GEMEENTE WADDINXVEEN vernieler (14) van antennes aan Politie houdt h' Een boekenbon? Een boekenbon? POLITIENIEUWS WADDINXVEEN Laatu* hart spreken I TELEFOONNUMMERS/OP'ENINGSTIJDEN VERGADERINGEN BE ZWAAR/BE ROEP BO UWVER G UNNINGEN SPREEKUREN OPENBARE WERKEN BELASTINGEN VRIJWILLIGERSWERK Giro 300, Bank 70.70.70.600 f nederiandse hartstichting Sophialaan 10, 2514 JR 's-Gravenhage, 01820-15767 01727-4044 070-210001 12222 13000 130(H) ilBsSs o Watdd/nxveen WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN -WOENSDAG 23 MAART I91LI 01820-16066 010-362244 7 4. Beschikbaarstelling van een krediet voor de aanschaffing van een Verleende bouwvergunningen Wijziging huisvuilophaaldienst AGENDA DIEFSTAL NIET SEIZOENGEBONDEN t .1 1 Commissie Ruimtelijke Ordening en Woningbouw Dinsdag 29 maart 1983, aanvang 19.30 uur in het gemeentehuis. Commissie voor de onderwijszaken Woensdag 30 maart a.s., aanvang 18.30 uur in het gemeentehuis. Een derde diefstal uit een auto geduren de deze nacht vond plaats nabij de Al- pherbrink. Ontvreemd werden een auto radio en een booster. Op zaterdag 12 maart ’s avonds laat, dat er was ingebro ken in een woning aan de Alpherbrink. Uit de woning, welke werd doorzocht, werd stereo-apparatuur ontvreemd. zinestation langs de rijksweg 12 en daar na zonder te betalen was weggereden. De zitting zal worden gehouden op vrijdagmorgen 25 maart 1983 van 9.00 tot 12.00 uur. De stukken liggen voor pers en publiek op het gemeentehuis ter in zage. Ambtenaren van de Rijksbelastingdienst zullen ten gemeentehuize zitting houden t.b.v. het geven van voorlichting voor de aangifte van inkomstenbelasting. Burgemeester en wethouders hebben de volgende bouwvergunnin gen verleend: - aan de heer K. G. Vrolijk, Lijsterbesstraat 27 te Waddinxveen, voor het oprichten van een berging; - aan de heer W. Breedijk, Heemraadweg 28 te Waddinxveen, voor het plaatsen van een dakkapel op het voorgeveldakvlak en het plaatsen van een dakkapel öp het achtergeveldakvlak; - aan de heer S. H. Kaptein, Noordkade 261 te Waddinxveen, voor het wijzigen van de voorgevel van een woonhuis; - aan de Provinciale Waterstaat Zuid-Holland, Gouwsluisseweg 2 te Alphen aan den Rijn, voor het plaatsen van een dakkapel op het zuidelijke zijgeveldakvlak van de woning Wilhelminakade 99; derij een 31-jarige buitenlander aange houden, die illegaal in ons land werkte en verbleef. De man is het land uitgezet. In verband met Goede Vrijdag (1 april 1983) en Pasen (3 en 4 april 1983) zal de huisvuilophaaldienst als volgt worden gewijzigd. De huisvuilophaaldienst op Goede Vrijdag - wijk IV (Groenswaard II en III) - zal thans worden uitgevoerd op donderdag 31 maart 1983. De dienst op 2e Paasdag - wijk I (Groenswaard I, Bomenwijk, Dorpstraat e.o., Tuinbouwgebied) - zal worden uitgevoerd op dins dag 5 april 1983. Deze rubriek met officiële bekendmakingen en mededelingen is samengesteld door Gemeente Waddinxveen, Raadhuisplein 1, telefoon 01828-14433. Postbus 400, 2740 AK Waddinxveen. Gemeentelijke diensten Gemeentesecretarie Dienst Openbare Werken en Bedrijven 14433 14433 ILLEGAAL Op dinsdag 15 maart werd bij een tuin- Voorlichting ALTIJD WELKOM! en een automobiliste. De auto was de oversteekplaats bijna gepasseerd, toen de fietster tegen de bumper reed. De fietster moest zich onder behandeling van een arts stellen. RIJDEN ONDER INVLOED De afgelopen week werden 3 automobi listen bekeurd, daar zij onder invloed van alcohol met hun auto’s aan het ver keer hadden deelgenomen. Van hen werden bloedproeven afgenomen. Zij moesten hun voertuigen tijdelijk laten staan, daar zij rijverboden kregen opge legd. Twee automobilisten werden aangehou den, daar zij onder invloed van alcohol aan het verkeer deelnamen. Van beide bestuurders werden bloedproeven afge nomen. Ook werden hen rijverboden opgelegd. van dit ongeval waarbij een Waddinx- veense fietser werd aangereden en daar bij gewond raakte. Hij werd per ambu lance naar het Bleulandziekenhuis te Gouda overgebracht. Dezelfde oorzaak had een aanrijding tot gevolg tussen een personenauto en een bestelauto op de kruising Groensvoor- de-Wilgenhorst. Dit ongeval vond plaats op donderdag 17 maart omstreeks 10.00 uur. Persoonlijke ongelukken deden zich hierbij niet voor. Op maandag 7 maart werd op de Groensvoorde een de rijbaan overste kende hond aangereden door een pers onenauto. De auto raakte licht bescha digd. De hond, een bastaardherder, werd gewond en is naar de dierenhulp dienst gebracht. Op donderdag 10 maart om 11.10 uur vond er op de fietssersoversteekplaats op de Henegouwerweg nabij de hefbrug een aanrijding plaats tussen een fietster - aan de heer H. G. M. Huting, Philips Willemstraat 1 te Waddinx veen, voor het plaatsen van een dakkapel op het achtergeveldak vlak van een woonhuis; - aan de heer J. J. Houdijk, Zuidelijke Dwarsweg 14 te Waddinx veen, voor het oprichten van een ligboxenstal; - aan de heer J. Neele, Kamilleveld 8 te Waddinxveen, voor het wijzigen van een raamkozijn in de voorgevel van een woonhuis; - aan de heer R. A. M. Groot, Heemraadweg 40 te Waddinxveen, voor het plaatsen van een dakkapel op het voorgeveldakvlak en het plaatsen van een dakkapel op het achtergeveldakvlak; - aan Atletiekvereniging A.V. ’47, p/a de heer G. J. te Wechel, Weegbree 20 te Boskoop, voor het oprichten van een materiaal- berging en een papierberging aan de Hoogeveenseweg 19; - aan de heer P. van Meijeren, Tweede Bloksweg 34 te Waddinx veen, voor het vergroten van een warenhuis; - aan het Agrarisch Loonbedrijf G. L. van den Hoek B.V., Tuin- bouwweg 7 te Waddinxveen, voor het oprichten van een kantoor gebouw; - aan de heer H. Oosterom, Henegouwerweg 102c te Waddinx veen, voor het gedeeltelijk vernieuwen en het vergroten van een ketelhuis; - aan de heer C. W. Vergouwe, Zuidelijke Dwarsweg 18 te Wad dinxveen, voor het oprichten van een kalverenschuur. Twee personenauto’s raakten licht be schadigd bij een aanrijding op vrijdag 11 maart om 13.30 uur op de Kerkweg- Oost. Persoonlijke ongelukken deden zich hierbij niet voor. Op dezelfde dag om 19.50 uur brak een 22-jarige Goudse motorrijder een been bij een aanrijding met een personen auto. Deze aanrijding vond plaats op de kruising Fred. Hendriklaan-Koningin Wilhelminaplein. Het niet verlenen van voorrang was de oorzaak van de aanrijding tussen twee personenauto’s op zaterdag 12 maart om 13.00 uur nabij de kruising Stations- straat-Julianastraat. Eén van de pers onenauto’s raakte hierbij total loss. AUTO BRAND Op donderdag 8 maart ca. 10.00 uur raakte een autoo in de brand op de Rijksweg 12. Een langsrijdende automo bilist wist de brand middels een brand blusser te blussen. De auto is afgesleept. Het register van verleende bouwvergunningen ligt ter inzage bij de dienst Openbare Werken, afdeling Bouw- en Woningtoezicht, waar tevens inlichtingen kunnen worden gevraagd. Inlichtingen kunnen eveneens worden verkregen bij de afdeling Algemene Zaken en Ruimtelijke Ordening, der secretarie. Spreekuur burgemeester, de heer C. M. van der Linden: vrijdag morgen van 10.00-12.00 uur. Spreekuur wethouder, de heer P. F. J. van Schie: na afspraak. Spreekuur wethouder, mevr. L. M. Oosterbroek-Waagmeester: vrijdagmorgen van 10.00-12.00 uur. Spreekuur wethouder, de heer M. Kraaijestein: donderdagmorgen van 8.30-9.30 uur. AANRIJDINGEN Op maandag 14 maart om 01.25 uur brak een voorwiel van een personenauto bij een ongeval op de Sniepweg. De be stuurder reed vanaf de Kanaaldijk naar rechts de Sniepweg op en slipte op het wat gladde (natte) wegdek en ramde de scheidingshekken tussen de weg en het fietspad. Op dinsdag 15 maart om 19.50 uur vond een aanrijding plaats nabij de kruising K.W.plein-Jul. v. Solberglaan. Het niet verlenen van voorrang was de oorzaak In de nacht van zondag 6 op maandag 7 DIVERSE OVERTREDINGEN maart werd ingebroken in een personen- De afgelopen week werden door de auto nabij de Peppelhorst. Een raam en een portierslot werden geforceerd. Twee stencilinbrandapparaat t.b.v. de Leon van Gelderschool. 5. Medewerking voor de aanschaffing van leermiddelen t.b.v. de Willem van Oranjeschool. 6. Medewerking voor spouwmuurisolatie in enkele kleuter- en la gere scholen, uitgaande van de Stichting voor Katholiek Onder wijs "St. Victor". 7. Nota gehandicaptenbeleid. 8. Rondvraag. 9. Sluiting. OPENINGSTIJDEN Gemeentesecretarie: elke werkdag van 08.30-12.30 uur. Dienst Openbare Werken en Bedrijven: elke werkdag van 08.30-12.00 uur. In de middaguren kunt u alleen dan terecht indien u een afspraak hebt gemaakt. AGENDA 1Vaststelling van het verslag van de vergadering van 1 maart 1983. 2. Mededelingen en ingekomen stukken. 3. Voorbereidingsbesluit bestemmingsplan "Zuidkade-Wilhelmi- nakade" t.b.v. kerkgebouw Oud Gereformeerde Gemeente, Zuidkade 159. 4. Verkoop grond aan: a. G.E.B. waarop trafostations staan; b. Woningbouwvereniging Waddinxveen t.b.v. de bouw van 76 woningwetwoningen 5. Wat verder ter tafel komt. 6. Rondvraag. Commissie voor Algemeen Bestuurlijke Zaken Maandag 28 maart 1983, aanvang 17.00 uur in het gemeentehuis. AGENDA 1. Vaststelling van het verslag van de vergadering d.d. 8 februari 1983. 2. Eventuele mededelingen inzake gemeenschappelijke regelingen en stichtingen, waarin de gemeente is vertegenwoordigd. 3. Reglement ter structurering werkgelegenheidsoverleg. 4. Wat verder ter tafel komt. 5. Rondvraag. 1. Opening. 2. Vaststelling van het verslag van de vergadering van 2 februari 1983. 3. Mededelingen inzake gemeenschappelijke regelingen en stich tingen, waarin de gemeente is vertegenwoordigd (voor zover daartoe aanleiding bestaat). Mulder maakt geen maatkleding meer, maar staat er wel om bekend dat het vermaken zeer snel en koste loos gebeurt. De klantenkring van Mulder breidt zich uit tot allerlei de len in ons land. Leuk om te vermel den is dat de herenmodezaak de le den van het Christelijk Mannenkoor De Gouwestem in het nieuw heeft gestoken, evenals de beveiligingsbe ambten en orkestbedienden van de NCRV. t ontbreken deel III (3), onjuist gebruik werd ontdekt, dat een personenauto, ge- handelaarskenteken (1). parkeerd staand in de Nassau Dillen burgstraat, was klein ruitje bleek te zijn ingeslagen. Er wordt niets vermist. In de nacht van donderdag 10 op vrijdag WADDINXVEEN - Vrijdagavond 11 maart om tien over half tien werd door de Waddinxveense rijkspolitie een 14-jarige Waddinxveense knaap aangehouden, daar hij kort tevoren een volledig automatische antenne ter waarde van 250,- had vernield. Het ging hier om personenauto’s, die stonden geparkeerd aan de Wingerd, Peuleyen, Tollenslaan en de Nic. Beetslaan. De afgelopen week werden ook weder om een aantal vernielingen geconsta teerd. Drie; broeiramen van een volk stuintje werden ingegooid. Van een school aan de Jacob Catslaan werd een ruit ingegooid. Bij de Herman Heijer- manslaan werd een hek rond de perkjes over een lengte van 5 meter vernield. Van een andere volkstuin werden 6 rui ten vernield. Alarmering Brandweer Politie Ongevallen Medische hulp Ambulancedienst Telefonische hulpdienst geestelijke en sociale nood Storingsdiensten Gas en elektriciteit Waterleiding (telefoonbeantwoorder) Centrale Antenne Inrichting (CAI) Op zondag 13 maart ontdekten bewo ners van een woning aan de Alpher brink, dat in hun woning was ingebro ken. Evenals een dag eerder op de Al pherbrink is gebeurd, moet men de wo ning zijn binnengekomen aan de voorzij de, waarbij de deuren wel toe waren, doch niet op het "nachtslot” stonden. Ontvreemd werden een tuner-verster- ker-casettedeck en een hoeveelheid sie raden. De afgelopen week werd 2 keer aangifte van diefstal van een fiets gedaan. Eén fiets werd aangetroffen. Van een in de Vacaturebank vrijwilligerswerk Waddinxveen (Informatie over vrijwilligerswerk voor haanlozen) Koördinatrice Trudy Kraay, gemeentehuis, Raadhuisplein 1kamer 23, tel. 01828-14433, tst. 122. Dagelijks van 8.30-12.30 uur. Klussendienst/buro alternatief werk Individuele hulpverleningsdienst voor inwoners van Waddinxveen- noord met een minimum inkomen. Aanvragen en aanmeldingen iedere donderdagmorgen van 10.00- 12.00 uur, tel. 01828-16860. Wet Arob Ingevolge de Wet Arob kan iemand die door een besluit van het ge meentebestuur rechtstreeks in zijn belangen is getroffen daartegen een bezwaarschrift indienen. Dit kan echter alleen als er geen andere mogelijkheden zijn om een bezwaarschrift in te dienen. Als deze mogelijkheden er wél zijn is dit steeds in de desbetreffende publicatie vermeld. Wanneer u overweegt een bezwaarschrift op grond van de Wet Arob in te dienen, is het aan te bevelen dat u daarover tevoren nade re informatie inwint bij de afdeling Algemene Zaken en Ruimtelij ke Ordening van de gemeentesecretarie, telefoonnr. 14433, toestel 210. 13-24 april’83 national harWgÉL DIEFSTAL BENZINE Burg. Trooststraat geparkeerd staande Op zaterdag 13 maart werd een 29-jarige auto werd een kentekenplaat gedemont- bestuurster van een personenauto op de eerd. Ook van een op de Berkengaarde rijksweg 12 aangehouden, daar zij voor staande personenauto werd de kente- ƒ17,benzine had getankt bij het ben- kenplaat ontvreemd. Ook werden van deze auto twee wielsierringen gedem onteerd. Vermoedelijk in de nacht van dinsdag 15 DIEFSTAL RIJWIELEN op woensdag 16 maart werd de tankdop De afgelopen week werd 3 keer aangifte Herenmode Mulder 125 jaar WADDINXVEEN - Herenmode J.H. P. Mulder in het winkelcentrum “de Passage” bestaat 125 jaar. Dat gaat deze week gevierd worden. Donder dagavond is er na een verbouwing van enkele dagen tussen zeven uur en half tien een open huis. Op die dag wordt er op feestelijke wijze bij stilgestaan dat het 125 jaar geleden is dat de herenmodezaak werd opgericht door Jac. H. Mulder. De zaak werd van 1908 - 1946 voort gezet door J.H. Mulder en van 1946 - 1979 door N.E. Mulder. Sindsdien wordt de zaak geleid door de heer J.H.P. Mulder. In 1858 was de herenmodezaak de winkel van maatkleermaker Jac H. Mulder. In de zaak was ook een kap salon ondergebracht. Het pand stond toen aan de Zuidkade. In 1951 werd dat één van de twee panden aan de Kerkweg, welke gedeelte later zou uitgroeien tot de huidige Passage. De deze week uitgevoerde verbou wing maakt duidelijk dat de heren modezaak van Mulder met de tijd meegaat. Er is dan ook in deze jubi lerende zaak volop vrijetijdskleding te vinden. In de winkel heeft dit dan ook een prominentere plaats gekre gen, al blijven natuurlijk ook de cos- tuums alle aandacht vragen. Waddinxveense rijkspolitie 3 bromfiet sen en een personenauto voor nader luidsprekerboxen ter waarde van 150,- technisch onderzoek uit het verkeer ge werden ontvreemd. nomen. Verder werden diverse bestuur- Tijdens de afgelopen weken werd een ders bekeurd terzake de volgende over- gedeelte van een giek ontvreemd. Het tredingen: te hoge snelheden (2); diverse gedeelte, dat langs de Kanaaldijk lag, rijfouten (7), ontbreken verlichting (4), woog ca. 600 kg. Op vrijdag 11 maart ontbreken deel III (3), onjuist gebruik van een auto, welke stond geparkeerd in van diefstal van een fiets gedaan. Twee de Burg. Trooststraat, vernield. Uit de fietsen werden teruggevonden en keer- tank van de auto is ca. 25 liter benzine af- den bij de eigenaren terug. getapt. De eerste winkel aan de Kerkweg. De heer J. H. P. Mulder (rechts)en zijn vader N. E. Mulder. (Foto: Weekblad voor WaddinxveenjSjaak Note- boom). - Bij enkele kleinere verkeerscontroles opengebroken. Een nabij de hefbrug werden 8 automobilis- ten en 9 fietsers/bromfietsers bekeurd, daar zij het rode verkeerslicht negeer den. Zes verkeersdeelnemers werden 11 maart werden een aantal goederen uit bekeurd wegens diverse rijfouten. een in de Oltmansstraat staande pers onenauto weggenomen. Een portier- ONGEWENST HANDWAPEN raam werd geforceerd. Ontvreemd wer- Op woensdag 16 maart werd een jeugdi- den een radiocasetterecorder, een 27 ge Waddinxvener bekeurd, daar hij met MC-bakkie, een klok, middenconsole en een Nunchakuwapen (zogenaamde twee boxen. In dezelfde nacht werd uit wurgstokjes) op straat liep. Het is verbo- een andere auto een fototoestel, merk den dergelijke wapens te bezitten. De Agfa, ontvreemd. Deze auto, waarvan wurgstokjes zijn inbeslaggenomen. een achterraampje werd ingeslagen, stond geparkeerd in de Wer. Bunin- glaan. if De eerste zaak aan de Zuidkade. De etalage van de zaak aan de Zuidkade. ..W~- ’SST?; -

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1983 | | pagina 3