40 Waddinxveners GPRUIIttlHU ïi ju 4nié Waslijst van diefstallen kregen al een bloemenhulde meubeltocmzalen b» Instuifconcert in muziekschool Brugkerk krijgt smeedijzeren hek Petitie ondertekend tegen bezuinigingen op onderwijs B 1111 uil VALENTIJNDAG 1983 Voor Valentijnsdag Tijdens protestdemonstratie VOO Zaterdagmiddag half drie 250,- 25,- 95,- A. J. Sonneveld Ophaalbrug ringvaart opgeknapt Bingo-avonden voor bejaarden Waarschuwing rijkspolitie tegen inbraak v.a. STOELEN v.a. SALONTAFELS v.a. POLITIENIEUWS WADDINXVEEN BANKSTELLEN FAUTEUILS Ê"-" WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN - WOENSDAG 19 JANUARI 1983 Uitknippen Naam: Adfes: Reden: Uitknippen 1 PROFITEER NU, DEZE KANS KOMT NIET WEER!!! VAN LOSSE STUKS FABRIEKSMEUBELS IN ONZE KOOPJESHOEK (Deze bon kunt u tot en met vrijdag 4 februari 1983 inleveren bij: - bioemsierkunst Arti-Fleur aan de Passage - reis- en passagebureau Van Ginkel BV aan de Passage - Party Home aan de Passage of - Weekblad voor Waddinxveen aan de Oranjelaan 9 Volgens mij dient de volgende plaatsgeno(o)t(e) in aanmerking te komen voor een bloemenhulde op Valentijndag 1983 op maandag 7 februari in Party Home. MATRASSEN ENZ. ENZ. KORTOM TE VEEL OM OP TE NOEMEN. initiatief Party Home aan de Passage op l afgelopen decen- de bii- te Wad- WADDINXVEEN - Komende zaterdagmiddag om half drie wordt er in de zaal van de Streekmuziekschool Waddinxveen aan de Zuidkade weer een instuifconcert gehouden. Dit concert, dat een uur duurt en waarvan het volgende wordt gegeven op zaterdagmiddag 12 februari, is toeganke lijk tegen betaling van 1,25. Voor die prijs krijgt men ook nog wat te drinken. Tijdens het komende instuifconcert, een idee van muziekschooldirecteur Arthur ie Cosquino de Bussy, zullen vier aan de den. Zij studeerde viool aan de conser- school verbonden docenten werken uit voeren van onder andere Bach en Marti nu. De uitvoerenden zijn Clara Post (vi ool), Lucia Swarts (cello), Corrie Klein Haneveld (piano) en Arthur de Bussy (piano). aan worden met bloe- gemaakt hebbende Passage-bloemsier- in de Passage op afgelopen decen- Zo ziet de ingang naar het plein van de hervormde Brugkerk aan de Kerkweg-Oost er nu nog uit. Daar zal binnenkort een smeedijzeren hek wor den geplaatst. Tijdens de protestdemonstratie van de Vereniging voor Openbaar Onder wijs werd ook het woord gevoerd 'door wethouder mevr. L. M. Ooster- broek-Waagmeester. (Foto: Weekblad voor Waddinxveen/K. Koorenge- vel-van Eek). bloemenhulde gekregen. WADDINXVEEN “Voorkoming misdrijven - een zaak van de politie en u!”. Dat is kort en krachtig de slogan van de Waddinx veense rijkspolitiemensen in reactie op een lange lijst van inbraken en diefstal. Er blijkt in een week tijd van alles en nog wat in onze gemeente te worden vermist. Niet alleen geld, maar ook bierflesjes en zelfs een auto. AANGEHOUDEN WADDINXVEEN - “Onderge tekenden, aanwezig op eenkomst d.d. 13-1-83 dinxveen, verzoeken de ouder organisaties kennis te nemen van hun verontrusting over de handhaving van de in Waddinx veen bereikte kwaliteit van het onderwijs, gelet op de voorge nomen bezuinigingsmaatregelen door de regering. Zij ondersteu nen de respectievelijke besturen bij hun inzet en aktiviteiten om waarborgen te krh’gen voor de handhaving van de kwaliteit.” Dat was de tekst van de petitie die door ongeveer 50 van de 60 aanwe zigen op de vorige week donderdag avond in de Prof. Kohnstamm- school voor openbaar MAVO aan de Mauritslaan gehouden onderwijs- protestbijeenkomst van de Waddinx veense afdeling van de Vereniging voor Openbaar Onderwijs (VOO) werd ondertekend. De petitie tegen de onderwijsbezuinigingsplannen van minister drs. W.J. Deetman zal wor den toegezonden aan de ouderorga nisaties van het katholiek onder wijs (NKO), van het algemeen- bijzonder onderwijs (LOBO) en het VÓO (het protestants-christelijk on derwijs heeft geen ouderorganisatie). WADDINXVEEN Voor het tiende jaar zal Valentijnsdag (maan dag 14 februari) in Waddinxveen gevierd gaar, menhuldes voor een vijftal zich verdienstelijk Waddinxveners. Dit gebeurt op initiatief van kunstenaar Henk J. Zeypveld m T maandagavond 7 februari om acht uur. In het nium hebben al meer dan 40 Waddinxveners aan de vooravond van Valentijnsdag een sief afbraak van de bovenbouw. I De opruiming begint donderdag 13 januari Donderdag koopavond f Van de Boheemse componist Martinu worden de variaties op een Slavisch the ma voor cello en piano uitgevoerd. Mar tinu zette de lijn die bij Dvorak en Sme tana begonnen was voort. Dvorak en Smetana verwerkten vaak de Slavische volksmuziek in hun werken. Zo is ook bij Martinu deSlavische herkomst van het thema en de variaties duidelijk te ho ren. Violiste Clara Post is sinds 1980 aan de Waddinxveense muziekschool verbon- ten de ophaalbrug dus niet te ver vangen, maar te repareren,inclu- Verheul-de Wolff en jonge WADDINXVEEN/GOUDA - In het handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Mid- den-Holland is nieuw ingeschre ven Kwekerij AJ. Sonneveld BV, Waddinxveen. Omschrijving bedrijf: uitoefenen van een kwekerijbe- drijf. Maatschappelijk kapitaal f. 175.000,—, waarvan geplaatst/gestort f. 35.000,—. Directeur: A.J. Sonne veld. Zowel in de raadscommissie voor de financiën als in de raadscom missie voor de openbare werken en -bedrijven heeft met name PvdA-fractievoorzitter M. Boere gezegd dat sommigen niet ingeno men zijn met het feit dat voor de Reparatie de bovenbouw van de brug moet worden gesloopt. in die zin dat de bovenbouw verdwijnt. vatoria in Amsterdam en Den Haag, on der meer bij Davina van Wely. Celliste Lucia Swarts studeerde bij o.a. Ben de Ligt en momenteel nog bij Anner Bij I- sma aan het conservatorium te Den Haag. De pianisten Corry Klein Hane- veld en Arthur de Bussy kregen hun op leiding aan het conservatorium te Gro- ningen. Corrie Klein Haneveld studeer de piano bij Jan Kruyt en Arthur de Bus sy bij Maria Stroo. WADDINXVEEN - In het Anne Frank-centrum wordt maandagavond 24 januari een bingo-avond voor be jaarden gehouden. Er zijn prachtige prijzen te winnen. De avond begint om acht uur. De deelnamekosten be dragen een rijksdaalder. WADDINXVEEN - De laatste weken zijn in Waddinxveen, zo waarschuwt de Waddinxveense rijkspolitie, een aantal inbraken gepleegd, waarbij de dader(s) zo wel via de achterdeuren als de voordeuren van de betreffende panden naar binnen konden ko men. De achterdeur is vaak de zwakste plek van de woning. In de eerste plaats doordat veel mensen ge woon vergeten de achterdeur op slot te doen. In de tweede plaats doordat de sloten dikwijls ondeug delijk zijn. Daarom: Zorg voor een deugdelijk slot. Wat betreft de voordeuren: Wel licht in alle gevallen zijn de voor deuren voorzien van nachtscho ten. Doe dan de deur, zeker ’s nachts en wanneer u niet thuis bent, op de nachtschootstand. Van een slot is de nachtschoot het voornaamste onderdeel, omdat met deze schoot de werkelijke ver binding tussen de deur en het ko zijn tot stand wordt gebracht. Wat personenauto’s betreft: Sluit uw auto's goed af: Portieren, ramen, kofferdeksel. Veel misdrijven kunnen worden voorkomen door een beetje zorgvuldigheid. WADDINXVEEN -r Het plein voor de gerestaureerde Hervormde Burg- kerk aan de Kerkweg-Oost zal bij de hoofdingang worden voorzien van een prachtig smeedijzeren hek. Dit hek, zo heeft de voorzitter van de kerkvoogdij G. van Ringelenstein la ten weten, is een geschenk van een dankbaar gemeentelid. “Op zijn verzoek kan ik er verder niets over zeggen”, aldus de heer Van Ringelenstein deze week in het Her vormd Kerkblad. “Het komt er, en daar zullen we het allemaal over eens zijn, dat is een grote aanwinst. De De ophaalbrug in de Zuidelijke Dwarsweg die opgeknapt gaat worden, (Foto: Weekblad voor Waddinxveen/Sjaak Noteboom). WADDINXVEEN - De opbouw van de ophaalbrug over de ring vaart in de Zuidelijke Dwarsweg zal worden gesloopt, zo hebben Burgemeester en Wethouders be sloten. Van de brug zal het houten brugdek worden vervangen. Na een door de gemeentelijke Dienst Openbare Werken en -Be drijven uitgebracht advies is beslo- Van Joh. Sebastiaan Bach worden twee werken voor vioolsolo en cello solo uit gevoerd. Verder staan er enkele luchtige werkjes van Kreisler en Popper op het programma. Beiden in hun tijd beroem de musici. Kreisler (violist) en Popper (cellist) leefden aan het begin vn deze eeuw en schreven veel korte werken voor viool en cello. der invloed van alcohol in hun auto’s reden. Voorts werden nog 3 be stuurders rijverboden opgelegd, daar zij aanstalten maakten te gaan rij den. Zij moesten hun voertuigen la ten staan. GESIGNALEERDE Op donderdag 13 januari werd ’s nachts omstreeks 03.00 uur een uit Utrecht afkomstige man in Waddinx veen aangetroffen. Hij stond gesig naleerd voor een geldboete, welke door hem alsnog werd betaald. AANRIJDINGEN Op zaterdag 8 januari om 14.20 uur Groensvoorde nabij de T-splitsing met de Lindengaarde, tussen-een per sonenauto en een fietser. De fietser raakte hierbij licht gewond. Twee personenauto’s waren betrok ken bij een aanrijding op maandag 10 januari om 09.15 uur op de Hene- gouwerweg nabij de oprit RW 12. Het betrof hier een kop-staart- aanrijding, waarbij aanzienlijke mate riële schade ontstond. Eén van de personenauto’s moest worden wegge takeld. Dezelfde dag omstreeks 13.35 uur vond een aanrijding plaats op de Dorpstraat. Een vanuit een uitrit komende personenauto reed de Dorpstraat op en zag de andere per sonenauto te laat. Persoonlijke onge lukken hebben zich hierbij niet voor gedaan. Niet verlenen van voorrang was de oorzaak van een aanrijding welke plaats vond op dinsdag 13 januari nabij de kruising Juliana van Stol- berglaan/W. de Zwijgerlaan. De beide bij dit ongeval betrokken personen auto’s raakten hierbij licht bescha digd. Met dezelfde oorxaak vond ook op donderdag 13 januari omstreeks 10.00 uur een aanrijding plaats op de kruising Stationsstraat/Juliana- straat. Bij dit ongeval was een perso nenauto en een bromfiets betrok ken. De schade viel mee. DOORGEREDEN Vermoedelijk op maandag 17 janua ri werd nabij de Busken Huëtlaan een personenauto aan de linker achter zijde aangereden. De veroorzakende bestuurder heeft zich tot op heden niet gemeld. Op maandag 10 januari omstreeks 07.45 uur werd op de Zuidelijke Dwarsweg een fietser aangereden door een personenauto. De bestuur der reed meteen na het ongeval door. Op dinsdag 11 januari werd een in de Eikenlaan geparkeerd staande perso nenauto aan de rechterzijde aange reden. De veroorzakende bestuurder heeft zich ook in dit geval nog niet gemeld. Eventuele getuigen kunnen contact opnemen met de Waddinxveense rijkspolitie, tel. 01828-3000/3076. niet de dupe moeten worden. De ouders moeten, vertegenwoordigd door de ouderverenigingen, inspraak krijgen over de wijze waarop bezui nigd zou kunnen worden. In de tekst van de petitie, die door vrijwel alle aanwezigen getekend werd, komt dit standpunt duidelijk naar voren. Diegenen die vorige week donderdag 13 januari verhinderd waren, maar zich toch graag willen aansluiten bij het verzoek in de petitie, krijgen op hun school of de school van hun kind(eren) de gelegenheid alsnog te tekenen. Inlichtingen bij het secreta riaat van VOO, tel. 6636. situatie van nu is verre van fraai en past beslist niet bij deze gerestau reerde kerk.” Na de heropening van de hervormde Brugkerk heeft de kerkvoogdij ook andere geschenken in ontvangst mo gen nemen. Het prachtige psalm- bord, een stijlvolle klok, een bij zonder mooie lichtkroon, het stijl volle meubilair in de consistorie kamer, de aanplant bij de jeugdin- gang van Het Anker en de 36 inge lijste portretten van oud-predikanten van de Centrale Hervormde Gemeen te zijn daar voorbeelden van. oudervertegenwoordiger R. Paling, de Prof. Kohnstammleraar A. Slinger en de Leon van Gelderschool-onderwij- zer J. Terpstra. Zij allen onderteken den de ook door de meeste bezoekers ondertekende petitie aan de lande lijke ouderverenigingen om paal en perk te stellen aan de afbraak van de kwaliteit van het onderwijs. Uit de discussie kwam weliswaar dui delijk naar voren dat bezuinigingen onvermijdelijk zijn, maar dat hoe te bezuinigen een kwestie van beleid is en dat uit de onderwijsbegroting wei nig blijkt van goed beleid. Over het algemeen waren de aanwezigen ook van mening dat de kansarmen zeker dingsactiviteiten voor Boven-Volta en Peru) J. Lam (altijd in de weer voor een ander) Stichting Christelijke Openbare Bi bliotheek Waddinxveen (vrijwilligers werk plaatselijk bibliotheekwerk) Mevrouw T. Asscheman-Mohle (ac tief in kerkelijk- en verenigings verband) Mevrouw A. Ravensbergen-Demme- nie (Telefooncirkel Rode Kruis) Mevrouw M. van Tol-Broere (ver zorging bejaarde en gehandicapte moeder) P. van Helden (Comité Bejaarden reis Waddinxveen) L. Koetsier (45 jaar belangeloos be stuurslid Vereniging de Waddinxveen se Weegbrug) Mevrouw J. de Wild-Fortuin (bu renhulp). SINDS 1974 De Valentijnbloemenhuldes worden in Waddinxveen gegeven sinds in 1974 door blocmsierkunstenaar Henk J. Zeypveld van Arti-Fleur in het winkelcentrum Passage het initia tief daartoe werd genomen. Om het jaarlijks houden van een dergelijke feestelijke avond mogelijk te maken wordt hij in zijn streven gesteund door de heer T. Ververs jr. van Party Home aan de Passage, de heer A.G.M. van Ginkel van reis- en passagebureau Van Ginkel BV in Waddinxveen en de heer B.J. Woudenberg van het Weekblad voor Waddinxveen. De allereerste Valentijnsavond, die steeds voor het publiek gratis toegan kelijk is, werd gehouden in bar- bodega Royal Inn aan het Koningin Wilhelminaplein. Voor het uitreiken van de bloemen deed het comité in de afgelopen jaren - wegens orga nisatorische omstandigheden konden in 1976 geen bloemenhuldes wor den uitgereikt - onder meer een be roep op mevrouw A.H. Smallen- broek-van Eek, wethouder mevrouw L.M. Oosterbroek-Waagmeester en mevrouw R. van Gent, echtgenote van de toenmalige PvdA-wethouder. De vijf namen die voor een bloemen hulde in aanmerking kwamen zijn steeds opgegeven door Waddinxve ners. OPGAVE NAMEN Ook voor de Valentijnsavond op maandag 7 februari om ach't uur in Party Home aan de Passage worden alle Waddinxveners weer verzocht na men van plaatsgenoten aan de orga nisatoren door te geven, welke naar hun mening voor een mooi bloem stuk in aanmerking komen. Dat kan tot en met vrijdag 4 februari 1983. Op zondag 9 januari ontdekten be woners van de Stationsstraat, dat in hun huis was ingebroken. De achter deur bleek te zijn geforceerd. Een hoeveelheid buitenlandse valuta is ontvreemd. Dezelfde dag werd ontdekt, dat in een woning aan de Lijsterbesstraat, waar men ook via de achterzijde toe gang kreeg tot het pand was ingebró- ken. Diverse kasten en laden werden doorzocht. Op maandag 10 januari werd aangif te gedaan van diefstal van een zeke ringenkastje. Het kastje werd ont vreemd uit een personenauto, welke stond geparkeerd nabij de Nic. Beets- vond er een aanrijding plaats op de laan. -J- --- Dezelfde dag meldde een bewoner van de Beethovenlaan, dat vanuit zijn tuin achter de woning 3 met lege fles jes gevulde bierkratjes en 8 volle fles jes bier waren ontvreemd. In de nacht van maandag 10 op dins dag 11 januari werd ingebroken in een woning aan de Stationsstraat. De voordeur was niet op het nacht slot. Ontvreemd werd wat kleding en een portemonnee met inhoud ca. f. 215,-. Wederom werd aangifte van diefstal van lege kratten met bierflesjes en frisdranken bij de politie gedaan. De kratten werden weggenomen uit een schuur achter een woning aan de Bea- trixlaan. (Deze diefstal moet zijn ge pleegd tussen 7 en 9 januari). Op zaterdag 8 of zondag 9 januari werd nogmaals fust weggenomen. Uit een schuur achter een woning aan de C. Huygenslaan werden twee bier kratten ontvreemd. Op donderdag 13 januari werd te Waddinxveen een bromfiets ont vreemd en wel uit een tuin aan de Mauritslaan. Later op de dag werd deze bromfiets in Boskoop aange troffen. Op zondag 16 januari werd aangifte van diefstal van een windjack uit de garderobe van De Bonkelaar gedaan. Op woensdag 12 januari werd aangif te gedaan van diefstal van een perso nenauto. De eigenaar liet zijn auto met contactsleutels in het slot staan bij een bedrijf aan de Piasweg. Een half uur later bemerkte hij, dat de auto weg was. In de nacht daarop werd de auto in Zoetermeer aange troffen. De afgelopen week werd zes keer aangifte gedaan van diefstal van een fiets. Vier rijwielen werden terug gevonden, waarvan er 1 aan de eige naar kon worden teruggegeven. In de nacht van vrijdag 7 op zater dag 8 januari, vermoedelijk tussen 00.00 uur en 01.00 uur werd een plaatsgenoot een portefeuille met f. 6780,— aan baar geld als inhoud ter mer. In genoemde tijd werd deze por tefeuille uit zijn geparkeerd staande personenauto ontvreemd. De man had zijn auto niet afgesloten. Op dinsdag 11 januari te 03.05 uur werd op het Noordeinde te Waddinx veen door de rijkspolitie een inwoner van Boskoop aangehouden. Hij was kort tevoren met zijn personenauto geylucht, nadat hij met een hamer een ruit van een winkel in Hazers- woude-Dorp had ingeslagen. OVERTREDINGEN De Waddinxveense rijkspolitie heeft de afgelopen week een aantal ver scherpte controles gehouden. 31 Automobilisten en bromfietsers wer den bekeurd, daar zij op de diverse plaatsen in Waddinxveen door het rode verkeerslicht reden. Terzake onjuist parkeren werden 11 verkeers deelnemers geverbaliseerd en 6 be stuurders daar zij geen verlichting voerden. Twee bromfietsen werden voor nader onderzoek uit het verkeer genomen. RIJDEN ONDER INVLOED De afgelopen week werden twee automobilisten bekeurd, daar zij on- FORUM Op de Waddinxveense onderwijspro- testbijeenkomst voerde het woord VOO-hoofdbestuurslid G.W. Eyssens en was er een forumdiscussie met wethouder L.M. Oosterbroek-Waag meester (VVD), de secretaris van de commissie van bestuur van de samen werkingsschool voor HAVO/Athe- neum H.P. Barth, de leerlinge van de dagschool voor volwassenen Gouwe College, mevrouw N. de Lange, de Dat waren: Mevroqw LH. Verhagen (verzorging zieke zuster) Mevrouw H.J. van Oosten (De Gou- webloem) Mevrouw F. Hoogendoom (ver zorging zwaar gehandicapte vrouw) W. van Dijk (staat altijd klaar voor de bejaarden) Mevrouw C. Sehreuder-van der Ent (nalopen en verzorging zieke bejaar den) C.H. de Vries (huismeester) A. Roggeveen (stond altijd klaar voor medebewoners van Huize Sou- burgh) Mevrouw ‘A. Kloet-van Dorp (ver dienstelijk gemaakt in talrijke orga nisaties) Mevrouw G. Slappendel-van Wilgen (zwemles aan kinderen) Mejuffrouw M. Groeneveld (ver zorging vader en moeder) D. Immerzeel (De Gouwebloem) CJ.M. Niemans (oprichter diver se verenigingen en de grote kinder vriend op verjaardagspartijtjes) M.A. Ruissen (rijkspolitie groep Waddinxveen) Mevrouw J. van de Vis-Olie (leid ster moeder verkeersbrigade Staring- laan) Mevrouw E. Ligterink (Scouting Waddinxveen) H.M. de Wilde (vrijwillige brand weer) Wout Roskam (Be Fair-voetbal) Mevrouw Th. van Leeuwen (peu- terzwemmen) H. Huizer (oud-wethouder) J. Koelma (plaatselijke collectes) A. de Wilde (burenhulp) Mevrouw A. van Hengel-Sibbes ■(dierenhulpdienst) Mevrouw M. Jansen-de Rooij (hulp aan Indonesië) Mevrouw I. (noodhulp voor bejaarden gezinnen) M.C. Toebak (mannelijke vrijwil liger Welfarewerk) C. de Lang (gemeentelijke reini gingsdienst) Mevrouw J. Littooy-Huizer (buren hulp) Stichting Jeugd- en Jongerencen trum ‘Waddinxveen’ (vrijwilligers werk) Rosa Groenewegen (kledingzendin- gen) Jan Oosthoek (acties voor de Der de Wereld) Mevrouw A. Oudendijk-Pille (werk zaamheden speeltuinvereniging De Paddestoel) Kerngroep Ontwikkelingssamen werking Waddinxveen (bewustwor-

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1983 | | pagina 7