Rob van Houten met nieuwe show in De Bonkelaar Weer telling van Arbeidskrachten Informatie-middag voor arbeids-uitgeschakelden The Sunbeams in J&W VERWEIJ "Coenecoop goedgekeurd De Schaapskooi 'W. Ir 1 Film-thema- Voordrachts- Felikat’s Zaterdag 26 februari avond in het Perzich AF-centrum 45 Jaar oude over: Wat is verstopping Damesorkest bij Jazzclub Zoetermeer avonden bij NVSH Gouda Predikante A. de Jonge ook in W’veen Het Echte Franse brandweerregeling wordt opgeheven Langhaar in Florida Weekblad-arts uI 11 f ALS AANNEMER HEBBEN WIJ IN EN ROND BOSKOOP EEN UITSTEKENDE REPUTATIE ALS HET OM ISOLATIE GAAT. ft W GERT HUIZER de echte bakker Zuidkade 11 - Tel. 2354 Winkelgalerij Groensvoorde 8 Tel. 2382 - Waddinxveen Nassaustraat 7 - Boskoop Tel. 01727-2319 •e V iaiii.ii w ir O 4' BOUWEN IS VERTROUWEN Alle nieuwbouw van Verweij wordt grondig geïsoleerd. Vanzelfsprekend. Maar ook bestaande huizen, loodsen en bedrijfspanden kan Verweij probleemloos van een onzichtbare jas voorzien: dubbel glas, geïsoleerde muren, vloeren en daken... Alles wat meehelpt aan een lage energierekening. Isoleren is echter pas zinvol als het góed gedaan wordt. Daar houden wij van Verweij van. Het bevestigt eens temeer onze stelregel:lkwaIiteit is op den duur het voordeligst! i Bouw- en Aannemingsbedrijf BV. Plankier 20,2771 XL Boskoop Telefoon 01727-2077 de votre Vrai Boulanger* >1 l. 4 »l »/.l I NIEUMV’. Recapan®da^a' wanregturttencate 4 HOE VOEDT MEN Z N DARMEN OP? WAT KAN MEN VERDER DOEN? WEEKBLAD ARTS BERNARD AERTS g# t WOENSDAG 16 FEBRUARI 1983 O De gospelgroep The Sunbeams in de hervormde koffiebar De Schaaps- men nog een opleiding volgt, e.d. mensen A' het cultureel centrum De Bonkelaar in Waddinx- ügen spik- (CJP-hou- houding verplicht. Op de vragenlijsten zullen geen namen of adressen worden vermeld. De gegevens worden uitslui tend gebruikt voor statistische doelein den en zijn toegankelijk voor welke con trolerende instanties dan ook. door eens een bezoek te brengen bij bijv, ziekte of als daar behoefte aan is). Voor nadere informatie en/of opgave kan men zich altijd wenden tot: Alie Pook (tel. 18323), Ton van Mook (tel. 15467), Anneke Swarts (tel. 13732) en Piet Hoogvorst (tel. 13950). kooi in Waddinxveen. Stokbrood Het repertoire dat The Sunbeams bren gen kan men het beste vergelijken met de country- en western-stijl en bevat zo wel Engelstalige (tweederde) als Neder landstalige (eenderde) nummers. De groep probeert zoveel mogelijk eigen geschreven nummers ten gehore te bren gen, maar zal zeker niet nalaten om ook de algemeen bekende songs te brengen. WADDINXVEEN - Mevrouw A. de Jonge, predikante van de Remonstrant se gemeente in Gouda en Schoonhoven, wordt ook vaste predikante van de Rem onstrantse gemeente in Waddinxveen. Ds. De Jonge heeft het predikantschap in Waddinxveen voorlopig voor een jaar aanvaard. De Waddinxveense gemeente is gedurende een maand of negen vakant geweest. De bedoeling van de telling is dat PTT Voor de Arbeidskrachtentelling zijn uit de adreslijsten van de PTT ongeveer 150.000 woonadressen in het hele land bij toeval aangewezen. Ook uw adres zou daarbij kunnen zijn. Het wordt zeer op prijs gesteld als u aan de enquête zou willen meewerken, wanneer u hiervoor wordt benaderd. ste belang zijn, voor zowel regering als In genoemde periode zal een door de ge parlement, alsook voor de direct bij de werkgelegenheidsvraagstukken betrok ken werknemers, werklozen n werkge vers. Bij dit onderzoek wordt zonder een Amusement staat voorop bij Rob van Houten en diens naaste medewerker: pianist Pim de Bruyn Kops. Mede door het verschijnen van Rob in uit eenlopende televisieprogramma’s als de “De Lachende Scheerkwast” (VPRO), “Sesamstraat” (NOS) en “De Frank Kramer Show” (KRO) weet nagenoeg iedereen wie Rqb van Houten is. Wat hij in het theater kan, laat hij zien in “De Rob van Houten Show”. rein Coenecoop” gedeeltelijk goedge keurd. De volgende week woensdagavond vergaderende gemeenteraad wordt door B. en W. voorgesteld daartegen geen beroep aan te tekenen. Het be wuste bestemmingsplan ligt inmid dels sinds donderdag 3 februari in het gemeentehuis voor iedereen ter inzage. “Naar ons oordeel rechtvaardigt de onthouding van goedkeuring op deze ondergeschikte punten niet het in stellen van beroep bij de Kroon te gen het besluit van Gedeputeerde Staten”, aldus het college. WADDINXVEEN - Het college van Burgemeester en Wethouders heeft de volgende week woensdag avond vergaderende gemeenteraad voorgesteld de gemeenschappelijke regeling inzake hulpverlening bij brand op te heffen. Dit op verzoek van de Commissie Onderlinge Hulpverlening. Sedert 3 augustus 1983 neemt Wad dinxveen deel aan de gemeenschap pelijke regeling inzake de onderlin ge hulpverlening in geval van brand in de provincie Zuid-Holland. Een herziene gemeenschappelijke rege ling werd laatstelijk vastgesteld bij besluit van 10 oktober 1957, goed- gekeurcl door het college van Gede puteerde Staten dezer provincie bij besluit van 27 november 1958. Tengevolge van de regionale sa menwerking verloor deze gemeen schappelijke regeling reeds in het begin van de jaren 1970 voor onze gemeente haar betekenis. Daar in middels ook de inter-regionale sa menwerking ingeval van brand tot stand is gekomen heeft de regeling thans voor alle Zuid-Hollandse ge meenten haar betekenis verloren. Zaterdag 19 februari treedt in de Jazzclub Zoetermeer op het dame sorkest Dame Blanche. WADDINXVEEN - De culturele com missie van de Stichting Dienstverlening- scentrum Waddinxveen houdt woens dagavond 23 februari voor bejaarden en minder-validen een voordrachtsavond in de toneelzaal van het Anne Frank-cen- trum. Deze avond begint om acht uur en is toegankelij k tegen betaling van 1,50. De bekende voordrachtskunstenares mevrouw C. Man uit Waarder brengt op deze avond op humoristische wijze haar eigen gedichten en verhaaltjes uit haar eigen leven in verstaanbaar dialect uit de Krimpenerwaard en omgeving ten geho re. Zoals bekend kunnen zij die moeilijk op eigen gelegenheid naar het Anne Frank- centrum kunnen komen, gebruik maken van tijdig) het bekende, nurhmer 5555 te draaien, vanwaar het vervoer geregeld kan worden; ook slechte weersomstan digheden behoeven zodoende geen be lemmering te zijn. ten, biljarten, sjoelen, excursies) en ge spreksgroepen houden: (hoe ervaart men het arbeidsuitgeschakeld zijn?; uit nodigen van spreek(st)ers van bijv, een wetswinkel, W.A. O.-belangengroepen, Gemeentelijke Sociale Diensten en Ge meentelijke Medische Dienst), belan genbehartiging (problematiek van bijv, invaliden met het openbaar vervoer, in gebouwen en winkels en onderlinge con tacten (wat meer contact krijgen met in validen en W.A.O.-ers/AAW-ers etc. GOUDA - De afdeling Gouda van de Nederlandse Vereniging voor Sexuele Hervorming (NVSH) houdt in de laatste week van deze maand twee film-thema- avonden. Op woensdag 23 februari om 20.30 uur, wordt door de Werkgroep Emancipatie Gehandicapte Mens en Gemeenschap (WEGMEG) van de afdeling, de film ik red me wel gedraaid. In deze film staat uiteraard de handicap centraal, het leven ermee en de relatie tot validen. Na af loop is er gelegenheid tot discussie. Op donderdag 24 februari om 20.30 uur wordt de film Liefde op leeftijd ver toond. Het is geen film voor de oudere mens in het algemeen, want ook bij ou deren, in de ruimste zin van het woord, geldt: zoveel hoofden, zoveel lichamen, zoveel zinnen. In de film leert men een ouder echtpaar kennen, dat al 45 jaar liefde en leed deelt. Zij vertellen over verleden en he den, laten zien hoe zij leven, werken en vrijen. De film is een indringend portret van twee oudere mensen, die volop in de hedendaagse maatschappij staan. Het gefilmde echtpaar is maatschappe lijk zeer actief en gaat gelijkwaardig met elkaar om. Een film, boeiend voor oude ren én jongeren, en uitermate geschikt om gesprekken over intimiteit en seksu aliteit op gang te brengenUiteraard is er dus na de filmgelegenheid tot discussie. Beide NVSH-bijeenkomsten vinden plaats in De Ruimte, Regentesseplant- soen 8A, Gouda, en zijn toegankelijk voor leden en belangstellenden. BOSKOOP - Onder het motto ’’Perzen, poeslieve langhaar kat ten” houdt de Rasclub Perzisch Langhaar van Felikat zondag 20 fe bruari van 9.00 tot 18.00 uur een bijzondere eerste lustrum lang- haarkattenshow in de Beurshal van Hotel Florida in Boskoop. Deze nationale kampioenschapstentoon- stelling, die toegankelijk is tegen betaling van vier gulden (volwasse nen) en 2,50 (voor kinderen en 65-plussers), wordt omlijst met af zonderlijke informatiestands en andere op de kattenwereld gerichte bijzonderheden. Op het programma staan: - ruim 300 langhaarkatten en hal- flanghaarkatten uit binnen- en bui tenland, waarbij de internationale top rijk is vertegenwoordigd; - een aparte Veteranen-show, voor katten die ouder zijn dan 7 jaar; voor het eerst een eigen ere- show voor deze prachtige ”Old-Ti- mers" onder de Perzen; - de keurmeesters vormen een hoog aangeschreven internationaal gezelschap (Frankrijk, Duitsland, Nederland, België, etc.); - de unieke openbare keuringen met toelichting door de keurmees ters, zodat publiek en eigenaars di rect kennis kunnen nemen van deze detailbeschouwingen - fotogalerij met de Best in Show Langharen van de afgelopen 10 jaar, waarin diverse van de aawezi- ge ’’Old-Timers” voorkomen; - ’’Best in Show”, het hoogtepunt van het gebeuren met het verkiezen van de beste Perzische Langhaar en de beste Halflanghaar kat - doorlopend film- en videovoor stellingen - kinderspeelcentrum voor opvang - stands met veel kattespulletjes - informatie door de Rasclub Per zisch Langhaar en Felikat. ZOETERMEER - Op zaterdag 19 fe bruari houdt de Jazzclub Zoetermeer in het onderkomen aan de Dorps- de mogelijkheid om (mits vroeg- straat 18 te Zoetermeer een club- iel het bekende nummer 5555 te avond, waaraan zal worden meege werkt door een wel zeer bijzondere formatie: het uit louter dames be staande orkest Dame Blanche, waar van de bezetting luidt: Frieda van Bueren - trompet, Marga Stolwijk - trompet, Rik Dekker - tenorsax, Mar griet Smits - altsax, Nanna Tintel - trombone, Taetske Harkema - piano, Marjolein Meijers - bas en Ella Mul der - slagwerk. Verschillende van de bandleden heb ben een gedegen conservatoriumop- leiding of zijn bezig, die te volgen. De muziek, die de dames brengen, stamt uit de jaren ’30 t/m '50 en bevat werk van o.m. Glenn Miller Jerome Kern, Jacky Bulterman, Pierre Wijn- obel en zelfs Malando. Veel arran gementen zijn geschreven door Jos van Bueren, bij de bezoekers van Jazzclub Zoetermeer vooral bekend als bassist van de New Orleans Syn- copators. Ook heeft Jos veel num mers herschreven, die vaak in zeer in complete staat van stoffige zolders zijn gehaald. WADDINXVEEN - Woensdagmiddag 2 maart om twee uur houdt de kersverse Werkgroep Arbeids Uitgeschakelden Waddinxveen (WAUW) in het sociaal-cultureel centrum De Bonkelaar een kennismakings- en ont- moetingsmiddag. Deze middag zijn er aan de Beukenhof informaties tands, een ineliding door Huub Donken in samenwerking met de WAO- bclangengroep uit Delft en een discussie met gedachtenwisseling. Zoals bericht is de Werkgroep Arbeids Uitgeschakelden Waddinxveen begin deze maand opgericht in samenwerking met de Projectgroep Werkloosheid Waddinxveen. De bedoeling van deze werkgroep is, om zich te richten op personen, die om wel ke reden dan ook, niet aan het arbeids proces deelnemen. Hierbij valt te den ken aan WAO-ers/AAW-ers etc. Wat de werkgroep in de toekomst wil gaan doen is ontspanning bieden (kaar- Dit opmerkelijke concert begint om 21.30 uur, de zaal is open vanaf 21.00 uur. Na de eerste pauze van Dame Blanche is er ruimschoots ge legenheid tot dansen. De toegang is gratis voor leden van Jazzclub Zoe termeer, niet leden moeten een en tree van f. 6,— betalen. Nadere in formatie over de aktiviteiten van Jazzclub Zoetermeer kunnen telefo nisch worden ingewonnen op num mer 079-310695. WADDINXVEEN Wat is ver stopping? Iedereen heeft zijn eigen ritme voor ontlasting. De één gaat twee keer per dag, de ander eens in de twee dagen. Sommige mensen zelfs maar eens per week, maar dat zijn wel uitzonderingen. Dat ritme is geen vaste wet. Het lichaam kan er best eens van afwijken. Maar de ontlasting mag niet voortdurend wisselend en on regelmatig zijn. Bij verstopping is het normale patroon in de war. De ontlasting is hard en droog en komt traag. Dat is vermoeiend en kan pijn doen. Verstopping noemt men ook wel constipatie of obstipatie. WAT IS DE OORZAAK? Er kunnen verschillende oorza ken zijn. Verandering van om standigheden. Bijvoorbeeld bij ziekte. Verandering van kli maat tijdens de vakantie kan ook een oorzaak zijn. Daar naast kunnen aambeien soms ook een reden zijn. Die kunnen zoveel pijn doen dat de ontlas ting onbewust wordt tegenge houden. Daardoor wordt ze dikker met gevolg dat het steeds moeilijker gaat. Maar de voornaamste oorzaak zit in ons eten. Tegenwoordig bevat het voedsel minder vezelstoffen. De meest bekende zijn wel ze melen, maar in ons voedsel ko men vele andere soorten voor. Vezelstoffen verteren niet en houden vocht vast, waardoor de darm voldoende vulling (bulk) krijgt en de ontlasting zacht en week wordt. Het ont breken van die vezelstoffen in de voeding heeft dus een har de, droge ontlasting tot gevolg. Er komt nog een reden bij: ons jachtig leven. We gunnen ons niet de tijd om rustig naar de w.c. te gaan. Dat moet even snel tussendoor. De darmen krijgen geen kans normaal hun werk te doen. Bovendien heb ben we te weinig lichaamsbe- WADDINXVEEN Op initiatief van de Waddinxveense muziek- en theaterwerkgroep De Spintol treedt zaterdagavond 26 februari veen de mime-kunstenaar Rob van Houten op met zijn eigen spik splinternieuwe show. De toegangsprijs bedraagt f. 8,— (CJP-hou- ders en 65-plussers f. 6,—). In “De Rob van Houten show” ex celleert de mime-specialist in het spe len, het neerzetten en uitdiepen van verschillende personages. Hij weet personen ragfijn op het toneel te plaatsen, figuren die iedereen kent uit het dagelijkse en niet-alledaagse leven. Men ziet er verschillende van in “De Rob van Houten show”, een nieuwe theaterproduktie die in de eerste plaats de bezoekers wil amuse ren. “Entertainers op het slappe koord en de hoge draad”. voor de plaatselijke organisatie van de telling en de verzameling van de gege vens. meer bekend wordt over de samenstel ling van de werkende bevolking en de werklozen en over de positie van speci ale groepen van de bevolking zoals ge pensioneerden, gehuwde vrouwen en jongeren. Het is haast overbodig om te zeggen dat de gegevens daarover van het allergroot- WADDINXVEEN Het provinciaal bestuur yan Zuid-Holland heeft het door de Waddinxveense gemeente raad op 16 december 1981 vastge stelde bestemmingsplan “Bedrijfster- Rob van Houten zaterdagavond 26 februari te zien in het Waddinxveense De Bonkelaar. De onthouding van goedkeuring be treft enkele ondergeschikte onderde len van plankaart en voorschriften (de bestemming waterstaatsdoelein den, de regeling over de gastransport- leiding en een wegprofiel). BOSKOOP/WADDINXVEEN - Elke twee jaar wordt doorbet Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), mede op voorschrift vn de Europese Ge meenschap, een Arbeidskrachtentelling gehouden. Ook in 1983 zal dit weer gebeuren en wel in de periode van 28 februari tot en met 27 mei. De gemeenten - waaronder Boskoop en het werk dat men doet, het bedrijf waar- Waddinxveen - zijn daarbij ingeschakeld in men werkt, de gevolgde opleiding, of .t. ._i.. ^A meente aangewezen enquêteur de gese lecteerde adressen bezoeken om de bo venbedoelde vragen te stellen. Er wordt met nadruk op gewezen, dat de vertrou- aan mensen welijkheid van uw gegevens op verschil- werkkring onder andere ge- lende manieren is gewaarborgd. vraagd of men vroeger een werkkring De enquêteur, die is voorzien van een had, waarom men met werken is opge- speciaal legitimatiebwijs, is tot geheim houden, wat voor werk men vroeger deed, of men werk zoekt, wat voor oplei ding men gehad heeft en of men nog een opleiding volgt. Aan personen met een werkkring wor den onder andere vragen gesteld over weging. Ook daardoor werken onze darmen minder intensief. Denk maar eens aan langdurig zieke mensen die ook zo vaak problemen hebben met de ont lasting. Alhoewel verstopping wel pijnlijk en hinderlijk kan zijn, is ze niet gevaarlijk. In de ontlasting zitten geen stof fen die kwaad kunnen voor het lichaam. Verstopping kan ech ter wel een verschijnsel zijn van een andere ziekte. Het is daar om altijd verstandig, als de stoelgang langere tijd gestoord is, de arts te raadplegen. HELPEN LAXEERMIDDELEN? Tot de verschillende laxeermid delen die snel of plotseling ver lichting geven, behoren de sti mulerende of irriterende la xeermiddelen of laxeerzouten. Wanneer snelle opheffing van verstopping noodzakelijk is, kunnen beide middelen effek- tief zijn. Men moet er echter aan denken dat laxeermiddelen geneesmiddelen zijn en dat zij alleen volgens voorschrift moe ten worden gebruikt. Geen van de snelwerkende laxeermidde len, noch spoelingen dienen langdurig te worden gebruikt Als verstopping regelmatig te rugkomt, gaat het erom dat de oorzaak weggenomen wordt. Drie dingen zijn daarbij van be lang, te weten: 1) de opvoeding van de darmen (de tijd nemen dus), 2) de vezelstoffen in de voe ding, 3) lichaamsbeweging. Het is goed om elke dag op een vaste tijd naar het toilet te gaan. De darmen moeten voldoende tijd krijgen om nor maal hun werk te kunnen doen. Een half uur van tevoren één of twee bekers lauw water drinken is prima. Met die re gelmaat zullen de darmen zich snel herstellen. HOE KOMT MEN AAN VEZELSTOFFEN? Door voedsel te eten waar ze in zitten, zoals fruit en volko renbrood. Soms is het moei lijk om goede voedingsgewoon ten vol te houden. Als de voe ding onvoldoende vezelstoffen bevat kan men ook zelf voor aanvulling zorgen, door bij voorbeeld drie keer per dag een glas magere yoghurt met een eetlepel zemelen te nemen. De arts kan ook een zogenaamd bulkvormend middel voor schrijven. De samenstelling van vezelstoffen is zodanig dat de darmen voldoende vulling (bulk) krijgen en de ontlas ting zacht en goed gevormd wordt. Een gemakkelijke en na tuurlijke stoelgang is het ge volg. Als de spijsvertering gaat verbeteren, krijgt men mis schien wat meer lucht in de darmen. Dat veroorzaakt win derigheid. Een goed teken! Regelmaat en vezelrijk voedsel voeden de darmen op, maar zorg ook voor voldoende li chaamsbeweging. Dat is trou wens altijd goed. De spijsver tering wordt er door bevor derd. Maak eens een stevige wandeling. Stap op de fiets. Dat zal goed doen. En het ver mindert de kans op die verve lende verstopping. WADDINXVEEN - Vrijdagavond 18 The Sunbeams willen door middel van februari om half negen treedt in de Wad- zang en getuigenissen de evangelische dinxveense hervormde koffiebar De boodschap door geven. Schaapskooi aan de Nesse op de uit acht personen bestaande gospelgroep The Sunbeams. De zes jongens en twee meisjes zingen en begeleiden zichzelf met sologitaar, basgitaar, slaggitaar, drums, piano en orgel. De liedjes die zij brengen zijn voorzien van een gevarieerd arrange ment. r0E iECHTE ■«1 tb '1

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1983 | | pagina 10