SCHAAT SEN WOL 2 g hetWolhuis Mr.Opticien J.Grit Een bril van Grit... die staat... die zit. Bewonersvereniging Overtoom/Molenring is nu opgericht Gemeente boer op met bouwgrond 4^. 4 Maandag 1 preekt zondag in voor nummers telefoon in De Hoeksteen Waddinxveen CNV-avond in J. J. P. IJdema Eminent BV Het Trefpunt Een boekenbon? Een boekenbon? sve’ a PvdA stelt jaarplan vast Ds. Th. H. G. Hulst Bijzondere jubileumdag gepland op zaterdag 5 november Staatssecretaris bij 10-jarig bestaan samenwerkingsschool iiih Onafhankelijk Nieuwsblad OPEL 1 UW OFFICIËLE OPEL SERVICE DEALER VOOR WADDINXVEEN-BOSKOOP EN MOERKAPELLE DANSAVOND BOSKOOP a.s. zondag aanvang 20.00 uur „De Rozenburcht” MARTIN VISSER DUMP leplaan 81 -83 - Waddinxveen Tel. 01828-9448 WW»T| O Q 5 HU ALS WIJ HET n DORPSTRAAT 59 WADDINXVEEN, TEL.: 01 828-5155 7 NISSAN ICÏ Adidas Puma Robey TRAININGSPAKKEN voor: DUMPPRIJZEN!! WARME SPORTIEF GEVOERDE WINTERJACKS voor: DUMPPRIJZEN!! HUISWERK DOEN, SLAAGT U ZÉKER, de pater makelaardij b.v. NIET SEIZOENGEBONDEN DOET ’T... ALTIJD! Stalen Noren Kunstschaatsen Hockeyschaatsen Schaatsbeschermers voor: DUMPPRIJZEN!! Snel naar de WADDINXVEENSE Snel naarde WADDINXVEENSE DUMP voor: DUMPPRIJZEN!! HOOFDREDACTEUR: B. J. WOUDENBERG, PEULEYEN 144, TEL. (01828) 5594 EXPLOITATIE: F. VAN KEMPEN, KANTOORORANJELAAN 9, TEL. (01828)4788; NA 18.00 UUR TEL. (01803)8007 Grote sortering kwaliteitswet zoals berber, bouclé, mohair, tweed, sokkenwol en vele andere soorten. Tevens brei- en haakkatoen. Prijzen vanaf 2,75 per 100 gram EXCLUSIEVE MACHINEBREIGARENS op cones tegen zéér voordelige prijzen. Snackbar ’’Picobello” w'S fez E" s C pj -u Q c o t: o WADDINXVEEN 1233-1983 1:0: x c CD Q 2- Weekblad voor Waddinxveen 38e JAARGANG - No. 1809 1 OPEL VERKOOP-OPEL SERVICE-OCCASIONS ALLE MERKEN-OPEL ONDERDELEN VERKOOP-LPG IN BOU W-FIN ANCIERINGEN - VERZEKERINGEN-SCH ADE R E PA RAT IE de vereniging NOORDKADE BOSKOOP - auto van velde S DEALER >estuur school WADDINXVEEN - De predikant van de hervormde buitengewone wijkge- meente in wording Immanuëlkerk, ds. Th. H. G. Hulst, preekt komende zon dagmorgen in De Hoeksteen aan de Es- doornlaan, het kerkgebouw van de Cen trale Hervormde Gemeente van Wad dinxveen. Het is nog altijd een bijzonderheid in Hervormd Waddinxveen dat een predi kant van één der modaliteiten de ere dienst leidt bij de ander. Het voorgaan van de confessionele ds. Th. H. G. Hulst wordt echter verklaard door de vacature van ds. W. Verboom bij de gereformeer de bonders. Vacaturebeurten willen er nog wel eens voor zorgen dat predikan ten voorgaan in diensten van een andere richting. Gedipl. Optometrist O.V.- Contactlensspecialist A.N.V.C-Audicien F.l.D.A. WADDINXVEEN - Het Christelijk Nationaal Vakverbond (CNV) heeft BEDRIJFSGROND Voor de vestiging van een bedrijf/meer- WADDINXVEEN/GOUDA - In het handelsregister is gewijzigd dat bij het in Waddinxveen en Bodegraven gevestigde Eminent Electronics BV, Bodegraven, H. J. van Mierlo is uitgetreden als direc teur en dat in zijn plaats J. B. Wolters te Amsterdam is benoemd. Het zaakadres is gewijzigd in Jacob Vreekenpiein 1, Bodegraven. schielandweg 7 2741 ma waddinxveen 01828-3822 leplaan 81-83 - Waddinxveen Tel. 01828-9448 Enorm assortiment ZARESKA knotten LidNBM IB IjJ AUTO tpaas ZUIDELIJKE DWARSWEG IE WADDINXVEEN 01828-7713 WADDINXVEEN - Het college van Burgemeester en Wethouders is op ver zoek van de gemeenteraad de boer op gegaan met een drietal stukjes bouw grond voor woningen. Beschikbaar zijn de volgende percelen: 1. naast Souburghlaan 8 een perceel ter grootte van ca. 800 m2 voor de bouw van twee woningen onder een kap, eventueel met garages, voor de prijs van 150.000,- excl. BTW. Het thans nog op dit perceel aanwezige houten school gebouw kan ook door gegadigden wor- De doelstellingen van omvatten onder meer: I ORANJELAAN NESSE WADDINXVEEN/GOUDA - De Waddinxvener J. J. P. IJdema (34) heeft bij het bestuur van de Orde Nederlands Instituut van Registeraccountants een verzoek ingediend om zich in het ac- countantsregister te mogen laten insch rijven. Dat blijkt uit een mededeling van testant-christelijk en openbaar dit instituut in Amsterdam. derwijs. DAGEN OPEN r PER WEEK TOT 24.00 UUR F DUS OOK ZONDAGAVOND is zaterdag 5 november in T„.i om het 10-jarig (Aan de Elzenhorst, Waddinx-^ veen) De ondersteuning van de zakelijke belangen van de leden. Bewust is niet gekozen voor belangenbehartiging in de vorm van collectieve contracten e.d. iprichtingsvergadering Het gebied van de bewonersvereniging omvat De bewonersvereniging Overtoom/ Molenring is een voortzetting van de in april 1981 gestarte belangengroep. Om de belangstelling van een bewo nersvereniging te peilen is enige tijd geleden in de buurt een enquête ge houden. Een zeer grote meerderheid heeft hierop positief gereageerd. De leden en plaatsvervangende leden van de Commissie van Bestuur wor den benoemd voor een periode van drie jaar en zijn hernoembaar. De benoemingsprocedure en bestuurlijke bevoegdheden liggen verankerd in de gemeentelijke verordening “Regeling commissie van Bestuur Samenwer kingsschool voor Havo-Atheneum te Waddinxveen”. Op al deze gebieden zet men de lo pende activiteiten voort en heeft ve le nieuwe op het programma staan. De vereniging hoopt op een goede sa menwerking met alle officiële instan ties en met andere buurtverenigingen in Waddinxveen. WADDINXVEEN - Maandag 21 februari om 07.00 uur veran dert de PTT de 4-cijferige tele foonnummers van Waddinx veen in 5-cijferige. Dat gebeurt door voor de bestaande num mers een 1 te plaatsen. De oproepen van de oude 4-cij ferige telefoonnummers zullen door middel van een berichten- automaat naar het nieuwe tele foonnummer worden verwe zen. De nieuwe Waddinxveense tele foonnummers, waarvan de PTT de wijziging vorig jaar al aankondigde, zullen worden vermeld in de telefoongids voor het district Rotterdam, regio Oost, uitgaaf 1983/1984. In 1970 werd door een groep Wad- dinxveners het initiatief genomen om te komen tot de oprichting van een school voor Havo-Atheneum in Wad dinxveen. Deze groep bestond uit achttien mensen, voorstanders van respectievelijk rooms-katholiek, pro- on- der van onderwijs en negen leden welke op voordracht van de Vereni ging worden benoemd door de ge meenteraad. Voor elk lid wordt te vens een plaatsvervangend lid be noemd. De Commissie van Bestuur is - evenals het bestuur van de Vere niging - paritair samengesteld uit le den van de drie secties. WADDINXVEEN - Vorige week don derdagavond vergaderde in De Unie aan de Kerkweg-Oost de afdeling Waddinx veen van de Partij van de Arbeid (PvdA). Op de agenda prijkten zeven onderwerpen, waarvan de belangrijkste waren de amandementen op de congres resolutie over arbeid, het jaarplan van de PvdA en de actuele gemeentepoli tiek. De verwerkelijke en nog in te voeren ge meentelijke bezuinigingen vormden de hoofdschotel van de discussie onder de leden. De PvdA zal zich de komende tijd vooral verdiepen in een sociaal recht vaardige verdeling van de lasten en de lusten. Het jaarplan met aangekondigde verga- deronderwerpen, bijeenkomsten en da tums werd door de aanwezigen goedge keurd. Op woensdag 16 maart zal er aan de hand van een film of een videoband gediscussieerd worden over het onder werp democratie en burgerlijke onge hoorzaamheid in crisistijd. HEFBRUG 4GOUDA REEUWIJK -i Nesse 8 Waddinxveen jffli ft Op maandag gesloten. Donderdag koopavond. Gouda, Korte Tiendeweg 12, tel. 01820-13033. Gouda, Kleiweg 108 (naast Kleiwegbrug), tel. 01820-16033. Gouda, Winkelcentrum Bloemendaal 41. tel. 01820-32208. Nieuwerkerk a/d IJssel, Winkelcentrum Dorrestein 21, tel. 01803-4975. Waddinxveen. Passage 220, tel. 01828-4303. De bevordering van het woon- en leefklimaat, middels verbeteringen in de woonerf situatie, aanleg speel plaatsen, verkeersveiligheid e.d. Men hoopt hiertoe de goede contacten met de gemeente te continueren. Het versterken van de onderlinge buurtcontacten middels activiteiten en via het sinds een half jaar verschij nende buurtblad ’t Ommetje”. Ad vertenties voor het buurtblad zijn al tijd van harte welkom. Vorige week maandag werden aan de Vooravond van Valentijnsdag in Ir. H. P. M. Koenen de 'Groep van Acht tien”, die destijds de aanzetten gaf tot de oprichting van de samenwerkingsschool voor HAVO/Atheneum, in het zonnetje. Bij die gelegenheid maakten we een foto van een aantal van de aanwezige toenmalige leden van de "Groep van Achttien”. Van links naar rechts ziet u: R. Ebens, J. H. Ruiter, ir. H. P. M. Koenen, G. C. Kamerling, A. van Veen, mevrouw JM. Bootsma-van der Mooren, A. A. de Bruinen M. Boere. Degenene die ontbraken zijn: Th. G. Blom, mevrouw JM. Boots, T. Colon, F. Cuppen, H. van Ek, J. M. Gerritsen, W. Jagtenberg, A. Schouten en W. van der Toom, M. de Vries en A. E. van Zwieten. (Foto: Weekblad voor Waddinxveen!Sjaak Noteboom). Na uitvoerige gesprekken besloot de “Groep van Achttien” een samenwer kingsschool te stichten, steunend op de volgende uitgangspunten: “De samenwerkingsschool is geba seerd op respect voor eikaars over tuiging en onderlinge verdraagzaam heid. In het levensbeschouwelijke on derwijs dienen de verschillende le- vensbeschou welij ke overtuigingen die in de school zijn vertegenwoor digd, ten volle tot hun recht te ko men. Het bestuur van de school ligt in handen van ouders”. Teneinde de samenwerkingsschool gestalte te geven, werden in januari 1971 drie verenigingen opgericht, te weten: een katholieke, een protes- tants-christelijke en een openbare ve reniging voor voortgezet onderwijs in Waddinxveen. De drie verenigingen bereikten met het gemeentebestuur van Waddinx veen overeenstemming over de be- stuurdersvorm van de op te richten school voor Havo-Atheneum. Het be stuur van de school zou in handen ge legd worden van een bestuurscom missie krachtens artikel 61 van de ge meentewet. Aan een dergelijke com missie kunnen door het gemeente bestuur bestuurlijke bevoegdheden worden overgedragen. Op 8 novem ber 1971 werd de “Commissie van Bestuur voor de Samenwerkings school voor HAVO-Atheneum” door de toenmalige burgemeester van Wad dinxveen, C.A. van der Hooft, geïn stalleerd. OPEL VERKOOP-OPEL SERVICE-OCCASIONS ALLE MERKEN- OPEL ONDERDELEN VERKOOP- LPG INBOUW-FIN ANCIERINGEN-VERZEKERINGEN-SCH ADE REPARATIE 22 a 3 o o u ‘-3 cz> N C (f) c CD WADDINXVEEN In de Waddinxveense Oostpolderwijk (Zuid- kade 1) is na maanden voorbereiding opgericht de bewonersvere niging Overtoom/Molenring. Van deze kersverse vereniging, die de oprichtingsvergadering al achter de rug heeft, zijn 65 mensen lid. Het gebied van de bewonersvereniging omvat 71 woningen. Tijdens de stichtingsvergadering zijn als bestuur gekozen: C. Stellaard (voorzitter), A. Grooten (secretaris, tevens officieel contactpersoon), D. Oudenaarden (penningmeester), M. de Rouw en H. de Groot. per m2 voor dit - ook in delen te koop zijnde bedrijfsterrein - varieert naar lig ging en grootte van 150,- tot 185,-, excl. BTW. Voor de bouw van bedrijfs gebouwen geldt gedeeltelijk een maxi male hoogte van 10 meter. Voor nadere inlichtingen over het bou wen van huizen en bedrijven kan men zich schriftelijk wenden tot het college van Burgemeester en Wethouders of na telefonische afspraak tot de Direkteur Openbare Werken en Bedrijven, tele foon 4433. WADDINXVEEN - Staatsse cretaris drs. G. van Leijenhorst van Onderwijs en Wetenschap pen is zaterar r 1 Waddinxveen bestaan van de samenwerkings school aan de Snie De moi, blijkt uit vrijdagavond 25 februuari een bijeen- g‘ komst in het Gereformeerd Verenigings- b gebouw Het Trefpunt. Tijdens deze bij- eenkomst worden gouden insignes uitge- die dag ook reikt aan een aantal leden. Voorts treedt dien de toneelvereniging VICS op met het Voorafgaande blijspel in drie bedrijven: "Kruik te wa- zal ter”. van voor HAVO/Atheneum Sniepweg mee te vieren, 'gelijkheid bestaat - zo t een verslag van de ver gadering van de commissie van van de jubilerende dat de onderminister een kunstwerk (in gereed) zal onthullen, fgaande aan het jubileum in een oplage van 2.500 exemplaren een speciale editie van het informatiebulletin van het HAVO/Atheneum verschij nen. koopsom worden toegepast. 2. aan de Noordkade, langs de Gouwe, ongeveer tegenover de brandweergara- ge een perceel ter grootte van ca. 375 m2 voor de bouw van een vrijstaande wo ning, voor de prijs van 75.000,-, excl. dere bedrijven heeft de gemeente Wad- BTW. dinxveen aan de Verlengde Maarten 3: langs de IJssermanweg gelegen in het Schoutenstraat een perceel grond van in gebied van het bestemmingsplan "Wijk totaal ca. 6.000 m2 beschikbaar. De prijs den verworven, eventueel te gebruiken Zuid/>las 1980”, komen percelen grond als bouwkeet, doch dient uiteindelijk te ter grootte van ca. 150 ai 300 m2 beschik- worden gesloopt. baar voor de bouw van twee woningen Voor dit slopen kan een reductie op de aaneengesloten, voorde prijs-variërend naar grootte van 30.000,- tot 60.000,-, excl. BTW. W®®'®S'® S'® J In 1973 opende de school in een aan tal verspreid liggende noodlokalen haar poorten voor de eerste leer lingen. Thans bedraagt het aantal leerlingen ruim 1200. Ter bevorde ring van een goede communicatie be sloten de drie verenigingen in 1977 om samen te gaan in één Vereniging voor Voortgezet Onderwijs in Samen werkingsverband met secties voor el ke van de drie participerende levens beschouwelijke groeperingen. Vanaf augustus 1978 beschikt de school over een volledig ingericht school gebouw. BESTUURLIJKE ORGANISATIE Het bestuur van de Vereniging voor Voortgezet Onderwijs in Samenwer kingsverband bestaat uit 15 leden en is paritair samengesteld uit leden van de drie secties. De leden worden gekozen voor een periode van drie jaar met de mogelijkheid van herver kiezing. De kandidaten voor de Com missie van Bestuur worden jaarlijks door de Vereniging bij de gemeen teraad voor benoeming voorgedragen. “De vereniging stelt zich ten doel de oprichting en instandhouding van één of meer samenwerkingsscholen voor voortgezet onderwijs te bevorderen. Tevens stelt zij zich tot taak de grondslag van elk der secties binnen de school of scholen tot uitdrukking te brengen”. Voorzitter is R. Ebens, secretaris D.J. Schutte en penning meester W.H.M. Frederiks. De Commissie van Bestuur bestaat uit 10 leden, te weten: de wethou- W I E SE:

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1983 | | pagina 1