Concert Jorisband Drs. P. te zien in Waddinxveen Presentatie Muziekschool al in Boskoop: Van Bach tot Beatles met grote uitvoering J&WVERWEIJ 680 kg. Graskarpers in W’veense Ringvaart Prima sfeer Postzegel- Zaterdagavond 26 maart Te water in af gezet deel ringvaart Goudse school in kantoor Ruilbeurs in De Paddestoel Lentebal van De Gouweslobbers Orgelconcert Toon Hagen in Zoetermeer op Boskoopse schildercursus Voor het lekkerste brood en gebak HET VERSCHIL TUSSEN TRADITIONELE BOUW EN SYSTEEMBOUW KUNNEN WIJ U HAARFIJN UITLEGGEN... WIJ DOEN HET NAMELIJK ALLEBEI! GERT HUIZER WADDINXVEEN WOENSDAG 23 MAART 1983 BOUWEN IS VERTROUWEN WADDINXVEEN - Vrijdagavond 25 maart om half acht zal in de Ont- moetingskerk aan de Groensvoorde in Waddinxveen de jaarlijkse grote uitvoering van muziekschoolleerlin- gen worden gehouden. Bouw- en Aannemingsbedrijf BV. Plankier 20,2771 XL Boskoop Telefoon 01727-2077 Veel verschil is er niet. Tenminste, niet als Verweij bouwt! Want als traditionele bouwer van huis uit, voegen wij ook aan systeembouw iets toe: aandacht en ruimte voor individuele wensen. Zo wordt systeembouw een prachtige mogelijkheid om snel, goedkoop én goed te bouwen. Het afgebeelde type bungalow bijvoorbeeld, is een houtskeletwoning. Woonklaar opgeleverd vanaf f. 108.000.- inkl. B.T.W.. Oplevering in kasko is uiteraard nog voordeliger. Vraag gerust meer informatie. zich verzekerd van muzikale steun van organist Ben Kramer. Deze bundeling van muzikale talen ten houdt een belofte in. De Joris- nu zuinig met energie verstandig voor morgen! BOSKOOP - Bach, The Beat les en de hele lange weg tussen deze tegenpolen. Ingrediënten daarvan zijn terug te vinden in het concert dat de Jorisband Boskoop geeft op vrijdag 25 ..„„.v..„.v. v... maart in de Gereformeerde kerk Orgel van de Gereformeerde kerk in Boskoop. Niet optimaal voor Bach. (Foto: Cees Bakker). o® Waddinxveen. (Foto: Weekblad voor Waddinxveen/ in voor S8« en Een andere nieuwe verschijning op de muziekschool is het strijkorkest. Behal ve in enkele orkestwerken zullen zij ook te horen zijn als begeleiders van een blaastrio. De avond wordt besloten door een optreden van een groot koor,, be staande uit AMV-leerlingen, onder steund door een orkest van zo’n 35 kin deren. Het concert begint om 20.00 uur. De toe gangsprijs bedraagt 4,- en voor hou ders van een Pas 65 of een CJP, alsmede voor personen, jonger dan 16 jaar, 3,-. Zielroerselen, cliché-grappen en aktu- aliteit zijn ver te zoeken, maar wel wordt afwisseling van tekstbouw en muziek na gestreefd. Omgeving. Olga Drehher doet die uitspraak in he eerste nummer van het Werkschuit Bul letin, welke krant speciaal is gemaak voor de cursisten van het Goudse ere atief centrum. Volgens de teken- en schilderdocente i het een prettige groep met als bijzonder heid dat er cursisten meedoen die al ja ren en jaren de lessen tekenen en schil deren in Boskoop volgen. Het grootste gedeelte van de mensei doen op het ogenblik mee met portret tekenen. Er is begonnen met houtskool en op het ogenblik wordt er gew zwart papier en wit conté. Sc zijn bezig geweest met pastel inkt. Er wordt afwisselend gewerkt, de ent week een aantal korte schetsen op eer avond, de andere week 2 uur lang door werken aan hetzelfde portret. Een kleir deel van de cursisten is op het ogenblil bezig met aquarel, meest landschappen BOSKOOP - ’Er heerst een prima sfee en er wordt pittig gewerkt”. Dat zegt Ol ga Dreher, sinds oktober vorig jaar do cente van een cursus tekkenen en schil deren (portret, model en algemeen) ii WADDINXVEEN - Op uitnodiging van de muziek- en theaterwerkgroep De Spintol treedt zaterdagavond 26 maart om negen uur in het sociaal-cultureel centrum De Bonkelaar in Waddinxveen solo op de cabaretier drs. P. De entree bedraagt slechts zeven gulden (CJP-hou- ders en 65-plussers ƒ5,-). De voorver koop in De Bonkelaar wordt donderdag avond 24 maart tussen half acht en negen uur gehouden. Drs. P. geeft in dit seizoen een aantal so- lo-voorstellingen. Het programma heeft geen naam, geen vaste samenstelling, geen strekkingof het zou moeten zijn dat de Nederlandse taal een correcte en lief devolle behandeling rijkelijk beloont. GOUDA - De Vereniging van Postze gelverzamelaars Gouda gaat wederom een ruildag houden. Op zaterdag 26 maart zijn de beide zalen van het Vee- marktrestaurant te Gouda vrij toeganke lijk voor een ieder die postzegels wil zien, ruilen of kopen van eveneens aan wezige handelaren en semi-handelaren. Ook kan men zich desgewenst laten in formeren bij de aanwezige bestuursle den inzake het postzegelverzamelen en inzake de voordelen van het lid zijn van de Goudse vereniging. Op elk heel uur wordt er onder de aan wezigen een stockboek, dat is een op- bergboek voor postzegels verloot. Deze verloting is gratis. Men kan in het Vee- marktrestaurant te Gouda terecht van 10.00 tot 17.00 uur. WADDINXVEEN - De Waddinxveen- se carnavalsvereniging De Gouweslob bers houdt zaterdagavond 26 maart in de kantine van de Coöperatieve Tuiniers- vereniging Gouda en Omstreken aan de Bredeweg een groots lentebal. De muzi kale omlijsting van deze avond is in han den van De Cirkels uit Utrecht. Het lentebal begint om acht uur. De toe gangsprijs bedraagt voor niet-leden tien gulden. Leden betalen vijf gulden. Wie telefonisch kaarten wil bestellen gelieve te draaien 16432, 16100, 17055 of 18596. Dat een aantal nieuwe nummers plant aardig is, komt door medewerking aan een land- en tuinbouwkundig radiopro gramma. Andere nummers zijn gemaakt om bepaalde versvormen als sonnet, franse ballade en pantoum op muziek te zetten, of over aardrijkskunde etc. In allerlei combinaties zullen leerlingen uit alle geledingen van de school zich presenteren. Dit houdt in dat naast veel musicerende jongeren ook de kleuters van de oNlangs gestarte kleuterritmiek- groep acte de presence zullen geven. Te vens zullen leerlingen uit de nog jonge slagwerk-, cello- en electronisch orgel- afdeling optreden. Evenals vorige jaren zal het accent liggen op samenspelgroe- pen, en niet zozeer op solistische presta ties. ZOETERMEER - Zaterdagavond 26 maart vindt in de Oude Kerk aan de Dorpsstraat in Zoetermeer weer een or gelconcert plaats, dat ditmaal wordt ge geven door de Zoetermeerse organist Toon Hagen. Dit jeugdige talent (gebo ren 12 december 1959) ontving aanvan kelijk gedurende ca. vier jaar pianoles sen van Henk Valkenier te De Bilt. In die periode werd echter nog niet al te hard gestudeerd. Dat begon pas, toen hij naar Zoetermeer verhuisde en orgel ging studeren bij Egbert Klein, die hem ertoe inspireerde, van de muziek zijn vak te maken. Dat dit ernst was bleek in 1980, toen de studie aan het Conservatorium ter hand werd genomen, eerst met als enige hoofdvak Orgel, later uitgebreid VOORVERKOOP De organisatoren hebben de entree prijs voor dit concert vriendelijk kun nen houden. Vijf gulden kan voor niemand een bezwaar zijn, zeker niet voor het gebodene. De voorverkoop is inmiddels gestart. Kaarten zijn ook aan de zaal verkrijg baar. De voorverkoop vindt plaats bij de sigarenwinkels Boere, Zijde 258, Groenendijk, Gouwestraat 22 en Verkleij, B.C. straat 14. Het lied wat zij ten gehore zullen bren gen staat in het teken van het 12‘/2-jarig jubileum dat de Stichting Streekmuziek- school dit jaar zal vieren. In 1968 ont stond er in Waddinxveen uit particulier initiatief een zeer bescheiden muziek- schooltje. Twee jaar later, op 16oktober 1970, besloot men als stichting verder te gaan. Wat eens klein begon werd een muziekschool die zo veel te bieden heeft dat onlangs de rijkserkenning is ver leend, door de minister van WVC (vroe ger CRM). De uitvoering van vrijdagavond staat al enigszins in het teken van het komende jubileum. In het kader van het 12’/2-jarig jubileum zullen nog twee evenementen worden georganiseerd: op 4 juni een open dag waaraan behalve leerlingen ook oud-leerlingen zullen meewerken, en op zaterdag 2 juli een straatmuziek- dag in het centrum van Waddinxveen. De grote uitvoering in de Ontmoetings- kerk begint om 19.30 uur. De toegang bedraagt 3,50, jeugd en 65+ 2,-. die studie (bij Rienk Jiskoot). De afgelo pen vijf jaar was Toon Hagen als orga nist verbonden aan de Hervormde Ge meente van Zoetermeer. Voor zijn con cert heeft hij een boeiend programma sa mengesteld, waarbij opmerkelijk is, dat hij er een Improvisatie in heeft opgno- men, een kunst, die hoe langer hoe min der organisten beheersen. Dat program ma ziet er als volgt uit: Passacaglica in d moll van Buxtehude, Choral ”Aus tiefer Not schrei ich zu dir" van Kuhnau, Ci- acona in e moll van Buxtehude, twee be werkingen van "Herzlich tut mich ver langen” van Brahms, Litanies en Choral Dorien van Alain, Improvisatie, Partita sopra: ”Jesu meine Freude” van Walt her en tenslotte twee Trio’s en Praeludi- um en Fuga in G dur van J. S. Bach. GOUDA De scholengemeenschap voor middelbaar beroepsonderwijs MTS/MEAO in Gouda, die voor het komend schooljaar al 600 nieuwe leerlingen heeft ingeschreven, gaat moderne kantoorruimten aan de Ant- werpseweg in Gouda gebruiken als plek om onderwijs te geven. De Goudse MTS/MEAO, een grote scholengemeenschap met leerlingen uit het gebied van Zoetermeer tot voorbij Woerden, van Alphen aan den Rijn tot over de Lek, heeft een bij zondere manier gevonden om de ruimte-aanpassing van het onderwijs te laten doorgaan. Ieder jaar komen en een paar honderd leerlingen bij: in augustus 1983 moeten er 1650 een plaatsje vinden. Dat was onmogelijk in de beschik bare gebouwen. Voor nieuwbouw is geen geld beschikbaar: welnu, aan de Antwerp seweg, midden op het be drijfsterrein is het gebouw gehuurd waar de Goudse Verzekeringen een paar jaar in hebben gewerkt. Daar kunnen 300 leerlingen in. De nodige inventaris en de apparaten en machi nes voor de lessen worden geleide lijk aangeschaft. Daarbij zal deson danks het gebouwencomplex aan de Groen van Prinsterersingel meer dan volledig in gebruik zijn. Hoe lang er met deze ruimte kan worden volstaan is nu niet aan te geven. terday”, daarin zie je een aantal klas sieke instrumenten terugkomen. Ja, hij heeft het héél intelligent ver pakt.” HELDERE STEMMETJES Eveneens gezamenlijk wordt het stemmige “Nun danket alle Gott” en het indrukwekkende “Land op hope and Glory” uitgevoerd. In het pro- grammadeel, dat Ben Kramer voor zijn rekening neemt, is als een van zelfsprekendheid een stuk van Bach opgenomen. Kramer: “Op ieder con cert speel ik een stuk van Bach. Dat moet gewoon.” De organist voegt daaraan toe de Gereformeerde kerk daarvoor niet ideaal te vinden. “Bach is een liefhebber van heldere stem metjes en heeft nogal wat nagalm no dig. Dat is in die kerk niet optimaal mogelijk”, zegt hij. Kramer gaat echter ook op de popu laire toer. Met de Jorisband maar ook als solist. Het programma vermeldt “A witer shade or pale” van Procul Harum en “Salty Dog”. met een tweede hoofdvak: Kerkmuziek, op^de Zijde. De Jorisband heeft omdat het spelen in kerkdiensten voor Toon Hagen de grote drijfveer achter de orgelstudie is. Thans bevindt hij zich in de eindfase van band, ooit gekwalificeerd als “goede wijn behoeft geen krans” en de Bos koopse orgelvirtuoos Kramer. Een op zijn minst ongebruikelijke combi natie. “Van Bach tot The Beatles” is een kreet van Ben Kramer. Het geeft al aan dat het programma contrastrijk is. Het bekende “Bugler’s Holiday” van Leroy Andersen vinden we naast de “Treurmars van een marionet” van Charles Gounód, die zelf weer aanleunt tegen de “Prelude” en “Ca price” van Frank D. Cofield. Vermeldenswaard zijn de trompetsoli in “Bugler’s Holiday”, een nummer dat de Jorisband ook bracht met de gebroeders Brouwer. De Boskoper Paul van der Kooij trad daarbij op als een soort derde gebroeder en kreeg voor die presentatie een welgemeend applaus van de echte Brouwers. In Boskoop moet Paul opnieuw aan de bak. Naast hem staan dan de bandle den Ben van den Ho ogen en Arie Rijkaart. TREURMARS In de “Treurmars van een marionet” zal een niet alledaagse solo te beluis teren zijn van Marcel Lelieveld met zijn xylofoon en in het wereldbe roemde “Air” van Hemy Purcell wordt de voornaamste partij gebracht door de trompet. Het instrument waarvoor dit nummer is geschreven. Wat bij velen herinneringen zal op roepen is het “Love Theme” uit de film The Godfather. Ben van den Hoogen en Paul van der Kooij - zij werkten al eerder'met Ben Kramer - dragen zorg voor deze wereldbekende melodie. Ook “Misty” van Errol Gar ner mag niet onvermeld blijven. IMPROVISATIE Zoals uit het voorgaande blijkt, wor den niet alle nummers gezamenlijk gebracht. Zowel de Jorisband als de organist treden enkele malen afzon derlijk op. De nummers waarin wordt samengewerkt, zijn misschien wel de aantrekkelijkste van de avond. Onder andere de Beatles selectie. De Joris band speelt drie bekende Beatle-me- lodiën die door organist Kramer aan elkaar worden gebreid. Daarvan staat niets op papier. Kramer improviseert. “De muziek van The Beatles is opge bouwd vanuit een visie die een aan tal principes in zich draagt”, aldus Ben Kramer. “Zeker John Lennon heeft heel wat klassieke invloeden verwerkt. Hij heeft ze echter heel knap in een populair jasje weten te stoppen. Neem een nummer als “Yes- Eerder werden samen met de hengel- sportvereniging (HSW) dergelijke graskarpers met financiële steun van de gemeente uitgezet in de ringvaart ten noorden van de Staringlaan. De ze proef mislukte doordat het gaas kapot raakte. Met het Schieland-project is zesdui zend gulden gemoeid. Als de zeld zame Chinese graskarpers hun werk in het afgesloten deel van de ring vaart goed doen hoeft er van mecha nisch schoonmaken geen sprake meer te zijn. Het op deze wijze aanpakken van de plantengroei kan massale vis sterfte in deze ringvaart, zoals vo rig jaar het geval was, voorkomen. Om de 1.000 Chinese graskarpers, die zich niet voortplanten, in de ring vaart te houden is deze door mede werkers van het Hoogheemraadschap van Rijnland met gaas afgezet. De tewaterlating gebeurde op twee plaat sen langs de ruim drie kilometer ring vaart. Het gezamenlijk gewicht van de vegetarische vissen was 680 ki logram. Er wordt niet verwacht dat de karpers de overige vissen in de vaart problemen zullen bezorgen. WADDINXVEEN - Zaterdag 26 maart is er in het wijkgebouw De Paddestoel aan de Lijsterbesstraat vanwege de gelij knamige speeltuinvereniging de grote Paas Ruilbeurs. Er kan van alles worden geruild, zoals sigarenbandjes, postze gels, stickers, ansichtkaarten, suikerzak jes. De aanvang is 13.00 uur. Toegangs prijs volwassenen 1,-. Kinderen 0,50. Cabaretier drs. P. Willem Frederik). Zo werden vorige weck woensdagmiddag 1.000 Chinese graskarpers in de ringvaart bij de Burgemeester Trooststraat uitgezet. (Foto: Weekblad voor Waddinxveen/Sjaak Noteboom). Het "te water laten” van de karpers trok zowel bij oud als bij jong volop belangstelling. (Foto: Weekblad Waddinxveen/Sjaak Noteboom). WADDINXVEEN - Gadegeslagen door belangstellende jongeren en ouderen zijn vorige week woensdag middag in de ringvaart van de Zuid- plaspolder ter hoogte van de Burge meester Trooststraat in Waddinxveen 1.000 Chinese graskarpers te water gelaten. De in Lelystad bij de kweke rij van de Organisatie tot Verbetering van de Binnenvisserij gekweekte ve getarische vissen zullen gaan probe ren de plantengroei in de wateren van het Hoogheemraadschap van Schie- land te verminderen. ‘i - i 'W-/ >Wz-

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1983 | | pagina 15