in ’t Ketelhuis Clarins I I I I I (FMieke ”DE VITAMINEBRON W!" Oud-Gereformeerde Gemeente wil nieuwe kerk gaan bouwen Duizend graskarpers te water Een bril van Grit... die staat... die zit. boe ma ah i I L&iÜJ K radio en tv Let op!! 14 Dagen geldig!! 10,98 2 Kg. Kippepoten 13,98 1 Kg. Kipfilét 2,98 2 Kg. Vleugels Vergunning voor lokale .^3 2 Kg. Borrelhapjes, gekruid, gemarineerd of gewoon 7,50 Voorbereidingsbesluit om bouw mogelijk te maken Spotjes voor Exposities in raadzaal Onafhankelijk Nieuwsblad r UW OFFICIËLE OPEL SERVICE DEALER VOOR WADDINXVEEN-BOSKOOP EN MOERKAPELLE DANSAVOND BOSKOOP WADDINXVEENSE DUMP leplaan 81-83 - Waddinxveen 01828-13822 Snackbar ’’Picobello” Grote partij JOGGINGPAKKEN Pasteltinten DUMPPRIJS 49,50!! Grote partij HOODJACKS Kleine maten 116/164 DUMPPRIJS 12,50!! Grote partij Pony- VOETBALSCHOENEN Noppenzool DUMPPRIJS >9,50!! HAGOORT 38e JAARGANG - No. 1813 de bouw ALS WIJ HET „De Rozenburcht” MARTIN VISSER C UITSLUITEND A. KWALITEIT!! ZOLANG DE VOORRAAD STREKT DORPSTRAAT 59 WADDINXVEEN, TEL.: 01828-15155 7 KAMPEERSPORT-TGINMEGBELEN-BÜNGALOWTENTEN-SHELTERS-CARAVANVOORTENTEN-VOGWWAGENS a.s. zondagavond 20.15 uur WADDINXVEEN 1233-1983 Tel. 01828-19448 O HOOFDREDACTEUR: B. J. WOUDENBERG, PEULEYEN144, TEL. (01828) 15594 EXPLOITATIE: F. VAN KEMPEN, KANTOOR: ORANJELAAN 9, TEL. (01828) 14788; NA 18.00 UUR TEL. (01803) 8007 HUISWERK DOEN, SLAAGT U ZÉKER, de pater makelaardij b.v. RAf I fïrif Gedipt Optometrist O.V.- Nieuwerkerk a/d IJssel. Winkelcentrum Dorrestein 21tel. 01803-4975. Waddinxveen, Passage 220, tel. 01828-14303. Bij ons 1Q9Q WADDINXVEEN De Oud-Gereformeerde Gemeente in Neder land zal aan de Zuidkade 159 een nieuw kerkgebouw gaan bou wen. Dat blijkt uit een overzicht van een aantal door het college van Burgemeester en Wethouders genomen besluiten en medede lingen. B. en W. hebben namelijk Besloten aan de gemeenteraad voor te stellen een voorbereidingsbesluit te nemen om de bouw van het nieuwe Godshuis mogelijk te maken. M jaar ism - L VERKOOP-OPEL SERVICE-OCCASIONS ALLE MERKENOPEL ONDERDELEN VERKOOP-LPGINBOUW-FINANCIERINGEN-VERZEKERINGEN-SCH ADE REPARATIE "N Zuidkade 18 - Waddinxveen - Telefoon 01828-12030 4 auto van velde S DEALER lesu Randstad ftekreatie -OPEL SERVICE-OCCASIONS ALLE MERKEN- OPEL ONDERDELEN VERKOOP- LPG INBOUW-FINANCIERINGEN-VERZEKERINGEN-SCH ADE REPARATIE schoonheids- producten voor gezicht, buste en lichaam streeks vanuit het Anne Frank-cen- trum plaatsvinden. GOUWESTRAAT 20 BOSKOOP TEL. 01727-7388 OVERSLAG 1 RUIME PARKEERGELEGENHEID ZATERDAG GEOPEND VAN 9.00 TOT 16.00 UUR DOORLOPEND Mercunusweg 16B, Waddinxveen. (Ind.terr.Zuid) Tel. 01828- 13488/13283. Openingstijden: Ma. t/m vr. 9.00 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 18.00 uur. Donderdag koopavond van 19.00 tot 21.00 uur (van 1 febr. tot 31 aug.) 's Zaterdags van 9.00 tot 17.00 uur. SCHOONHEIDSSALON - BYOUX DROGISTERIJ - PARFUMERIE Passage 226 - Waddinxveen Telefoon 01828-17689 Weekblad voor Waddinxveen WADDINXVEEN - hield de afdeling Waddinxveen van de Rooie Vrouwen een vrouwendag in het buurtcentrum ’t Ketelhuis aan de Busken Huëtlaan. ’t Ketelhuis was ’s middags vanaf twee uur open. De Waddinxveense Rooie Vrouwen hadden een aantal vrouwen- Op donderdag 17 maart van 10.00-17.00 uur en vrijdag 18 maart van 10.00-17.00 uur Bovendien ontvangt u bij uw bezoek een aardige attentie van ons. M ZUIDELIJKE DWARSWEG 1B WADDINXVEEN 01828-17713 n» WOENSDAG 16 MAART 1983 f. 9.440,—, inclusief b.t.w., de afge keurde veegauto .verkocht. MINERALENBEURS 11. Aan de heer H.M. de Koek te Gouda zal vergunning worden ver leend voor het houden van een mine ralenbeurs op 12 november 1983 in het Anne Frank-centrum. WIT KRUIS 12. Voor het perceel Alpherwetering 94 zal op de weg een wit kruis wor den aangebracht. KERKGEBOUW 13. Aan de gemeenteraad zal worden voorgesteld een voorbereidingsbesluit te nemen ten behoeve van de bouw van een nieuw kerkgebouw, voor de Oud Gereformeerde Gemeente aan de Zuidkade 159. ONTSLAG 14. Wegens het bereiken van de 65- jarige leeftijd zal aan de gemeente raad worden voorgesteld de heer J. van Steijn overeenkomstig eigen ver zoek met ingang van 1 mei 1983 ont slag te verlenen als ambtenaar van de burgerlijke stand. ONTHEFFING 15. Aan de firma H. Lievaart te Indien u onze winkel bezoekt kunt u gratis advies krijgen van een specialiste van Clarins. schielandweg 7 2741 ma waddinxveen DAGEN OPEN r PER WEEK TOT 24.00 UUR F DUS OOK ZONDAGAVOND (Aan de Elzenhorst, Waddinx-^J veen) WADDINXVEEN - In de ringvaart van de Zuidplaspolder is vanmiddag (woens dag 16 maart) omstreeks één uur dui zend graskarpers te water gelaten. Deze graskarpers, van oorsprong af komstig uit China, zullen bij wijze van verenigingen uitgenodigd hun activitei ten te tonen, ook individuele vrouwen hun doelstellingen laten zien. Om 3 uur konden mevrouw Liesbeth den Uyl over het onderwerp ’’Waar staan de vrouwen nu”. den. Deze proef is mislukt omdat de kar pers spoorloos verdwenen. De duizend vegetarische vissen zijn gekweekt in Le lystad bij de kwekerij van de Organisatie tot Verbetering van de Binnenvisserij. De kosten waren ongeveer 6.000,-. Naast de toestemming voor lokale te levisie voor één keer heeft WVC des gevraagd ook ingestemd met het uit zenden van een aantal radioprogram ma’s in het kader van het 750-jarig bestaan van Waddinxveen. Het ma ken van zowel het televisie- als de radioprogramma’s gebeurt door de Stichting Waddinxveen 750 Jaar, waarbij wordt samengewerkt met de Stichting Lokale Omroep Waddinx veen en Omgeving in oprichting. Het complete overzicht van een aan tal besluiten en mededelingen, voor zover niet reeds in openbare verga deringen aan de orde gesteld of ge publiceerd of nog te publiceren in de gemeentelijke rubriek, uit de ver gaderingen van het college van Bur gemeester en Wethouders van 8, 15 en 22 februari en 1 maart 1983 ziet er zo uit: HOOFDLEIDSTER 1. Tot waarnemend hoofdleidster van de kleuterschool ’t Hazeveld” is ter vervanging van de huidige tijde lijke hoofdleidster, wegens haar ver leend verlof, mevrouw J. Bokma- Breeuwer benoemd. VOUWWANDEN 2. Aan de gemeenteraad zal wor den voorgesteld een krediet van f. 10.000,— beschikbaar te stellen ten behoeve van de vervanging van vouwwanden in de douchecel van de sportzaal door gemetselde wan den. AANSLUITING 3. In verband met de aansluiting van de Maarten Schoutenstraat op de Mercunusweg zal het kabel- en lei dingennet aldaar aangepast dienen te worden. VERGUNNING 4. Aan de heer T. v.d. Weerdt te Al- phen aan den Rijn zal vergunning voor het innemen van een standplaats met een gebakkraam op de Beuken hof worden verleend voor de perio de van 16 tot en met 31 december 1983. INSTRUMENT 5. Er is een bedrag van f. 15.000,— beschikbaar gesteld voor de aan- WADDINXVEEN De Stichting Waddinxveen 750 Jaar heeft van het Ministerie van Welzijn, Volksgezond heid en Cultuur vergunning gekre gen voor het uitzenden van een lo kaal televisieprogramma op zaterdag 23 april. Deze uitzending zal recht- Moerkapelle zal ontheffing worden verleend voor het uitvoeren van on geregeld vervoer met een dieplader op in de gemeente Waddinxveen ge legen wegen. AFGEWEZEN 16. Het verzoek van de Vereniging Gezondheidszorg Gouwe-IJssel tot het verstrekken van bevolkingsgege vens is afgewezen. ZUIDPLAS 17. Ten behoeve van de bouw van 76 woningwetwoningen in Zuidplas zal de raad worden voorgesteld aan de Woningbouwvereniging ‘‘Waddinx veen” grond te verkopen. GROF VUIL 18. Met Rip’s Autosloperij en Metaal- handel te Zevenhuizen zal een over eenkomst tot het ophalen van oud ijzer uit het grofvuil worden aange gaan. VERLOTING 19. Aan de Remonstrants Gerefor meerde Gemeente is vergunning ver leend tot het houden van een verlo ting in de periode maart tot en met augustis 1983 ten behoeve van het restauratiefonds. proef uitgezet worden in de wateren van het Hoogheemraadschap van Schieland om de plantengroei te verminderen. De karpers eten bijna uitsluitend water planten en moeten nu in een afgesloten gedeelte van de ringvaart het mecha- nisch schoonmaken van de vaart voorko men. Lukt de proef, dan levert dit Schie land een besparing van enkele duizen den guldeïis aan onderhoudskosten op. Schieland heeft al eens eerder een be scheiden proef met graskarpers gehou- Hni'J’INM” VXJial I 11 Contactlensspecialist A.N.V.C.-Audicien F.I.D.A. Gouda. Korte Tiendeweg 12. tel. 01820-13033. Gouda. Kleiweg 108 (naast Kleiwegbrug), tel. 01820-16033. Gouda, Winkelcentrum Bloemendaal 41tel. 01820-32208. ’’vierus” oftewel 4us nu ver- krijgbaar. Kom snel luisteren. ■LP voor (ook leverbaar op m.c.) OPDRACHT 6. Aan de firma'Gebr. D. en H. van Vliet te Waddinxveen is opdracht ge geven tot het bouwrijpmaken van een gedeelte van het eerste deelplan van het bestemmingsplan Zuidplas. VOLKSDANSEN 7. In de periode van februari tot en met april 1983 zal onder leiding van een lid van de Nederlandse Volks dansvereniging ten behoeve van een viertal leerkrachten bij het openbaar onderwijs een cursus volksdansen worden gegeven. BENOEMD 8. Aan de heer R.A. van Leenen, ambtenaar ter secretarie-afdeling Al gemene Zaken en Ruimtelijke Orde ning is wegens zijn benoeming tot hoofdcommies A bij het Hoogheem raadschap Delfland te Delft met in gang van 1 mei 1983 eervol ontslag verleend. VERGUNNING 9. Aan Aannemersbedrijf M. de Bas te Waddinxveen zal een inritvergun- ning ten behoeve van de werkplaats Zuidkade 227 worden verleend. VEEGAUTO 10. Aan van Leeuwen B.V. te Wad dinxveen is voor een bedrag van WADDINXVEEN - Er is 6.300- no dig om panelen en spotjes aan te schaf fen ten behoeve van het inrichten van ex posities in de raadzaal van het gemeente huis. B. en W. hebben de volgende week woensdagavond vergaderendé gemeen teraad gevraagd dit bedrag beschikbaar te stellen. De gemeentelijke commissie voor kunst en cultuur heeft het plan opgevat om jaarlijks 3 maal een expositie te organi seren. Als lokatie heeft de commissie hiervoor de raadzaal als meest geschikt uitgekozen. Als beste, duurzame oplossing zag men het plaatsen van witte, verwijderbare pa nelen langs drie wanden van de raadzaal. Een 30-tal spotjes zal aan de uitstekende randen langs de muren worden beves tigd. De panelen kunnen na een tentoon stelling worden verwijderd en opgesla gen in een ruimte in het souterrain van het gemeentehuis; de spotjes kunnen blijven hangen. De totale kosten bedragen circa 6.300,-. Uitgaande van een gebruiks duur van 15 jaar brengt dit een jaarlijkse last van 924,- met zich. De eerste ex positie zal van 23 april t/in 14 mei worden gehouden. De Stichting Waddinxveen 750 zal een aantal Waddinxveense kunst enaars verzoeken om te willen expose ren. schaf van een theodoliet - een preci- sie-instrument voor onder meer het uitzetten van horizontale en verti cale hoeken en van lange rechtstan den inzake voorbereidende landmeet kundige werkzaamheden - vooruitlo pende op de aanvang van de eerste fase bouwrijpmaken van Zuidplas door de Dienst van Openbare Wer ken. 4 ft i von. vwsdfcfrix ve n n - IGOpkU,, - UdNBM.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1983 | | pagina 1