SOEPELE 'j'JV (Bus 5 BADSLIPPER 13,50 Weer speelde Sportweek Waddinxveen niet eerder WADDINXVEENSE DUMP Waddinxveense Dump I MESSCHERPE PRIJZEN!!! Bejaarden op reis - B B“is'aadWüen' poen' zoveel parten dan nu ^4 J Middenstandsshow Waddinxveen 750 Jaar GM GEZIEN BIJ HOOFTMAN DUMPPRIJS 25,00 19,50 49,50 39,50 99,50 30% korting Het Wolhuis I M m' Adidas linnen tennisschoenen, alle maten, van 39,95 voor Adidas vrijetijdsschoenen, in 2 kleuren, alle maten, van 69,50 voor Adidas Hurricane sportschoen, alle maten, van 59,50 voor Adidas van Hanegem voetbalschoen van 159,50 voor Onafhankelijk Nieuwsblad NIET OP DE BRADERIE, MAAR ZOALS ALTIJD MET MITSUBISHI WADDINXVEENSE DUMP betrouwbaar en goed OPEL Snel naarde Op alle Wol en Katoen Snackbar ’’Picobello” (Aan de Elzenhorst, Waddinx-^ veen) i 39e JAARGANG - No. 1824 WOENSDAG 1 JUNI 1983 ALS WIJ HET Altijd ’n alternatief hebben ervoor gi water zijn gevalle T *-»-%« SNEL NAAR DE DORPSTRAAT 59 WADDINXVEEN, TEL.: 01828-15155 7 OFFICIÉÉL OPEL SERVICE-DEALER VOOR: WADDINXVEEN-BOSKOOP EN MOERKAPELLE met verend voetbed, in marine/wit Maten 36/47, per paar WADDINXVEEN. 1233-1983 1 HUISWERK DOEN, SLAAGT U ZÉKER, de pater makelaardij b.v. Partij Corduroy KINDER- BROEKEN Opnieuw partij ZARESKA WOL voor DUMP PRIJZEN 1 HOOFDREDACTEUR: B. J. WOUDENBERG, PEULEYEN 144, TEL. (01828) 15594 EXPLOITATIE: F. VAN KEMPEN, KANTOOR: ORANJELAAN 9, TEL. (01828) 14788; NA 18.00 UUR TEL. (01803) 8007 £3 ssesseeseeaessaasgeasssasesseesssssseseaeaessgssgegseassaaessesses [NISSAN K-.V ÈMmF' i -j 4T WADDINXVEEN Nog nooit in de lange geschiedenis van de Sportweek Waddinxveen hebben de weersomstandigheden zoveel roet gegooid in het menu van de sportweek als dit jaar 1983. De voortdurende regen en de totdusver aanhoudende winterse kou hebben ervoor gezorgd dat alle buitenevenementen letterlijk in het water zijn gevallen. ^■7 Hooftman Autobedrijf B.V. Voorofscheweg 7 (zijde 6) Boskoop, tel. 01727-5944. Wee ao voor a mxveen OPEL VERKOOP-OPEL SERVICE-OCCASIONS ALLE MERKEN-OPEL ONDERDELEN VERKOOP-LPG INBOUW-FINANCIERINGEN-VERZEKERINGEN-SCHADE REPARATIE N PEUGEOT teams (5 personen) -'7.0 iE& t l‘- AUTO S DEALER i WADDINXVEEN - Op vrijdag 3 en zaterdag 4 juni wordt er aan en op de Petteplas in het hart van Waddinxveen, In de maten 128-176 Kleuren: Bruin - Marine - Bordeaux Nesse 8 - Waddinxveen schielandweg 7 2741 ma waddinxveen 01828-13822 MOTORS CORPORATION De gestaalde perfectie Automobielbedrijf BOONSTOPPEL Jr. B.V. Noordkade 18 - Waddinxveen Tel. 01828-19285 i) i leplaan 81-83 - Waddinxveen Tel. 01828-19448 Donderdag koopavond leplaan 81-83 - Waddinxveen - Tel. 01828-19448 Donderdag koopavond - Aanbiedingen geldig t/m 11 juni auto van velde TALBOT Automobielbedrijf BOONSTOPPEL B.V. Jul. v. Stolberglaan - Waddinxveen Tel. 01828-12344 ZUIDELIJKE DWARSWEG 1B WADDINXVEEN 01828 17713 dat een dergelijke gezamenlijke presen tatie van de Waddinxveense midden stand onder auspiciën van de midden- 9.00 tot 13.00 uur. Attentie! Deze wedstrijden vinden plaats op het veld van de voetbalvereniging Waddinx veen aan de Sniepweg. standsvereniging Waddinxveen wordt gehouden. Voor deze middenstandss- how wordt gedurende twee dagen de DAGEN OPEN r PER WEEK TOT 24.00 UUR F DUS OOK ZONDAGAVOND ,s 7 Kerkweg-West, de Puttelaan en een deel van de Jan Dorrekenskade-West' afgesloten. Vrijdag 3 juni Viswedstrijd voor en individuelen in de Gouwe. Melden aan de Gouwe, hoek Apollolaan van af 18.15 uur. Start: 19 uur. Inlich tingen en vooraf inschrijven bij on derstaande adressen: C. van Kooten, Alpherwetering 74, tel. 13050; F.J. v.d. Steen, Vijverlaan 43, tel. 13184. De kosten bedragen voor teams f 25,- en voor individuelen f 5,-. Direct na het einde van de wedstrijd (21.30 uur) vindt de prijsuitreiking plaats in de kantine van de CSV Be Fair aan de Sniepweg. Schoolvoetbal van 16.00 tot 20.30 uur. Zaterdag 4 juni Jeugdvissen in de ringvaart tussen de Staringlaan en de W. de Zwijgerlaan. Inschrijven (gratis) vanaf 9 uur bij de brug aan de Staringlaan. Aanvang wedstrijd 9.30 uur, einde 11.30 uur. Schoolkorfbaltoernooi Korbis van WADDINXVEEN - Vandaag (woensdag 1 juni) wordt de 51e Waddinxveense bejaardenreis gehouden. Meer dan 300 bejaar den zijn op initiatief van het Comité Bejaardenreis Waddinxveen vanmorgen vanaf de Kerkweg-West op pad gegaan voor een trip door Noord- en Zuid-Holland. Er werd koffie gedronken in Abcoude, gegeten in Katwoude, thee gedronken in Bergen en gedineerd in het Alphense Avifauna. Op de foto de vanmorgen vertrokken bejaarden, die verspreid over zes bussen de tocht maakten. (Foto: Weekblad voor Waddinxveen/Sjaak Noteboom). •w <>a] VISTOERNOOI In samenwerking met de Hengel- sportvereniging Waddinxveen (HSW) organiseert het Sportweekcomité jaarlijks een vistoernooi. Dit jaar wordt deze wedstrijd gehouden op vrijdag 3 juni. Gevist wordt in de Gouwe tussen Burg. Trooststraat en St Victorstraat. Aanvang wedstrijd 19.00 uur precies. Melden en in ont- vangstnemen plaatsnummers vanaf 18.15 uur aan de Gouwe bij de Apol lolaan. Einde wedstrijd 21.30 uur, waarna aansluitend de prijsuitreiking plaats vindt in de kantine van de CSV Be Fair aan de Sniepweg. Deelname is mogelijk individueel en per team van max. 5 personen. Een team kan bestaan uit collega’s werk zaam bij hetzelfde bedrijf, maar ook uit vrienden, familie, buren, etc. Er zijn prijzen, t.w. 1 wisselbeker en 3 bekers voor de teams, maar de indi- viduelee resultaten van teamleden tel len ook volledig mee voor de indivi- bittere teleurstelling van de in grote getale opgekomen deelnemers en or ganisatoren kon niets doorgaan. De regen had ook ditmaal de velden ver anderd in water- en modderpoelen. Afgekeurd dus! Voor het schoolvoetbal is intussen beslist dat deze wedstrijden doorgang zullen vinden op vrijdag 3 juni a.s. van 16 tot 20.30 uur. Uiteraard weer op het Be Fair-terrein. De finales van het dames-, bedrijfs- en straatvoetbal zullen waarschijnlijk plaats vinden op zaterdag 4 juni vanaf 18.00 uur. Er zijn echter nog enige problemen waarover nog nader overleg dient plaats te vinden. De autocross die voor de middag vanaf 13 uur op het programma stond is na lang aarzelen toch door gegaan. Tussen de buien door pro beerden de coureurs ervan te maken wat mogelijk was. Dat was echter niet veel. Veel wagens konden in al die modder en nattigheid maar slecht uit de wielen en bleven al bij de start steken. Het was overigens uiterst spectacu lair om te zien hoe virtuoos sommige coureurs hun wagens over het glibbe rige parcours en door de bijna onbe gaanbare bochten stuurden! Helaas dit alles voor een gering publiek dat kleumend langs de piste stond! Een grote strop, zowel voor de organisa- toren als voor het Sportweekcomi té. Niettemin het Sportweekcomité blijft optimistisch en hopend dat goed weer ons de volgende week in de kaart zal spelen vfagen wij hieron der uw aandacht voor de laatste sportweekevenementen. Woensdag 1 juni Schoolzwemmen vanaf 18.15 uur in het zwembad. F’ 4 N De wandelmars trok door de gestaag vallende regen ‘slechts’ 600 deelne mers in plaats van de geschatte 1000. Een woord van hulde is hier zeker op z‘n plaats voor de schooljeugd, die zich door de regen niet liet kisten en die vrolijk zingend het trieste weer duidelijk de baas bleef. Bewondering ook voor de groep van de ‘Stichting Waddinxveen 750 Jaar’ die - voorzit ter met de bekende 750-vlag voorop - de wandeltocht in snel tempo vol bracht. Op dezelfde vrijdag moest het dames voetbal worden afgelast vanwege het slechte weer en worden verschoven naar vrijdag 27 mei. Gelukkig konden deze wedstrijden op de nieuw geplan de datum worden afgewerkt. Op deze vrijdag stond ook het pres- tatiezwemmen over 400 en 800 m. op het programma. Een niet aanlok kelijke bezigheid bij een temperatuur van 12 graden! De Waddinxveense reddingsbrigade, die de organisatie van dit evenement op uitstekende wijze behartigt, is in overleg met de gemeente op de wel zeer goede ge dachte gekomen om deze prestatie tocht in het -lekker verwarmde- bin nenbad te laten plaats vinden! DE ELLENDE TEN TOP! Zaterdag 28 mei had een belangrijke dag in het programma van de Sport week moeten worden. De dag zou om 8 uur ‘s morgens beginnen met het schoolvoetbal, dat inclusief de fi nales zou duren tot 15 uur. Er hadden maar liefst 28 meisjes- en jon- genselftallen ingeschreven! Vanaf 18 uur ‘s avonds zouden vervolgens de finales worden gespeeld van het da nes-, bedrijfs- en straatvoetbal. Tot lQSSSSSSSSSSSSSS&&SS&SSSSSSS&SS2SSS^SSSSSSSSSS3@&S&S@&SSS&&&&8S8@&S&@SSSSS&&8S&S&&&&&SS&&&gS&&S&S&SS&SSSSSSSS9SSSSSSSSSS&SS&SS&Sé Vrijdag en zaterdag gebied Petteplas groot showterrein dat dit jaar 750 jaar bestaat, de Midden standsshow Waddinxveen 750 Jaar ge houden. Het is voor het eerst in 30 jaar duele wedstrijd. Bij de individuele wedstrijd kunnen worden gewonnen: 1 wisselbeker, 3 bekers voor de 3 hoogst geclasseerden en een groot aantal keuzeprijzen al naar gelang de behaalde resultaten. De kosten voor het inschrijven met een team bedragen f 25,-- (f5,- per deelnemer). Individuele deelnemers betalen eveneeens f 5,-. De mogelijk heid tot inschrijven sluit op 1 juni om 21.00 uur. Hoe kan men inschrijven: a. indivi duele deelnemers: doe een biljet van f 5,- in een enveloppe en adresseer deze aan C. van Kooten, Alpherwe tering 74 of aan F.J. v.d. Steen, Vij verlaan 43 beiden te Waddinxveen. Op genoemde adressen bezorgen (in de bus werpen) of per post verzen den. Naam en adres deelnemer op achterzijde enveloppe vermelden, b. teams: Doe een biljet van f 25,- in een enveloppe en voeg daarbij een briefje met daarop duidelijk vermeld evt. de naam van het team en de 5 namen en adressen van de 5 teamle den. Ook weer in de brievenbus gooien of per post verzenden aan de bovenstaande inschrijfadressen. -ï Art LidNBM b- CN -

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1983 | | pagina 1