Twee informatie-avonden Stokbrood van het Gouwe College SME Halve eeuw getrouwd en dominee tegelijk Rijnlands Orkest duidelijk in lift Hi feali Bi Ds. H. C. Leep van de Peppelhorst Op dinsdag 7 en 28 juni 1983 winnen met In De Bonkelaar thema-avond Zoetermeer Film in De Agenda Goudse Tekenwedstrijd voor de jeugd in bibliotheek Quintet Frits Katee in boekenprijsvraag boekenbonnen over de Islam ROTTEPOPFESTIVAL IN ZE VENHUIZEN Revet BV Schaapskooi Bioscopen THALIA Subway Liner in ’t Ketelhuis Waddinxveners Jra i» ft GERT HUIZER de echte bakker WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN - WOENSDAG 1 JUNI 1983 aanvang van de A de votre Vrai Boulanger’ O Uw® 1 Ds. H. C. Leen en echtgenote: 50 jaar getrouwd ROTTE POPFESTIVAL •t ds. Leep naar Rotterdam. Van 1963 tot 1967 stond hij in Gorinchem, terwijl hij tevens predikant in algemene dienst voor de evangelisatie was. In 1967 ging hij naar Amsterdam-west, waar hem op 1 april 1971 emeritaat werd verleend. Hij vestigde zich toen in Waddinxveen en ging hulpdiensten verrichten in Ut recht. 'oe iECXIE werk), John Hertog en Han van Blan ken (techniek). ”Ik denk wel eens bij mezelf: Ik denk dat Wim Kan’s gedenkwaar dige gedachten in gedachten ge houden moeten worden” (Ingrid Bleijenberg). WADDINXVEEN - W. Bottema van de Bosboom Toussaintsingel 7 en Ingrid Blijenberg van de Beet hovenlaan 64 hebben zaterdag in de winkel van Boekhandel Vel dwijk BV in het winkelcentrum ”de Passage” uit handen van me vrouw A. Veldwijk boekenbon nen van vijftig gulden uitgereikt gekregen. Het Waddinxveense tweetal had deze verdiend door mee te doen aan de grote prijs vraag in het kader van de Boeken week ’83 van de Collectieve Propa ganda van het Nederlandse Boek (CPNB) in Amsterdam. GEDACHTEN De twee gedachten van de prijs winnende Waddinxveners waren: ”Ik denk wel eens bij mezelf: Ik wou dat ik hem vaker kon horen en zien, want hem lezen is niethetzelf- de. Maar het leven gaat door en steeds sneller” (W. Bottema). Zuidkade 11 - Tel. 12354 Winkelgalerij Groensvoorde 8 Tel. 12382 - Waddinxveen V- Een plezierige bijkomstigheid is, dat deze jonge doorstudeerders ook nog voor kinderbijslag in aanmerking kun nen komen. Subway Liner speelt uitsluitend eigen werk. Het repertoire omvat korte en snelle nummers, af en toe afgewisseld door ballades. Heldere gitaarklanken, ondersteund door een hechte ritmesec tie, vormen een belangrijk bestanddeel van de muziek. Zangeres Marie Louise geeft een extra dimensie aan het totaal- geluid van de band. VAKKENPAKKET Het Gouwe College in Waddinxveen biedt de cursisten een scala aan studie mogelijkheden. Zo kunt u één of meer vakken gaan volgen, eventueel zelfs op verschillend niveau. Is het al heel wat jaartjes geleden, dat u de lagere school verliet, dan zou u bijvoobeeld op dins dag en vrijdag kunnen beginnen met de Schakelklas Basisschool-Mavo. U kunt hierbij kiezen uit de vakken Neder lands, geschiedenis, Engels en wiskun- de/rekenen. Duur van de schakelklas: één jaar. Durft u het aan met lessen op Mavo-ni- veau dan is het menu aanzienlijk geva rieerder: Nederlands, Engels, geschie denis, wiskunde, Frans, Duits, aard rijkskunde, economie, biologie, teke nen en textiele werkvormen. De cursus Mavo duurt drie jaar en leidt in principe op voor het Mavo-diploma. Wie geen volledig vakkenpakket (zes vakken waaronder Nederlands en een moderne taal) volgt, kan gebruik ma ken van de certificatenregeling. Per vol ledig afgelegd vak kunt u een certificaat behalendat onbeperkt geldig isniet al leen bij het Gouwe College, maar bij vergelijkbare opleidingen in het hele land. Heeft u voor de zes vakken van het vakkenpakket certificaten bijeenge- studeerd, dan kunt u die komen inwisse len voor het Mavo-diploma. Maar als u het wilt kunt u elke studie, zelfs voor één vak, afronden met een officieel cer tificaat. Heeft u al een Mavo- (of gelijkwaardi- ge) opleiding gevolgd, geen nood: U kunt bij het Gouwe College verder stu deren voor het Havo-diploma. Na Ma vo duurt deze opleiding nog drie jaar, waarin u kunt kiezen uit de vakken Ne derlands, Engels, Duits, Frans, aard rijkskunde en geschiedenis. Ook de Ha- vo-afdeling kent de certificaten. WADDINXVEEN - Donderdagavond 2 juni om acht uur wordt er in het sociaal-cultureel centrum De Bonke laar een thema-avond gehouden over het onderwerp “De Islam en de we tenschap”. De toegang is vrij. Deze thema-avond is de laatste van een serie thema’s die gehouden zijn met als onderwerp DE ISLAM. Twee weken geleden werd de forum-avond gehouden met de heer van Bommel (voorzitter Islamitische vereniging), dominee De Moor (Kruiskerk Wad dinxveen), de heer Takken (theo loog Maarssenbroek), de heer Bar- kat (cursusleider Islam), waar meer dan 80 mensen een heel interessan te avond meemaakten. Tot heden zijn de thema-avonden welke over de Islam gehouden zijn boven verwachting bijzonder goed bezocht. Donderdag zal besteed wor den aan de wetenschappelijke kant van deze geloofsrichting. De CPNB is van plan de origineel ste gedachten te bundelen in een boekje dat dit jaar de Nieuwjaars kaart gaat vervangen. Enkele ge dachten als voorproefje: ”Wat baat het de mens zich aan Dallas te verslaven. Beter ware het zich aan J(oce) en R(eve) te laven.” ’’Me neer, ik ben 30 jaar badmeester ge weest, ik geloof niet meer zo erg in hokjes.” ”Als ik geen Nederland se boeken had, zou ik net zo lief buitenlander zijn.” School (1948 tot heden), voorzitter cu ratorium Theol. school (1952) en vele jaren secr. predikanten vergadering. Functies die ds. Leep buiten zijn kerk bekleedde waren: in Gouda: Lid Inter kerkelijk comité voor stille armoede (dertiger jaren), lid plaatselijk bestuur bijbelgenootschap (tot 1946), lid plaat selijk bestuur chr. Oranje vereniging (tot 1946), lid Interkerkelijk comm. voor evangelisatie, lid Interkerkelijke commissie voor Paaszangdiensten, lid Interkerkelijk comm. voor gebeds diensten in oorlogstijden in Rotterdam: lid Interkelijk evang. comm. tot 1963 en lid Zeemanscentrale. Nadat de jury de winnaar heeft uitge roepen, sluit het festival met een op treden van de Margriet Eshuys Band. Voor het geld hoeft men het niet te la ten. Omdat het gesubsidieerd onderwijs betreft, kost een vol jaar onderwijs aan het Gouwe College, afhankelijk van het pakket, zo’n 125 tot 255 gulden. Mocht dit toch nog veel zijn, dan kan men bij de administratie (01820-25144) infor meren naar een tegemoetkoming in de studiekosten. Voor boeken kan men vaak goedkoop terecht op de boeken beurs, die aan het begin van ieder stu diejaar wordt gehouden. WADDINXVEEN/GOUDA In het handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Mid- den-Holland is gewijzigd dat Sport- huis Revet BV, Gouda, het filiaal aan de Nesse 10 in Waddinxveen heeft opgeheven. WADDINXVEEN - In het schoolgebouw aan de Prinses Beatrixlaan wor den door het Gouwe College weer twee informatie-avonden gehouden over de schakelklas-, MAVO- en HAVO-opleiding van deze dagschool voor volwassenen. Deze avonden zijn op dinsdag 7 en 28 juni om achtuur, waar men zich dan kan oriënteren, rustig leerboeken nakijken en kan ken nismaken met het Gouwe College en de leerkrachten. Wie verhinderd is kan bellen met de administratie (01820-25144) voor inlichtingen of een prospectus aanvragen. noten. Dit bleek weer eens te meer op het concert, vrijdagavond in de Ontmoe- tingskerk aan de Groensvoorde in Waddinxveen, waar werken werden uitgevoerd van Mendelssohn, Handel, Framjaix en Haydn. Een boeiend pro gramma en ook de uitvoering was Zonder meer heel redelijk. De ouver ture “De Hebriden” van Mendels sohn kreeg goed gestalte en de hel derheid van de muziek was bijna in elke maat hoorbaar. Voor een ama- teurorkest is dat een enorme pres tatie. De orkestleden bleven niet tu ren op het notenschrift maar zetten gezamelijk een structuur neer waar het, ook voor de meer geïnteresseer de toehoorder aangenaam was naar te luisteren. De verschillende lijnen en het compositorisch ragfijne spel van Mendelssohn kwamen in de uitvoe ring goed tot uiting. Hetzelfde geldt, zij het in iets minde re mate voor het Concerto Grosso opus 6 nr. 7, van George Friederick Handel. Het geheel luisterde iets nauwer, daar het symphonische ka rakter bij de dergelijke stukken ont breekt en derhalve de instrumenta tie, met louter strijkers, problemen oproept. Het concert voor contra- Ds. H. C. Leen en echtgenote: 50 jaar getrouwd en de bruidegom 50 jaar predikant van de Bond van Vrije Evangelische Gemeenten. (Foto: Weekblad voor Waddinxveen!Sjaak Noteboom) De organisatoren hopen met dit fes tival een eerste stap gezet te hebben op weg naar een reeks van popcultu- rele activiteiten in Zevenhuizen, waarin het Rottepopfestival een jaar lijks terugkerend hoogtepunt zal zijn. Rottepop 1983 vindt plaats in de grote zaal van Dorpshuis “Swanla” en begint om 7 uur ‘s-avonds. De toegangsprijs bedraagt f 7,50. WADDINXVEEN - Vrijdagavond 3 juni om half negen zal in de hervorm de koffiebar De Schaapskooi aan de Nesse de film Pilgrim’s Progress (christenreis) worden gedraaid. Deze iets meer dan 70 minuten du rende film is over de gehele wereld verspreid. Het is de verfilming van het boek van John Bunyan. In deze film worden de beloften van Gods Woord een levende ervaring. VRIJSTELLINGEN Een gloednieuwe vrijstellingsregeling biedt jongelui, die minder fortuinlijk zijn geweest bij het eindexamen van Havo en Mavo dagscholen de mogelijk heid om alléén de onvoldoende vakken over-te doen. Het Gouwe College ont vangt ook deze groep met open armen. Dit kan t/m vrijdag 10 juni. Van 13 tot 25 juni worden alle te keningen tentoongesteld in de bi bliotheek. Voor de mooiste teke ningen zijn er enkele prijzen, die uitgereikt worden op woensdag 22 juni om 14.00 uur. ZOETERMEER - Na de daverende viering van het tweede lustrum vervolgt Jazzclub Zoetermeer het seizoen met een clubavond op zaterdag 4 juni a.s. in het onderkomen van Sociëteit De In stuif, Dorpsstraat 18 te Zoetermeer. Die avond zal het Quintet Frits Kaatee de muziek verzorgen. Deze in 1973 op gerichte formatie richt zich muzikaal vooral op ’’swing” en ’’mainstream” jazz en heeft mede door de vocale in breng en het gebruik van clarinet, fluit en vier verschillende saxen (sopraan, alt, tenor en bariton) een zeer afwisse lend en breed programma. Eén ding staat bij de musici voorop: als het maar swingt! De bezetting luidt: vocaliste Jeanette Cordee, die met haar inzet en breed re pertoire een extra dimensie aan het or kest geeft, pianist Patrick Van Helsdin- gen, die duidelijk blijk geeft, Oscar Pe terson en Monty Alexander tot zijn fa vorieten te rekenen, bassist Henk Ha- vefhoek, met zijn niet stuk te krijgen drive de motor van de ritmesectie, drummer Henk Rijnberg, een zeer veel zijdige slagwerker, al vanaf de oprich ting lid van de band en leider, fluitist en rietblazer Frits Kaatee, een wel zeer ge renommeerde musicus in de Nederland se jazz-scene. De zaal is geopend van 21.00 tot 02.00 uur, het orkest speelt van 21.30 tot 01.30 uur. De toegang is gratis voor le den van Jazzclub Zoetermeer, niet-le- den moeten 6,-entree betalen. Er kwamen op de door de CPNB georganiseerde prijsvraag ter gele genheid van de Boekenweek dui zenden inzendingen binnen. In zenders moesten opgeven hoeveel gedachten er staan in het Boeken weekgeschenk 1983 ’’Soms denk ik wel eens bij mezelf...” van Wim Kan. Ook moesten zij een eigen, originele gedachte opschrijven. ZEVENHUIZEN - Vier amateurpop- groepen gaan op zaterdag 4 juni in Zevenhuizen uitmaken wie volgens een jury van persmensen de Rotte- popgroep 1983 zal worden. Op dit eerste Rottepopfestival zal bovendien de professionele Margriet Eshuys Band optreden. Na een zorgvuldige selectie uit een zeer groot aantal aan meldingen zijn de groepen Fragment uit Rotterdam, Nereida uit Dor drecht, Paranoise uit Bergambacht en Swil “Dance” Band uit Rotterdam uitgenodigd om op 4 juni op te tre den. Do. 9 uur, vr. 8 uur, za. en zo. 7 en 9.15 uur. Di. en wo. 8 uu. Durft u de lift ook niet meer in? 4e en laatste overwel digende succesweek: DE LIFT, 16 jr. Za. en zo. 3.30 uur. Chuck Norris regelt je begrafenis in de bikkelharde vechtfilm: FOR CED VENGEANCE, 16 jr. Thalia special: vr. 10.15 uur, za. 11.30 uur, ma. 8 uur. Gre gory Peck formidabel in THE BOYS FROM BRAZIL, 16 jr. Jeugdbios: Za. en zo. half twee, wo. half drie. Tekenfilm festival: TWEETY’S GROOT SE AVONTUREN, a.l. Honderden inzenders - ook de twee Waddinxveners - gaven het goede aantal gedachten op: 129. Daarbij ontving de CPNB veel zeer originele gedachten. ”Het Gouwe College biedt betaalbaar onderwijs voor volwassenen, met veel meer mogelijkheden dan u dacht”, zo is de leus. In Waddinxveen worden de les sen van deze dagschool voor volwasse nen, die ook in Gouda, Alphen aan den Rijn, Bodegraven, Boskoop en Woer den is gevestigd, het meest in de och tenduren gegeven. Een enkele les is ’s middags. De vakanties lopen zoveel mogelijk gelijk met die van de plaatse lijke dagscholen voor voortgezet onder wijs. Het vakantierooster wordt zo spoedig mogelijk na cursus uitgereikt. ’’Volledig pakket of hapklare brokken, alles kan bij het Gouwe College”, ver telt Anne Merison-Wolters, conrector van het Gouwe College in Waddinx veen. Volgens haar heeft iedereen op de vraag om weer te gaan studeren een ei gen antwoord. ’’Gewoon omdat je wel weer eens wat wilt leren, omdat je een diploma nodig hebt, omdat je niet ach ter wilt blijven bij je partner, je kinde ren, omdat je er nu eindelijk de tijd, de kans voor hebt.” ”Of het nu twintig of twee jaar geleden is, de eerste lessen zijn voor iedereen weer spannend. Je voelt je onzeker, je moet weer leren luisteren, je concentre ren op je werk, praten in een klas. Al gauw merk je, dat je niet de enige bent met startproblemen, dat je er met el kaar over kunt praten, dat je elkaar een beetje kunt opvangen. Wellicht het be gin van een vriendschap. Weer naar school gaan blijkt leuker dan je dacht: vóór je het weet kun je het niet meer missen, geen dag!!” WADDINXVEEN - In verband met het 750-jarig bestaan van Waddinxveen houdt de Stichting Openbare Bibliotheek een teken en schilderwedstrijd voor de jeugd. Kinderen van 5 t/m 12 jaar mogen een tekening inleveren over de geschiedenis van Wad dinxveen bij de bibliotheek aan de J. van Stolberglaan, de Anne Frank bibliotheek of de bibliobus. FUNCTIES In de Bond van Vrije Evangelische Ge meenten bekleedde hij diverse functies, zoals lid comm. studie liedboek 1950), lid comm. binnenlandse zending (1948-1963), lid curatorium Theol. WADDINXVEEN - Zaterdagavond 4 juni om half negen treedt in het buurt centrum ’t Ketelhuis aan de Busken Huëtlaan op de formatie Subway Liner uit Krimpen aan de IJssel. Deze jonge renactiviteit is georganiseerd door de werkgroep 16/23. De entree voor deze avond is 4,50. De bezetting bestaat uit: Marie Louise Kamstra (zang), Rob Gollin (sologi- taar), Ed Gollin (slaggitaar), Erich Ro mer (bas), Peter van Blanken (slag- WADDINXVEFN/GOUDA - De in Gouda door burgemeester C. M. van der Linden met het ridderschap, ver bonden aan de Orde van Oranje-Nas- sau, onderscheiden Waddinxveense emeritus-predikant ds. H. C. Leep (77) heeft zaterdag voor een week niet alleen stilgestaan bij zijn 50-jarig predikan- schap bij de Bond van Vrije Evangeli sche Gemeenten, maar ook bij zijn hal ve eeuw durend huwelijk. De in Amsterdam geboren ds. Leep, wonend aan de Peppelhorst, is van 1933 tot 1946 predikant in Gouda geweest, terwijl hij daarvoor al enige tijd hulp prediker in Gouda was. In 1946 vertrok SCHOUWBURG Do. en vr. 8.15 uur, za. 7 en 9.15 uur, zo. 4 en 7 uur, ma. t/m wo. 8.15 uur. Dustin Hoff man in: TOOTSIE, a.l. Zo. 9.15 uur. Scandinavische erotiek, waarvan u ook een blos krijgt...MET ‘N TWEE LING GAAT HET BETER, 16 jr- Za., zo. en wo. 2 uur: 101 DALMATIERS. Een tekenfilm van Walt Disney, a.l. WADDINXVEEN - Sinds de Rijnlandse Orkestvereniging gediri geerd wordt door Bastiaan Blomhert zo constateren muziekcriti ci kan men in uitvoeringsniveau een gestage verbetering bespeuren. Of dit nu door Blomhert komt, of dat de orkestleden individueel sterk aan kwaliteit winnen, of allebei, weten we niet, feit is echter, dat een concert door de Rijnlandse Orkestvereniging de laatste tijd meer is geworden dan het al dan niet zuiver spelen van goede bas en orkest van Jean Frangaix ten slotte, is bij het begeleidend schrij ven niet voor niets “humervol” ge noemd. Het Franse impressionisme is duidelijk te horen en invloeden van latere genres als bijvoorbeeld de jazz treden op de voorgrond. Solist Ru dolf Senn toonde zich van zijn beste kant en ook de combinatie met het Rijnlands Orkest was bijzonder vruchtbaar. Als het orkest op dit ni veau verder gaat zal men in de toe komst beslist meer dan alleen op plaatselijk niveau van hen horen. Mevrouw A. Veldwijk van Boekhandel Veldwijk BV in het winkelcentrum "de Passage” reikte boekenbonnen en bloemen uit aan de Boekenweekprijswinnaressen W. Bottema en Ingrid Blijenberg. SWIL DANCE BAND 6 t NEREIDA PARANOISE MARGRIET ESHUYSBAND FRAGMENT

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1983 | | pagina 9