trurro mm boven de 40 mille? WO RabobankS bij de Rabobank Rommelmarkt nu m ”DE VITAMINEBRON” l«’t ra .LidNBM, fO1828-17994 Wat zijn de gevolgen van nieuwe regeling afvalstoffen? Op zaterdag 23 april Veelzijdige Makelaars DIE UW VERTROUWEN Waard zijn. Officieel begin bottwrijpmaken van nieuwe Waddinxveense woonwijk Onafhankelijk Nieuwsblad OPEL Donderdag - Vrijdag - Zaterdag 2 KILO KIPPEPOTEN ƒ9,95 I RIOOL LverstopttJ UW OFFICIËLE OPEL SERVICE DEALER VOOR WADDINXVEEN-BOSKOOP EN MOERKAPELLE TRAININGSPAKKEN Adidas - Puma - Robey voor: DUMPPRIJZEN!! VOETBALSCHOENEN Adidas - Puma - Pony voor: DUMPPRIJZEN Snel naar de WADDINXVEENSE DUMP voor: DUMPPRIJZEN!! Snackbar ’’Picobello” (Aan de A Elzenhorst, Waddinx-^^ veen) l’K F ALS WIJ HET 5 (was 4 Rabobank Kinder-spaarplan 6 %(was51/2%) 4 4 7 7 7 7 7 NISSAN i DORPSTRAAT 59 WADDINXVEEN, TEL.: 01828-15155 HUISWERK DOEN, SLAAGT U ZÉKER, de pater makelaardij b.v. schielandweg 7 ZOLANG DE VOORRAAD STREKT K^LARS^NTO HOOFDREDACTEUR: B. J. WOUDENBERG, PEULEYEN144, TEL. (01828) 15594 EXPLOITATIE: F. VAN KEMPEN, KANTOOR: ORANJELAAN 9, TEL. (01828) 14788; NA 18.00 UUR TEL. (01803) 8007 Spaar-Direct-rekening M. WADDINXVEEN 1233-1983 NOORLANDER 'W' ap' If Weekblad voor Waddinxveen 38e JAARGANG - No. 1812 WOENSDAG 9 MAART 1983 1 QPEL VERKOOP-OPEL SERVICE-OCCASIONS ALLE MERKEN-OPEL ONDERDELEN VERKOOP-LPG INBOU W-FIN ANCIERINGEN-VERZEKERINGEN-SCHADE REPARATIE H toen Succes Waddinxveen! Sjaak Noteboom). Eerst een piketpaaltje slaan, vond burgemeester C. M. van der Linden, die Wijzigingen voorbehouden gedeg< Wij Zuidkade 18 - Waddinxveen - Telefoon 01828-12030 auto van velde o S Of AlfR I Hier zijn de 3 kantoren van Rijnland gevestigd: Voorschoten, Veurseweg 143, tel. 01717-7940. Leiderdorp, Loevestein 37, tel. 071-890300. Waddinxveen, Kanaalstraat 12, tel. 01828-12028. DAGEN OPEN r PER WEEK TOT 24.00 UUR F DUS OOK ZONDAGAVOND WADDINXVEEN - Ook Wad- dinxveners produceren in ruime mate afval. Erg veel afval van de meest uiteenlopende aard overi gens. Zo is er sprake van huishou delijk afval, grof vuil, overbodig geworden geneesmiddelen, oliën en vetten, chemische afvalstoffen, dode huisdieren en glas. 2741 ma waddinxveen 01828-13822 leplaan 81-83 - Waddinxveen Tel. 01828-19448 WADDINXVÈEN - Kan de jaarlijkse rommelmarkt ten bate van het Enorm assortiment ZARESKA knotten MAKELAARDIJ IN ONROERENDE GOEDEREN Hoofdkantoor: Kerkweg 161 Bijkantoren: Kon. Wilhelminaplein 2 - Groensvoorde 14 Telefoon alle kantoren 01828-4566 m.i.v. 1-3-1983 Om deze grote afvalstroom in goe de banen te leiden bestaan er re gels) Is er landelijk al meer dan drie jaar sprake van de Afvalstoffen wet, in Waddinxveen hebben we met ingang van maandag 14 maart de vorig najaar door de Waddinx- veense gemeenteraad goedgekeur de Afvalstoffenverordening. Op de inhoud van deze nieuwe ver ordening wordt elders in dit Week blad voor Waddinxveen dieper in gegaan,wantwatzijn precies de ge volgen van deze verordening voor de Waddinxvveners? Kraaijestein (PvdA) ie AUTO ZUIDELIJKE DWARSWEG IB WADDINXVEEN 01828-17713 De voorzijde van de door Rehorst BV te bouwen 76 voor de woningbouwvereniging een$ Hm De eerste spaden in Zuidplas gaan in de grond. Aan het werk van links naar rechts gemeentesecretarisMeule- Verhoogde spaarrente lademelk en rum en slagroom werd geschonken, overheerlijke saucijzen broodjes werden uitgedeeld en stok brood en croissants met kaas en ei en vleeswaren konden worden gehaald. Nadat het voltallige college van Bur gemeester en Wethouders de spade weer hadden opgeborgen werd een stukje vuurwerk afgestoken om er ruchtbaarheid aan te geven dat na de eerste plannen uit 1978 nu dan toch een begin is gemaakt met Zuid plas. De bevolking werd dat iets later op de morgen helemaal duidelijk er boven Waddinxveen drie vliegtuigjes verschenen met de tekst: “Waddinxveen 750 jaar start: Wijk Zuidplas Waddinxveen Noorlander - Rehorst”. Noorlander Bouw BV uit Leiderdorp en Rehorst BV uit Waddinxveen zijn daK twee bouwbedrijven die waar schijnlijk al volgende maand zullen beginnen met de woningbouw in Dat is nog de vraag voor de organisato ren van dit sinds 1975 gehouden spekta kel met toen nog een opbrengst van 5.000,-. De groei van deze Waddinx- veense rommelmarkt betekende in 1979 het neerzetten van een tent aan de Nes se. Onder het linnen dak en daarbuiten is nu ruimte genoeg om alles kwijt te kun nen. Voordat het zaterdag 23 april is zullen er eerst nog zoals gewoonlijk twee breng- dagen (zaterdag 19 maart en zaterdag 9 april) en de traditionele grote ophaaldag (zaterdag 26 maart) worden gehouden. Tijdens de rommelmarkt kan iedereen komen kijken of er iets van zijn of haar gading, tegen zeer redelijke prijs, te vin den is. Buiten de rommelmarktverkoop aan de stands wordt het de bezoekers op andere manieren zo aangenaam mogelijk ge maakt. Om van de vermoeienissen te be komen kan men in het rommelmarktres- taurant genieten van een kop thee of kof fie, soep, broodjes en slaatjes. Er komt een visstand, een oliebollenbakker die ter plaatse bakt en een plantenkraam waar men met het oog op de naderende Bekend is dat er dagen en tijden zijn waarop in Waddinxveen huis vuil en grofvuil wordt opgehaald. Het aanbieden van dit afval kan al leen in,bepaalde plastic zakken, die niet zwaarder zijn dan 10 kilogram mogen zijn en goed gesloten moe ten zijn. Verder zijn er in Waddinxveen een aantal plaatsen waar de huisvuil- zakken centraal moeten worden aangboden en bestaan ér catego- riën afvalstoffen, die niet met het normale huisvuil mogen worden meegegeven. En hoe zit het met het ophalen van papier, lompen en gebruikte kle ding? Hoe kan het grof vuil worden aangeboden? Wat behelzen de af valstoffenheffingen die met ingang van 1 maart de oude reinigingsrech ten hebben vervangen? Op al deze vragen wordt elders in dit Weekblad voor Waddinxveen - dank zij de medewerking van het gemeentehuis - alle informatie ge geven die hierbij van belang is. Maar ook de mededeling dat de ge meentelijke Dienst van Openbare Werken en -Bedrijven meer zal gaan laten op het naleven van de voorschriften voor het aanbieden van huishoudelijk afval. Het is niet de bedoeling dat meteen het ”bon- boekje” wordt gepakt, maar wel dat er weer eens aandacht aan de bestaande regels wordt geschon ken. Waddinxveens nieuwste woonwijk. Noorlander - een bijna 30 jaar be staand bouwbedrijf met 350 mensen - mag in totaal minstens 820 huizen in Zuidplas gaan neerzetten, maar begint met de bouw van 54 van de in totaal 212 premie-koopwoningen en wel 30 premie-A en 24 premie-B, waarvan 6 met extra bergruimte. Noorlander heeft met de gemeente ook gesprekken over het gaan begin nen met de bouw van 97 premie- vrijekoop woningen. REHORST Het Waddixnveense bouwbedrijf Re horst begint met het neerzetten naar een ontwerp van het architecten bureau L. Roggeveen BV van 76 wo ningwetwoningen voor de woning bouwvereniging Waddinxveen. Deze eensgezinshuizen maken deel uit van een in totaal 102 huizen omvattend jeugd- en evangelisatiewerk van de Centrale Hervormde Gemeente op za terdag 23 april nog meer opbrengen dan de 40.000,- van vorig jaar? zomer alvast de nodige tuinplanten kan aanschaffen. Voor de jeugd is er een bal- lonwedstrijd en de grabbelton. Om dit hele gebeuren in goede banen te leiden zijn de organisatoren van dit fes tijn al vanaf begin januari druk in de weer om alles te regelen. Dat de hele rommelmarkt het nodige aan improvisa- tietalent, organisatievermogen en orgi- naliteit vereist, behoeft uiteraard geen betoog. Dat daarentegen deze rommelmarkt po pulair is, moge blijken uit het feit dat be zoekers van ver buiten Waddinxveen hiër naar toe komen om de nodige aan kopen te doen. Daarnaast is er altijd veel belangstelling van de kant van de buiten landse werknemers voor wie overigens een heel speciale reclamecampagne, in eigen taal, gevoerdt wordt. Als resultaat van alle inspanningen was het uiteindelijk mede mogeiijk om de jeugdverenigingen, koffiebar De Schaapskooi’ en het open jeugdwerk Kom Inn’ een waardig en ruim onder dak te geven. Tevens wordt een gedeelte van de opbrengst aangewend ter onder steuning van projecten in binnen- en bui tenland. JOPEL VERKOOP-OPEL SERVICE-OCCASIONS ALLE MERKEN- OPEL ONDERDELEN VERKOOP- LPG INBOUW-FIN ANCIERINGEN-VERZEKERINGEN-SCH ADE REPARATIE man, wethouder drs. M. Kraaijestein PvdAwethouder P. F. J. van Schie CDAen burgemeester C. M. van der Linden. Raadsleden en gemeente-ambtenaren kijken toe. (Foto: Weekblad voor plan. De huur van deze huizen wordt ongeveer f. 446,—. Rehorst BV is in onderhandeling met een bedrijfspen sioenfonds en de gemeente om daar- J naast 55 premievrijehuurwoningen te H kunnen bouwen in Zuidplas. De "c huurindicatie hiervoor is f. 575,— - f- 675,-. 1 hierbij geholpen wordt door directeur AM. Zwamborn van de gemeentelij ke dienst voor Openbare Werken en -Bedrijven. MAKELAARDIJ IN ONROERENDE GOEDEREN Makelaarskantoor Rijnland is een gedegen en beb ouwbare makelaarsorganisatie die al vele jaren actief is op het gebied van onroerend goed. Het inschakelen van een makelaar bij onroerend goed transacties is nog steeds een kwestie van vertrouwen. Terecht mag u eisen dat een makelaar zich optimaal voor u inzet; dat hij z’n kennis en ervaring volledig aanwendt om uw belang zo goed mogelijk te dienen. WADDINXVEEN Dinsdagmorgen om half negen is aan de IJser- manweg een officieel begin gemaakt met het bouwrijpmaken van het eerste gedeelte van wat in 15 a 16 jaar de 2.350 huizen omvat tende woonwijk Zuidplas moet gaan worden. De eerste spaden werden in de grond gestoken door burgemeester C.M. van der Lin den, de wethouders P.FJ. van Schie (CDA), mevrouw L.M. Oos- terbroek-Waagmeester (VVD) en drs. M. Kraaijestein (PvdA) en gemeentesecretaris J. Meuleman. Een graafmachine nam daarna hun werk over. Op het terrein vlak achter het sport park “de Sniep” bestond er van de zijde van de gemeenteraad en het ge meentelijk apparaat bijzonder veel belangstelling voor deze officiële han deling, die van het op de Beijerinck- laan voorbij rijdende publiek veel be langstelling kreeg. Burgemeester Van der Linden had namelijk velen in een brief laten weten “met gevoelens van grote vreugde en voldoening te kunnen meedelen dat het college van Burgemeester en Wethouders op een zeer ongebruikelijke wijze dinsdag morgen 8 maart om half negen zijn wekelijkse vergadering hoopt te be ginnen”. Het eerste agendapunt van die ver gadering - de start van het bouwrijp- maken van Waddinxveens nieuwe woonwijk Zuidplas - betrof tenslot te ook iets heel bijzonders. Op het terrein van het eerste graafwerk had partyservice Gertjan van der Loo een kraam ingericht waar warme choco- i' - Dinsdagmorgen verschenen er opeens vliegtuigjes boven Waddinxveen met de tekst: ’’Waddinxveen 750 jaar start: Dit zijn de huizen die Noorlander Bouw BV uit Leiderdorp in Zuidplas Wijk Zuidplas Waddinxveen - Succes! Noorlander-Rehorst”woningwetwoningen het eerst gaat bouwen. Dit plan omvat in totaal 212 premiekoopwoningen. (Foto: Weekblad voor Waddinxveen!Sjaak Noteboom). Waddinxveen. ZUIDPLAS VAN START iW" tri. 4 F'-'-y F* j 0007

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1983 | | pagina 1