Zaterdagavond Gouwe-feest met drie Politie bekeurt twee hengelaars Oud politiebureau gesloopt voor hotel parachutisten, vuurwerk, gondelvaart IS tenmarkt A. L. Blonk Goudse kaas- en oude ambach- 4 1111 Programma Gouwe-feest Parachutisten Gondelvaart Vuurwerk Vlaggenparade Para-sailing Raketlancering POLITIENIEUWS WADDINXVEEN 5 WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN - WOENSDAG 22 JUNI 1983 ÜIMH >15 A i A U’pï iiti i (Foto: Weekblad voor Waddinxveen/Sjaak Noteboom). jramrna dat bestaat uit een vlaggenparade er, parasailing, raketlanceringen, stuntvlie- "1 er op de Gouwe nog een gon- het geheel zal worden afgesloten ongeveer een half uur. Een rond «fei -- Gouwe-feest. WADDINXVEEN - Het Gouwe-feest, dat komende zaterdagavond vanaf half acht door de Stichting Waddinxveen 750 Jaar in samen werking met het Sportweekcomité op touw wordt gezet als offi cieel slot van bijna drie maanden van festiviteiten rond de eeuwen oude ontstaangeschiedenis van Waddinxveen, belooft een fantas tisch waterspeKtakel te worden, Para-AirJService-Nederland ver borgt namelijk een progi gemotoriseerde hangglidc gen en landing parachutisten, terwijl delvaart zal worden gehouden en 1 met een grandioos vuurwerk van vaartboot met ongeveer 150 betalende bezoekers completeert dit 4-G een Rehorst BV. De plannen, die ter bestu- deelte van De Unie begin volgend jaar al '5 WADDINXVEEN Deze week is het voormalige politiebureau aan de Ker- kweg-Oost met de grond gelijk gemaakt om café-restaurant De Unie te kunnen uitbreiden met een hotel-gedeelte. Het hotelgedeelte zal worden gebouwd door het Waddinxveense bouwbedrijf PARKEEREXCES Wegens overtreding van de Waddinx veense parkeerexcessen verordening werden processen-verbaal opgemaakt tegeri twee vrachtautobestuurders. AANGEHOUDEN Op zaterdag 11 juni werd op de Beye- rincklaan een 28-jarige Hagenaar aan gehouden. Hij stond voor een geldboe te, groot 230,-, gesignaleerd. Tevens werd hem een ander vonnis betekend. Na betaling werd de man heengezon den. WINKELDIEFSTAL Op zaterdag 11 juni werd een 14-jarige scholiere betrapt bij winkeldiefstal. Uit een winkel in de Passage had ze een doos Lego ter waarde van 20,- meege nomen. GEWAPENDE OVERVAL Op vrijdag 10 juni om 15.40 uur werd het postkantoor te Moerkapelle over vallen door 2 gewapende mannen, een donker type en een blank type. Beiden hadden een leeftijd tussen 30 en 40 jaar. Onder bedreiging van een vuurwapen moest de beheerder de mannen toe staan in de kantoorruimte te komen. Er werden 3 schoten gelost, vermoedelijk om de kassier/beheerder te intimideren Uit de kluis werd een bedrag aan geld, ca. 30.000,- weggenomen. De man nen maakten zich met een bromfiets uit de voetenDeze bromfiets werd later el ders in Moerkapelle teruggevonden. Uit het onderzoek is gebleken, dat de mannen in een bruin/zwarte personen- autö zijn overgestapt. Het onderzoek wordt thans nog voortgezet samen met de recherchegroep. STOREN SCHOOLLESSEN Reeds vele malen moest de Waddinx veense politie optreden daar jeugd tij dens de schoollessen op de schoolplei nen bleef spelen en daarbij veel overlast veroorzaakte. Op dinsdag 14 juni wer den twee knapen, resp. 17 en 16 jaar oud, bekeurd, daar zij op het plein van de Mr. A. de Roosschool bleven voet ballen. De politie wil meer gaan optre den optreden tegen dit soort overlast. dering op het gemeentehuis liggen, om vatten de bouw van 10 hotelkamers, ter wijl het neer te zetten pand uit vier lagen zal bestaan: sousterrain, begane grond, eerste verdieping en tweede verdieping. Als alles meezit zal het nieuwe hotelge- De nieuwe Ere-Waegemeester heeft zich dertig jaar lang - van 1953 tot 1983 - bezig gehouden met de voor lichting op het gebied van de boeren kaasbereiding in West-Nederland. Hij was in Rijkdsdienst en maakte deel uit van de voorlichtingsformatie van het ministerie van Landbouw en Vis serij. Zijn belangrijkste doelgroep was de zelfkazende bedrijven. Als keur meester o.a. op de GoVeKa heeft de heer Nusselder een lange reeks van jaren zijn bijdrage geleverd aan de kwaliteit van de boerenkaas. gebruik kunnen zijn. Tot de bouw van een geheel nieuw hotel is besloten, om dat het door de politie verlaten voorma lige woning van een schoolhoofd te bouwvallig is gebleken om maar aan res tauratie te kunnen denken. geheel afgesloten. Op zondag 12 juni werd vanaf een waslijn achter woningen aan de Julianastraat dameslingerie weg genomen. Vanuit een auto, welke op de Middel- burgseweg stond geparkeerd, werd een bedrag aan geld, groot ƒ40,- ont vreemd. Beide portieren van de auto waren gesloten, doch men kon in de auto komen, daar de ramen niet goed waren gesloten. Van een bij de Spar- rengaarde geparkeerde auto ward de antenne gedemonteerd en weggeno men. Uit een voortuin van een woning aan de Peuleyen werd een bromfiets weggenomen. De uitvinder van de hangglider is Francis Rogallo, een NASA mede werker. Hij ontwierp de hangglider in de jaren vijftig. Hij ontwierp hem ei genlijk om vrachten die door helikop- sters naar hun bestemming waren ge- f j ERE-WAEGEMEESTER Om half twaalf op die dag wordt de heer Joh. Nusselder Ere-Waegemees ter van de stad Gouda. De hierbij be horende versierselen ontvangt de heer Nusselder uit handen van burge meester drs. K.F. Broekens. Het kaaswegen is in de Waag en de prachtige Friese paarden rijden niet alleen de brikken rond, maar staan ook voor de koets, waarmee de rond rit kan worden gemaakt. Enkele gast vrouwen beantwoorden vragen van de toeristen en via de geluidsinstal latie wordt uitgelegd hoe het verhan delen van de kaas in zijn werk gaat. De kaas- en oude ambachtenmarkt wordt op donderdag 23 juni om tien uur door burgemeester drs. K.F. Broekens geopend. Deze opening wordt omlijst door een optreden van de Goudse Volksdansgroep Eleni. WADDINXVEEN/GOUDA - De Wad- dinxvener A.L. Blonk maakt deel uit van de directie van Hoogendoom en Tak Gouda BV, Gouda, welk bedrijf touw maakt en daarin handelt en zich als zodanig nieuw in het handels- register van de Kamer van Koophan del en Fabrieken voor Midden-Hol- land heeft laten inschrijven. WADDINXVEEN - De zaterdag avond 25 juni op de Gouwe in het Brugcentrum uit te voeren para- aqua-show kent de volgende on derdelen: 19.30- 19.45 uur Opening door Aqua Show Team met vlaggen pa rade. 19.45-20.00 uur Gemotoriseerde Hangglider. 20.00-20.15 uur Para-Sailing. 20.15-20.30 uur Raketlancerin gen. 20.30- 20.40 uur Pyramide door Aqua Show Team. 20.40-21.00 uur Stuntvliegtuig, de Pitts Speciaal. 21.00-21.10 uur Para-Sailing met Square. 21.10-21.30 uur Landing Parachu tisten. Verder bestaat het Gouwefeest van de Stichting Waddinxveen 750 Jaar en het Sportweekcomité Waddinxveen uit vuurwerk en een gondelvaart. Met de gondelvaart (opgave bij Sportweekcomité- voorzitter H. van Gelooven, Cho- pinlaan 12, tel. 13764) zijn de vol gende geldprijzen te winnen: le prijs 125,-; 2e prijs 75,- en 3e prijs 50,-. Origineelste ontwerp: Gelegen- heidsmunt 750 laar Waddinxveen. ibi' JEUGDIGE DADER Op donderdag 16 juni werd aangifte van diefstal van een voorwiel gedaan. Een voorwiel van een fiets, welke stond ge parkeerd in de stalling van de Samen werkingsschool, was gedemonteerd. Een dag later werd ontdekt, dat het wiel was gemonteerd op een andere fiets. Een 14-jarige Boskoper werd aange houden en bekende het wiel te hebben ontvreemd. De besturing van een gemotoriseerde hangglider vindt plaats door het ver plaatsen van het lichaam. Gaat men met zijn lichaam naar links hangen dan gaat men linksaf en gaat men naar rechts hangen dan gaat men rechtsaf. De snelheid van zo’n hang- glider is 90 km. per uur en gas geven doet men door een pokje met de voet in te drukken. Stijgen doet men door de vlieger d.m.v. de B-Bar van zich af duwen, en dalen door deze naar zich toe te halen. i. WADDINXVEEN - De Waddinxveense rijkspolitie heeft twee henge laars bekeurd, omdat zij respectievelijk niet in het bezit waren van een vis- kaart en een vergunning van de Hengelsportvereniging Waddinxveen (HSW). ILLEGAAL VERBLIJF Respectievelijk op zaterdag 11 en dins dag 14 juni werden in de gemeente Waddinxveen twee illigale buitenland ers aangetroffen. Zij zijn inmiddels het land uitgezet. BEDREIGING Op maandag 6 juni tijdens de middagu ren werd een 83-jarige alleenwonende vrouw op laffe wijze 300,- afhandig gemaakt. Onder het mom van een ”en- quete houden” liet de vrouw 2 knapen, leeftijd 14 a 15 jaar, in haar woning. Nadat een aantal vragen was gesteld, haalde één van de knapen een mes te voorschijn en zei de vrouw, dat ze haar mond moest houden, terwijl de andere de woning doorzocht. Uit een portem onnee en een portefeuille haalde de ene knaap 300,-. Nadat de vrouw in de douche was geduwd, maakten de kna pen zich uit de voeten. De politie is nog gaande met het onderzoek in deze zaak. sleept veilig op moeder aarde te la ten terugkere ..Uiteindelijk waren het sportlieden die zich van dit ap paraat meester maakten wat tot ge volg had dat er een nieuwe sport geboren was. Op donderdag 16 juni werd aangifte van diefstal van stoelen uit een tuin gedaan. Bewoners van de Schielandweg be merkten, dat 4 witte kunststof-tuinstoe- len, ter waarde van f 1.000,- uit hun tuin waren verdwenen. De diefstal moet hebben plaats gevonden in de nacht van woensdag 15 op donderdag 16 juni jl. Op donderdag 16 juni werd ontdekt, dat er een geldbeurs, inhoudende 210,- en een hoeveelheid gereëdschap was weggenomen uit de Leon van Gelder- school. Eveneens op donderdag 16 juni werd aangifte van diefstal van benzine gedaan. Een autobezitter had zijn tank vol getankt (45 liter - ca. 70,-). De volgende dag bemerkte hij dat de tank van de auto, welke auto stond gepar keerd in de Roemer Visscherstraat, ge heel leeg was. In de nacht van donderdag 16 op vrijdag 17 juni werd vanaf de Staringlaan een éénassige aanhangwagen weggenomen. De aanhangwagen was middels en ket ting aan een lantaarnpaal bevestigd. De ketting bleek te zijn doorgeknipt. AANRIJDINGEN Een kop-staart-aanrijding vond plaats op donderdag 9 juni om 11.00 uur op de Henegouwerweg. Twee personenauto’s 1 stondenn achter elkaar stil in een file na- bij de verkeerslichten. Een achteropko- - mende bestuurder reed tegen de achter ste auto, die op zijn beurt de daarvóór I stilstaande auto ramde. Persoonlijke ongelukken deden zich niet voor. Op donderdag 16 juni om 19.00 uur liep een 11-jarige jongen een hersenschud ding op bij een ongeval, welke plaats vond op dé Zuidkade. De knaap reed in de richting van de hefbrug en sloeg plot seling af naar links, waarbij hij werd ge schept door een personenauto, die hem achterop kwam. Op zaterdag 18 juni omstreeks 15.00 uur vond een aanrijding plaats op het K.W.plein tussen 2 personenauto’s. Beide voertuigen raakten hierbij licht beschadigd. O VER TRED IN GEN Twaalf automobilisten werden be keurd, daar zij de rode verkeerslichten nabij de hefbrug negeerden. Voorts werden verkeersdeelnemers bekeurd terzake fietsen op trottoirs (3); techni sche gebreken (3); ontbreken deel III (2); div. rijfouten (3). Een 35-jarige Waddinxveense vrouw werd proces-verbaal aangezegd, daar zij een voertuig bestuurde zonder in het bezit van een rijbewijs te zijn. Drie bromfietsen werden voor technisch on derzoek uit het verkeer genomen. te voeren, echter met weinig succes. Naast het feit dat er in Nederland wel degelijk belangstelling bestaat voor een showteam, is het tevens een fijne manier om de waterskisport te pro moten; dit gebeurt dan. ook op en thousiaste wijze. Het showteam is sa mengesteld uit leden van waterski- verenigingen. Door keihard trainen is dit team naar een dusdanig niveau gegroeid dat zelfs prominente water- skiërs het fijn vinden om in het show team te mogen meedoen. De show, die gepresenteerd wordt bestaat uit de volgende onderdelen: vlaggenpara- de-figuren-liften-schansspringen- clownerie-pyramide-ballet-blootvoet- glides-slade-slalom-vliegeren-schijf- stoel. De mogelijkheid bestaat dat de klassieke onderdelen zullen worden uitgevoerd door de kampioen Rob Ramsey. De boot waarmee gevaren wordt is een Boesch boot type Aca pulco de Luxe 580, met een V8 260 PK moter, waarmee één tot twaalf skiërs tegelijk uit het water kunnen worden getrokken. Verder brengt het showteam een mobiele springschans en een startponton mee. MINI SPRINGTOREN Het succes bij elke demonstratie van Para Air Service Nederland Para Team is wel de mini parachutisten jump tower. Dit is een mobiele springtoren van ongeveer 3 meter hoog, waarvan kinderen vanaf 3 jaar tot 12 jaar een mini parachutesprong kunnen maken. Volledig veilig omdat de sprong wordt afgeremd door een air break systeem. De kinderen landen dan voor de toren (die overal kan worden opgesteld) en ontvangen dan uit de handen van een parachutist para jump tower brevet. ZEILVLIEGEN Een sport die in de afgelopen jaren razend populair is geworden is het gemotoriseerd zeilvliegen (Ultra Light vliegtuigen). In landen zoals Oostenrijk, Zwitserland e.d. is het zeilvliegen van bergen een ontzettend populaire sport. Echter in landen zo als Nederland hebben we geen hoge bergen, zodat degene die deze sport hier beoefende al gauw naar het buitenland moesten. Daar dit echter iedere keer veel geld kostte ging men zitten denken of er geen andere ma nier was om het zeilvliegen in eigen land te beoefenen. Op deze manier is het gemotoriseerde zeilvliegen ont staan. Ook in deze tak van sport wor den wedstrijden georganiseerd die door veel beoefenaars bezocht wor den. ff I h? GOUDA Ook dit jaar zal er in Gouda wekelijks een kaas- en oude ambachtenmarkt zijn. Tien donder dagochtenden in de periode van 23 juni tot en met 25 augustus. Even zag het er naar uit dat om fi nanciële redenen de jaarlijkse toe ristische markt niet georganiseerd kon worden. De sponsors draaiden de kraan dicht en - zoals genoeg zaam bekend mag worden veronder steld - is de gemeente-kraan al gerui me tijd volledig gestoft. En toen deden alle medewerkers van de Kaas- en oude Ambachten markt, die voor hun werk een kleine vergoeding krijgen, een geweldige financiële stap terug, de Stichting ‘Gouda, Hart van Holland’ schraapte nog wat geld bij elkaar en zie daar: de kaas- en oude ambachtenmarkt was er toch! De markt heeft, behalve enkele aanpassingen, weer dezelfde opzet als vorig jaar. Naast dertien oude ambachten een kraam waarin gedemonstreerd wordt hoe kaas gemaakt wordt; dit jaar ook een kraam waarin men te weten kan komen wat er met kaas allemaal te doen is. Natuurlijk zijn er weer de originele kaasbrikken en de boeren, die hun kaas verhandelen. mee. Beginnende parasailers gaan echter eerst aan een ronde parachute omhoog, en na zo’n 30 vluchten hier aan kan men aan de “vliegend ma tras” omhoog. Een extra voordeel van deze sport is het feit, dat er vrijwel geen risico aan verbonden is. Zelfs de landing vormt geen probleem, omdat de landings- snelheid door de auto volledig kan worden gekontroleerd. Dat de lan ding op het water helemaal geen ri sico’s met zich meebrengt spreekt voor zich. DIEFSTAL/INBRAAK De afgelopen week werd drie keer aan gifte van diefstal van een fiets gedaan. Op maandag 6 juni werd aangifte van diefstal benzine gedaan. Totaal ca. 30 li ter benzine werd getapt uit een nabij de Busken Huëtlaan geparkeerd staande personenauto. Tussen zaterdag 11 en zondag 12 juni werd te Moerkapelle uit een personen auto een jas ontvreemd. De auto was STUNTVLIEGEN Een uniek team: The Air Breakers. Sportvliegers die stuntvliegen zijn zeldzaam in Europa. Het is een wat ongewone manier van vliegsport be drijven. The Air Breakers zijn een team die deze ongewone manier van vliegsport bedrijven en die deze kunst tot in de perfectie beheersen. Het team ontstond in 1975 na een trai ning van vele jaren. The Air Breakers hebben inmiddels veel furore gemaakt. Door vele hon- Parachutespringen een fascinerende sport met een bovenaards karakter. Parachutes worden door vliegers en astronauten als reddende engel ge bruikt, door commando’s als ver voersmiddel, maar ook door een zeer snel groeiende jongens en meisjes, mannen en vrouwen als middel om sport te bedrijven. Een sport met een bovenaards karakter en een beetje buiten het gezichtsveld van velen. Parachutisten: noem ze zoals u wilt. Stuntmannen zweefdemonstranten, waaghalzen, luchtspringringers. Het zijn de leden van de Para Air Service Nederland. Hun basis vliegveld Ter- let. Er zal gesprongen worden uit de PH-JBY (pappa hotel juliett bravo yankee), een Cessna 206 met....pa rachutisten vanaf een hoogte van 70Ó0 voet (dit is 2140 meter). Alvorens de parachutisten het vlieg tuig zullen verlaten, wordt er een winddriftindicator (streamer) ge dropt, dit is een lange rol crêpepa- pier (wit-rood-wit) met daaronder een houtje. Deze streamer drijft door de wind even ver af als een springer onder een onbestuurbare parachute. Door deze streamer kunnen de para chutisten dus bepalen op welk punt men het vliegtuig dient te verlaten om vervolgens een precisie landing te kunnen uitvoeren op het op de grond gemarkeerde doel. Men noemt dit het “spotten”. Het is niet uitgesloten dat er nog een tweede streamer wordt gedropt bo ven het “exitpunt” (dit is het punt waar de parachutisten het vliegtuig verlaten) om te controleren of ze “goed zitten”. Voordat de parachu tisten hun parachuten openen om veilig op moeder aarde terug te keren, zullen zij eerst een vrije val door het luchtruim maken van onge veer 30 seconden. Tijdens die vrije val bereikten de mannen een daal snelheid van ruim 200 km per uur. PARA SAILING Vrijwel iedereen droomt er wel eens van vrij als een vogel door het lucht ruim te kunnen zweven. Niet voor niets is gedurende de afgelopen jaren het parachutespringen zo populair ge worden. Maar een parachutesprong duurt slecht enkele minuten en de kosten ervan vormen voor velen een bezwaar. Daarom hebben ervaren springers naar een mogelijkheid ge zocht langer en vooral goedkoper door de lucht te kunnen zweven. Zo ontstond er een nieuwe sport: Para- Sailing. Nadat de parachute al op de grond door de wind is geopend, trekt een auto of boot iemand aan een lange lijn tot op een hoogte van 30 tot 150 meter. In de sport parasailing (voor velen nog onbekend) worden vandaag de dag al veel nationale en internationale wedstrijden georgani seerd. De bedoeling bij zo’n wed strijd is om op een schijf te landen die een doorsnee heeft van 10 cen timeter. Ook hierbij wordt gebruik gemaakt van de spektakulaire “vlie gende matras”. Een parachute die een snelheid heeft van 40 km per uur en zeer wendbaar is. Zodoende springt elke wedstrijdspringer hier- is sneller dan het geluid). In Neder land is dit echter niet toegestaan om dat door de wet os vastgesteld dat men niet meer dan 25 gram vaste brandstof per lancering mag gebrui ken. Ook hierbij worden wedstrijden georganiseerd waarvan de bedoeling is dat als de parachute van de raket open is zo dicht bij een gemarkeer de plaats te landen. Ook een onderdeel is om zo lang mogelijk met een raket aan een ge opende parachute te hangen, ter wijl iedere deelnemer evenveel brand stof gebruikt. Dus hoe lichter de ra ket, hoemeer je kans hebt om te win nen. De parachute opend zich ove rigens ook door de motor onderin de raket. Als de brandstof op is en de motor dus niet meer stuwt, volgt er een vertraging van ongeveer 3 seconden, waarbij de raket dus snelheid verliest. Op het punt ech ter dat de raket wil gaan terug vallen naar de aarde komt de mo tor die niet meer stuwt maar nog wel brand bij een punt aan waar weer wel brandstof zit, maar deze stuwt echter naar boven, met als gevolg dat de neuskegel eraf wordt geschoten. Aan de neuskegel zit de parachute die zich dan opend. Te- yens zit de neuskegel d.m.v. een elastiek aan de raket zelf vast zo dat het hele zaakje kompleet naar be neden komt. AQUA STUNT TEAM Het showteam, dat is aangesloten bij de Nederlandse Waterskibond, be staat nu 5 jaar. Op 29 april 1978 was de eerste grote show in Loos- drecht, waar er nu nog over gespro ken wordt. Er bestond altijd al een groep mensen uit verschillende vere nigingen, die een show probeerde uit F - V 'X derden vlieguren blijven de vliegtui gen gedurende 15 minuten (de duur van de uitvoering) feilloos bij elkaar, vleugel aan vleugel, in steile bochten en formatiewisselingen, afgewisseld met ademloze loopings, rolls en duik vluchten. Een uniek kijkspel met ak- tie en spanning van het publiek (en ook de vliegers zelf). Een showman- schip dat uniek is in de luchtvaart en ver over onze grenzen. RAKET LANCERING Een raketlancering is een grote trek pleister op menig feest, zowel in het binnen- als in het buitenland. Lance ring van schaalmodellen, zoals de be roemde v-2, satumus 5, satumes 1B, Honest John, D-7 Javelin enz. enz. De modelraketten zijn 0,50 meter tot 1,75 meter lang. Het terrein van waaraf ze gelanceerd worden is 50x 50 meter of vanaf een vlot op het wa ter van 3x3 meter. Alle modejlen zijn uitgerust met een parachute zodat ze veilig een zachte landing maken. De hoogte die een raket kan bereiken is minimaal 75 meter en maximaal 3050 meter. De aandrijving van de raket vindt plaats middels vaste brandstof die door een 12 volt accu tot ontsteking wordt gebracht. Zo’n raket kan dan snelheden bereiken van mach 1,2 dit I» lij-F-W mi wj

Kranten Streekarchief Midden-Holland

WvW | 1983 | | pagina 9