BOUW IN ZUIDPLAS KAN NU BEGINNEN ”DE VITAMINEBRON” toumo drogisterij parfumerie groensvoorde 10 waddinxveen Mr. Opticien J.Grit n» Een bril van Grit... die staat... die zit. K Postkantoor Waddinxveen Inwonertal Waddinxveen Ginkel zoveel aandacht schenken aan uw vakantie? Burgemeester woont nu in Toiletgebouw bij P-terrein in ’t Weegje fors gedaald HEROPENING VAN VIDEOSHOP ”DE SNIEP” Waarom zouden ze nou juist bij Reisburo van SJAAK NOTEBOOM ook open op zaterdagmorgen WADDINXVEEN - Het post kantoor van de PTT aan de Kerkweg-Oost zal met ingang van komende zaterdag 5 maart voortaan ook op zaterdagmor gen voor het publiek zijn ge opend van 09.00 - 12.00 uur. Onafhankelijk Nieuwsblad OPEL tJtMM REVLON WADDINXVEENSE DUMP Donderdag - Vrijdag - Zaterdag k UW OFFICIËLE OPEL SERVICE DEALER VOOR WADDINXVEEN-BOSKOOP EN MOERKAPELLE TRAININGSPAKKEN Adidas - Puma - Robey voor: DUMPPRIJZEN!! KIM DANSAVOND BOSKOOP a.s. zondagavond 20.15 uur (ook voor gehuwden en paren) „De Rozenburcht” MARTIN VISSER SPORTSCHOENEN Adidas - Bancroft - Pony voor: DUMPPRIJZEN Snackbar ’’Picobello Snel naar de kenner’. Waddinxveen: DIT KAN ALLEEN BIJ DE ECHTE KLEURENFOTO-SPECIALIST. 13 X18 cm r 38e JAARGANG - No. 1811 WOENSDAG 2 MAART 1983 Lia en Piet de Waal in het vernieuwde video- en filmverhuurshop ”De boom). Zuidkade 18 - Waddinxveen - Telefoon 01828-12030 ALS WIJ HET ZONDAGAVOND I DORPSTRAAT 59 WADDINXVEEN, TEL.: 01828-15155 NISSAN 7 **nta*w F^Pdagen OPEN r PER WEEK TOT 24.00 UUR WADDINXVEEN 1233-1983 HUISWERK DOEN, SLAAGT U ZÉKER, de pater makelaardij b.v. schielandweg 7 2741 ma waddinxveen O1828-13822 r en t» ZOLANG DE VOORRAAD STREKT Deze hele week (óók zaterdag) zal de schoonheidsspecialiste van in onze zaak aanwezig zijn van 10.00 tot 17.00 uur. Wanneer u dat wenst zal zij een huidadvies geven en ook zal zij make-up demonstraties verzorgen met de voor dit seizoen nieuwe kleuren! lepiaan 81-83 - Waddinxveen Tel. 01828-19448 l Enorm assortiment ZARESKA knotten WOL voor: DUMPPRIJZEN!! 2 Lessen GRATIS AUTO RIJSCHOOL ’’WEIMAR” (BOVAG-rijschool) Telefoon 01828-13359 EXPLOITATIE: F. VAN KEMPEN, KANTOOR: ORANJELAAN 9, TEL. (01828) 14788; NA 18.00 UUR TEL. (01803) 8007 HOOFDREDACTEUR: B. J. WOUDENBERG, PEULEYEN 144, TEL. (01828) 15594 l^yRFlS- EN PASSAGEBURO 's Omdat wij vakmensen zijn, stuk voor stuk. En omdat wij hart hebben voor uw kostbare vakantie. Wij dringen niets op, wij overhaasten niets, maar-wij adviséren! Naar eer en geweten. Dat wij daarnaast ook het afsluiten van verzekeringen en het wisselen van vreemd geld verzorgen, is als extra service voor u mooi meegenomen. (Jw vakantie: ons vak! Rondom geregeld. Cl bent van harte welkom. j Gouda. Korte Tiendeweg 12. tel. 01820-13033. Gouda, Kleiweg 108 (naast Kleiwegbrug), tel. 01820-16033. Gouda, Winkelcentrum Bloemendaal 41tel. 01820-32208. Nieuwerkerk a/d Ussel. Winkelcentrum Dorrestein 21tel. 01803-4975. Waddinxveen, Passage 220, tel. 01828-14303. Sniep” aan de lepiaan. (Foto: Weekblad voor Waddinxveen/Sjaak Note- Snel. Lever vandaag nog uw kleurenrolletje bij ons in. Kunt u morgen na de lunch genieten van uw schitte rend afgedrukte kleurenfoto’s. En nog op een groter formaat dan normaal ook! WADDINXVEEN De woningbouw in Waddinxveens nieuwste woonwijk Zuidplas kan beginnen. Er staat nu niets meer in de weg om op de meest korte termijn met het bouwrijpmaken van de grond tussen de Piasweg en de Beijerincklaan te starten nu het col lege van Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland dins dag een verheugd college van Burgemeester en Wethouders telefo nisch heeft laten weten dat goedkeuring is verleend aan de groot scheepse transacties met Noorlander Bouw BV te Leiderdorp, waarmee de Waddinxveense gemeenteraad in zijn vergadering van 22 december vorig jaar instemde. -V Weekblad voor Waddinxveen V 1 QPEL VERKOOP-OPEL SERVICE-OCCASIONS ALLE MERKEN-OPEL ONDERDELEN VERKOOP-LPG INBOUW-FIN ANCIERINGEN-VERZEKERINGEN-SCHADE REPARATIE KIPFILET AUTO S DEALER (Aan de A Elzenhorst, Waddinx-^^^H veen) auto van velde 1 12,98 o w <5 e KILO WIJ LESSEN IN BMW 316 en MAZDA 626 h I TEVENS KANTOREN IN GOUDA EN ZOETERMEER. De aanvraag om de bouwvergunning hiervoor van de Provinciale Water staat van Zuid-Holland ligt de ko mende twee weken in het gemeente huis voor een ieder ter inzage. Omdat het bouwplan in strijd is met het ter plaatse geldende bestemmingsplan Recreatieplan ‘t Weegje zijp B. en W. van plan de gevraagde bouwvergun ning met toepassing van artikel 19 van de Wet op de Ruimtelijke Orde ning toe te passen. WADDINXVEEN Er komt een toi- letgebouwtje bij het ten oosten van de weg en ten noorden van de spoor baan bij het dagrecreatiegebied ‘t Weegje aan te leggen parkeerterrein. ken voor op dit moment meer dan 600 videobanden, op tijd was ge beurd, gelet op het feit dat de ver wachting is dat in de komende ja- ren er in menige huiskamer een vi deorecorder aanwezig zal zijn. Passage 222 Tel. 01828-17522 WADDINXVEEN - Burgemeester C. M. van der Linden en zijn gezin wonen sinds vorige week donderdag definitief in Waddinxveen. Op dat moment be trokken ze hun huurwoning aan de Wil- helminakade, vlak voorbij het Gouwe- aquaduct en de Gouwebrug. De per 1 januari 1982 tot burgemeester van Waddinxveen benoemde Kees van der Linden woonde tot vorige week in de ambtswoning van de gemeente Haa strecht, welke gemeente hij met Stolwijk en Vlist als eerste burger heeft gediend. Omdat de ambtswoning werd verkocht moest deze voor 1 maart van dit jaar zijn ontruimd. Burgemeester Van der Linden kondigde zijn komst naar Waddinxveen aan in een brief aan de gemeenteraad, welk schrij ven de raadsleden vorige week woens dagavond aan het begin van de maande lijkse raadsvergadering kregen uitge reikt. In de rondvraag kwam de heer D. Uitbeijerse (PCW) als raadsnestor hier op nog terug door hem welkom in Wad dinxveen te wensen en onze eerste bur ger en zijn gezin een plezierige tijd aan de oever van de Gouwe toe te wensen. dan eindelijk na de nodige gesprek ken en telefoontjes waren goedge keurd. MEER HUIZEN Als nieuwtje kon onze eerste burger ook nog vertellen dat Waddinxveen dit jaar geen 152 maar 156 gesubsi dieerde woningen zal mogen bouwen, omdat het eerste complex woning wetwoningen van de woningbouw vereniging Waddinxveen niet zal bestaan uit 72 huizen, maar uit 76. Met Noorlander Bouw BV is overleg gaande over het preciese aantal wo ningen van de in totaal 212 premie- koopwoningen waarmee in Zuidplas zal worden gestart. Vermoedelijk gaat het om 54 van deze huizen: 30 premie-A-woningen en 24 premie-B- woningen. Bij Noorlander bestaat ook het idee om ook wellicht zo’n 100 premievrije woningen te gaan bouwen. Over de invulling van het woongebied in de Zuidplaspolder achter het sportpark ‘de Sniep’ is in de afgelo pen vijfjaar intensief gepraat. Dat be gon goed in september 1978 toen het gemeentebestuur ter voorbereiding van het bestemmingsplan Wijk Zuid plas een discussienota, een nota van aanbevelingen en een nota grondver werving het licht lieten zien. Vorig voorjaar werd in het gemeentehuis de stuurgroep Wijk Zuidplas geïn stalleerd om de nieuwe wijk bestuur lijk te begeleiden. De Waddinxveense gemeenteraad stelde het nieuwe bestemmingsplan voor het gebied tussen Piasweg en Beijerincklaan vast op 17 december 1980. Bijna een jaar later - op 16 september 1981 - werd het plan door het provinciaal bestuur gedeeltelijk goedgekeurd. Er werd een belangrijke herziening van het bestemmingsplan Wijk Zuidplas voorbereid, zodat vorig jaar een aangepast woonwijkplan in ‘Den Haag’ ter beoordeling lag. In de nieuwe woonwijk is geen spra ke van een te bebomen sportpark ‘de Sniep’ en van een te graven zoetwa- Jacqeline Bergsma. Waddinxveen 3 jaar vakkennis (sinds 1979 bij van Ginkel). ANVR vakdiploma/ lATA-opleiding WADDINXVEEN In de maand januari is het inwoner-aantal van Waddinxveen fors gedaald ten gevol ge van een vertrek-overschot van 67 inwoners dat slechts ten dele werd gecompenseerd door een natuurlijke aanwas van 21 jong geborenen. Het bevolkingscijfer per 1 februari 1983 daalde daardoor naar 21.793 inwo ners. terkanaal Waddinxveen-Voorburg. Het gebied bij de Piasweg blijft meer in tact dan aanvankelijk gedacht. In Zuidplas worden ongeveer 2.350 hui zen gebouwd: 35 procent premie - koopwoningen, 60 procent woning wetwoningen en 5 procent vrije sec- torwoningen. Jaarlijks zullen er in Waddinxveen 150-160 huizen ge bouwd mogen worden zodat het vol bouwen van Zuidplas 15 a 16 jaar zal duren. Het percentage gestapelde bouw bedraagt 25 procent. SLUITEND In de raadscommissie voor de ruim telijke ordening en de woningbouw is dinsdagmiddag een sluitende ex- ploitatieopzet voor Waddinxveens nieuwste woonwijk gepresenteerd. De commissieleden konden geheel instemmen met die opzet, maar drongen aan op sobere uitwerking en een spoedige beslissing over het scho lenbouwprogramma in de nieuwe wijk. De heer H.P. Barth (D’66) gaf als zijn mening dat dit of volgend jaar al bekend moet zijn welke scholen achter het sportpark ‘de Sniep’ gebouwd zullen gaan worden. WADDINXVEEN - Middenstands- voorzitter C. de Bas heeft dinsdag middag de video- en filmverhuur shop “De Sniep” aan de lepiaan van Lia en Piet de Waal heropend. In zijn openingstoespraak betoogde hij blij te zijn met het initiatief van dit tweetal, dat geheel inspeelt op de vraag en behoefte van een video- tijdperk, dat nu ook in Waddinxveen goed zichtbaar is geworden. De heer De Bas meende dat het ver anderen van de 11 jaar geleden over genomen zaak, door de sigaren en sigaretten een meer bescheiden plaats in te laten nemen om ruimte te ma- JOPEL VERKOOP-OPEL SERVICE-OCCASIONS ALLE MERKEN- OPEL ONDERDELEN VERKOOP- LPG INBOUW-FINANQIERINGEN-VERZEKERINGEN-SCH ADE REPARATIE GS keurt Noorlander-transactie goed De heropening van de video- en film verhuurshop werd muzikaal opgeluis terd door de Cormula’s, die met hun optreden een drie uur durend en be hoorlijk druk bezocht open huis inluidden. Lia en Piet de Waal heb ben op een zeer praktische manier gebruik gemaakt van de beschikbare ruimte. WADDINXVEEN PASSAGE 47 TEL. 01828-12477 - MWENOU In principe kan men dezelfde postale handelingen verrichten als op een normale werkdag. Deze openstelling vloeit voort uit een landelijk beleid van PTT-Post om de dienstverle ning rond het weekeinde te ver beteren. plus nwaardebonv^ n GRATIS taeurvergruUHg In die laatste raadsvergadering van 1982 werd besloten van Noorlander Bouw BV bijna 50 hectare grond tussen Piasweg en Beijerincklaan aan te kopen voor de prijs van 2.736.580,- (exclusief b.t.w.) werd tegelijkertijd aan Noorlander Bouw BV het recht verleend om in Waddinxveens nieuwste woonwijk Zuidplas 820 huizen te bouwen. Een deel van de grond hiervoor is door de gemeente aan het Leider dorpse bouwbedrijf verkocht en wel bijna 3 hectare voor de prijs van f 5.151.600,- (exclusief b.t.w.) om daarop in totaal 212 koopwoningen in de premie-B-sector te bouwen. Met de bouw in Zuidplas zal nabij de IJ- sermanweg worden begonnen en waarschijnlijk volgende maand al. De goedkeuring van het provinciaal bestuur was de eerste mededeling die burgemeester C.M. van der Linden deed in de dinsdagmiddag gehouden vergadering van de raadscommissie voor de ruimtelijke ordening en de woningbouw. Hij stelde de commis sieleden J.A. Hielema (CDA), K.T.Th. van Soest (VVD), D. Uit beijerse (PCW), H.P. Barth (D‘66) en mevrouw A. Vermeij (PvdA) ervan in kennis dat de Noorlander-transacties |^[J| ZUIDELIJKE DWARSWEG IB JJdNBM,

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1983 | | pagina 1