Wordt Broekhuizen nu Maarten Schoutenstraat loopt nu niet meer dood i HKflHMG Rabobank O geld en goede raad een Gouds woonwijkje? PRETTIGE VAKANTIE Voorlopig standpunt GS ontmoet geen steun in Waddinxveen van Gouda? foi 828-17994 ONZE HOOFDREDACTEUR IS MET VAKANTIE GM Burgemeester straks inwoner Boonstoppel en Van Berkesteijn niet langer W’veens WIJ ZIJN EN WILLEN WADDINXVENER BLIJVEN Nieuwsblad Onafhankelijk betrouwbaar en goed Onbezorgd op vakantie? Dan eerst alles goed regelen bij de Rabobank. OPEL WADDINXVEEN/DEN HAAG - 7 Weegje en omgeving komt in Goudse handen, het Moordrechtse Akker oord wordt Waddinx veens, de glastuinbouw strook langs de (ver lengde Abraham Kroesweg gaat naar de samen te voegen gemeenten Moerkapelle en Zeven huizen, het meest noordelijke deel van de pol der Achterof (met aan de rand Westnederland) krijgt Boskoop en een stukje Reeuwijks grond gebied langs de Henegouwerweg in het noor den komt onder Waddinxveens bestuur. WOENSDAG 27 JULI 1983 39e JAARGANG - No. 1833 99 99 Dit is vanaf de kant van de Ringvaart en de Noordringdijk - waar de grens met Moordrecht ligt - gezien het bunga- RIOOL CverstopttJ ALS WIJ HET 7 7 Voor contact met de redactie kunt u alleen overdag bellen 01828-14788 of schrijven naar Oranjelaan 9,2741 EP Waddinxveen. ;evormd. Waddinxveen “Wel vinden aantal grenscorrecties OFFICIÉÉL OPEL SERVICE-DEALER VOOR: WADDINXVEEN-BOSKOOP EN MOERKAPELLE Uw Televisie- dokter HUISWERK DOEN, SLAAGT U ZÉKER, de pater makelaardij b.v. schielandweg 7 2741 ma waddinxveen 01828-13822 DORPSTRAAT 59 WADDINXVEEN, TEL.: 01828-15155 i' HOOFDREDACTEUR: B. J. WOUDENBERG, PEULEYEN 144, TEL. (01828) 15594 EXPLOITATIE: F. VAN KEMPEN, KANTOOR: ORANJELAAN 9, TEL. (01828) 14788; NA 18.00 UUR TEL. (01803) 8007 Snackbar ”Picobello”^M^AGEN ZONDAGAVOND C. M. VAN DER LINDEN lowwijkje Broekhuizen. Aan dit straatje staan een 12-tal bungalows. (Foto: Weekblad voor Waddinxveen/Sjaak Noteboom). De Maarten Schoutenstraat is sinds kort geen doodlopende weg meer. (Foto: Archief Weekblad voor Waddinx veen). Dat zijn vijf niet onbelangrijke grenscorrecties, die blijkens een Voorlopig standpunt’ van het college van Gedeputeerde Sta ten van Zuid-Holland nodig zijn inzake de gemeentelijke herin deling van noord-oostelijk en midden-Zuid-Holland. Hierbij zijn 30 gemeenten betrokken. Er zullen 7 nieuwe gemeenten worden gevormd. W blijft zelfstandig. wij een wenselijk’, aldus GS in hun no ta. Van de Waddinxveense buur gemeenten gaat in de visie van net dagelijks bestuur van de provincie Moerkapelle samen met Zevenhuizen, Moordrecht met Nieuwerkerk aan den IJssel en Reeuwijk met Driebruggen. OPEL VERKOOP-OPEL SERVICE-OCCASIONS ALLE MERKEN-OPEL ONDERDELEN VERKOOP-LPG INBOUW-FINANCIERINGEN-VERZEKERINGEN-SCHAPE REPARATIE IS- ’t Weegje naar Gouda 1 van Waddinxveen een herziening van het bestemmingsplan in voorberei ding is, waaraan overigens al was be gonnen. 24 uur service, 3 maanden garan tie op iedere reparatie. Ook voor andere elektrische ap paratuur. Tel. 01828-13500. auto van velde LidNBM en meubelfabriek H.A. van Berke- steijn en de lak- en vemisfabriek Wed. Boonstoppel en Zonen BV. Onze medewerkers wonen bijna al lemaal in Waddinxveen. We voelen er niets voor op deze wijze onze re laties met Waddinxveen en de Wad- dinxveners te verbreken’. De heer G.Th.B. Mulleman, bewoner van Broekhuizen 16 en directeur van Van Berkesteijn BV: ‘Ik hoor hier nu voor het eerst van. De gevolgen moet ik nog overdenken, maar wij voelen er toch meer voor ons 60-jarig Wad- dinxveens bedrijf Waddinxveens te la ten blijven. Een kleinere gemeente spreekt ons trouwens toch meer aan dan een grotere. Hier is er geen af- (Aan de OPEN Elzenhorst. PER WEEK Waddinx-^^^ TOT24.00UUR veen)j«^DUS00K WADDINXVEEN/DEN HAAG - Als het college van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland zijn zin krijgt komt burgemeester C. M. van der Linden over een aantal ja- ren op Gouds grondgebied te wo nen. Het huurhuis van onze eerste burger aan de Wilhelminakade ligt namelijk in het gebied ten zuiden van de nieuwe rijkswegen A 12 en A 20 en het Gouwe-aquaduct dat de provincie inzake de gemeentelij ke herindeling in dit groene hart van Midden-Holland van Wad dinxveen naar Gouda wil overhe velen. Dit wordt dan in waarschijnlijk 1986/1987 opnieuw een belangrijke grenscorrectie waarbij Waddinx veen is betrokken. In 1964 stond het Gouwe-dorp toe dat het gebied van de polder Bloemendaal ten zuiden van de rijksweg A 12 in Goudse handen kwam om de kaas- en kaar senstad het mogelijk te maken de nieuwe woonwijk Bloemendaal te realiseren. Deze grenswijziging ging voor Waddinxveen gepaard met het verlies aan 667 inwoners. Dat het kastuinbouwgebied langs de (verlengde) Abraham Kroesweg - het meest westelijke punt van Waddinx veen - overgaat naar de nieuw te vor men gemeente Moerkapelle/Zeven- huizen wordt door het college van GS als volgt verklaard: ‘In het streekplan Zuid-Holland oost is vermeld dat er ten zuidoosten van de kern Moerkapelle een kassenge- REEUWIJKSE INHAM De gemeentelijke herindeling in het groene hart van Midden-Holland vin den GS ook een mooie gelegenheid om de Reeuwijkse inham langs de Henegouwerweg ongedaan te maken en het betreffende gebied in de pol der Randenburg op te delen tussen Boskoop en Waddinxveen. Volgens Boskoop zijn de Reeuwijkse gebie den Den Ham, Randenburg en Mid- delburgseweg zo gesitueerd en is de oriëntatie van de bewoners zodanig dat een aansluiting van deze gebie den bij Boskoop verantwoord kan worden geacht. Gedeputeerde Staten kunnen zich daarin vinden. ‘Daarbij komt dat door het huidige grensbeloop een in ham van Reeuwijk gevormd wordt in zowel de gemeente Boskoop als in de gemeente Waddinxveen. Dit zou ge corrigeerd worden door de grens tus sen de huidige gemeente Reeuwijk en de gemeente Boskoop te leggen langs de Middelburgseweg en de grens tus sen de gemeenten Boskoop en Wad dinxveen langs de Nieuweweg en het verlengde daarvan tot aan de Hene gouwerweg’. mand. We staan dan ook niet te trap pelen naar een andere gemeente over geheveld te worden. We zullen daar tegen alle bezwaren maken die er te maken zijn’. De heer E.W. Berger, directeur van Boonstoppel BV aan de Wilhelmina kade: ‘Deze grenswijzigingsvoorstel- len verrassen me. Ik ben er volkomen onkundig van. In een eerste en ge voelsmatige reactie zeg ik: Wat brengt het voor voordelen om dit deel van Waddinxveen aan Gouda te geven. Als bedrijf hebben we met het Goudse bedrijfsleven geen affiniteit. Weekblad voor Waddinxveen WADDINXVEEN/DEN HAAG - Het in 1986/1987 laten overgaan van het Waddinxveense gebied tussen het Gouwe-aquaduct en de spoorlijn Gouda-Den Haag/Utrecht naar de ge meente Gouda betekent dat niet al leen het provinciaal dagrecratiegebied ‘t Weegje in handen van de kaas- en kaarsenstad overgaat, maar ook bij voorbeeld een deel van de Wilhelmi nakade, de bungalows aan Broekhui zen, de meubeltoonzalen van stoel- Voor mijn vakantie heb ik alles prima geregeld. Bij mijn eigen Rabobank. Peseta’s voor mijn verblijf in Spanje, wat franse francs voor de doorreis en reischeques als reserve. En niet te vergeten 'n goede reisverzekering. Bovendien past de Rabobank, voor ’n kleine vergoeding, op waardevolle spulletjes, die ik met graag kwijt raak. Doe daarom zoals ik en regel alle vakantiezaken bij de Rabo bank. Altijd in de buurt, snel aan de beurt. Hoofdkantoor. Kerkweg 161 Bijkantoren: Kon. Wilhelminaplein 2 - Groensvoorde 14 Telefoon alle kantoren 01828-14566 nota gemeentelijke herindeling, aan gevend dat als gevolg van deze grens verlegging ‘t Weegje en omgeving naar Gouda overgaat. bied tot ontwikkeling moet worden gebracht. Dit gebied ligt nu op het grondgebied van de gemeenten Moer kapelle, Zevenhuizen en Waddinx veen. Wij vinden het wenselijk dat het betreffende gebied binnen de grenzen van één gemeente wordt ge bracht en achten het logisch dat dat - gelet op de overeenkomsten - de combinatie Moerkapelle/Zevenhuizen is. Dit betekent dat de meest weste lijke punt van de gemeente Waddinx veen overgaat naar genoemde combi natie. Gedeputeerde Staten van Zuid-Hol land: “We menen dat een goede zaak is de nieuwe gemeentegrens tussen Waddinxveen en Gouda te verleggen tot aan de noordelijke rijbaan van de Rijksweg A20 en vervolgens in noor delijke richting tot aan de Rijksweg A12. Vandaar komt de grens in oos- stand tussen het gemeentebestuur. Je kunt er te spreken krijgen wie je wil. In Gouda zal alles veel afstandelijker zijn. Ook willen we volledig betrok ken blijven bij het Waddinxveense meubelgebeuren. Nee, we staan niet te juichen om naar Gouda over te gaan. Er moet ook op de gevoelsma tige bewoners- en bedrijfsbelangen worden gelet voordat er van grens correcties sprake zal kunnen zijn. Ge meentelijke herindeling is veel meer dan het zetten van een paar lijntjes op de kaart, hoe logisch die op zich ook mogen zijn’. ACHTEROF Boskoop wil zelf - en dat staat ook in het streekplan Zuid-Holland oost - in de toekomst woningen gaan bou wen in de polder Achterof, die nu tot Waddinxveen behoort. Hoewel er nog geen duidelijkheid is over het al dan niet realiseren van deze bouwlo- katie willen GS wel alvast deze noor delijke grens van Waddinxveen gaan verleggen om niet over enige jaren alsnog een incidentele grenswijzi- gingsprocedure in gang te moeten zetten. Overigens vindt ook de gemeenteraad van Waddinxveen dat in het kader van deze grenswijziging nadere aan dacht aan het bouwen in de polder Achterof bij Boskoop geschonken moet worden. In dit gebied bevindt zich al het hoofdkantoor van NV Verenigd Streekvervoer Westneder land en het Floreant-sportveldencom- plex. In een reactie had Boskoop al gesteld in goed overleg met Waddinx veen de polder Achterof onder be stuurlijke verantwoordelijkheid van de sierteeltgemeente te willen bren gen. Tevens zou er ook een klein beetje gesleuteld moeten worden aan de grens bij de Boskoopse woonwijk Snijdelwijk omdat de bebouwing daar nu in twee gemeenten ligt. 9 WADDINXVEEN - Op deze archief foto van het Weekblad voor Wad dinxveen is de Maarten Schouten straat nog een doodlopende straat, maar daarin is sinds kort verandering gekomen. De Maarten Schouten straat, een zijstraat van de Burge meester Trooststraat, geeft nu met een bocht naar rechts aansluiting op de Mercuriusweg, een andere zijstraat van de Burgemeester Trooststraat, welke weg in het verlengde ligt van de Boezemweg in de Oostpolderwijk (Zuidkade I). Het besluit om de Maarten Schouten straat door te trekken nam de ge meenteraad al in januari 1982. Het heeft overigens nogal wat voeten in de aarde gehad voordat hiervoor met een aanvullend krediet van f 50.000,- het licht op groen werd gezet en er werkelijk naar gestreefd zou kunnen worden de Burgemeester Trooststraat te ontlasten van het vrachtverkeer van en naar bedrijven langs de Mercu riusweg. Voor het in totaal f 240.800,-- kos tende karwei moest grond worden aangekocht van Van Schaik Berg huis en moest er toestemming komen van het hoogheemraadschap van Schieland om twee dammen te mo gen maken. Omdat de wegaanleg in strijd was met het bestemmingsplan Zuidkade-Wilhelminakade verklaarde de gemeenteraad dat voor dit deel AKKEROORD Omdat de grens van de gemeente Waddinxveen langs de noordzijde van rijksweg A 12 komt te liggen wordt het gedeelte van de huidige gemeente Moordrecht, dat ligt ten noorden van de oude rijksweg 12 - het gebied Ak- keroord - ingedeeld bij Waddinxveen. ‘Met deze indeling wordt recht ge daan aan de oriëntatieproblemen van de bewoners van het betrokken ge bied’, is een motivatie die door Wad dinxveen geheel wordt gedeeld. Wat de zuidelijke gemeentegrens betreft had Waddinxveen voorgesteld deze - tot de grens met Zevenhuizen - sa men te laten vallen met de noord zijde van spoordijk Den Haag-Gouda, voor zover gelegen ten westen van de Gouwe. Immers, nu ligt het Gouwe- aquaduct met op- en afritten nog in drie gemeenten. telijke richting te lopen langs de noordzijde van laatstgenoemde rijks weg (inclusief de op- en afritten van Gouda). Met dit grensbeloop wordt bereikt dat het aquaduct met op- en afritten geheel binnen Gouds grond gebied komt te liggen. Omdat deze verbindingen deels ten behoeve van Gouda zijn aangelegd achten wij het logisch dat ze ook in bestuurlijk op zicht onder deze gemeente komen te vallen’. WADDINXVEEN De bewoners van en betrokkenen bij het gebied van ‘t Weegje en omgeving zijn ver rast, verbaasd en onthutst over het voorlopige standpunt van het colle ge van Gedeputeerde Staten om dit deel van Waddinxveen-Zuid over te laten gaan naar de gemeente Gouda. Een paar reacties: De heer A.M. Smit, Broekhuizen 4: ‘Wij zijn Waddinxvener en willen Waddinxvener blijven. Dat is hele maal geen mooi standpunt van de provincie. Ik althans wil geen Gouwe naar worden en volgens mij hier nie- KNUPPEL Hoewel de herindelingsprocedure voor noord-oostelijk en midden-Zuid- Holland zich nog maar in een begin stadium bevindt heeft het college van Gedeputeerde Staten met zijn voor lopig standpunt om van ‘t Weegje en omgeving Gouds grondgebied te ma ken al vroeg de knuppel in het hoen derhok gegooid. Uit de eerste voorlo pige reacties van de Waddinxveense gemeentebestuurders blijkt dat er aan het Raadhuisplein niet over wordt gepiekerd ‘t Weegje en bedrij ven als verf- en vemisfabriek Wed. Boonstoppel en Zonen BV en stoel en meubelfabriek H.A. van Berke steijn BV en de woningen langs de Wilhelminakade en Broekhuizen zonder slag of stoot naar de kaas- en kaarsenstad over te hevelen. GS noemen het een goede zaak om de grens tussen Gouda en Waddinx veen voortaan te laten lopen langs de noordelijke rijbaan van rijksweg A 12 en het Gouwe-aquaduct. ‘Met dit grensbeloop wordt bereikt dat het aquaduct met op- en afritten geheel binnen Gouds grondgebied komt te liggen. Omdat deze verbindingen deels ten behoeve van Gouda zijn aangelegd achten wij het logisch dat ze ook in bestuurlijk opzicht onder deze gemeente komen te vallen’, al dus de provinciale bestuurders in de De Waddinxveense gemeenteraad, die naar mag worden aangenomen er niets voor zal blijken te voelen het dagrecreatiegebied ‘t Weegje met de daar in de omgeving staande wonin gen en bedrijven over te laten gaan in Goudse handen, heeft tot 1 novem ber van dit jaar de gelegenheid te rea geren op de herindelings- en grens- correctievoorstellen van Gedeputeer de Staten. Eind augustus/begin sep tember zullen vanwege het provinci aal bestuur de Waddinxveners in ad vertenties of folders geinformeerd worden over het provinciale herinde- lingsbeleid. Uiteindelijk zullen de plannen naar verwachting in 1986/ 1987 door de Tweede Kamer en daarna de Eerste Kamer beoordeeld moeten worden, nadat eerst de mi nister van Binnenlandse Zaken er zijn goedkeuring aan moet hebben gege ven.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1983 | | pagina 1