HAALT HO RE CAPLAN DE GEMEENTERAAD Franse avond met grote schare belangstellenden B. en W. kiezen aan Nesse voor2 bungalows ZO ZOCHT P. J. V. d. SPEK CONTACT MET DE GEMEENTE Amusementsavond De Savornin Opgeheven I Eminent BV Lohmanschool katholiek ben” ’’Gelukkig dat ik rooms- COLLECTE KLNDERSPELEN 30 APRIL "Financiering bouwplan is verzekerd" assage voor maar 5,- Monique GEBREIDE JAPONNEN voor 39,50 GEBREIDE PAKJES voor 49,50 De Peperboom MILLERS natuurlijke COSMETICA Als Passagekoopje 3 producten 5,- Janine Vis PEDAALEMMER in boerenbont van 34,50 VOOr 29,95 Smakman SCHOUDER KARBONADE kg. van 11,80 voor 7,50 Lichtpaviljoen S. L. LAMPEN Energiesparend voor maar 27,95 Sjaak Noteboom KLEUREN PASFOTO’S van Meerten GERUITE HERENSOKKEN nu 3 paar voor 7,50 Den Haag HAGERTY SILVER CLEAN v. d. Linde DRIE PANTY’S van 6,75 voor 5,- Arti Fleur MOBACH AARDEWERK 15% KORTING Kooyman KANTEN TAFELKLEED voor 39,50 nu voor HALVE PRIJS v. d. Berg APPELTAART van 9,25 VOOr 7,95 Mieke Fenjal DOUCHECREME Verzijl DUNLOP FORT TENNISBALLEN 1 blik 3 stuks voor 11,90 Bij inlevering 3 oude maar 8,90 Ronaat BALLERINA’S blauw en wit leer en in de maat 36 t/m 41 van 34,95 nu 29,95 J WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN - WOENSDAG 16 MAART 1983 GOUWE NODRI 150 cm rond 54, GOUWE i ASSAGE I O O van 7,95 Original 150 ml. van 5,50 nu 3,95 I A nesse i l/APREÓ-Sie. ’tE. TE. WAbüiNXVEEN II IcjSJ “Afgezien zou Een plattegrond van het door P. J. van der Spek gedachte horecabedrijf l A VRIJDAGMIDDAG VAN 1.30-0.00UUR l l l i i i i In gloedvolle woorden schilderde hij als het ware een beeld van een tijdperk, dat door de grote revolutie voorgoed is weg gevaagd; n.l. de 18de eeuw, gedurende de regering van Lodewijk. XV en Lode- wijk XVI, met centraal in deze wereld, de vrouw. Het was Frankrijks gouden gaf een indrukwekkend beeld van het ge niale werk van deze kunstenaars. VRIJDAGMIDDAG VAN 1.30-6.00UUR De aanwezigen, waaronder wethouder Geursen van Boskoop en zijn echtgeno te en leden van het bestuur van de secti on de Gouda, werden welkom geheten door de heer J. Th. Aalbers, penning meester van de section de Boskoop. Hierna gaf hij het woord aan Laurent de Gouvion, die zijn aandachtige toehoor ders gedurende enkele uren vergastte op een meeslepende conférence. WADDINXVEEN/GOUDA - Blijkens een wijziging in het handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Midden-Holland is bij Eminent Electronics BV, Bodegraven, tot com missaris benoemd J. W. Schaberg te Rotterdam en H. D. de Jong te Joure. zonder goed smaakte bij het door de leden van de schoolcommissie ver zorgde kopje koffie. Al met al kunnen ouders, leerlingen, schoolcommissieleden en de leer krachten van klas 3 en 4, die voor een soepele organisatie zorg gedragen hebben, op een spontane gezellige amusementsavond terugzien. van Harskamp eerder dit jaar tijdens Va- Naast la vie galante”, en daar ook dik wijls mee verweven, kende Parijs een in stituut van onschatbare waarde voor het intellectuele leven: ”de salon littéraire”, ook hier weer de vrouw als middelpunt. In de salons van Mme de Lambert, Mme de Tencin en Mme de Geoffrin ontmoet- eeuw, zoals de zeventiende eeuw Hol- ten, schilders, schrijvers en geleerden el- lands gouden eeuw was. Een eeuw van licht, van harmonie, van alles wat het le ven aangenaam maakte, kortom van ”la douceur de vivre”. Nadat de heer Laurent de Gouvion vrouw ”mère de familie” belichtte, werden tot slot afbeeldingen vertoond, gemaakt door bekende graveurs, o.a. Baron, naar ontwerpen van beroemde schilders. Een geweldige avond, waarvan ongetwijfeld alle aanwezigen hebben genoten. Hun dank werd vertolkt door de vice-presi dent van de section de Boskoop, de heer A. van Veen, die als souvenir een Oud hollandse speculaasplank overhandigde. doen aan GOEDE WIL De door B. en W. opgeworpen be zwaren zijn volgens de Waddmxveen- se zakenman met goede wil van de gemeente en belanghebbenden op te lossen, “zodat een project als het on derhavige - dat toch geen bagatel is - gerealiseerd kan worden”. In zijn op vatting is het nu geldende bestem mingsplan, dat voorziet in de bouw van twee bungalows, er één van on macht dat, eenmaal gerealiseerd - de eerste honderd jaar niet meer terug gedraaid kan worden. ning uiteindelijk pas op 28 januari 1982 door de Kroon definitief is goedgekeurd, achten wij het niet ver antwoord de bestemming van het perceel aan de Nesse thans opnieuw te gaan wijzigen, zulks te meer niet daar wij verwachten dat omwonen den - zeker tegen een horecabedrijf - opnieuw bezwaar en beroep zullen aantekenen waardoor wederom een zeer lange procedure is te verwach ten”, aldus motiveren B. en W. hun afwijzing. Zij voegen hieraan nog toe dat de oplossing van het parkeervraagstuk ter plaatse uiterst problematisch is en dat men al in vergevorderde mate overeenstemming heeft bereikt over de verkoop van een van de twee bun- galowskavels aan een gegadigde - het Waddinxveense bouwbedrijf Rehorst BV -, hetgeen niet zonder meer “te rug te draaien” zou zijn. Dat B( en W. thans niet meer voor een horecagebeuren aan de Nesse voelen heeft te maken met het feit dat de nu geldende tweede herzie ning van het bestemmingsplan “Re geling Kom bij de.Brug” voorziet in de bouw van twee vrijstaande bunga lows Het oprichten van een horeca bedrijf is met deze bestemming in strijd, zodat alleen een nieuwe be- stemmingsplanherziening de bouw van een horecabedrijf mogelijk kunnen maken. voor Waddinxveen als medio juni de eerste paal geslagen zou kunnen wor den voor een gebouw waarin eten, slapen, recreëren én wonen mogelijk zouden zijn. Daags daarop - donderdag 3 maart - stuurden B. en W. een brief naar de heer Van der Spek waarin werd ge zegd dat zij weliswaar met belang stelling van de plannen hadden ken nisgenomen, maar dat zij om een aan tal redenen - na 6 jaar weer een (der de) wijziging van het geldende be stemmingsplan, vermoedelijke bezwa ren van omwonenden, parkeerproble men en vergevorderde overeenstem ming over de verkoop van één van de twee geplande bungalowkavels - ge meend hebben geen medewerking aan het verzoek van de Waddinxvener te moeten verlenen. B. en W. schreven dat ze inmiddels ook kennis hadden genomen van het artikel in Holland Silhouet, waarin de heer Van der Spek aan het woord is over zijn plannen. “Wij zijn van oor deel dat in dat artikel een onvolle dig beeld wordt gegeven omtrent de mededelingen die de voorzitter van ons college - burgemeester C.M. van der Linden - omtrent uw plannen aan u heeft gedaan. Ten onrechte is na- Een impressie van het aan de Nesse geplande horecabedrijf. Spek, die ten bewijze van de serieus heid van zijn plannen tekeningen heeft laten maken, die beogen aan zijn visie vorm te geven. NIET CONCURREREND Voor de heer Van der Spek is er nog altijd de mogelijkheid om voor het forum van de gemeenteraad de haal baarheid van zijn plannen aan te to nen. Naar zijn mening gaat het naar een ontwerp van de Waddinxveense architect J. van Leeuwen te bouwen hotel-restaurant-cafébedrijf zich rich ten op passanten en toeristen, waar door het een bovenlokale functie gaat vervullen. woensdagavond 23 april j in Party Home jaarlijkse huis-aan- “Afgezien van de duidelijke herken baarheid vanaf de Henegouwerweg zal ook de uitvoering en presentatie van het gebouw, alsmede de acqui sitie, daarop gericht zijn. Het is der halve geen concurrerend bedrijf voor het reeds in Waddinxveen gevestigde Horeca-bcstand. Integendeel, door het middels mijn bedrijf binnenhalen van zo vele passanten mag verwacht worden dat de plaatselijke midden stand daar een graantje van zal mee pikken”, meent de heer Van der WADDINXVEEN/BOSKOOP - Voor een grote schare belangstellenden hield de heer Laurent de Gouvion Saint-Gyr maandagavond op uitnodi ging van de Alliance Francaise, section de Boskoop, in het Boskoopse ho tel Neuf zijn conférence over de vrouw, uitverkoren onderwerp van schil ders en beeldhouwers ten tijde van Lodewijk XV en Lodewijk XVI. weer huiswaarts. Het was de eeuw van de jeugd en de glimlach, van de filosofen en van de rendez-vous. In de herbergen rondom Parijs, temidden van het groen, de hagen, de heggen en de prielen, bloei de de liefde eveneens; de tuinen van Versailles en de Tuileries waren plaatsen waarheen men ging om te zien en gezien te worden. En altijd was er de muziek; de violist, de fluitspeler. Omdat hij binnen twee weken niets meer van het gemeentebestuur hoor de besloot hij de pers in te schakelen. De Waddinxveense zakenman kwam op de gedachte hiervoor geen contact te zoeken met bijvoorbeeld het Weekblad voor Waddinxveen - omdat deze krant toch al zoveel bouw- en ontwerpnieuws van het gemeentebe stuur, Rehorst BV, Noorlander Bouw BV, Stuurman BV en Roggeveen BV in de kolommen heeft -, maai'het re gionale weekblad Holland Silhouet. “Het is beter even je gezichtsver mogen te verhezen dan blind te blij ven. Nogmaals: Kom over de brug met het bestemmingsplan “Regeling Kom bij de Brug”, aldus de heer Van der Spek in een vorige week maandag aan B. en W. en de gemeenteraad ver: stuurde brief. De heer Van der Spek verscheen maandag 7 februari plotseling in het gemeentehuis met het verzoek aan de receptioniste om met burgemeester C.M. van der Linden een geheim mil joenenplan te kunnen bespreken. Dat lukte niet, zodat hij onverrichter- zake naar huis ging en besloot een telefonische afspraak te maken. WADDINXVEEN - Om zijn plan nen tot de bouw van een hotel-café- restaurantbedrijf aan de Nesse in het gemeentehuis besproken te krijgen heeft de 56-jarige zakenman P.J. van der Spek van de Zuidkade 3 2 niet al leen op een bijzondere manier de gemeente benaderd, maar ook één krant ingeschakeld: het regionale weekblad Holland Silhouet. Parijs, dat in 1750 ongeveer 600.000 in woners telde, met 700 café’s, waarheen men ging voor een kop koffie, maar vooral voor de nieuwe drank chocolade, met daarnaast de estaminets, de café’s van minder slag. Parijs, middelpunt van Saint-Cyr nog de alle Franse manifestaties. Daar leefden en werkten de beroemde schilders, de beeldhouwers en de handwerkslieden van die tijd, bijv, de goudsmeden. Met recht heette Parijs: La ville lumière”. 20.000 Parijzenaars waren gewend om des avonds buitenshuis te eten. Men be zocht eerst een of ander theater, daarna was het een vaste gewoonte om bij vrien den te souperen, en om 11 uur ging men “Wij zien met belangstelling de op gaven van de ploegen tegemoet en hoe de verklede en versierde optocht er uit ziet. Maar vooreerst kijken we uit naar de gulle giften op 22 en 23 maart en hopen dat de opbrengst net zo groot is als andere jaren,” aldus het Oranjecomité Wingerd. Dit blad bracht het verhaal van de heer Van der Spek op woensdag 2 maart op de voorpagina. Gesproken werd over een landelijke primeur Op woensdag 9 februari was de in de textiel- en horecawereld thuis zijnde Waddinxvener, afkomstig uit Bos koop en familie van het bekende Zoetermeerse botergeslacht, opnieuw in het gemeentehuis, waar burge meester C.M. van der Linden, ambte naar C.A.P.M. Loose en Openbare Werken-directeur A.M. Zwambom hem te woord stonden. Dit gesprek was na bemiddeling van CDA-wet- melijk niet vermeld, dat door de bur gemeester, naast inderdaad gedane positieve mededelingen, tevens is me degedeeld, dat een eventuele bestem- mingsplanherziening ten behoeve van een horecabedrijf op nogal' wat pro blemen zou stuiten.” Op vrijdag 4 maart schreef de heer Van der Spek weer een brief aan B. en W. met het verzoek hun zienswijze te herzien, daar naar zijn mening de aangevoerde bezwaren met goede wil van de gemeente en belanghebben den mogelijk opgeheven zouden kun nen worden. In dit schrijven repte de Waddinxveense zakenman ook van een positief gesprek met voorzitter C. de Bas van de middenstandsve- reniging Waddinxveen. Op maandag 7 maart ging er weer een brief naar het college én de gemeen teraad waarin de heer Van der Spek er onverkort op blijft aandringen bij de “mijne dames en heren” om hem ongeveer 2500 vierkante meter grond aan de Nesse te verkopen en hem te steunen in het “naar mijn mening door u nog niet begrepen plan, dat mogelijk voor de Waddinxveense middenstand en bevolking weleens van zeer grote betekenis zou blijken te zijn.” WADDINXVEEN/GOUDA - Het faillissement van BV Schildercombi- natie KOR, Waddinxveen, met als vestigingsplaats ’s-Hertogenbosch, is opgeheven wegens gebrek aan baten, zo blijkt uit een wijziging in het han delsregister van de Kamer van Koop handel en Fabrieken voor Midden- Holland. houder P.F.J. van Schie totstandge komen. Na dit gesprek zette de heer Van der Spek op zaterdag 12 februari zijn plannen op papier en besloot zijn schrijven met het verzoek aan het college van B. en W. om hem een grondaanbieding te doen voor het Nesse-terrein met de daaraan verbon den voorwaarden ten behoeve van de verdere ontwikkeling van het plan. De brief werd vergezeld van opnieuw een aantal schetsen. WADDINXVEEN - “Gelukkig dat ik rooms-katholiek ben!” Die gedachte kwam als een ge voel van opluchting op bij een aantal parochianen van de St. Victorparochie, dat aanwezig was op de laatstgehouden pa- rochie-avond van deze kerk, waarover in het parochieblad van afgelopen weekeinde ver slag wordt gedaan door de se cretaris van het kerkbestuur, de heer J. Brosens. Op die parochie-avond sprak namelijk op uitnodiging van pastoor P.M. Olsthoom ouder ling N.D. van Driel van de Cen trale Hervormde Gemeente van Waddinxveen. “Om elkaar wat beter te leren kennen en waar deren is het een goede zaak om te weten waarom men bepaal de dingen doet of juist nalaat te doen”, zo staat er in het verslag van de parochie-avond, waar de hervormde ouderling van wijk West oprechte belang stelling, verbazing en ongeloof ontmoette. “De heer Van Driel bracht het op zo’n rustige, vriendelijke, bescheiden wijze naar voren, die je tot luisteren dwong. Maar ook nadrukkelijk en ze ker van zichzelf. Kwam er soms een gevoel van opluchting (ge lukkig dat ik katholiek ben), toch was er bij het stellen van de vragen ook een hunkering merkbaar. Een hunkering naar tradities; oude waarden; ge loofsovertuiging,” aldus de heet Brosens. WADDINXVEEN Dinsdagavond 22 en i dit tijd- houdt het Oranjecomité Wingerd - op Valentiindag a’s ver- vorige maand nog in de bloemetjes gezet - de jaar De leden van het Oranjecomité werden in de persoon van secretaris IJ. lentijnsdag in de bloemetjes gezet. (Foto: Weekblad voor Waddinxveen/Sjaak Notëboom). gen. De optocht is een allegorische, dus verkleed en versierde karren en fietzen enz. Ook het 750-jarig be staan van Waddinxveen kan hierin verwerkt worden. Er zal een jury aanwezig zijn om de leukste of origineelste aan te wijzen voor de prijzen, die hiervoor beschik baar zijn. De optocht zal muzikaal begeleid worden door de Cormula’s en Concordia. WADDINXVEEN - De finan ciering van de bouw van een hotel-café-restaurantbedrijf met 30 tot 40 woningen aan de Nesse is verzekerd, zo blijkt uit de correspondentie van de Waddinxveense zakenman P.J. van der Spek met het gemeen tebestuur over de deze en vo rige maand volop besproken plannen. Voor deze plannen is op kor te termijn ongeveer 2.500 vier kante meter grond aan de Gou we nodig. Het horecabedrijf, dat werk zou moeten bieden aan 6 a 8 vaste werkkrachten en ongeveer 20 parttimers, gaat op de begane grond een restaurant van 500 vierkante meter omvatten, 22 hotelka mers, 70 vierkante meter zaal- ruimte voor 1.000 mensen, 650 vierkante meter terras en daar boven 1800 vierkante meter voor koopwoningen voor echt paren. Het complex wordt maximaal 10 meter hoog. De woningen zullen met een lift ontsloten worden. In de on derbouw van het bedrijf, dat aan stichtingskosten 5 a 6 mil joen gulden zal gaan vergen, zijn toiletten en bergingen ge dacht. De 56-jarige heer Van der Spek heeft aan zijn plan nen vorm laten geven door de aan de Kerkweg-West 56 wo nende architect J. van Leeu wen. WADDINXVEEN - Vorige week donderdagavond hebben de leerlin gen van de derde en vierde klas van de protestants-christelijke De Savor nin Lohmanschool aan de Linden- gaarde hun ouders een bijzonder ge slaagde avond bezorgd. Met groot enthousiasme brachten ze een aantal sprookjes ten tonele..De teksten en de meeste decors waren door de leerlingen zelf gemaakt, het geen ervoor zorgde dat de ouders een zeer spontaan geheel voorgeschoteld kregen, dat het aanzien duidelijk waard was. Ook de ouders droegen een steentje bij aan de gezelligheid, door voor cake te zorgen, die in de pauze bij- die we dit jaar proberen te organi seren. Als er jongens en meisjes van 8 tot 12 jaar bereid zijn om in groeps- verband mee te doen, dan kunnen die zich opgeven vóór 1 april bij Frans Haverkamp, Wingerd 171, tel. 15123.” De groepen mogen niet groter zijn dan 4 personen en de samenstelling mag zelf bepaald worden. Er kunnen slechts 9 ploegen inschrijven. Tevens willen de organisatoren de aandacht op de optocht van die avond vesti- WADDINXVEEN - Het op korte termijn voor 5 a 6 miljoen gulden in een bouwtijd van één jaar neerzetten van een hotel- café-restaurantbedrijf met daar boven 30 tot 40 koopwoningen aan de Nesse is nog altijd het streven van de aan de Zuidkade 32 wonende Waddinxveense za kenman P.J. van der Spek. Om dat het college van Burgemees ter en Wethouders hem schrif telijk heeft laten weten hem die gemeentegrond voor dit doel niet te willen verkopen - hoewel men aan het Raadhuisplein het op zich een goed en aantrekke lijk idee vindt om op de onder havige plaats aan de Gouwe een horecabedrijf op te richten” - probeert de in de textiel- en horecawereld thuis zijnde Wad dinxvener nu de raadscommissie voor de ruimtelijke ordening en de woningbouw en de gemeen teraad over zijn plannen te laten oordelen. kaar. De salon van Mme. Geoffrin was beroemd in heel Europa, Watteau en Boucher, Fragonard en Greuze hebben op sublieme wijze het leven van perk vereeuwigd. De serie dia’s ver toond ter begeleiding van de conférence, huis-collcctc in Groenswaard 2 en 3 om op zaterdag 30 april (Ko- .j, .j ninginnedag) weer een reeks kinderspelen te kunnen houden op het groene veld aan de Wingerd. Frans Haverkamp van het Oranje- in haar rol als comité Wingerd: “We doen een be roep op de Groenswaarders om deze collecte extra te steunen. Daar alles duurder wordt en de subsidie minder is, wordt het voor ons steeds moei- lijker alles voor de kinderen gratis te houden en elk kind altijd prijs te geven.’ “We hebben dit jaar weer verschil lende nieuwtjes. Alleen zoeken we nog enkele groepjes die mee willen 2i een aantal groepsspelen, OPNIEUW BEZWAREN “Gelet op de omstandigheid dat voormelde planherzieningsprocedure circa 6 jaar heeft gevergd in verband met ingestelde beroepen van onder andere omwonenden en deze herzie- <js

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1983 | | pagina 17