In Waddinxveen 36 mensen zonder een baan minder Sociaal-cultureel werk kostte in Een wat rommelig concert in raadzaal Derde kwisprijs voor de St. Paulusschool 19811,3 miljoen Twee nieuwe huwelijkssluiters Waddinxveen aanwezig op ’’vredesconferentie” geeft antwoord Driestar- koor- en Burgemeester wil geen parlementje spelen NCVB-avond Paaskienavond van autoclub Schoolconcerten Jac. van Steijn weg als ambtenaar Agenda Goudse Letterlijke tekst brief Bioscopen Een boekenbon? Gouwe Rijders Volkstuinders burgerlijke stand zangavond Weekblad-arts Kijkdag fietsen bij politie Waddinxveen in gifatlas Vrij Nederland kernbewapening op uw vragen I WADDINXVEEN/GOUDA Vorige week woensdagavond had in 1 ;rond gaan geven concert had door de samenstelling van het gezelschap, pi viool, gitaar, twee klarinetten en slagwerk, een bijzonder karal Vragen aan Weekblad-arts Ber nard Aerts. rooms-katholieke St. Paulusschool haalde. WADDINXVEEN Het vorige week donderdagavond in de raad zaal van het gemeentehuis door het Belgische Variatie Orkest ge had door de samenstelling van het gezelschap, piano, bijzonder karakter. WADDINXVEEN/GOUDA In de eerste maand van dit jaar telde Waddinxveen nog 683 inwoners zonder werk: 480 mannen en 203 vrouwen. Vorige maand daalde het aantal Waddinxveners zonder baan met 36 tot 647: 457 mannen en 190 vrouwen. Dit blijkt al thans uit de cijfers van het Gewestelijk Arbeidsbureau (GAB) in Gouda. de Goudse Schouwburg de finale plaats van een door de Rabo- banken in deze streek gehouden kwis voor scholieren, waarbij de (J. Catslaan) een derde prijs be- WADDINXVEEN De grootst mogelijke meereferheid van het col lege van Burgemeester en Wethouders heeft, overigens op grond van verschillende overwegingen, besloten dat één van hen zal gaan naar de conferentie die zeven burgemeesters samen met de vredes beweging op donderdag 9 juni in Utrecht of Amersfoort willen or ganiseren. B. en W. hebben dat vorige week donderdag in een brief aan de gemeenteraad geschreven. ■MMMM WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN - WOENSDAG 23 MAART 1983 SCHOUWBURG 1.347.478,77 Totaal De afrekeningen dienen nog plaats te vinden A THALIA WEEKBLAD-ARTS BERNARD AERTS Bedrag 500.000,00 18.580,66 21.500,00 200,00 1.500,00 42.000,00 12.400,00 11.116,63 9.494,15 253.500,00 9.689,91 2,000,00 6.800,00 52.085,83 85.648,09 313.166,00 265,00 2.500,00 5.032,50 DOET ’T... ALTIJD Do. 8 uur, Zo. 1, 3.45, 6.45 en 9.30 uur, Ma. en Di. 8 uur, Wo. 2 en 8 uur. Nu eindelijk in Gouda: ANNIE. Een droom voor het hele gezin, a.l. Tussen de ronden in was er een op treden van een Limbo-danseres en Bonnie St. Claire. Ook de inwendige mens was niet vergeten. Na een uiterst spannende strijd, waarbij de supporters hun klasgenoten enorm aanmoedigden, eindigde de St. Jo- sephschool uit Boskoop met 42 pun- WADDINXVEEN - De Waddinx- veense autoclub De Gouwe Rijders houdt woensdagavond 30 maart om acht uur in café-restaurant De Unie aan de Kerkweg-Oost een Paaskien avond. De Waddinxveense volkstuindersvere- niging Ons Genoegen houdt dinsdag avond 29 maart in de zaal van De Unie aan de Kerkweg-Oost, aanvang 20.00 uur, een voorlichtingsavond over biologisch tuinieren. Deze avond zal verzorgd worden door de voor lichtingsdienst van de IJsselmeerpol- ders en is voor iedere belangstellen de gratis toegankelijk. Do. (let op!) 9 uur, Vr. 8 uur, Za. en Zo. 3.30, 7 en 9.15 uur, Di. en Wo. 8 uur. Première Ne derland! Jeroen Krabbé en Re- née Soutendijk in DE VIERDE MAN. 16 jr. Speciaal voor de jeugd: Za. en Zo. half twee, Wo. half drie. NIEUWE AVONTUREN VAN DIK TROM. .1. Thalia ‘Special’: Vr. 10.15 uur, Za. 11.30 uur (nachtv.), en Ma. 8 uur. Jack Nicholson in ONE FLEW OVER THE CUCKOO’S NEST. 16 jr. WADDINXVEEN - Door de heer Jac. van Steijn (64) is bij brief van 10 februari 1983 aan de gemeente ver zocht hem in verband met het be reiken van de pensioengerechtigde leeftijd per 1 mei 1983 ontslag te verlenen als ambtenaar van de bur gerlijke stand. B. en W. hebben de gemeenteraad voorgesteld het ge vraagde ontslag eervol en onder dank zegging voor de als ambtenaar van de burgerlijke stand bewezen diensten te verlenen. worden voorzien in de vacatures van de heren H. Huizer en J. van Steijn, door de aanwijzing door dé raad van twee ambtenaren van de burgerlijke stand die bij toerbeurt als regel be last zullen zijn met de voltrekking van huwelijken.” verduidelijkt het college, aangevende de voor het ver vullen van deze functies bereid te hebben gevonden mevrouw J.E. van Doom en de heer C. Dijkshoorn. Het ensemble had werken op het pro gramma staan waarin de verschillen de instrumenten in steeds wisselen de combinaties werden gebruikt. Zo waren o.a. te horen piano met vibra foon, klarinet met slagwerk, viool met gitaar (een bijzonder mooie com binatie), piano met klarinet, enz. Het publiek kreeg op deze wijze een aardig inzicht in de specifieke klank kleur van de diverse combinaties. Was het instrumentengebruik dus erg ge varieerd, hetzelfde gold voor de ge programmeerde werken. Voor een groot deel stukken van hier onbeken- GOUDA Woensdagavond 30 maart houdt de Opleiding voor Onderwijs- gevorderden “De Driestar” te Gouda een avond met koor- en samenzang in de St. Janskerk te Gouda. Onder leiding van hun docenten zul len verschillende koren zingen, er is een mime plaats ingeruimd voor sa menzang. Het orgel wordt bespeeld door Bram Beekman. Verder verzor gen de studenten een declamato- rium. De avond begint om 19.45 uur. De toegang is vrij. Iedereen is van harte welkom. Waddinxveen werd in deze finale ver tegenwoordigd door twee teams en wel één bestaande uit de 5e klassers van de protestants-christelijke Kon. Julianaschool en één uit de 5e klas sers van de St. Paulusschool. Aan de finale, gepresenteerd door NCRV- presentatoren Judith Bosch en Dick Passchier, werd deelgenomen door in totaal 18 teams. De Waddinxveense teams en niet te vergeten hun klasgenoten-supporters, die waren voorzien van spandoeken en toeters, werden per bus afgehaald. Elk deelnemend team bestond uit 2 zoekt bedraagt 289, meer dan het dubbele van februari vorig jaar (toen 139). Bij de vrouwen een toename met 80 procent vergeleken met één jaar geleden: nu 472 toen 269. Gedurende de maand februari van dit jaar nam het aanbod van schoolver laters met 48 mannen en 61 vrouwen af. De aantallen steken gunstig af in vergelijking met de vermindering van het aantal schoolverlaters in februari van het vorig jaar (toen 5 mannen en 13 vrouwen). WERKLOOSHEIDSDUUR Van de 5.333 werkloze mannen zijn er 1.777 (dat is 33 procent) meer dan twaalf maanden ingeschreven. Een ongeveer gelijk percentage geldt voor het berekende aandeel van de lang durig werkloze vrouwen: 705 van de 2.153. Het rayon Woerden komt uit op on geveer 25 procent langdurig werk lozen, het rayon Gouda komt iets bo ven de 33 procent. Het aantal werk loze jeugdigen beneden de 23 jaar be draagt 2.238, waarvan 1.225 jongens en 1.013 meisjes. Ook in deze leef tijdsgroep neemt het aantal langdurig werklozen toe. 435 Van hen, dat is 19 procent, is nu langer dan één jaar werkloos. WADDINXVEEN - Zaterdag 26 maart houdt de Waddinx veense rijkspolitie een zoge naamde “Fietsenkijkdag”. Plaats: Groepsbureau aan de Mozartlaan. Tijd: 10.30 uur tot 12.00 uur. WADDINXVEEN - Het Weekblad Vrij Nederland had de afgelopen week als bijlage de “Kleine gifatlas van Nederland”. Daarin stonden ook de Waddinxveense “gifplaatsen” op- gesomd - zoals die ook aan de orde zijn geweest in de raadscommissie voor openbare werken en -bedrijven. Dit zijn ze: Waddinxveen, Wilhelminakade 83, Lak- en vemisfabriek Wed. Boon- stoppel. Stort verfresten plus ander chemisch afval gebruikelijk. In onder zoek. Waddinxveen, Zuidkade. Vroeger ter rein verffabriek Boonstoppel. Zelfde verdenking. Waddinxveen, Mercuriusweg 21. Ter rein Bakker Coatings. Verdenking chemisch afval; xyleen al in grondwa ter gevonden. Verder onderzoek. WADDINXVEEN/DEN HAAG - Dé brief, die ook het Waddinxveense col lege van Burgemeester en Wethouders ontving en welke namens zes burge meesters werd ondertekend door Smallingerlands eerste burger en oud- burgemeester van Waddinxveen, mr. A.G. Smallenbroek, en door dr. Mient Jan Faber namens het Lande lijk Overleg Vredesorganisatie, luidt als volgt: ’’Geacht college. Met deze brief richten wij ons tot alle gemeentebesturen in Nederland en tegelijkertijd tot ieder college van B en W, dus ook tot u afzonderlijk. Gedurende de afgelopen tijd heeft de discussie rond het thema van de kern bewapening velen in ons land bezig gehouden. Wellicht is ook uw college met het vraagstuk in aanraking ge komen als gemeentebestuur. Het on derwerp is immers op verschillende wijze in gemeenteraden - en ook an derszins op plaatselijk niveau - aan de orde geweest. Vaak was daarbij de centrale vraag: wat is de taak/rol/mogelijkheid van een gemeenteraad bij. de introductie van kruisraketten in Nederland; hoe ver gaat de zeggenschap over het ei gen grondgebied? Het debat over de kruisraketten wordt op vele plaatsen gevoerd en in het bijzonder binnen de vredesbewe ging. Op initiatief van zeven vredes organisaties (IKV, Pax Christi, Sa menwerkingverband Stop de N-bom/ Stop de Kernwapenwedloop, Vrou wen voor Vrede, Vrouwen tegen Kernwapens, Platform van Radicale Vredesgroepen en het Humanistisch Vredesberaad) heeft er een oveleg plaatsgevonden met ondergeteken den. Daaruit is het idee voortgeko men om gezamelijk - vredesbeweging met assistentie van en in samenwer king met ondergetekenden - een con ferentie te beleggen over genoemd vraagstuk ten behoeve van gemeen tebestuurders. Doel van de conferentie zou dienen te zijn, het naderbezien van de rol en taak van gemeentebesturen bij de introductie van kruisraketten en nucleaire wapens in het algemeen), gegeven de spanningen die kernwa pens in de (lokale) samenleving op roepen. Ter toelichting moge nog dienen dat de in de afgelopen jaren sterk geïn tensiveerde discussie over problemen van vrede en veiligheid in toenemen de mate de aandacht van lokale over heden opeist. In tal van gemeenten is, zoals gezegd, gesproken over de pro blematiek en vaak heeft dat geleid tot positiebepaling. Desalniettemin zijn deze discussies vaak met de nodi ge twijfels omgeven, gezien de verde ling van bevoegdheden tussen lokale en nationale overheid op dit punt. Met name nu het niet alleen de plaatsing van de raketten zelf betreft, maar ook de daarbij behorende in frastructurele voorzieningen en wo ningbouw voor Amerikaanse militai ren en hun gezinnen, rijst bij velen de vraag of daarover toch beslist zal mo gen worden door de Rijksoverheid, zonder zeggenschap van de bestuten van de gemeenten die daarbij betrok ken zullen zijn. Als de raketten al niet in de eigen gemeente geplaatst worden, wat zijn de consequenties van het vervoer van de zeer mobiele raketten over het grondgebied van de gemeente? Een simpelweg vaststellen van de be voegdheden en het vervolgens over gaan tot de orde van de dag is gelei- delijkaan ontoereikend gebleken en in toenemende mate onbevredigend. De bevolking neemt daar ook geen genoegen mee. Nadere bezinning op de rol en taak van de plaatselijke overheid bij de be hartiging van de belangen van haar inwoners, ook in zaken van vrede en veiligheid, is derhalve gewenst. De geplande conferentie wil daaraan een bijdrage leveren. de componisten, al werd ook werk vertolkt van Paganini, De Sarasate en Mendelssohn. Het “feest der herken ning” bleef bij dit concert dus uit en hoewel de exploratie van het onbe kende soms erg verrassend was, had de avond door de vele wisselingen en het steeds opnieuw stemmen van de instrumenten, ook een enigzins ro- melig karakter. Een en ander deed echter geen af breuk aan de kwaliteit van de musici en aan het zichtbare plezier waar mee gemusiceerd werd. WADDINXVEEN - Meestal gebruik ik deze kolommen om u nader kennis te laten maken met een veelvoorkomend ziek tebeeld. Dat kan suikerziekte zijn, hoge bloeddruk of ver stopping. Allemaal kwalen waar u vast weleens over ge hoord hebt. Anders ligt het, wanneer de medische termen genoemd zouden worden. Dan spreekt men over resp. Diabe tes Mellitus, Hypertensie en Obstipatie. Zo wordt iedere ziekte meestal in de volksmond anders genoemd dan het me disch vakjargon aangeeft. Ieder spreekt z’n eigen taal, zorg dat de arts ook de uwe spreekt. Voor de arts zijn het allemaal geen moeilijke woorden, het is de taal die bij zijn beroep hoort. Zoals elk beroep zijn eigen woorden heeft, de vracht wagenchauffeur, de bloemist en de boekhouder net zo goed. Zorg dat u begrijpt, wat u huis arts u adviseert. Verlang gerust van hem dat hij u in gewone woorden uitlegt wat u medisch gezien precies mankeert. En laat u niet wegsturen met een half begrepen advies; daar is het te belangrijk voor. Beter weten is sneller beter zijn Ik hou nu geen pleidooi voor betweterigheid, integendeel. Met beter weten bedoel ik, dat u zich steeds moet afvragen of u het advies van de arts be grijpt. Vraag niet alleen wat u moet doen, maar ook waarom. Gebleken is, dat een patiënt die het nut van een kuur of van een bepaald voorschrift inziet, er zich altijd beter aan houdt. En daardoor sneller beter wordt. Waarom zou u niet, of zo min mogelijk, aan uw hoofdhuid moeten zitten als u roos hebt? Waarom is een vezelrijk menu altijd gezonder. Waarom kan een niet volledig afgemaakte kuur een averecht se uitwerking hebben? Als u weet waarom, bent u beter ge motiveerd om niet achteloos met het advies van de dokter om te gaan. En als de dokter het nou toch al zo druk heeft? Natuurlijk heeft elke arts pati ënten die z’n hulp extra snel nodig hebben. En hopelijk hoort u, als u hem bezoekt, hier direct tot de akute ge vallen. Toch zal dat voor geen enkele arts reden zijn, om bij topdrukte dan maar, ’s wat min der aandacht aan u te geven. Omdat hij beseft dat kennis van de kwaal het begin van be terschap is. Ook voor hem is het prettig wanneer u zich nauwlettender aan de regels houdt. De fijnste patiënten zijn... géén patiënten. De dok ter staat in zijn praktijk niet al leen. Er is altijd een nauwe sa menwerking met collega’s, ve len hebben ook één of zelfs meerdere assistentes. Boven dien beschikt de dokter sinds enige tijd over nog een ander hulpmiddel. Een systeem waar mee u erg snel en heel uitvoerig meer over uw kwaal kunt ver nemen. De dokter heeft tegenwoordig ook zgn. Patiënten-Info’s Een belangenvereniging van art sen, Artenservice genaamd, is eens nagegaan wat de meest voorkomende kwalen in de huisartsenpraktijk zijn. Voor al die ziektebeelden liet zij in voor ieder een begrijpelijke taal een foldertje schrijven. Inmid dels zijn er al zo’n dertig ver schillende folders, zgn. Patiën ten Info’s. Elke huisarts heeft ze bij de hand en iedere patiënt heeft er recht op. Ten minste..., als zijn ziektebeeld ertussen zit. Maar in negen van de tien gevallen is dat zo. De arts zal u, wanneer mogelijk, graag aan een dergelijk foldert je helpen. Niet om daarmee zijn persoonlijke advies te ver vangen. Want dat zou onver standig zijn. Ze kunnen er wel iets aan toe voegen. De moge lijkheid om dat advies nog eens na te lezen. En de zekerheid van het niet vergeten. noemen, zodat ze bij toerbeurt als regel belast zullen worden met het sluiten van huwelijken in de trouw zaal van het gemeen tehuis. Binnen het bureau Burgerzaken in het gemeentehuis - dat onder meer belast is met de dagelijkse werkzaam heden de burgerlijkse stand betref fende - zijn thans slechts twee mede werkers bevoegd om als ambtenaar van de burgerlijk e stand te funge- meisjes, 2 jongens en de onderwijzer of onderwijzeres. Er werd in ver schillende poules gespeeld. Elke ron de bestond uit 12 vragen, waarvan er 3 door de onderwijzer(es) moesten worden beantwoord. Evenals een aantal jaren geleden geeft de brassband “Voorwaarts” ook dit jaar weer enkele schoolconcerten. Op 5 achtereenvolgende maandagavon den zal op alle openbare basisscholen zo’n concertje wordeh gegeven. Naast het spelen van enkele lichte muziek stukjes zal aan de leerlingen tevens een toelichting worden gegeven over de verschillende muziekinstrumenten en hun functie in het orkest. Vrijdag 22 april geeft “Voorwaarts” weer de jaarlijkse uitvoering in het Trefpunt. Voor deze conferentie hopen we een aantal terzake bevoegde deskundigen uit te nodigen vanuit verschillende achtergronden. Ook de bewindslie den van Defensie worden benaderd met het oog op een bijdrage hunner zijds. Verder zullen tijdens'de confe rentie inleidingen verzorgd worden door enkele direct betrokkenen bij de probleemstelling, waaronder een vertegenwoordiger vanuit de vredes beweging en de burgemeester van één van de plaatsen die wellicht voor sta tionering van kruisraketten in aan merking zou komen, namelijk Ven- ray. We zullen tevens een forumdiscussie entameren, waarin bestuurders van uit verschillende achtergronden en belangen van gedachten zullen wis selen. De conferentiedatum is vastgesteld op donderdag 9 juni 1983 en zal zich gedurende de middag afspelen. De exacte plaats is nog niet bekend, maar er wordt naar een centraal gele gen ruimte omgezien. Over enige tijd ontvangt u de exacte gegevens plus overige conferentiestukken. We hopen dat u allen het belang ziet om als lokale bestuurders van gedach ten te wisselen over deze thematiek die de Nederlandse bevolking - en dus ook de inwoners van onze woon plaatsen - al geruime tijd zo intens bezighoudt. We vragen u daarom één of meer vertegenwoordigers van uw gemeente te willen afvaardigen naar de conferentie. Een aanmeldingsfor mulier is bijgevoegd. We verzoeken u, deze brief ook ter kennis van de gemeenteraad te bren gen. Met vriendelijke groeten en de mees te hoogachting, r, A.G. Smallenbroek (Smallingerland) mede namens li.J. van den Boscti- Brethouwer (Brummen), A.W.M. Brugman (Peize), H.J.M. Defesche (Venray), A.G.J.M. Rombouts (Wouw), CJ. de Ronde (Brielle), H. Wieringa (Enschede). Mient Jan Faber Namens het Landelijk Overleg Vre desorganisaties.” WADDINXVEEN - De vanavond om half acht vergaderende gemeente raad gaat de uitgaven voor sociaal-cultureel werk in 1981 voorlopig vaststellen op 1.347.478,77. Naar verwachting komt hiervan 297.697,- terug van het rijk. Voor het jaar 1981 zijn de navolgende uitgaven (i.c. subsidies, danwel gemeentelij ke uitgaven) gedaan: Naam/omschrijving: Stichting Sociaal-Cultureel Werk Krediet t.b.v. het gemaal Scouting Waddinxveen Overige scoutinggroepen Toneelvereniging ”Toi-Toi” De peuterspeelzalen De speeltuinverenigingen ’’Wijkwerk Zuid” Wijkwerk ’’Bomenwijk” Streekmuziekschool ’’Waddinxveen” Muziekverenigingen De Rijnlandse Orkestvereniging De Oranje- en bevrijdingsfestiviteiten Onderhoud speelterreintjes De tennishal Het recreatief vrij-zwemmen De Bond van ouderen Sportweekcomité Werkgroep ”de SpintoU WADDINXVEEN - Mevrouw J.E. van Doom-Visser van de Prins Bern- hardlaan 5 en de heer C. Dijkshoorn van de Beethovenlaan 10 worden in Waddinxveen de nieuwe ambtenaren van de burgerlijke stand. B. en W. hebben de’ vanavond (woensdag 23 maart) vergaderende gemeenteraad gevraagd de echtgenote van apothe ker D.C. van Doom en het CDA- gemeenteraadslid in die functie te be ten op de eerste plaats en de St. Pau lusschool, de Thorbeckeschool uit Alphen aan den Rijn en de Schakel uit Leimuiden op een gedeelde twee de plaats met 41 punten. Tussen deze drie ploegen werd in een afvalsysteem om de bekers en de geldprijzen gestreden. De Thorbecke school was hierbij de beste; het team van de St. Paulusschool, bestaande uit Afnanda Kortlever, Christa Ver- wey, Peter Brosens, Patrick Staring en meester Teun van Winssen, werd hier tweede en behaalde in totaal dus een derde prijs. Voorzien van een fraaie beker, een cheque en voor iedere deelnemer een herinneringsvaantje aanvaardden teams en schorgeschreeuwde suppor ters en begeleiders de thuisreis. ren. “Teneinde gemakkelijker in de waarneming te kunnen voorzien is het wenselijk een der overige mede werkers van dit bureau in genoemde functie aan te stellen. Aan de benoe mingsvereisten voldoet mevrouw LA. M. Aarts, geboren 11 mei 1958, die als adjunct-commies aan dit bureau is verbonden,” aldus B. en W. “Voorts dient ingevolge de veror dening öp de burgerlijkse stand te WADDINXVEEN - Vorige week woensdag hield de afdeling Waddinx veen van de Nederlandse Christen Vrou wen Bond (NCVB) de jaarlijkse leden vergadering in De Hoeksteen. Deze avond wrd verzorgd door mevr. M. Bou- man-Kapteyn uit Oegstgeest. Voor de pauze droeg ze enkele stukjes van God fried Bomans, Simon Carmiggelt en An nie Schmid voor. Daarna besprak ze het boek ”De Jabbok stroomde door de ziekenkamer” van mevr, van Walsum-Quispel. Zij deed dit op bijzonder boeiende wijze. Gedurende de maand februari 1983 is de werkloosheid in het totale ge west Gouda eveneens gedaald van 7.599 tot 7.486, ofwel met 2 pro cent. Het werkloosheidspercentage is daarmee gekomen op 10 procent. MANNEN Het aantal werkloze mannen bleef nagenoeg gelijk (-2) en bedroeg eind februari 5.333. In het rayon Gouda waren er 18 werkloze mannen min der, in het rayon Woerden (gemeen ten Woerden en Driebruggen) 16 meer. Opmerkelijk is de verdere toename van het aantal cliënten met een bouwvakberoep, daarvan kwamen er in de verslagmaand 68 bij. Het werkloosheidspercentage blijft 9,6 procent. De laatste jaren deed zich in februari steeds een stijging voor van de werkloosheid (ruim 4 procent in 1982 en bijna 4 procent in 1981). In 1980 echter nam de werk loosheid van mannen af met bijna 9 procent. VROUWEN Het aantal werkloze vrouwen nam af van 2.264 tot 2.153, een daling met 5 procent. De daling deed zich in de meeste beroepsgroepen Voor, maar in aantallen het sterkst onder het kantoorpersoneel (-34) en onder het horecapersoneel (-41). De afname met 5 procent steekt gunstig af ten opzichte van dezelfde periode van vo rig jaar (plus 2 procent), komt prak tisch overeen met die van 1981 (-4 procent), maar is veel minder sterk dan die in 1980 (-10 procent). Uitgedrukt in een percentage van af hankelijke beroepsbevolking is nu 11 procent van de vrouwen in het ge west werkloos. De daling van de werkloosheid deed zich zowel in het rayon Gouda als in het rayon Woer den voor. JONGEREN De daling van de werkloosheid heeft zich uitsluitend voorgedaan onder de jeugdigen tot 25 jaar. Bij de mannen bedroeg die 74 en bij de vrouwen 81. Bij de overige leeftijdsgroepen wer den eind februari 42 werklozen meer geteld. Het aandeel van de jongeren t/m 24 jaar in de totale werkloosheid van het gewest bedraagt nu 38 procent. 49 Procent behoort tot de leeftijdcate- gorie van 25 t/m 49 jaar en 13 pro cent is vijftig jaar en ouder. SCHOOLVERLATERS Het aantal mannelijke schoolverlaters beneden de 23 jaar dat nog werk Doel van de “vredesconferentie”, waarop Smallingerlands burgemeester en oud eerste burger van Waddinx veen mr. A.G. Smallenbroek en zijn zes collega’s plus dr. Mient Jan Faber van het Landelijk Overleg Vredes organisaties voornamelijk afwijzende of uiterst terughoudende reacties hebben gehad, is het leveren van een bijdrage aan een nadere bezinning op de rol en taak van de plaatselijke overheid bij de behartiging van de be langen van haar inwoners, ook In zaken van vrede en veiligheid. Onder aanvoering van mr. Smallen broek, in Waddinxveen burgemeester van 1976 tot en met 1981, traden de zeven burgemeesters onlangs naar buiten - geflankeerd door IKV-se- cretaris Mient-Jan Faber - met de me ning dat gemeentebesturen zich die nen te bezinnen op hun rol en taak bij een eventuele plaatsing van kem- raketten op Nederlands grondgebied. De zeven, afkomstig uit CDA, PvdA en D’66, lieten er overigens geen twij fel over bestaan tegenstander van een dergelijke plaatsing te zijn. Burgemeester Smallenbroek verklaar de bij die gelegenheid dat het geza menlijk beraad op 9 juni onder meer is bedoeld om na te gaan waar de grenzen liggen van de gemeentelijke mogelijkheden om de kemraketten tegen te houden en waar verzet nog de eventuele plaatsing van kemra ketten op het eigen grondgebied van de hand te wijzen. Een honderdtal gemeenten voldeden intussen aan dit verzoek. MINISTER Gemeentebesturen kunnen overigens de eventuele plaatsing van nieuwe kernwapens op hun grondgebied niet tegenhouden. Minister mr. J.C. Riet kerk (Binnenlandse Zaken) meent dat de regering een dergelijke plaat sing kan voorschrijven. De gemeenten moeten dat dan dulden. Voor de TROS-radio zei Rietkerk za terdag dat in dat soort situaties za ken als landbelang en veiligheid de doorslag moeten geven. De regering zal zeker niet toestaan dat gemeen tebesturen weigeren aan zo’n plaat sing mee te werken. In Nederland hebben zich al bijna 100 gemeenten tot kernwapenvrije gemeente uitgeroepen. Dat betekent volgens Rietkerk feitelijk dus niet veel. Burgemeesters en wethouders die de indruk wekken dat zij bereid zijn tot een vorm van bestuurlijke ongehoorzaamheid op dit punt staan op gespannen voet met hun taakuit oefening als gemeentebestuurder, al dus Rietkerk. De minister vindt dat het overigens mogelijk moet zijn dat gemeentebe- dat de - stuurders gewetensbezwaren tegen de toelating van kernwapens op hun grondgebied hebben. Zo’n opvatting valt te respecteren, zei hij. Maar die bestuurders moeten dan de conse quentie daaruit trekken en aftreden. Zeven burgemeesters hebben inmid dels al laten weten dat ook te zullen doen. betamelijk is. Ook vond hij dat je “als goed burgemeester de discussie niet mag ontlopen en je een stand punt zal moeten innemen”. De zelf uit het CDA afkomstige burgervader zei te hopen dat in elk geval de po litieke partijen, waartoe de zeven burgemeesters behoren, op de confe rentie van 9 juni komen luisteren. GEEN PARLEMENTJE In een reportage van Bert Paauw in het Alphens Dagblad van vorige week donderdag verklaarde Waddinxveens burgemeester C.M. van der Linden er geen behoefte aan te hebben om met een aantal collega-burgemeesters in juni parlementje te gaan spelen. “Over die rakettenzaak heeft ieder mens zijn zorgen maar onze staats rechtelijke structuur is nou eenmaal zodanig dat de landsregering in dat opzicht knopen moet doorhakken. En dan moet je dat niet van onderop willen regelen.” Uit een discussie in de Waddinxveen se gemeenteraad van 15 december 1981 is duidelijk geworden raadsleden er niet voor voelden zich uit te spreken tegen eventuele plaat sing van kemraketten op Waddinx veens grondgebied. Daarom werd er ook geen steun verleend aan de toen bij de ingekomen stukken zittende motie van Hellevoetsluis, waarin werd aangedrongen om op voorhand

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1983 | | pagina 7