b PRETTIGE VAKANTIE praten J. Baas Botulisme in ONZE HOOFDREDACTEUR IS MET VAKANTIE GM In aanbouw: 227 huizen; Dit jaar al 93 inwoners minder CDA gaat met VVD Nationale glasbakken actie in ’83 1 ■laüULt ’t Weegje Nieuwsblad Onafhankelijk Tv i I Snackbar ’’Picobello I B WOENSDAG 20 JULI 1983 39e JAARGANG - No. 1832 Zuidplas voordat hier begin dit jaar met de woningbouw werd begonnen. (Foto: Archief Weekblad voor Wad- De eerste woningbouw in Zuidplas. (Foto: Weekblad voor Waddinxveen/Sjaak Noteboom). ZONDAGAVOND DORPSTRAAT 59 WADDINXVEEN, TEL.: 01828-15155 7 7 OFFICIEEL OPEL SERVICE-DEALER VOOR: WADDINXVEEN-BOSKOOP EN MOERKAPELLE F^Fdagen 1 Ze zijn er weer: NIEUWE AARDAPPELEN Doré ALS WIJ HET HUISWERK DOEN, SLAAGT U ZÉKER, de pater makelaardij b.v. HOOFDREDACTEUR: B. J. WOUDENBERG, PEULEYEN 144, TEL. (01828) 15594 EXPLOITATIE: F. VAN KEMPENrKANTOOR7ORANJELAAN 9, TEL. (01828) 14788; NA 18.00 UUR TEL. (01803) 8007 WERK IN UITVOERING bslecht«egoek I LANGZAAM R'JDEN WADDINXVEEN In Waddinxveens woonwijk-in-wording Zuid plas zullen in deze jaren tachtig en een deel van de jaren negentig 2.350 woningen worden gebouwd. Tussen de Piasweg en de IJser manweg is ruimte voor 40.000 vierkante meter winkels, bedrijven en bijzondere voorzieningen. De woonwijk is ontwikkeld door de gemeente Waddinxveen in samenwerking met Stad en Landschap, bureau voor ruimtelijke ordening en vormgeving BV in Rotterdam. Startte de woningbouw in Zuidplas op maandag 2 mei officieel, op dinsdag 8 maart begon het voltallige college van B. en W. met het eerste graafwerk. ■K 1 Weekblad voor Waddinxveen OPEL VERKOOP-OPEL SERVICE-OCCASIONS ALLE MERKEN-OPEL ONDERDELEN VERKOOP-LPG INBOUW-FINANCIERINGEN-VERZEKERINGEN-SCHADE REPARATIE 1^ is Zuidplas krijgt 2.350 huizen en WINKELCENTRUM 4 die 4 5 Waddinxveen bouwt volop maar het inwonertal daalt Voor contact met de redactie kunt u alleen overdag bellen 01828-14788 of schrijven naar Oranjelaan 9,2741 EP Waddinxveen. De 151 koopwoningen van Noorlander (totaal bestaat het project uit 212 hui zen) betreffen drie typen eengezinswo ningen: 97 doorzonwoningen, 48 tuin kamerwoningen en 6 zogenoemde hoge woningen (begane grond,drie woonla gen plus een zolderetage). De eerste woningen zullen zeven maanden na het begin van de bouw worden opgeleverd. De grondverkoop hiervoor 1.243.000,-) is door de gemeenteraad al goedgekeurd. dinxveen! Sjaak Noteboom). OPEN r PER WEEK TOT 24.00 UUR CEES KROES Noordeinde 130 Tel. 01727-5218 (Aan de A Elzenhorst. Waddinx-^^^M veen) schielandweg 7 2741 ma waddinxveen 01828-13822 auto van velde betrouwbaar en goed UdNBM Van de 2350 woningen zullen er na bij het centrum 90 a 110 als bejaar denwoning worden uitgevoerd als deel van de 30 procent kleine wonin gen die gepland zijn. De wijk zal bo vendien plaats bieden aan woonruim ten voor gehandicapten en minder validen, daarnaast is er ruimte gere serveerd voor een tweetal gezinsver vangende tehuizen. Aan voorzieningen ten behoeve van de bewoners van de wijk is er een viertal kleuter-basisscholen gepland, terwijl op sociaal-cultureel terrein verder ruimten zijn gereserveerd voor zaalgebruik door verenigingen, crèche en peuterspeelzaal, filiaal voor biblio theek en ook voor de mogelijke ves tiging van kerkelijke voorzieningen. Over de pittige en harde confrontatie tussen CDA-wethouder P.F.J. van Schie en VVD-wethouder mevrouw L.M. Oosterbroek-Waagmeester, waarbij de christen-democraat zijn liberale collega voor ‘leugenaar’ uit maakte zonder dat burgemeester C.M. van der Linden ingreep, staat in de pas verschenen concept-notulen geen onvertogen woord. Ondertussen werd door de gemeente onder andere een tweetal tuinderijen aangekocht; plm. 50 ha. weiland en akkerland waren in handen van in de bouw geïnteresseerde bedrijven geko men. Aankoop van deze voor het plan nodige 50 ha. leverden geruime tijd stof voor discussies op die uit eindelijk in december 1982 resul teerden in een overeenstemming over aankoop en bouwactiviteiten. ‘Maar iedereen weet wel hoe het ge gaan is en wat er is gezegd, ook al stond de microfoon niet aan’, aldus VVD-fractievoorzitter Van Soest. Volgens hem heeft wethouder Van Schie later toegegeven te fel in het raadsdebat te zijn opgetreden. ‘Het gaat er niet om welke woorden er precies zijn gebezigd, maar op welke wijze men elkaar heeft aangepakt’, meende de liberaal. De bouw van 12 eengezinswoningen met garages nabij de IJsermanweg door het Bergambachtse bouwbedrijf De Langen Van den Berg BV. De bouw van een woonhuis met in pandige kantoorruimte nabij de IJser manweg door de heer A. A. van der Windt van de Beethovenlaan 40. Naast de woningbouw in Zuidplas wor den er ook huizen gebouwd ter vervol making van de Oostpolderwijk tussen Sniepweg en Zuidkade. Daar zijn nog in aanbouw 22 premie A- en premie B-wo- ningen van Muller Friesland Beheer BV. Deze huizen naar een ontwerp van het Waddinxveense architectenbureau Stuurman BV neergezet door het bouw bedrijf Kats BV. De woningbouw in Zuidplas werd maandag 2 mei van dit jaar officieel ge start door staatssecretaris mr. G. Ph. Brokx van Volkshuisvesting, Ruimtelij ke Ordening en Milieubeheer. Wad- dinxveens woonwijk-in-wording voorbestemd om voornamelijk woon wijk te worden. Er zullen ongeveer 2350 huizen worden gebouwd, die - de eerste plannen dateren van 1980 - aanvanke lijk aan het eind van de jaren tachtig ge reed hadden moeten zijn. Waar plano logische en financiële planning niet syn chroon lopen, wordt voltooiing van de wijk nu eerst in het begin van de jaren negentig verwacht. Voornamelijk als gevolg van verschil van inzicht over aantal en verdeling van de jaarlijks te bouwen woningen met de provinciale overheid en on duidelijkheid over de realisatie van het voormalige zoetwaterkanaal, kon pas op 17 december 1980 in de raad het bestemmingsplan Wijk Zuidplas 1980 worden vastgesteld. De wijk Zuidplas zal een bescheiden winkelcentrum krijgen, voor met name de dagelijkse levensbehoeften. Ook in een vestiging in de horeca- sector en een bank-filiaal is voorzien. Tevens is er ruimte gecreëerd voor kleine ambachtelijke bedrijven en een garagebedrijf/servicestation, in zónes die door het verkeer van de Beyerincklaan niet voor bewoning zijn te gebruiken. Diezelfde Beye rincklaan is één van de doorgaande wegen, waarop de hoofdontsluiting van de wijk aansluiting geeft. De hoofdontsluiting heeft een ring vormig' karakter, wat een gelijkma tige verdeling van het bestemmings verkeer als voordeel heeft. Ten be hoeve van fietsers en wandelaars zijn er speciale routes opgenomen naar scholen en/of centrum-voorzienin- gen. Het bestaande sportveldencomplex zal niet worden bebouwd, zodat dit complex voor de bewoners van Zuid plas op gunstig gelegen afstand be schikbaar blijft. Aan de Piaswegzijde van het plan is over een strook ter breedte van 75 m de bewoning ‘ver dund’ door middel van open bebou wing om de overgang naar het lande lijke poldergebied ook visueel te on dersteunen. BEJAARDENWONINGEN Deze percentages zullen als gevolg van de van rijkswege beperkte mid delen voor de gesubsidieerde bouw (zowel woningwet- als premiebouw) nog wel bijgesteld moeten worden, zeker bij een looptijd van minimaal 10 jaar. Van het totaal aantal wonin gen mag ten hoogste 30 procent ge stapeld worden gebouwd. Gerekend wordt op een bouwproduktie van ca. 170 woningen per jaar. Dit houdt in, dat in de 90-er jaren de wijk zal zijn volgebouwd. WADDINXVEEN - CDA-fractie- voorzitter drs. G. Blom heeft VVD- fractievoorzitter K.W.Th. van Soest in een brief laten weten na maandag 15 augustus met de liberalen contact op te zullen nemen voor een gesprek. De VVD had hierom gevraagd, omdat de liberalen vinden dat best eens met elkaar openhartig gepraat kan wor den over het optreden van de politie ke partijen die samen het college van B. en W. vormen. De PvdA hoort daar ook bij. Overigens hebben de christen-demo- craten wel laten weten de situatie die de aanleiding vormt tot de VVD- brief, een wethoudersruzie in de voorlaatste gemeenteraadsvergadering (zie elders in dit Weekblad voor Wad dinxveen), anders te beoordelen dan de VVD kennelijk doet. Niettemin blijft het CDA van mening dat er zich in de afgelopen maanden wel een aantal schermuteselingen heeft voor gedaan, dat de indruk wekte dat de VVD zich als oppositiepartij ge draagt en afstand lijkt te willen ne men van haar mede-verantwoordelijk- heid. WADDINXVEEN - In Waddinxveen doet zich de merkwaardige situatie voor dat er volop woningen worden gebouwd, maar dat het inwonertal maar blijft dalen. Op dit moment zijn er in de woonwijk-in-wording Zuid plas (tussen Piasweg en IJsermanweg) 227 woningen in aanbouw en zijn er plannen voor ongeveer 300 woningen in voorbereiding. Waddinxveen tel de begin deze maand 21.746 inwoners en dat zijn er in een half jaar tijd weer 93 minder. ”De natuurlijke aanwas bedroeg door 146 geboorten en 51 overlijden t/m juni jl. 95 personen. Er vestigden zich 246 nieuwe inwoners, maar 434 personen vertrokken uit Waddinxveen, hetgeen tesulteerde in een vertrekoverschot van 188”, aldus het Waddinxveense ge meentebestuur in een toelichting op de ’’loop der bevolking”. In feite blijft de groei van de Waddinx veense bevolking al een paar jaar achter bij de prognose. Het lage geboortecijfer en het gegeven dat er meer mensen naar elders verhuizen dan er hier komen wo nen speelt daarbij een belangrijke rol. Het was in augustus 1978 toen Wad dinxveen de 21.000ste inwoner kon ver welkomen en augustus 1972 toen de 20.000ste kon worden ingeschreven. WADDINXVEEN DEN HAAG - Bedrijfsleven en overheid zullen ook dit jaar een grote, nationale glasbakken campagne organiseren. Het brandpunt van de actie glasbakken - waarvan er ook diverse staan bij de Waddinxveense winkelcentra - zal lig gen in de ruim dertienduizend ievens- middelenzaken en slijterijen in ons land. Dit alles onder het motto: ’’Glas het inzamelen waard. Hup, in de glas bak!” De aktie zal op 21 september van start gaan en eindigen op 31 december a.s. Voorafgaand aan de eigenlijke ak tie zullen er deze maand tien postbus 51- spots worden uitgezonden. Via postbus 51 zal verder een voorlichtingsbrochure over glasbakken worden verspreid. Minister Winsemius (Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieube heer) zal zich binnenkort tot de provin cies en de gemeenten richten met het verzoek de akktie daadwerkelijk te steunen. De Minister zal de gemeenten vragen de inzameling waar mogelijk te verbeteren. Een goede spreiding van de glasbak is hierbij van belang. Een dichtheid van één glasbak per 2000 inwoners wordt aanbevolen. De colleges van b. en w. krijgen voorts het verzoek op plaatse lijk niveau in te haken op de aktie door middel van publiciteit in de regionale pers. De glasbakkencampagne van vorig jaar heeft tot positieve resultaten geleid. Het aantal gemeenten met een glasbak steeg van 500 naar 800, op een totaal van 811Al met al staan er in Nederland nu zo’n 6500 glasbakken. In 1981 werd 27% van het eenmalig gebruikte glas in gezameld. In 1982 steeg dat meteen naar 35%. Jaarlijks gaat er ongeveer 450 miljoen kilo glasverpakking zonder statiegeld over de toonbank. Zo’n 150 miljoen ki lo kwam vorig jaar uiteindelijk in de glasbakken terecht. Naar verwachting zal met de nieuwe campagne de 200 mil joen kilo-grens worden overschreden. ZUIDPLAS In Zuidplas zijn op dit moment de vol gende bouwactiviteiten aan de gang: De bouw van 76 woningwetwoningen van de woningbouwvereniging Wad dinxveen naar een ontwerp van het ar chitectenbureau Roggeveen BV door Rehorst Bouw BV. De grond- en bouw kosten van dit complex - waarvan de eerste huizen in 75 werkdagen worden opgeleverd - benaderen de bijna acht en een half miljoen gulden. De verwach ting is dat de huur van deze huizen ge middeld 436,75 gaat bedragen. De bouw van 30 premie A-, 24 premie B- en 97-premie O-woningen naar een ontwerp van Brandt en Korbee uit Noordwijk door Noorlander Beheer Nederland BV/Van Rhijn Katwijk BV. De kosten van deze huizen bedragen vanaf 129.000,-. Evenals afgelopen zaterdag wordt er op de bouwplaats ook komende zaterdag weer een ’’open huis” gehouden tussen 11.00 en 17.00 uur ”om het project in aanbouw in volle glorie te kunnen tonen”, aldus makel aardij De Pater BV uit Waddinxveen. Het plan omvat totaal ca. 2350 wo ningen, verdeeld over: 35 procent woningwetwoningen, 60 procent premiewoningen (premiehuur, pre mie A- en premie B-woningen) en 5 procent vrije sector bouw. In het plan is ruime aandacht besteed aan de geluidhinderproblematiek in de vorm van geluidszones langs de hoofdwegen. Als andere speciale voorzieningen voor de wijk zijn te noemen: een geluidswal langs en ver keerslichten op de aansluitingen met de Beyerincklaan en een rioolgemaal met persleiding naar de nieuwe riool waterzuiveringsinstallatie. WADDINXVEEN - Bij onderzoek door de Stichting Gezondheidsdienst voor dieren in West- en Midden-Neder- land te Gouda is geconstateerd, dat een tweetal eenden, die in ’t Weegje” werden aangetroffen, aan botulisme zijn gestorven. Nogmaals wordt door de gemeente ge adviseerd eventuele gevonden dode eenden en/of andere watervogels niet aan te raken. Tevens wordt in verbnd met de algemene gezondheid ten strengste geadviseerd niet in sloten, vij vers en overige openbare waterwegen te zwemmen. Een doorkijkje naar de Piasweg op de achtergrond. (Foto: Weekblad voor Waddinxveen!Sjaak Noteboom). WADDINXVEEN/GOUDA - De Waddinxveense aannemer van ka- belwerken J. Baas heeft in het han- delsregister van de Kamer en Koop handel en Fabrieken voor Midden- Holland nieuwe inschrijvingen wijzigingen laten plaatsvinden. Nieuw ingeschreven is J. Baas Te lecommunicatie BV, Waddinxveen. Omschrijving bedrijf: het aannemen, installeren, exploiteren, en onder houden van installatiewerken enz. Maatschappelijk kapitaal f. 250,000,- waarvan geplaatst/gestort f. 50,000,-. Directeur J. Baas te Waddinxveen. Commissaris B.D.N.M. van der Sprong. Nieuw ingeschreven is ook aanne- migsbedrijf J. Baas BV, Waddinx veen. Omschrijving bedrijf: de aan neming van telegraaf, kabel, las, elec- triciteits, montage, waterbouwkundi ge en rioleringswerken enz. Maat schappelijk kapitaal f. 500.000,-, waarvan geplaatst/gestort f.100,000,- Directeur J. Baas te Waddinxveen. Commissaris: B.D.NM. van der Sprong te Gouda. Bij garagebedrijf De Kouwe Hoek BV Waddinxveen, zijn de statuten gewij zigd en is aannemingsbedrijf J. Baas BV, Waddinxveen, uit de directie ge treden. Daarvoor is J. Baas, Waddinx veen, in de plaats gekomen. De zuidelijke Dwarsweg is nu ook de vestigingsplaats geworden van G.J. Schoonderwoert-Waterkerken BV, Gouda waarvan als directie aanne mingsbedrijf J. Baas BV, Waddinx veen, is uitgetreden ten behoeve van J. Baas, Waddinxveen, terwijl als commissaris is benoemd B.D.N.M. van der Sprong te Gouda. Van het aannemingsbedrijf J. Baas BV, Waddinxveen, zijn de statuten en de handelsnaam gewijzigd. Deze BV draagt thans de naam J. Baas Beheer BV. Omschrijving bedrijf: verkrijging, vervreemding en exploi tatie van vermogenswaren. Wijziging maatschappelijk kapitaal in f. 500,OÖÓ,- waarvan geplaatst/ge stort f. 100.000,— in respectievelijk 3000 preferentie en 2000 gewone aandelen en in 600 preferentie en 400 gewone aandelen. Aan de hand van structuurplanstudie werd de Zuidplas door de gemeente raad in 1976 aangewezen voor verde re woningbouw voor Waddinxveen en kon met de voorbereiding van het be stemmingsplan worden begonnen. Tot slot kan niet onvermeld blijven dat met de aanleg van een nieuwe wijk een bedrag is gemoeid ter groot te van f 60.000.000,- exclusief b.t.w. De kavelprijzen voor woningbouw bedragen f 17.650,-- voor een wo- ningwetkavel, f 23.400,- voor de ge middelde premiekavel en f 60.000,- exclusief b.tw. voor de vrije sector- kavel. Ml

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1983 | | pagina 1