TWEEDUIZEND ZILVEREN DAALDERS AAN STARINGLAAN WORDT GESLOTEN l EMINENT-FABRIEK B W’veense zilveren daalder brengt iedereen in vervoering Een boekenbon? Ontslagen voor 130 van 400 werknemers Rabobank Q1 schrijf maar bij op m’n Rabo-rekening. Mijn vakantiebaan levert een bloeiende Rabo-rekening op! Burgemeester sloeg eerste gelegenheidsmunt in kader Waddinxveen 750 jaar Onafhankelijk Nieuwsblad I, UW OFFICIËLE OPEL SERVICE DEALER VOOR WADDINXVEEN-BOSKOOP EN MOERKAPELLE Uw Televisie- dokter PARTIJ WERK* SPIJKERBROEKEN in de maten 38 t/m 58 DUMPPRIJS 39,50 01828-13822 PARTIJ KINDER JOGGINGPAKKEN 4-6/8-10/12-14 jaar DUMPPRIJS 39,50 RESTANT-PARTIJ WERK-OVERHEMDEN DUMPPRIJS 15,- Snel naar de WADDINXVEENSE DUMP leplaan 81-83 - Waddinxveen Tel. 01828-19448 Donderdag koopavond O /j éis .14/ WOENSDAG 30 MAART 1983 Burgemeester C. M. van der Linden slaat bij ’s Rijks Munt de eerste zilveren gelegenheidsmunt in het kader van tenbureau Stuurman BV (tweede van links) en voorzitter W. G. van Baarle van de Stichting Waddinxveen 750 Jaar (midden achteraan). (Foto: Weekblad voor Waddinxveen!Sjaak Noteboom). ALS WIJ HET De zilveren daalder krijgt alle aandacht van (van links naar rechts) stich- met vestigingen in Bode; de zilveren gelegenheidsmunt. (Foto: Weekblad voor Waddinxveen!Sjaak Note- KAMPEERSPORT-TaiNMEÜBELEN-BGNGALOWTENTEN-SHELTERS-CARAVANVOORTENTEN-VOüWWAGENS het 750-jarig bestaan van Waddinxveen. Tot de toekijkers behoren onder meer directeur T. W. Verweij van architec- DORPSTRAAT 59 WADDINXVEEN, TEL.: 01828-15155 NIET SEIZOENGEBONDEN HUISWERK DOEN, SLAAGT U ZÉKER, de pater makelaardij b.v. WADDINXVEEN 1233-1983 Snackbar Picobello aan de Elzenhorst is Eerste en Tweede Paasdag GEOPEND van 16.00 tot 20.00 uur. 38e JAARGANG - No. 1815 HOOFDREDACTEUR: B. J. WOUDENBERG, PEULEYEN144, TEL. (01828) 15594 EXPLOITATIE: F. VAN KEMPEN, KANTOOR: ORANJELAAN 9, TEL. (01828) 14788; NA 18.00 UUR TEL. (01803) 8007 Rabo-rekening: zeer eenvoudige wijze om al je geldzaken te regelen. Informeer bij de Rabobank in de buurt. tingsvoorzitter W. G. van Baarle, burgemeester C. M. van der Linden en di recteur T. W. Verweij van Stuurman BV. (Foto: Weekblad voor Waddinx veen/Sjaak Noteboom). De voor- en achterzijde van boom). maatregelen gedurende twee jaar Eminent zegt dat zij zich nu gaat her oriënteren. Naast een aanpassing van de organisatie wil het bedrijf zich gaan richten op andere electronische toepassingen dan muziekinstrumen ten (kantoormachines en speelauto maten). WADDINXVEEN/UTRECHT - Burgemeester C.M. van der Lin den heeft dinsdagmiddag in het kollossale en monumentale pand van ’s Rijks Munt- in Utrecht de eerste zilveren gele genheidsmunt geslagen, welke door het architectenbureau Stuurman BV en de Rabobank Waddinxveen in samenwerking met de Stichting Waddinxveen 750 Jaar wordt uitgegeven in het kader van de Waddinxveen se jubileumviering. De munt, die een zilveren daalder wordt genoemd, is woensdagavond 20 april - de avond van de 750- jarige herdenking in de Ont- moetingskerk - voor het eerst verkrijgbaar tegen betaling van WADDINXVEEN/BODEGRAVEN Eminent Electronics BV, met vestigingen in Bodegraven en Waddinxveen, gaat collectief ontslag aanvragen voor 130 van de 400 werknemers. De vestiging aan de Waddinxveense Staringlaan (waar 50 mensen werken) zaï geheel worden gesloten. De werkzaamheden hier werden al enorm beperkt in de afgelopen tijd in het kader van herstructurerings- fL.. Weekblad voor Waddinxveen ■N I M Pandstad Rekreatie ■QEEL-VERjCOOP^OPEL-SERVICE^OCCASlOftlS-ALLEjyLERKEN-OPEL ONDERDELEN VERKOP P-LPG IN BOU W-FIN ANCIERINGEN-VERZEKERING EN-SC HADE REPARATIE L veen rijk is. In de ronding staat aange geven: Ned. Herv. Kerk Waddinx veen, anno 1837. automaten. Het bedrijf wil deze ap paratuur gaan ontwerpen, ontwikke len en eventueel produceren. Emi nent verwacht binnen 5 jaar hiermee tot een omzet te komen van tussen de f. 5 mln. en f. 10 mln. 24 uur service, 3 maanden garan tie op iedere reparatie. Ook voor andere elektrische ap paratuur. Tel. 01828-13500. auto van velde schielandweg 7 2741 ma waddinxveen Mercuriusweg 16B, Waddinxveen. (Ind.terr.Zuid) Tel. 01828- 13488/13283. Openingstijden: Ma. t/m vr. 9.00 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 18.00 uur. Donderdag koopavond van 19.00 tot 21.00 uur (van 1 febr. tot 31 aug.) s Zaterdags van 9.00 tot 17.00 uur. Hoofdkantoor: Kerkweg 161 Bijkantoren: Kon. Wilhelminaplein 2 - Groensvoorde 14 Telefoon alle kantoren: 01828-14566 UdNBM, ZUIDELIJKE DWARSWEG IB WADDINXVEEN 01828-17713 ONTWERP Aan de vormgeving ligt een aantal eeuwen Nederlandse munttraditie ten grondslag, zowel wat betreft wa- Verweij voor het door hem geno men initiatief dat met medewerking van de Rabobank Waddinxveen en in -OPEL SERVICE-OCCASIONS ALLE MERKEN- OPEL ONDERDELEN VERKOOP- LPG INBOUW-FINANQIERINGEN-VERZEKERINGEI^^CHAD^REPARA^E voorzien van een toelichtende tekst, welke luidt: De zilveren daalder is uit gebracht ter gelegenheid van het 750- ting en gewicht en materiaal - zilver - die in overeenstemming zijn met de vroegere Nederlandse daalder. Opvallend is de precisie van het gra veerwerk. Dit komt vooral tot uit- l J -K 1st tX i UTHLCH STICHTING De vertrekkende personeelsleden krij gen een bewijs van deelneming in de Stichting Eminent Personeelsbij- drage mee ter verzekering van hun rechten. Via deze stichting steunde het personeel eerder het bedrijf, dat op de rand van de afgrond stond. Het geld werd door de gemeente Bo degraven voorgeschoten. De nieuwe electronica toepassingen waaraan Eminent denkt, zijn produk- ten als kantoormachines en speel- samenwerking met de Stichting Wad dinxveen 750 Jaar werkelijkheid is geworden. Zo zei onze eerste burger dat het in de bedoeling ligt de orgelkasten- fabriek aan de Staringlaan geheel te ontmantelen. Hij stelde vast dat de vorig jaar door de Waddinxveense gemeenteraad beschikbaar gestelde f. 500.000,— om Eminent opnieuw op weg te helpen in de nieuwe BV Eminent Electronics nog niet is uit betaald. Of dit alsnog zal gaan ge beuren hangt af van diverse zaken. In de donderdagmiddag vergaderende raadscommissie voor de financiën zullen hierover wellicht door wet houder P.F.J. van Schie (CDA) na dere mededelingen gedaan kunnen worden. Van der Linden niet anders dan ’s Rijks Munt hartelijk bedanken voor het bereikte resultaat en de heer WADDINXVEEN - De zeer bijzon dere gelegenheidsmunt, die als zilve ren daalder in het kader van het 750- jarig bestaan van Waddinxveen wordt uitgegeven door het Waddinxveense architectenbureau Stuurman BV en de Rabobank Waddinxveen in sa menwerking met de Stichtin Wad dinxveen 750 Jaarheeft een beperkte pen als beeltenisDeze traditie is ken- vaste oplage van 2.000. merkend voor de Nederlandse stand- De munt is verpakt in een casette en vastigheid en heeft op klassieke wijze voorzien van een toelichtende tekst, vorm gekregen bij deze gelegenheids munt. Dit geldt eveneens voor afme- KEERZIJDE Op de keerzijde van de zilveren daal der staat een fraaie afbeelding van de Verdere inlichtingen bij de Stichting Ned. Herv. dorpskerk. Deze neo- Waddinxveen 750 Jaar, p/a Gemeen- classistische kruiskerk is één van de tehuis Waddinxveen, Raadhuisplein weinige monumenten, die Waddinx- 1, Waddinxveen. Oorzaak van de aangekondigde ont slagen is vooral de snelle verlaging van de hoeveelheid arbeid per pro- dukt en de verschuiving in de ver koop naar goedkopere produkten, waarin de nieuwste electronische mo gelijkheden zijn ingebouwd. Hoewel de verkoop van orgels goed loopt, dreigt men toch in de verliezen te recht te komen, aldus Eminent. VRAGEN Over de 130 ontslagen bij Eminent stelde D’66-fractievoorzitter H.P. Barth vragen in de dinsdagavond ge houden vergadering van de raadscom missie voor de ruimtelijke ordening en de woningbouw. Omdat burge meester C.M. van der Linden pas in de loop van vandaag (woensdag 31 maart) met de directie zou spreken - hetgeen iedereen wel aan de late kant vond, gelet op de berichten van dins dag - kon hij maar enkele summiere mededelingen verstrekken. De Waddinxveense gelegenheidsmunt werd om precies tien voor vier ’s middags geslagen. Dit tijdstip komt ook voor op de klok van de her vormde Brugkerk aan de Kerkweg- Oost, die op één van de zijden van de munt is afgebeeld als één van Waddinxveens weinige monumenten. Op de voorzijde staat het wapen van de gemeente Waddinxveen. Uit de officiële bijeenkomst in ’s Rijks Munt, waarbij naast onze eer ste burger ook directeur T.W. Ver weij van het architectenbureau Stuur man BV, directeur drs. W. Broek- huijsen van de Rabobank Waddinx veen en een aantal bestuursleden van de Stichting Waddinxveen 750 Jaar (waaronder voorzitter W.G. van Baar le) aanwezig waren, bleek dat ieder een zeer ingenomen is met de uitein delijke vorm van de gelegenheids munt. UNIEK In Utrecht werd verklaard dat het best uniek mag worden genoemd dat een penning als munt kon worden geslagen. “Dat is heel bijzonder”, al dus de heer J. Verbaan, plaatsver vangend hoofd van de afdeling com merciële zaken. De Waddinxveense zilveren daalder is namelijk niet al leen voorzien van het Mercuriuste- ken van ’s Rijks Munt maar ook van het muntmeestersteken. “Hier bij ’s Rijks Munt hoor je iedreeen over de Waddinxveense gelegenheidsmunt,” vertelde de heer J.H. Panhuis, hoofd van de afdeling produktie en tech nische zaken, daarmee aangevend hoe mooi deze munt wordt gevonden. Aanvankelijk was de heer Verweij van Stuurman BV met een schets op een bierviltje bij ’s Rijks Munt te rechtgekomen. Na diverse schetsen en de verwerking van een aantal ideeën groeide uiteindelijk de defi nitieve vormgeving van de munt, die uitblinkt door met name het reliëf van de hervormde Brugkerk. Die kent wel vier dimensies. Aan het slot van de bijeenkomst kon burgemeester jarig bestaan van Waddinxveen. De technische kenmerken van deze gelegenheidsmunt luidt: Metaal: zil vergehalte 925/1000; Gewicht: ca. 25 gram; Diameter: 38 mm.; Oplage drukking in de afbeelding van de 2000 exemplaren; Kwaliteit: proof; Brugkerk door verschillende niveau’s Vervaardiging: Rijks Munt te Ut- voor het reliëfDe munt is geslagen in recht. proof: hoogglanzende achtergrond en motieven en letters mat. VOORZIJDE Door z’n hoogglans is de munt overi- Op de voorzijde van de zilveren daal- gens overgevoelig voor vingerafdruk- der staat het wapen van Waddinx- ken. veen, voorstellend een schild: van goud beladen met twee sleutels ge- BESTELLEN plaatst en sautoir, waarop een ijzer In vergelijking tot andere uitgegeven geplaatst én fasce, alles van sabel, munten of penningen is de prijs bij- Vastgestelg door de Hoge Raad van zonder laag gehouden en bedraagt Adel op 24-7-1816. ƒ75- per munt (incl. B.T.W.) De Links van het schild het muntmees- munten zijn verkrijgbaar bij de plaat- terteken en rechts de Mercurius-staf, selijke banken. het muntteken van ’s Rijks Munt te Schriftelijke bestelling uitsluitend bij Utrecht. In de ronding van de munt de Rabobank, Postbus 20, 2740 AA staan muntnaam, jaartallen en plaat- Waddinxveen. Bij toezending zal, bo- snaam. ven genoemd bedrag, 7,50 voor ver zend- en verpakkingskosten in reke ning worden gebracht. V.TX RECHT

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1983 | | pagina 1