootste pro blemen waarmee ze te kampen heb ben, antwoordt hij dat hun aller grootste probleem is, dat ze noch in het bedrijf noch in hun eigen wonin gen kunnen beschikken over electri- citeit, stromend water of een riole ring. Vooral het ontbreken van een aansluiting op het stroomnet van Lima is erg lastig. Momenteel lossen ze dat zo goed en zo kwaad als dat gaat op met een transformator die steeds weer kapot gaat. Daaronder heeft de produktiviteit van het be drijf ernstig te lijden. Op één van onze laatste vragen naar de naam van hun bedrijf, “4de Fe brero” (een zeer belangrijke dag uit de arbeidersstrijd, waarbij veel vrou wen en kinderen door militairen en politie doodgeschoten zijn) en de be tekenis die ze nog steeds aan die naam hechten, vertelt Sergio hoe het hele dorp deze dag elk jaar* weer viert met een groot feest, naar de beste plattelandstradities, waarbij duidelijk hun indiaanse afkomst naar voren komt. Iedereen, van jong tot oud, doet mee en draagt zijn steentje bij aan het dansen, zingen, het berei den van eten en drinken, en iedereen draagt de schitterendste klederdrach ten. OUDE VROUWEN Na dit informatieve gesprekje met één van de medewerkers van de steenbakkerij lopen we nog eens over De steenbakkerij 4e Febrero” bij het Puruaanse Lima. WADDINXVEEN - Twee weken geleden is voor de achttiende maal in Waddinxveen een kerstboomverbranding gehouden op ini tiatief van de Waddinxveense vrijwillige brandweer. Deze jaarlijkse ‘vuurzee’ moest ditmaal twee dagen worden uitgesteld in verband met het stormachtige weer op maandag. Twee dagen later waaide het ook nog wel hard, maar de spuitgasten durfden het toch aan de Gemeenteraad Woensdag 26 januari 1983, aanvang 19.30 uur in het gemeentehuis. AGENDA 1. Mededelingen en ingekomen stukken. 2. Voorstel tot het verlenen van eervol ontslag als ambtenaar van de burgerlijke stand aan de heer H. Huizer. 3. Voorstel tot het nemen van een voorbereidingsbesluit voor een gedeelte van het bestemmingsplan ’’Brugcentrum”. 4. Voorstel tot het nemen van een voorbereidingsbesluit voor een gedeelte van het bestemmingsplan ’’Groenswaard in onderde len”. 5. Voorstel tot het nemen van een voorbereidingsbesluit bestem- 'mingsplan ’’Oranjewijk ’75, le herziening”. 6. Voorstel tot het nemen van een voorbereidingsbesluit voor een gedeelte van het bestemmingsplan ’t Weegje.” 7. Voorstel tot het nemen van een voorbereidingsbesluit bestem mingsplan ’’Zuidkade-Wilhelminakade”. Voorstel tot aanbieding van de Nota Verkeersbrigadiers. brief gericht tot de gemeenteraads- rbeid. In het schrijven worden zeven gemaakt naar aanleiding van de socialisten, dat afgelopen aan de Tollenslaan is F Ml

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1983 | | pagina 3