GEMEENTE WADDINXVEEN ft 1 T 1 Mtnl. Beelden van uniek gebeuren Historische feeststoet was geweldig NIEUW 'n witte ke... ■’I Bedankt Hans Geel voor enorm spektakel EWï Foto’s Sjaak Noteboom o Eminent BV Agenda Goudse KLEUREN FOTO’S J' w.. -to. Bioscopen «KI»» i A "t 4* 1 JBS, pahcSo “film sjaak noteboom Passage 47 - Waddinxveen Telefoon 01828-12477 I I s iWlS as TELEFOONNUMMERS/OPENINGSTIJDEN DIVERSEN WELZIJNSZAKEN HINDERWET SPREEKUREN INZAMELINGEN DIVERSEN VERKEER BOUWVERGUNNINGEN 11 r 1 i- VRIJWILLIGERSWERK \-euwen SLIJTERIJ WIJNHANDEL VERGADERINGEN 'f T Ui ws t - ■HM r «Mm ML1 a a i JiHJj ’T a »1 J t i 1.1 I® 4/1 01820-15767 01727-4044 070-210001 12222 13000 13000 Vacaturebank vrijwilligerswerk Waddinxveen W -v L ■- t] 2®® F - 3 S'* IBIS van de historische optocht te bestellen bij r- 4.5 v K*l BW «- v»- m WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN - WOENSDAG 22 JUNI 1983 01820-16066 010-362244 iS’ :x-X V t i*-'- i ;4 .■ga#* I X w .^4 Cv fess ST*7 .i Aanvraag om bouwvergunning De burgemeester van Waddinxveen maakt bekend dat met ingang van donderdag 23 juni 1983 gedurende 14 dagen ter gemeentesecre- Kledinginzameling Burgemeester en wethouders hebben bij besluit van 27 juli 1982 be sloten dat de Max Tailleur Stichtihg in Waddinxveen op woensdag 29 juni a.s. de aktie ’’Geef Max de zak” in Waddinxveen mag hou den. Men zal gebruikte kleding inzamelen. Tevens heeft de burgemeester een vergunning verleend aan de Max Tailleur Stichting om op woensdag a.s. met een geluidswagen de bo venvermelde aktie te mogen aankondigen. Wegafsluiting In verband met rioleringswerkzaamheden zal de IJsermanweg voor het gedeelte tussen de G. van Dort Kroonweg en de Sniepweg in de periode van 23 juni tot 23 juli a.s. voor het doorgaande verkeer wor den afgesloten. Deze rubriek met officiële bekendmakingen en mededelingen is samengesteld door Gemeente Waddinxveen, Raadhuisplein 1, telefoon 01828-14433. Postbus 400, 2740 AK Waddinxveen. 14433 14433 Wegens vakantie van de koördinatrice zal de vakaturebank gedu rende de periode van 27 juni tot en met 1 juli gesloten zijn. WADDINXVEEN/GOUDA - Bij Eminent Electronics BV, Bodegraven, is als procuratiehouder en hoofd rese arch en development uitgetreden R. M. Devlaeminck. 2 Winkelcentrum Lutfelbaan Waddinxveen Tel. 01828-14143 Gemeentelijke diensten Gemeentesecretarie Dienst Openbare Werken en Bedrijven C Z OPENINGSTIJDEN Gemeentesecretarie elke werkdag van 08.30-12.30 uur. Dienst Openbare Werken en Bedrijven: elke werkdag van 08.30-12.00 uur. In de middaguren kunt u alleen dan terecht indien u een afspraak hebt gemaakt. Commissie van Bestuur voor de Samenwerkingsschool voor HAVO-Atheneum Dinsdag 28 juni 1983, aanvang 19.30 uur in de Samenwerkingsschool. AGENDA Wet Arob Ingevolge de Wet Arob kan iemand die door een besluit van het ge meentebestuur rechtstreeks in zijn belangen is getroffen daartegen een bezwaarschrift indienen. Dit kan echter alleen als er geen andere mogelijkheden zijn om een bezwaarschrift in te dienen. Als deze mogelijkheden er wél zijn is dit steeds in de desbetreffende publicatie vermeld. Wanneer u overweegt een bezwaarschrift op grond van de Wet Arob in te dienenis het aan te bevelen dat u daarover tevoren nade re informatie inwint bij de afdeling Algemene Zaken en Ruimtelijke Ordening van de gemeentesecretarie, telefoonnr. 14433, toestel 219. Festiviteiten Als afsluiting van de sportweek 1983 en in het kader van het 750-ja- rig bestaan van Waddinxveen worden er het a.s. weekend verschil lende evenementen georganiseerd. Deze evenementen spelen zich af in de sporthal (artiestenavond, ”ome-Joop”-show, drive-in- show), aan de Nesse (lunapark) en op/rond de Gouwe (waterskiën, parasailing, parachutespringen, gondelvaart, vliegschow, vuur werk). Voor deze festiviteiten zijn de benodigde vergunningen etc. verleend. tarie, afdeling Algemene Zaken en Ruimtelijke Ordening, vooreen ieder ter inzage is gelegd de aanvraag om bouwvergunning van Bouw- en Aannemingsbedrijf P. Rehorst B.V., Dorpstraat 130 te Waddinxveen, voor het oprichten van 55 eengezinswoningen in het bestemmingsplan ’’Wijk Zuidplas 1980”, waarvan 26 gelegen bin nen het ontwerp- le uitwerking van dat plan en 29 binnen de ont werp- 3e uitwerking. Het bouwplan is in strijd met het ter plaatse geldende bestemmings plan "Plan in Hoofdzaak West”. Teneinde de gevraagde bouwvergunning te kunnen verlenen zijn burgemeester en wethouders voornemens met toepassing van arti kel 19 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening vrijstelling te verle nen van voornoemd bestemmingsplan. Gedurende bovengenoemd£ termijn kunnen door een ieder bij bur gemeester en wethouders, Raadhuisplein 1 te Waddinxveen, schrif telijke bezwaren worden ingediend tegen het verlenen van deze vrijstelling voor zoveel die bezwaren betrekking hebben op de 29 binnen de ontwerp- 3e uitwerking gesitueerde woningen. Waddinxveen, 22 juni 1983. De burgemeester voornoemd, Van der Linden. Alarmering Brandweer Politie Ongevallen Medische hulp Ambulancedienst Telefonische hulpdienst' geestelijke en sociale nood Storingsdiensten Gas en elektriciteit Waterleiding (telefoonbeantwoorder) Centrale Antenne Inrichting (CAI) Ontwerp-beschikkingen hinderwetvergunningen Ter secretarie ligt tot 7 juli 1983, elke werkdag van 08.30 tot 12.30 uur en van 19.00 tot 22.00 uur (op maandagavonden) ter inzage de ontwerpvergunning met bijbehorende bescheiden voor de hinder wetvergunning van de heer W. Versluis, Jan Willem Friosweg 42 al hier voor het oprichten of in werking hebben van een servicestation voor automobielen aan de Oranjelaan 36, alhier. De aanvrager en degenen die bezwaren hebben ingebracht n.a.v. de aanvraag en een ieder die aantoont dat hij daartoe redelijkerwijs niet in staat is geweest kunnen tot en met 6 juli 1983 tegen de ont werpvergunning bij burgemeester en wethouders van Waddinxveen gemotiveerde bezwaren indienen. Degene die bezwaar maakt kan verzoeken zijn persoonlijke gegevens niet bekend te maken. 1. Opening. 2. Benoemingen. 3. Medezeggenschapsreglement. 4. Vaststelling verslag van de vergadering van 31 mei 1983. 5. Ingekomen en uitgegane stukken. 6. Beroepschriften. 7. Verslagen werkgroepen en commissies. 8. Gang van zaken op school. 9. Mededelingen. 10. Rondvraag. Vacature Commissie Wijkwerk Bomenwijk (Herhaalde oproep) In de commissie wijkwerk Bomenwijk is een vacature ontstaan. De commissie is belast met het beheer en de exploitatie van het ge meentelijk wijkgebouw ”De Paddestoel” en heeft daarnaast tot taak het wijkwerk t.b.v. de gehele bevolking van de Bomenwijk in de meest brede zin te bevorderen. Het college van burgemeester en wethouders roept hen die belang stelling hebben voor het lidmaatschap van de commissie, dan wel het college op geschikte kandidaten willen wijzen, op hiervan schrif- telijk mededeling te doen en wel voor 10 juli a.s. Op grond van de ingekomen reacties zal het college de gemeente raad een aanbeveling tot benoeming doen. Kandidaten mogen geen deel uitmaken van het bestuur van de speeltuinvereniging ”de Paddestoel”; van hen wordt verwacht dat zij voldoende kennis van of belangstelling voor het wijkwerk heb ben, om zodoende vruchtbaar aan het werk van de commissie te kunnen deelnemen. Spreekuur burgemeester, de heer C. M. van der Linden: gaat niet door. Spreekuur wethouder, de heer P. F. J. van Schie: na afspraak. Spreekuur wethouder, mevr. L. M. Oosterbroek-Waagmeester: vrijdagmorgen van 10.00-12.00 uur. Spreekuur wethouder, de heer M. Kraaijestein; donderdagmorgen van 08.30-09.30 uur. EEN BELGISCHE JENEVER VAN DE HOFLEVERANCIER FRIJNS NU BIJ ONS EEN Liter voor inaar... 12.95 WADDINXVEEN Zaterdag trok drie uur lang een geweldige histori sche feeststoet door de straten van Waddinxveen. Een uniek spektakel in het kader van het 750-jarig bestaan van Waddinxveen. Namens de Stich ting Waddinxveen 750 Jaar zorgde organisator Hans Geel en zijn mensen voor een kleurrijk historisch lint, waaraan zo’n 1.000 mensen mee werkten. Drie uur lang stonden er zeer veel Waddinxveners langs de bij na acht kilometer route te kijken naar fragmenten in de eeuwenoude SCHOUWBURG Do. en vr. 8.15 uur, za. 9.15 uur, zo. 7 uur, ma. en wo. 8.15 uur. Paul Newman’s meester- creatie: THE VERDICT, 16 jr. Za. 7 uur, zo. 4 en 9.15 uur, di. 8.15 uur. Hij wil orde in de as- faltjungle. Als de politie faalt, doe hij het. Op zijn manier. Charles Bronson in: VER GELDING ZONDER GENADE (Death Wish II), 16 jr. Za., zo. en wo. 2 uur: ASTE RIX VEROVERT ROME. Een tekenfilm in kleur voor groot en klein, a.l. geschiedenis van Waddinxveen. Er was tijd genoeg voor het bekijken van alle inzendingen. Het bleek dat ieder een zeer veel werk had gemaakt van de wagens, die meereden. Tussen de verschillende onderdelen was ook ruimte genoeg om alles goed te kun nen bekijken. De Waddinxveners, die met stoel en al een plaatsje langs de route hadden veroverd, genoten zichtbaar van al datgene wat langs kwam. De meesten zochten daarna een ander plekje langs de route om de stoet nog eens aan zich voorbij te kunnen laten gaan. Dank zij het weer, de inzet van organisatoren en deelnemers en de steun van de Wad- dinxveense rijkspolitie en de bevol king is deze derde openluchtmani festatie - na de historische speurtocht en de Middenstandsshow - een echte happening geworden. Bedankt Hans Geel en bedankt Stichting Waddinx veen 750 Jaar. Op de stoet past nog één correctie: De wagonnet die in de optocht van afgelopen zaterdag mee reed, is eigendom van de familie W. Broer aan de Tuinbouwweg. V ontoe- maar het ten koste - -wö THALIA Do. en vr. 8 uur, za. en zo. 3.30 en 7.30 uur, di. en wo. 8 uur. Clint Eastwood in de spec taculaire aktiefilm: WHERE EAGLES DARE. Een onmoge lijke opdracht.... een gankelijke plaats.... moest lukken.... van alles! 12 jr. Za. en zo. half twee, wo. half drie: OOM FERDINAND EN DE TOVERDRANK, a.l. Vr. en za, 11.30 uur (nachtv.) en ma. 8 uur: DOOD IN VENETIE, 12 jr. A h t 5,. 6

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1983 | | pagina 3