WADDINXVEEN 1233-1983 l®l Nelleke Burg treedt op in Waddinxveen □PEL Op de zender Duitsland 3 van 12.30 tot ongeveer 15.00 uur bestellen Elske ter Veld was bij PvdA bijwonen tv-programma INSCHRIJVEN VOOR 51E BEJAARDENREIS 3? Onafhankelijk Nieuwsblad Kaarten Partij Le Coq sportif sportschoenen van 85,- DUMPPRIJS 59,50 Partij PONY voetbal schoenen met noppenzool DUMPPRIJS 39,50 Snel naar de WADDINXVEENSE DUMP leplaan 81-83 - Waddinxveen Tel. 01828-19448 <3 C> UW OFFICIËLE OPEL SERVICE DEALER VOOR WADDINXVEEN-BOSKOOP EN MOERKAPELLE Tapijtaanbieding OERSTERK 59,- gratis gelegd. Van Wijngaarden Julianastr. 20-24, Boskoop Tel. 01727-3248 Snackbar ’’Picobello” Bedrijfs-, Luilak en Straatvoetballers OPGELET!! compleet sporttenue bestaande uit: voetbalshirts voetbalbroeken 12 paar voetbalkousen 48 stuks voor de eenmalige DUMPPRIJS van 295,- F J "i-l 38e JAARGANG - No. 1818 ALS WIJ HET DORPSTRAAT 59 WADDINXVEEN, TEL.: 01828-15155 NISSAN 12 WADDINXVEEN 1233-1983 WOENSDAG 20 APRIL 1983 HOOFDREDACTEUR: B. J. WOUDENBERG, PEULEYEN 144, TEL. (01828) 15594 EXPLOITATIE: F. VAN KEMPEN, KANTOOR: ORANJELAAN 9, TEL. (01828) 14788; NA 18.00 UUR TEL. (01803) 8007 ZONDAGAVOND HUISWERK DOEN, SLAAGT U ZÉKER, de pater makelaardij b.v. OE LOKALE TELEVISIE UITZENDING ZAL OP ZATERDAG 23 APRIL PLAATSVINDEN AAMUANG 1130 UURKANAAL OUITSLANO 3. Dezer dagen verscheen dit testbeeld op de zender Duitsland 3. Dit ter voorbereiding van de lokale televisieuitzen ding op zaterdagmorgen 23 april tussen half twaalf en drie uur via de zender Duitsland 3. De TV-uitzending via het kabelnet vindt plaart in het Anne Frank-centrum en is te ontvangen op aangesloten televisieyoestellen in Waddinx veen, Boskoop en Moerkapelle. (Foto: Weekblad voor Waddinxveen! Sjaak Noteboom). TEST» LOKALE TELEVISIE UITZENDING TER GELEGENHEID VAN 0E VIERING VAN HET 75» JARIG BESTAAN UAH MA00INXVEEN OE EERSTVOLGENDE RA0I0UITZEN0ING ZAL AANSTAANDE N0ENS0AG 2E APRIL IHI HORDEN UITGEZONDEN IN 0E FR«0AN0 0? OE FREONEN- TIE 102.2 MEGAHERTZ*AANVAHG 17.OE UUR- WADDINXVEEN Komende zaterdag 23 april om half twaalf zal via de zender Duitsland 3 het lokale televisieprogramma ‘Waddinx veen van harte’ worden uitgezonden. Deze uitzending, die tot on geveer drie uur zal duren, staat geheel in het teken van het 750- jarig bestaan van Waddinxveen, welke viering vanavond (woensdag 20 april) van start gaat met een herdenkingsbijeenkomst in de Ont- moetingskerk. De bij de televisieuitzending van zaterdag 23 april (via de zender Duitsland 3 tussen half twaalf en drie uur) be trokkenen. Op de voorgrond presentatrice Loes van ’t Hof, regie-assistente Carla Wijbenga-Broug, prenentatrice Lotte Hartman en nieuwslezeres Marianne Boer. Staande van links naar rechts presentator Bert Woudenberg, technicus Koos van der Fluit, regie-assistente Anneke v.d.Akker en regisseur Wim van Baarle. (Foto: Weekblad voor Waddinxveen!Sjaak Noteboom). Weekblad voor Waddinxveen 1 OPEL VERKOOP-OPEL SERVICE-OCCASIONS ALLE MERKEN-OPEL ONDERDELEN VERKOOP-LPG INBOUW-FINANCIERINGEN-VERZEKERINGEN-SCHADE REPARATIE JOPEL VERKOOP-OPEL SERVICE-OCCASIONS ALLE MERKEN- OPEL ONDERDELEN VERKOOP- LPG INBOUW-FINANCIERLNGEN-VERZEKERINGEN-SCH ADE REPARATIE Zaterdag tv-uitzending het Jan van Bij- I f auto van velde S OEAlfR 12 Een belangrijke kwestie is de eerlijke verdeling van het werk over mannen en vrouwen. fZUIDELIJKE DWARSWEI WADDINXVEEN O1K2K-17 EG IB 17713 In de afgelopen dagen, zo werd op de maandagmiddag in de trouwzaal van het Waddinxveense gemeentehuis ge houden tweede persconferentie van de Stichting Waddinxveen 750 Jaar meegedeeld, is er op de zender Duits land 3 geregeld een testuitzending ge weest om komende zaterdag tech nisch gezien niets mis te laten gaan. DAGEN OPEN r PER WEEK TOT 24.00 UUR F DUS OOK schielandweg 7 2741 ma waddinxveen 01828-13822 (Aan de Elzenhorst, Waddinx-^ veen) De spreekster keerde zich fel tegen diegenen die vinden dat bij schaarse werkgelegenheid de vrouw uit het arbeidsproces moet worden geweerd. AUTO WADDINXVEEN - Waddinx- veners die de eerste lokale televi sieuitzending ’’Waddinxveen van harte” van komende zaterdag 23 april willen bijwonen kunnen daarvoor morgen (donderdag 21 april) kaarten aanvragen in het gemeentehuis bij het secretariaat van de Stichting waddinxveen 750 Jaar. Deze toegangskaarten kun nen besteld worden ’s morgens tussen 9.00 en 12.00 uur. In de recreatiezaal van het Anne Frankcentrum, vanwaar de televi sieuitzending bijna-rechtstreeks wordt uitgezonden, kunnen vol gens stichtingsvoorzitter en regis seur Wim van Baarle bijna 90 mensen een plaats vinden. Omdat er een drietal opnameblokken van een uur zijn zal men bij een overweldigende belangstelling slechts een deel van de tv-uitzen ding kunnen bijwonen. In overleg met het secretariaat, dat via het Waddinxveense tele foonnummer 14433 bereikbaar is, kan worden bepaald welk uur van het eerste lokale televisiepro gramma ’’Waddinxveen van harte” zal kunnen worden bijge woond. Elske ter Veld praatte over arbeistijd- verkorting, vrijwilligerswerk met be houd van uitkering, werkeloosheid en over de rol van de vakbeweging en van politieke partijen in deze zaken. WADDINXVEEN Na de zeer succesvolle en bijzonder drukke 50e bejaardenreis van vorig jaar - 380 deelnemers - is het Comité Bejaar- dereis Waddinxveen gereed voor de 51e bejaardenreis, die woensdag 1 juni zal worden gehouden. Die dag zullen de Waddinxveense bejaarden een reis maken langs de Vecht naar Abcoude om vervolgens neer te strijken in Katwoude, Volendam, Edam, Hoorn en Bergen aan Zee. Het slotdiner wordt zoals gebruikelijk gehouden in het parkrestaurant van Avifauna in Alphen aan den Rijn. Er wordt wellicht gereden in zes bussen. De deelnameprijs bedraagt f 35,-- per persoon. Zoals gebruikelijk kunnen de Waddinxveense ouderen zich weer laten inschrijven. Deze inschrijvingsdata zijn bepaald op: *Woensdag 27 april in het Anne Frank-centrum aan nenpad van 10.00-12.00 uur, *donderdag 28 april in Huize Souburgh aan de Prins Bemhardlaan van 10.00 tot 12.00 uur en 5 *vrijdag 29 april en zaterdag 7 mei (tot 13.00 uur) bij reis- en passage- 2 buro Van Ginkel BV in het winkelcentrum de Passage. 5 AVV.\\SVA,.VWAVVA,/AVAW.Y.,.WAW.W.,.VAVAI Nelleke Burg brengt in haar nieuwe theaterprogramma conferences (van o.a. Hans Dorrestijn, Jack Cadellaa), zingt liedjes (teksten van Hessel van der Wal, Flip Broekman, Hans Dorre stijn en Nelleke zelf, muziek van o.a. Cees Bijlstra, Frans Ehlhart en Hans Visser), doet imitaties en speelt een ‘Toneelstuk voor één vrouw’. Muzi kaal begeleidt door toetsenman Pie ter de Bruin. Geregisseerd door Jack Gadellaa. Een zodanige houding vond zij reak- tionair en weinig passen bij mensen die vooruitstrevende oplossingen willen voor maatschappelijke proble men. De discussie had een levendig karakter. Om 22.30 uur sloot Charles Wijnen, vice-voorzitter van de PvdA- afdeling, de vergadering. INFORMATIEF Waddinxveens eerste lokale televisie uitzending omvat een gezellig en in formatief programma, dat bestaat uit gesprekken met een 25-tal Wad- dinxveners, drie nieuwsuitzendingen met plaatselijk weerbericht, muzikale medewerking van de country- en westerngroep Cool Breeze, de streek- muziekschool Waddinxveen en de or- ganiste Arianne Neven en een 35 mi nuten durende opname van de vana vond te houden herdenkingsbijeen komst. De presentatie is in handen van Ma rianne Boer, Lotte Hartman, Loes van’t Hof en Bert Woudenberg. Wim van Baarle, voorzitter van de Stich ting Waddinxveen 750 Jaar, voert de regie. Voor de techniek wordt ge bruik gemaakt van gehuurde appa ratuur en krachten. De man die ‘Waddinxveen van harte’ op de kabel brengt is de bij de Stichting Lokale Omroep Waddinxveen en Omgeving in oprichting betrokken Koos van der Fluit. SCHIJNWERPER Uit de op de persconferentie van af gelopen maandagmiddag verstrekte mededelingen over het lokale tele visieprogramma blijkt dat de Stich ting Waddinxveen 750 Jaar de uit-- zending niet alleen in het teken zet van het jubilerende Waddinxveen, op grond waarvan het ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur (WVC) op 14 maart de zendvergun ning verstrekte, maar ook de schijn werper zal richten op Waddinxveners die hun betekenis hebben (gehad) voor het reilen en zeilen van de plaat selijke samenleving zoals die zich van daag de dag manifesteert. Het ligt in de bedoeling dat het loka le televisieprogramma ‘Waddinxveen van harte’ op beeldband zal worden opgenomen, zodat het een plaatsje zal kunnen krijgen in het historisch archief van de gemeente Waddinx veen, terwijl wellicht ook de mogelijkheid bestaat deze banden in de verkoop te brengen. De verwachting is dat zeer veel Wad dinxveners zullen willen kennisne men van det tv-programma, waaraan een kleine twee maanden zeer inten sief is gewerkt. Dat wordt uitgezon den op de zender van Duitsland 3 heeft te maken met het feit dat daar komende zaterdagmorgen tussen half twaalf en drie uur geen reguliere uit zending plaats vindt. WADDINXVEEN - Vrijdagavond 29 april om half negen vindt in het sociaal-cultureel centrum de Bonke- laar aan de Beukenhof 5 te Waddinx veen een uitvoering plaats van de nieuwe theatershow van Nelleke Burg. Dit optreden vindt plaats op initiatief van de theaterwerkgroep voor volwassenen, De Spin tol. Na in de eerste helft van 1983 twee ënveertig maal het programma te hebben uitgeprobeerd zal in september de nieuwe show van Nel leke Burg officiéél in première gaan. Een nieuw theaterprogramma, nu nog zonder titel. Een nieuw theater programma, simpel van opzet, des te venijniger voor deze overvloedige maatschappij. Ook al vlucht je weg achter de bril van het jaar, ook al zingt je kind mee als ‘kind voor kinderen’, ook al ge bruik je een ander als pispaal, ook al denk je dat muziek pas muziek is als er een blote, bruine dij op de hoes staat: je moet er aan geloven. Jawel Nelleke ruimt op WADDINXVEEN In café-restau- rant De Unie aan de Kerkweg-Oost vergaderde vorige week dinsdagavond de afdeling Waddinxveen van de PvdA. De vergadering hield verband met het congres, waarop de socialis ten besluiten gaan nemen over het begrip arbeid. BIJNA-RECHTSTREEKS ‘Waddinxveen van harte’ wordt uitge zonden vanuit de recreatiezaal van het Anne Frank-centrum aan het Jan van Bijnenpad. Waddinxveens eerste lokale televisieuitzending is te zien op alle op het kabelnet aangesloten toestellen in Waddinxveen, Boskoop en Moerkapelle. Het programma gaat met ruim een uur vertraging de kabel op, omdat een rechtstreekse uitzen ding te kostbaar zou worden. Er moest dan een kabel worden ge spannen van het Anne Frank- centrum naar de mast van de Centra le Antenne-Inrichting (CAI) aan de Staringlaan of het uit te zenden sig naal zou onderweg een aantal maal moeten wordenversterkt - stuk voor stuk oplossingen waar veel man kracht en geld mee gemoeid zouden zijn. Daarom wordt er telkens na een uur opname een beeldband naar de Staringlaan gebracht om deze gelijk ‘op het net’ te brengen. ’’Waddinxveen van harte - w l J J

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1983 | | pagina 1