Eieren tellen in de Passage door in te leveren! Gastvrouwen W’veen 750 Jaar ^ffVUekg sJbCb. 1' ISL I Vhnafdezëwëëk kunt u geld verdienen Volop feest in winkelcentrum ”de Passage 9 Waddinxveen was in NOS- Jeugdjournaal Paaskienavond van de PCOB Onafhankelijk Nieuwsblad OPEL nu 01828-17994 WADDINXVEENSE DUMP DEZE WEEK VALT DIT BOEKJE BIJ IEDEREEN INDE BRIEVENBUS 99 UW OFFICIËLE OPEL SERVICE DEALER VOOR WADDINXVEEN-BOSKOOP EN MOERKAPELLE RIOOL VERSTOPT? I I 38e JAARGANG - No. 1814 WOENSDAG 23 MAART 1983 1 QPEL VERKOOP-OPEL SERVICE-OCCASIONS ALLE MERKEN-OPEL ONDERDELEN VERKOOP-LPG INBOUW-FIN ANCIERINGEN-VERZEKERINGEN-SCHADE REPARATIE r N v 7 Zo bracht het NOS-Jeugdjournaal het ’’karperfestijn” in Waddinxveen op de beeldbuis. (Foto: Weekblad voor DORPSTRAAT 59 WADDINXVEEN, TEL.: 01828-15155 NISSAN U Vanaf morgen liggen ze in onze winkel voor u klaar.... Als bijlage bij deze krant een boekje vol Byoux Ideeën. AUTOMOBIELBEDRIJF BOONSTOPPEL BV JULIANA VAN STOLBERGLAAN WADDINXVEEN ALS WIJ HET HUISWERK DOEN, SLAAGT U ZÉKER, de pater makelaardij b.v. schielandweg 7 2741 ma waddinxveen 01828-13822 «y Snackbar Picobello aan de Elzenhorst is Eerste en Tweede Paasdag GEOPEND van 16.00 tot 20.00 uur. Snel naar de leplaan 81-83 - Waddinxveen Tel. 01828-19448 Donderdag koopavond ZARESKA knotten WOL voor: DUMPPRIJZEN!! PULLOVERS en SPENCERS 100% Super-soft wol DUMPPRIJS 29,501! Grote partij CORDUROY-JACKS DUMPPRIJS 29,50!! WADDINXVEEN - ”De Passage” -het hoofdwinkelcentrum van dinxveen - bruist van de activiteiten. WADDINXVEEN - Café-restau- rant De Unie aan de Kerkweg-Oost wordt evenals in heel vroeger jaren weer een hotel. De mogelijkheid bestaat dat nog voor de vakantie wordt begonnen met de bouw van het hotelgedeelte op de plek waar nu nog het voormalige politiebu reau staat. Van dit bouwvallige pand is horecaman Arie Versloot ei genaar. HOOFDREDACTEUR: B. J. WOUDENBERG, PEULEYEN144, TEL. (01828) 15594 EXPLOITATIE: F. VAN KEMPEN, KANTOOR: ORANJELAAN 9, TEL. (01828) 14788; NA 18.00 UUR TEL. (01803) 8007 -1OPELVERKOOP-OPELSERVICE-OCC ASIONS ALLE MERKEN- OPEL ONDERDELEN VERKOOP- LPG INBOUW-FINANCIERINGEN-VERZEKERINGEN-SCHAD^EPARAtÏË ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■I I] a WADDINXVEEN 1233-1983 Waddinxveen/Sjaak Noteboom). Herenmode J. H. P. Mulder viert Wad- donderdag 24 maart met een open huis tussen 19.00 en 21.30 uur het 125-jarig bestaan van deze in 1858 WADDINXVEEN 1233-1983 gestichte zaak door Jac. H. Mulder. De herenmodezaak heeft in de afge lopen drie dagen het interieur ver nieuwd. Rechts het door De Unie te bouwen nieuwe hotelgedeelte op de plek-van het voormalige politiebureau. Donderdag 24 maart is de opening Zaterdag 26 maart opent chinees- In het nieuwe winkelpand op de en het ópen huis van tearoom Van indisch restaurant Lam’s Garden in hoek Kerkweg-OostlKanaalstraat den Berg. Een nieuw ontmoetings- de Passage. heeft zich een groente-en fruithande- punt in het hart van Waddinxveen. laar gevestigd. gg ft K j Weekblad voor Waddinxveen I 11 I met korting tjes, stropdassen, boeken en dergelijke. O auto van velde S DEALER fi SCHOONHEIDSSALON - BYOUX DROGISTERIJ PARFUMERIE Passage 226 - Waddinxveen Telefoon 01828-17689 LidNBM wen. Op allerlei evenementen in Wad- leumviering te koop zullen zijn. Hierbij dinxveen zullen zij acte de presence ge- gaat het onder meer om munten, lepel- ven en wijzen op allerlei artikelen die in tjes, stropdassen, boeken en dergelijke, het kader van de Waddinxveense jubi- WADDINXVEEN - De Stichting Wad dinxveen 750 Jaar gaat gedurende de feestperiode tussen 20 april en deze zo mer gebruik maken van vijf gastvrou- Ing. Visser houdt in de gaten hoe de graskarpers het in Wad dinxveen zullen doen. De vege tarische vissen moeten als het even kan het mechanisch schoonmaken van het betref fende deel van de ringvaart kunnen voorkomen en het zuurstofgehalte in het water daardoor weer laten toenemen. Voor eventuele vissers geldt: De Chinese graskarpers zijn be schermd. MW10 antpota voor txtra voordteL I Met de kortingcoupotu in dit boekte bent u guldens gnedlmperutt.^ WADDINXVEEN - Het NOS- Jeugdjoumaal was vorige week woensdagmiddag in Waddinx veen om op film vast te leggen dat er toen 1.000 Chinese graskarpers te water werden ge laten in de ringvaart ter hoogte van de Burgemeester Troost- straat. Dat gebeurde op initia tief van het Hoogheemraad schap van Schieland. De Waddinxveense filmbeelden waren ’s avonds te zien in het NOS-Jeugdjoumaal. Getoond werd op welke wijze de grote vette, in teilen zittende, gras karpers het water ingingen, ter wijl er ook een langs de ring vaart opgenomen gesprekje met ing. D. Visser van de afde ling Waterkwaliteitsbeheer van Schieland werd uitgezonden. Het hotelgedeelte zal worden gebouwd door het Waddinxveense bouwbedrijf Rehorst BV. De plannen, die ter bestu dering op het gemeentehuis liggen, om vatten de bouw van 10 hotelkamers, ter wijl het neer te zetten pand uit vier lagen zal bestaan: sousterrain, begane grond, eerste verdieping en tweede verdieping. Als alles meezit zal het nieuwe hotelge deelte van De Unie op Nieuwjaarsdag in gebruik kunnen zijn. Tot de bouw van een geheel nieuw hotel is besloten, om dat het door de politie verlaten voorma lige woning van een schoolhoofd te bouwvallig is gebleken om maar aan res tauratie te kunnen denken. De Unie gaat hotel bouwen aan Kerkweg ■I ZUIDELIJKE DWARSWEG IB WADDINXVEEN OI828-I7713 WADDINXVEEN - Vanaf donder dag 24 maart tot en met zaterdag 2 april wordt er in de Passage druk ge teld. De winkeliers organiseren name lijk een eieren-telwedstrijd en geven voor de goede oplossingen een aan tal kadobonnen. De actie werkt als volgt: In de eta lages liggen een aantal kartonnen eieren en in de winkels die geen eta lage hebben hangen ze op de ruiten. Als alle eieren geteld zijn kunt u ze op de bon in deze krant invullen en inleveren bij slager Smakman of par fumerie Mieke. Wilt u vaker meedoen dan kunt u ook zelf een briefje met de oplossing inleveren tot en met za terdag 2 april. AI met al een behoorlijke drukte op de Passage, waar binnenkort een Chi nees restaurant geopend zal worden, Mulder en Van den Berg een verbou wing achter de rug hebben. Nt .Mi WADDINXVEEN Dinsdagavond 29 maart houdt de afdeling Waddinx veen van de Prot. Chr. Ouderenbond (PCOB) om half vier in het Anne Frank-centrum de jaarvergadering. Op de agenda staan de volgende on derwerpen: 1. Opening, 2. Notulen vorige vergadering, 3. Ingekomen stukken, mededelingen o.a. uitstapje, benoeming kascommis sie, 4. Jaarverslag secretaris, 5. Jaarverslag penningmeester, 6. Declamatie voor mevr. H.W. Eder- veen uit Den Haag, 7. Rondvraag, 8. Sluiting. De PCOB zal op woensdag 20 april om 15.00 uur in het Anne Frank- centrum (grote zaal), weer een ge zamenlijke vergadering houden met de R.K. Ouderen Bond, met als spre ker drs. J. Visser uit Leidschendam. Onderwerp: “De positie van de be jaarden in de samenleving!” VT i ’’“SM r* f

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1983 | | pagina 1