vk NAAR WADDINXVEEN Bazar/Rommelmarkt VVD wil niet aan Nog twee foto’s van bezoek aan brengt 18 mille op r GOUDA-KAARSEN EN FRANS MAAS KOMEN S’; prins Bernhard COEN RUTJES de windsurf-gigant van west- en midden-nederland CDA-lijntje lopen GEMEENTERAAD Botulisme in Waddinxveen GM Dominee kondigt scheiding aan in kerkblad Zaterdag bij Kruiskerk en in Het Trefpunt Twee nieuwe bedrijven stimuleren werkgelegenheid 4^ 0 ,l«s I Nieuwsblad MITSUBISHI WADDINXVEENSE DUMP Onafhankelijk Snackbar ’’Picobello” POLOSHIRTS in de kleuren wit, rood, bleu, geel, marine van 89,50 voor 59,50 2 voor de Dumpprijs van 100,- Snel naar de f ALS WIJ HET Altijd ’n alternatief 1 l DORPSTRAAT 59 WADDINXVEEN, TEL.: 01 828-15155 7 NISSAN OFFICIÉÉL OPEL SERVICE-DEALER VOOR: WADDINXVEEN-BOSKOOP EN MOERKAPELLE LACOSTE E B. J. WOUDENBERG, PÉULEYEN 144, TEL. (01828) 15594 HUISWERK DOEN, SLAAGT U ZÉKER, de pater makelaardij b.v. schielandweg 7 2741 ma waddinxveen 01828-13822 ZONDAGAVOND Aak Weekblad voor Wadoinxveen WOENSDAG 6 JULI 1983 39e JAARGANG - No. 1829 OPEL VERKOOP-OPEL SERVICE-OCCASIONS ALLE MERKEN-OPEL ONDERDELEN VERKOOP-LPG INBOUW-FINANCIERINGEN-VERZEKERINGEN-SCHAPE REPARATIE N J PEUGEOT l F soixii B. J. Woudenberg vertelt prins Bernhard hoe langzaam maar zeker Wad- overtuigd raakte dat Waddinxveen dit jaar inderdaad 750 van heerlijke crêpes. Op de een dag durende rommelmarkt!bazar van de Gereformeerde Kerk in Waddinxveen was het zaterdag heerlijk toeven en was er weer van alles te krijgen, zoals de andere foto laat zien. (Foto’s: Weekblad voor Waddinxveen!Sjaak Noteboom). MOTORS CORPORATION De gestaalde perfectie Automobielbedrijf BOONSTOPPEL Jr. B.V. Noordkade 18 - Waddinxveen Tel. 01828-19285 OT 6 leplaan 81-83 - Waddinxveen Tel. 01828-19448 Donderdag koopavond TALBOT Automobielbedrijf BOONSTOPPEL B.V. Jul. v. Stolberglaan - Waddinxveen Tel. 01828-12344 HOOFDREDACTEUR: EXPLOITATIE: F. VAN KEMPEN, KANTOOR: ORANJELAAN 9, TEL. (01828) 14788; NA 18.00 UUR TEL. (01803) 8007 dinxveen er van jaar bestond. I'S Woensdag 6 juli, raadzaal gemeentehuis, 19.30 uur het internationale expeditiebedrijf Frans Maas Rotterdam BV. Bolsius heeft, na overname van Gouda- Apollo, nu in totaal 150 werknemers,, onder wie 30 perttimers voor inzet tij dens de piekproductie. In Schijndel en Boxmeer is de productie voornamelijk op paraffine-kaarsen geconcentreerd. Paraffine is een bijproduct van de olie- industrie (en dus Onderhevig aan Opec- prijsschommelingen). In Gouda richt men zich op het maken van stearine- kaarsen. Stearine is een dierlijk vet. De jaaromzet in Gouda bedraagt circa 10 miljoen gulden; die kaarsen worden vrijwel allemaal in het binnenland ver kocht. Bolsius in Schijndel/Boxmeer heeft een jaaromzet van 20 miljoen, en exporteert 20 procent. Door de ’’aan koop” van Gouda-Apollo heeft Bolsius nu 60 procent van de totale kaarsen- markt (binnen en buitenland) in han den. plaatsen we nog twee foto’s, waarop de heer B. J. Woudenberg in zijn functie als secretaris van de Stichting Waddinx veen 750 Jaar te zien is en de heer J. D Geel, dé man achter de in Waddinxveen gehouden historische speurtocht en feeststoet, in druk gesprek met Zijne Koninklijke Hoogheid. DAGEN OPEN r PER WEEK TOT 24.00 UUR F DUS OOK WADDINXVEEN - De gereformeer de predikant ds. P. van den Berg heeft het mededelingenblad ’’Ontmoeting” van zijn kerk gebruikt om vorige week vrijdag publiek te maken dat hij gaat scheiden. ,,’t Is moeilijk om het onder woorden te brengen, maar u heeft er als gemeente recht op om mijn besluit te vernemen. Per 1 augustus a.s. heb ik passende woonruimte gevonden, waar ik alleen verder ga en mijn werk onder u en met u hoop te kunnen voortzetten”, aldus de Waddinxveense dominee van de Ont- moetingskerk die nu nog aan de C. Huy- genslaan woont. In zijn rubriek ’’Meeleven” van het me dedelingenblad voor de paatselijke Ge reformeerde Kerk maakt ds. Van den Berg duidelijk dat zijn probleem in de privésfeer inmiddels al enkele j aren du ren. Hulp met de bedoeling om tot een goede en verantwoorde oplossing te ko men heeft naar zijn zeggen niet mogen baten. ”En ondanks allerlei hulp en vriend schap ontdek je dan dat je, als het erop aankomt, helemaal zelf een beslissing moet nemen. En dat is heel erg moei lijk, want wat haal je overhoop aan pijn en verdriet bij anderen - je vrouw, je kinderen, bij een gemeente, die mede aan jouw zorgen is toevertrouwd - en bij jezelf? Dan zo’n beslissing maar niet ne men? Ook dat moet je alleen bepalen.” (Aan de Elzenhorst, Waddinx-^J veen) auto van velde betrouwbaar en goed FRANS MAAS In september komt het internationale expeditiebedrijf Frans Maas Rotterdam BV naar het terrein van de Coöperatie- v*. - -'Fi AUTO as ■H ZUIDELIJKE DWARS»EG IB W ADDISXVEEN OICB-17713 delijkheid. De christen-democraat, die verwacht te dat de VVD niet blind is en blijft kiezen voor reëele samenwerking om dat men elkaar in het algemeen goed weet te vinden, uitte zijn kritiek in het juni-nummer van het plaatselijke CDA-Bulletin. Zijn liberale college reageert in het deze week verschenen VVD-blad “Politiek Waddinxveen”. De heer van Soest zegt daarin in een gesprek met het CDA de vermeende neiging van de liberalen tot oppone ren geconcretiseerd te willen zien. “Men bedoelt hiermee wellicht de kritische houding van de VVD-fractie (die bestuurders moeten hebben en waar de bevolking recht op heeft) en het niet, zoals misschien als vanzelf sprekend wordt aangenomen, aan het lijntje lopen van het CDA.” “Nooit eerder heeft de CDA-fractie (voorzitter) zich tot ons gewend om bepaalde zaken voor te bespreken. De kans op “schermutselingen” is dan ook niet bepaald denkbeeldig. Vandaar dat wij in het gesprek zullen pleiten voor een gestructueerd over leg tussen de drie coalitiepartners om verrassingsaanvallen van welke fractie binnen de coalitie dan ook te voor komen.” In het laatst verschenen nummer van het CDA-bulletin stond onder meer van de hand van CDA-fraktie voor zitter drs. Blom te lezen: Op het Passageplein voor de gereformeerde Kruiskerk was de huisarts G. Siemons druk in de weer met het maken van heerlijke crêpes. Op de een dag durende rommelmarkt/bazar van de Gereformeerde Kerk in Waddinxveen WADDINXVEEN - In Waddinxveen is nog langdurig nagepraat over het in drukwekkende bezoek dat een delaga- tie van 12 Waddinxveners vorige week dinsdagmorgen aan prins Bernhard aan de vooravond van zijn 72e verjaardag in paleis Soestdijk bracht. Van dat bezoek ve Tuiniersvereniging Gouda en Om streken aan de Waddinxveense Brede- weg. Het bedrijf, waar enkele tientallen mensen werken, gaat zich vestigen in een voorheen bij Kruidenier’s tran sport- en expeditiebedrijf in gebruik zijnde hal. Naar verluidt zal op het vei- lingterrein ook een douanekantoortje worden ingericht ten behoeve van aller lei internationale transporten. Frans Maas wilde aanvankelijk uit Rot terdam verhuizen naar een ruimere nog te bouwen vestiging op het industrieter rein in Ridderkerk. Maar omdat in Waddinxveen de prijs van een bestaand bedrijfspand plus grond lager lag dan uitsluitend de grondprijs in Ridderkerk, is Waddinxveen uitgekozen. De Waddinxveense werkgelgenheids- wethouder drs. M. Kraaijestein (PvdA) toonde zich dinsdag bijzonder ingeno men met de komst van de twee bedrij ven naar Waddinxveen. Hij meende dit een stimulans voor plaatselijke en regi onale werkgelegenheid te kunnen noe men. In Waddinxveen werd over het feit dat voortaan de Gouda-kaarsen uit Waddinxveen komen al grappen ge maakt in de sfeer van: Nu kan hier ook tegen Kerstmis het best de kaarsjes avonden worden gehouden. De heerJ. D. Geel laat aan de hand van foto’s zien hoe de historische feest stoet een succes is geworden. Penningmeester C. Visser (links) van de Stich ting Waddinxveen 750 Jaar kijkt mee, terwijl op de achtergrond nog staat de heer T. W. Verweij. WADDINXVEEN - Bij onderzoek is gebleken dat een aantal dode eenden, die in diverse sloten en vijvers in Wad dinxveen werden aangetroffen, aan bo tulisme zijn gestorven. Geadviseerd wordt eventuele gevonden dode eenden en/of andere watervogels niet aan te ra ken. In verband met de algemene gezond heid wordt tevens ten strengste geadvi seerd niet te zwemmen in sloten, vijvers en overigeopenbare waterwegen, Waar onder de Gouwe. Door het hoogheem raadschap van Rijnland te Leiden wordt het water van de Gouwe als ’’verdacht zwemwater” aangemerkt. “Een eventuele gedachtenwisseling tussen de politieke groeperingen moet naar mijn overtuiging niet ge voerd worden via min of meer open brieven in kranten, maar gewoon recht toe, recht aan”. WADDINXVEEN - In Waddinxveen gaan zich twee nieuwe bedrijven vestigen: Kaarsenfabriek Bolsius BV uit Schijndel, die kortgeleden de kaarsenfabriek Gouda-Apollo van Unichemie Chema BV in Gouda over nam, en BOLSIUS Dat de wereldbekende Gouda-kaarsen voortaan in Waddinxveen gemaakt zul len worden werd maandagmiddag be kend toen directeur A. J. Kristen van Bolsius-kaarsen het contract tekende tot aankoop van het al drie jaar leeg staande fabriekspand van het zonwe- ringsbedrijf Pergo-Hamel BV aan de Mercuriusweg. In dit pand zal begin vol gend jaar door de nieuwe Bolsius BV Stearine Kaarsenfabriek Gouda kaar sen gemaakt gaan worden. In de Goudsche Courant verklaarde Bolsius-directeur Kristen: ’’Liever had den we ons in Gouda gevestigd, maar daar was geen geschikt bedrijfspand te vinden. We komen nu aan de Mercuri usweg in Waddinxveen te zitten - op en kele honderden meters afstand van de gemeentegrens. Helaas dus nét niet in Gouda. Maar ik ben erg blij met deze geslaagde aankoop”. Meegedeeld is dat de bestaande kaar- sengiet-apparatuur van Gouda-Apollo verhuist komend jaar naar Waddinx veen, en wordt uitgebreid met nieuwe apparatuur uit Schijndel. ”De order portefeuille voor Gouda-kaarsen ziet er prima uit. Stearine Kaarsenfabriek Gouda - met 27 man personeel - krijgt in Waddinx veen de beschikking over 3.000 vierkan te meter plus kantoorruimte. De ver huizing kan pas begin volgend jaar wor den gerealiseerd, omdat het nu bij Bol sius in Schijndel/Boxtel ’’hoogseizoen” is: de productie van kaarsen voor de ko mende kerst draait op volle toeren. Over kaarsenfabriek Bolsius BV in Schijndel publiceerde Theo de Jong in de Goudsche Courant onlangs een pagi nagroot artikel. Daarin stond dat Bolsi us BV, die zich nu dus ook in Waddinx veen gaat vestigen, in 1870 door Bolsius senior werd opgericht. Men begon de bedrijfsactiviteiten met het importeren van bijenwas uit Nederlands-Indië en China, die in Schijndel werd gedroogd om te worden verwerkt tot kerkkaar sen. Naarmate de ontkerkelijking toe nam, schakelde men allengs over op de kaarsenproductie voor profane doelein den - vooral voor grootafnemers, zoal horeca-établissementenbloemkwe kers (voor bloemstukjes) etc. WADDINXVEEN - De zaterdag voor de gereformeerde Kruiskerk aan de Passage en in het Gereformeerd Ver enigingsgebouw Het Trefpunt aan de Stationsstraat gehouden jaarlijkse ba- zar/rommelmarkt van het rommel- marktcomité van de plaatselijke Gere formeerde Kerk heeft bruto 18.000,- opgebracht. Met het resultaat van de in het afgelo pen jaar gevoerde acties is nu een be drag van 25.000,- beschikbaar voor het verbeteren van de centrale verwar ming in de Kruiskerk. Van de dagop brengst van de bazar/rommelmarkt wordt 10 procent gegeven aan het res tauratiefonds van de Remonstrantse Gemeente, die daarmee poogt het mo numentale kerkgebouw aan de Zuidka- de binnen afzienbare tijd grondig te res taureren. Voor de bazar/rommelmarkt was door het uit Jaap Akkerhuis, Coby van Doorn, Chiel Ribbens, Cor Kersbergen en Jan Hielema bestaande comité alles en iedereen ingeschakeld. In een feeste lijke sfeer konden duizenden Waddinx veners genoeg van hun gading vinden. Niet alleen aan kleding, boeken en an dere snuisterijen, maar ook aan lekker nijen, zoals crêpes, gebakken door de Waddinxveense huisarts G. Siemons, haringen,, slaatje en andere warme snacks. Het geheel werd omlijst met muziek van leerlingen van de streekmuziekschool Waddinxveen, die een kraampje had den ingericht orti donateurs te kunnen werven, en met een sjoel wedstrijd in Het Trefpunt. SSC-VAKANTIE-AANBIEDING Plank kompleet QQfl met 5,4 m2 zeilÖUU,“ Plank kompleet met u qa pak en schoenenI 190,” Zoutmansweg 18-20, Reeuwijk-Brug, TS01829-3377 Spinveld 21a, Breda-Noord, TT 076-223815 Flevostrand-Harderbosweg, Biddinghuizen, ÏT03202-481 WADDINXVEEN - De VVD-fractie in de Waddinxveense gemeen teraad voelt er niets voor aan het lijntje te lopen van het CDA. Dat zegt de liberale fractievoorzitter K.W. th. van Soest in een reactie op de bewering van CDA fractievoorzitter drs. G. Blom dat bij de VVD meermalen de neiging bestaat zich als oppositiepartij te ge dragen en in de raad afstand te nemen van haar mede-verantwoor- “Samen staan wij voor de zaken. Dat geldt niet in het minst voor de partijen, die tezamen het college vor men: CDA, VVD en PVDA. In het algemeen weet men elkaar goed te vinden in het college en stellen de fracties zich eveneens constructief op. Niettemin kan en wil ik er niet omheen, dat bij de WD-partner meermalen de neiging bestaat zich als oppositiepartij te gedragen en af stand te nemen van haar mede-ver- antwoordelijkheid voor het totale college-beleid. Enkele malen hebben zich derhalve “schermutselingen” voorgedaan. Ik mag verwachten, dat men niet blind is en voor reëele sa menwerking kiest”... Volgens de VVD’er Van Soest is het te betreuren dat met name deze passage in een vorige week woensdag in het Weekblad voor Waddinxveen geplubiceerd persbericht was ver werkt.” “En dan te bedenken dat de voorzitter van de CDA-afdeling Wad dinxveen in hetzelfde bulletin onder het kopje “prijzen en stijl” stelt: UdNBM

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1983 | | pagina 1