in Waddinxveen DE BRANDEN IN 1982 Geen standplaats voor een visboer PRETTIGE VAKANTIE Jaarverslag 1982 van de Waddinxveense vrijwillige brandweer GM ONZE HOOFDREDACTEUR IS MET VAKANTIE Onafhankelijk Nieuwsblad OPEL MODELLEN BREIDSTERS voor winkel, met ervaring Aanmelden: vrijdag 5 aug. tussen 9.30 en 17.00 uur. Voorbeelden meebrengen 39e JAARGANG - No. 1834 WOENSDAG 3 AUGUSTUS 1983 ALS WIJ HET Weekblad voor Waddinxveen/Sjaak Noteboom). DORPSTRAAT 59 WADDINXVEEN, TEL.: 01 828-15155 7 Voor contact met de redactie kunt u alleen overdag bellen 01828-14788 of schrijven naar Oranjelaan 9, 2741 EP Waddinxveen. directe brandschade bedroeg Dat blijkt uit het jaarverslag 1982 In Waddinxveen mogen visboeren hun zeebanket alleen wel rondventen, maar een standplaatsvergunning zit er niet in. Deze vishandelaar mocht op het parkeerterrein Groensvoorde dan ook alleen maar blijven staan zolang er sprake is van verkoop. (Foto: Archief Weekblad voor Waddinxveen). OFFICIEEL OPEL SERVICE-DEALER VOOR: WADDINXVEEN-BOSKOOP EN MOERKAPELLE I HEMSLOYD 1 c3 8 HOOFDREDACTEUR: B. J. WOUDENBERG. PEULEYEN 144/TEL. (01828) 15594 EXPLOITATIE: F. VAN KEMPEN, KANTOOR: ORANJELAAN 9, TEL. (01828) 14788; NA 18.00 UUR TEL. (01803) 8007 ‘11 Snackbar ’’Picobello^^JPpAGEN HUISWERK DOEN, SLAAGT U ZÉKER, de pater makelaardij b.v. schielandweg 7 2741 ma waddinxveen 01828-13822 AUTOBRANDEN WADDINXVEEN Allerwege wordt in Waddinxveen beweerd dat een vishandelaar wordt gemist. Behalve op de vrijdagse weekmarkt in de Willem de Zwijgerlaan, waar wel vis wordt verkocht, zijn de Waddinxveners voor nun zeebanket gedurende de overige dagen van de week aangewezen op vishandelaren in omliggende gemeen ten. WADDINXVEEN - In het jaarverslag 1982 van de Waddinxveense vrij willige brandweer staat precies aangegeven welke branden er vorig jaar waren en op welke wijze hulp werd verleend door de Waddinxveense spuitgasten. WADDINXVEEN De Waddinxveense brandweerlieden zijn vorig jaar 66 maal er op uit getrokken voor brand en andere dingen. De totale geraamde directe brandschade bedroeg in 1982 f 2.217.000,-. Dat blijkt uit het jaarverslag 1982 van de Waddinx veense vrijwillige brandweer. Weekblad voor Waddinxveen OPEL VERKOOP-OPEL SERVICE-OCCASIONS ALLE MERKEN-OPEL ONDERDELEN VERKOOP-LPG INBOUW-FINANCIERINGEN-VERZEKERINGEN-SCHAPE REPARATIE l-@- ■N Gezocht: Kerkstraat 4, Boskoop Tel. 01727-7370 auto van velde betrouwbaar en goed jLidNBMj SCHOORSTEENBRANDEN 8 januari - Woonhuis Willem de Rijkel- aan 122, verstopt rookkanaal. 12 febru ari - Woonhuis J. Dorrekenskade 0.40; allesbrander, schade 1.000,-. 28 febru ari - Woonhuis Pr. Irenestraat 20; ver stopt rookkanaal. 25 maart - Woonhuis J. Dorrekenskade-O 78; verstopt rook kanaal. 25 maart - Woonhuis Nic. Beet- slaan 19; verstopt rookkanaal. 9 mei - Woonhuis Anna Paulownastraat 23; verstopt rookkanaal t.g.v. gesmolten soldeer. 15 juni - Woonhuis Willem de Rijkelaan 29; verstopt rookkanaal. 26 september - Woonhuis Noordeinde 47; p.v.c.-buis door rookkanaal, schade 6 1.000,-. wel ventvergunningen af aan visboe ren, hetgeen betekent dat er alleen daar even mag worden stilgestaan zolang er sprake is van verkoop. (Aan de OPEN Elzenhorst, PER WEEK Waddinx-^^^^ tot 24.00 UUR veen) DUS OOK ^^g^ZONDAGAVOND LOOS ALARM 8 januari - schoorsteenbrand; loos alarm. 10 januari - Schoorsteenbranden St Victorstraat en Eikenlaan; beide voor uitruk ingetrokken. 14 januari - Schoorsteenbrand Oranjelaan 7; geen dienst meer behoeven te doen. 22febru ari - Noordkade 86; elektrische kachel (geen dienst meer behoeven te doen). 12 mei - Materiaalkeet Noordeinde (ge blust door Boskoop die stand-by was, eenheid van Waddinxveen nog wel ter plaatse geweest, maar hoefde geen dienst meer te doen), schade 5.000,-. 1 juni - Autobrand Rijksweg A-12 (door Waddinxveen geen dienst behoeven te doen, geblust door Reeuwijk), koelwa gen met vis. 7 juli - Bromfiets in brand Meidoornstraat, voor uitruk ingetrok ken. 20 augustus Defecte automatische brandmelder restaurant De Gouwe Dis, loos alarm. 12 november Autobrand Rijksweg A12; alarm tijdens uitruk in getrokken. 26 november idem. BEGIN VAN BRAND 17 juni - Woonhuis Kanaalstraat 11, (elektrisch bakoventje); oververhitting, schade 500,-. 5 december - Woonhuis Brugweg Tlopen haardschade 500,- JEUGD Ook voor de jeugd was het korps het afgelopen jaar weer actief. De jaar lijkse kerstboomverbranding, dit jaar op maandag 4 januari, bracht weer veel jongens en meisjes op de been om kerstbomen of restanten daar van te gaan inzamelen en leverde weer een forse brandstapel op van cir ca 2.500 bomen. Niet alleen voor de gelukkigen die als prijswinnaars werden uitgeloot was er een waardebon, maar ook voor dege nen die het grootste aantal bomen hadden aangevoerd. In afwijking van Vandaar dat visboeren uit heel het land verwoede pogingen blijven doen in Waddinxveen een standplaats te mogen innemen, zoals dat al weke lijks met bloemen op de parkeerter reinen Groensvoorde en bij het Ko ningin Wilhelminaplein sinds jaar en dag gebruikelijk is en in de december maand voor wat betreft de verkoop van oliebollen op het parkeerterrein Beukenhof. 24 januari - Personenauto bij Spui nr. 10; vermoedelijk sluiting, schade 4.000,-. 20 februari - Personenauto op oude rijksweg A 12; vermoedelijk slui ting, schade 3.500,-. 6 maart - Pers onenauto op Jan Dorrekenskade; ver moedelijk sluiting, schade 4.500,-. 19 juni - Personenauto hoek Tesselscha- delaan/Vondellaan; schade 500,-. 28 augustus - Personenauto op rijksweg A- 12; vermoedelijk sluiting, schade 7.000,-. BINNENBRANDEN 10 februari - Willem de Rijkelaan 168; petroleumstelletje, schade 2.000,-. 16 maart - Garagebox Tollenslaan; benzi ne bij brande kachel gekomen, schade Na het vertrek van J Al. de Bas is ech ter met de commandant brandweer van Gouda op grond van de gemeen schappelijke regeling overeengeko men, dat bij duikalarm voor de brandweer Waddinxveen gelijktijdig de duikploeg van Gouda zal uitruk ken. De alarmcentrale is dienovereen komstig geïnstrueerd. HULPVERLENING 12 januari - Duikalarm, auto te water, sloot tussen IJsermanweg en Beijerinc- klaan (2 slachtoffers geborgen). 20 maart - Geen alarm, lekke benzinetank, personenauto Papaverveld, tank leeg laten lopen. 22 maart - Verontreunigd wegdek beijerincklaan schoongespo- ten. 28 maart Verkeersongeval Hene- gouwerweg, bekneld geraakt slachtof fer uit wrak gehaald. 2 april - Duikalarm assistentie aan Boskoop; auto in sloot, geen dienst behoeven te doen. 12 april - Duikalarm-assistentie aan Zevenhui zen, auto te water (alleen geassisteerd bij optakelen auto, welke in de vaargeul lag). 1 mei - Geen alarm, scheepssch roef van motorjacht opgedoken. 3 juni - De naar de Raad van State gelopen vishandelaren hebben telkens op nieuw nul op rekest gekregen. Het gemeentelijk beleid om hen geen standplaatsvergunning te geven on dervond geregeld ‘Haagse’ steun. Overigens geven B. en W. desgevraagd Flatgebouw Busken Huetlaan, vrouw uit lift bevrijd. 4 juli - Gemeentelijke groenstrook Kon. Winhelminasingel, door storm afgescheurde boomtak ver wijderd. 5 juli - Lekgeslagen drijvende bok in de Gouwe leeggepompt. 13 juli - Geen alarm, geassisteerd door duik ploeg bij het leggen van een electrici- teitskabel door de Gouwe in Boskoop. 31 juli - Personenauto met lekke benzi netank op de Kleikade, tank leeg laten lopen en wegdek schoongespoten. 29 augustus - Duikalarm, te water geraakte personenauto (taxi) in de Gouwe, slach toffer geborgen. 10 september - Ver keersongeval Henegouwerweg, geen dienst meer behoeven te doen, slachtof fers waren reeds bevrijd bij aankomst, alleen rijbaan opgeruimd. 25 september - Geen alarm, lekke gastank van pers onenauto afgekoppeld. 27 september - Verkeersongeval Henegouwerweg, alarm tijdens uitruk ingetrokken. 1 de cember - Omvergereden gasregulateur- kast aan de Bredeweg (gemeente Ze venhuizen), geen dienst behoeven te doen. 15 december - Verkeersongeval Henegouwerweg, oprit rijksweg, alarm voor uituk ingetrokken. 18 december - Duikalarm, auto te water Tweede Bloksweg, alarm voor uitruk ingetrok ken. VRIJEND PAARTJE Hoewel een brand meestal narigheid met zich brengt, vielen er tijdens de brandbestrijdingen in het afgelopen jaar toch ook wel grappige dingen te beleven. Zo was een vrijend paartje, dat zich om 3 uur ‘s nachts in hun auto had teruggetrokken op het niet meer in gebruik zijnde gedeelte van rijksweg 12, kennelijk zo vol van war me hartstocht, dat hun auto in brand geraakte. Helaas waren er dit jaar ook zeer droevige gebeurtenissen. Bij hulpver leningen anders dan bij brand waren nl. 4 dodelijke slachtoffers en een aantal gewonden te betreuren. Op 12 januari raakte in de tocht langs de Beijerincklaan een auto te water, waarbij de 2 inzittenden niet meer gered konden worden. Op 28 maart moest op de Henegou werweg uit een aldaar tegen een boom gereden auto een dodelijk slachtoffer worden geborgen, terwijl op zondagmorgen 29 augustus direct ten zuiden van de hefbrug een taxi te water was geraakt, die eerst geruime tijd later door omwonenden werd ontdekt en waarvan de bestuurder zich nog in het voertuig bevond. Tenslotte vielen op 10 september bij een verkeersongeval op de Henegou werweg 1 zwaar gewonde en 2 licht gewonden, die bij aankomst van de brandweer reeds uit de wrakstukken waren bevrijd, terwijl eveneens bij verkeersongevallen op cle Henegou werweg nj. op 27 september en 15 december, een aantal gewonden viel. In de beide laatste gevallen werd het alarm echter tijdens of vóór de uit ruk ingetrokken, omdat de slachtof fers inmiddels al waren bevrijd. Zeker mogen hierbij niet onvermeld blijven de activiteiten van de duikers ploeg. Naast een tweetal hiervoor reeds gememoreerde, helaas vergeef se, reddingsacties, waren de overige gevallen waarbij de duikersploeg in actie kwam, gelukkig van minder ern stige aard. Helaas moet gezegd, dat de bezetting van de ploeg momenteel enige zorgen baart, omdat er na het vertrek van brandwacht 2e kl-duiker J.M. de Bas, waarover hierna meer nog slechts 4 man in actieve dienst overbleven, waarvan er bovendien één overdag buiten Waddinxveen werkzaam is. Niettemin is het enthousiasme en de inzet van de ploeg steeds voortreffe lijk. PERSONEELSBEZETTING De personeelsbezetting bij de Wad dinxveense brandweer aan het begin van 1982 bedroeg 33 man. Helaas moest aan brandmeester J. Broer en brandwacht le klas C.H. de Vries, resp. per 1 februari en per 1 januari, om gezondheidsredenen eervol ont slag worden verleend, terwijl aan brandwacht 2e klas J.M. de Bas op eigen verzoek per 1 oktober eervol ontslag werd verleend. Aan het einde van 1982 bedroeg de personeelssterk te dus 30 man. Onderbrandmeester A. van Nielen, die al enige tijd als reserve in het dienstrooster van officieren van dienst meedraaide, werd met ingang van 1 januari door het college van B. en Wgelet op zijn grote vakbe kwaamheid, zijn enthousiasme voor de brandweer en langdurige staat van dienst, bevorderd tot brandmeester en ging daarom definitief deel uitma ken van het college van Brandmees ters. Mede gelet op de verschuivingen in het kader in het afgelopen jaar, was voor de brandwachts le klas M.C. Kersbergen, M.L. van der Stelt, M. Koetsier en W. van der Wees, die al een jaartje in het bezit waren van het diploma hoofdbrandwacht, de tijd thans daar om per 1 januari tot die rang te worden bevorderd. De nieu welingen J.K. Meyer, H. van Vliet en B.P. de Vos zagen hun moeite voor het behalen van het diploma brandwacht 2e klas beloond door een bevordering tot die rang per 1 mei. Alle bevorderingsbesluiten en diplo ma’s werden tijdens de jaarlijkse feest avond van de brandweervereniging ‘Jan vander Heyden’ op 27 februari door het hoofd van de brandweer aan betrokkenen uitgereikt. VERKEERSMOTIEVEN Maar het huidige college van B. en W. wijst nog steeds consequent elk ver zoek van een vishandelaar voor een vaste standplaats af. Op grond van zowel verkeersmotieven (parkeer plaatsen zijn geen standplaatsen) als overlast-overwegingen. De vaste standplaatsen tot nu toe zijn geba seerd op in het verleden verstrekte vergunningen, zodat B. en W. daar niet aan willen en kunnen tornen. In 1982 rukte de Waddinxveense brandweer ook verschillende malen uit om assistentie te verlenen bij verkeers ongevallen zoals deze foto laat zien, genomen op de Henegouwerweg tussen Waddinxveen en Boskoop. (Foto: 2.500,-. 27 april - Meubelfabriek Mer- curiusweg, schade 1.000,-. 9 juni - Werkplaats Noordkade 40; spouw- muurvulling in brand geraakt, schade 1.000,-. 23 juli - Reparatie-werkplaats automobielen Kerkstraat 19; vermoe delijk laswerkzaamheden, schade 25.000,-. 19 september - Onbewoond woonhuis Kleikade 39; schade 1.000,-. 23 oktober - woonhuis Oranjelaan 11; vermoedelijk sluiting, schade 30.000,- 30 oktober - Woonhuis Trompstraat (door Boskoop geblust); vermoedelijk brandstichting, schade 15.000,-. 30 de cember - Woonhuis Peuleyen; vermoe delijk brandstichting na inbraak, schade 30.000,-. BU1TENBRANDEN 17 januari - Vuilcontainer Wilhelmina- kade. 3 juni - Dakbedekking schoolge bouw Essengaarde 1; vermoedelijk vuurtje gestookt door de jeugd, schade 2.000,-. 11 juni - Wegberm Henegou werweg; uit de hand gelopen vuilver branding. 5 september - Hoop afval Nesse; vuurtje gestookt. 16 september - Berm spoorlijn Gouda-Alphen a/d Rijn ter hoogte van Peppelhorst. UITSLAANDE BRAND 1 januari - Nablussing uitslaande brand van 31-12-82, slooppanden Kerkweg- Oost. 10 januari - Keramiekfabriek De Arend, Kerkweg-West; vermoedelijk oververhitting oven voor het bakken van aardewerk, schade 480.000,-. 19 april - Meubelfabriek en toonkamers Wilhelminakade, schade 1.6000.000,- Er zijn ook verkopers van zeebanket die proberen door de mazen van de wet te kruipen en zo kon het gebeu ren dat er op het parkeerterrein Groensvoorde elke zaterdag een vis handelaar stond, hetgeen door meni ge Waddinxvener op prijs werd ge steld, maar ook hij moest weer op de venttoer toen de plaatselijke rijkspo litie in de gaten kreeg dat hij geen vergunning had voor het innemen van een standplaats. Laatst kwam het ‘nee’ verkopen aan een visboer in de jVaddinxveense ge meenteraad opnieuw ter sprake. Af gesproken werd dat er in de raads commissie voor Algemeen Bestuur lijke Zaken (waarin alle fractievoor zitters zitting hebben) eens gespro ken zal worden over het al dan niet creëren van een vaste standplaats voor een visboer in Waddinxveen, omdat hier een viswinkel node wordt gemist. De vraag is alleen als je zo’n vergunning aan de één geeft, hoe kun je die dan aan de ander weige ren? Ruim 2,2 miljoen gulden ging vorig jaar in de vlammen op In totaal werd dus in 1982 66 maal de hulp van de Waddinxveense brand weer ingeroepen voor brandbestrij ding, het verlenen van hulp in andere gevallen dan bij brand of voor het houden van toezicht bij voorstellin gen c.q. het uitvoeren van controles. Bij de grote uitslaande brand bij meu- j| belfabriek Van Wijk aan de Wilhel minakade op 19 april werd assisten tie verleend door een eenheid lage druk van Gouda, terwijl bij de brand in het woonhuis Oranjelaan 11 op 23 oktober assistentie werd verleend door de ladderwagen van Gouda. Tweemaal werd door Boskoop assis tentie verleend, toen dat korps voor Waddinxveen stand-by stond n.l. op 12 mei bij een uitslaande brand in een materiaalkeet aan het Noordein de en bij een woonhuis-binnenbrand aan de Trompstraat op 30 oktober. Driemaal werd de Waddinxveense duikersploeg gevraagd om assistientie in naburige gemeenten, n.l. 2 maal in Boskoop en 1 maal in Zevenhuizen- Oud Verlaat. In acht gevallen werd het alarm voor of tijdens de uitruk ingetrokken (5x brandalarm en 3x hulpverlening). De gevallen waarbij de Waddinxveen se brandweer uitrukte betroffen: 6x voor loos alarm of geen dienst (meer) behoeven te doen, 2x voor begin van brand, 8x voor schoorsteenbrand, 5x voor autobrand, 9x voor binnenbrand, 5x voor buitenbrand, 3x voor uitslaande brand. De totale geraamde direkte brand schade bedroeg f 2.217.000,-. Voorts werd uitgerukt: 17x voor hulpverlening anders dan bij brand, waarvan 3x geen dienst (meer) be hoefde te worden gedaan en 3x voor het houden van toezicht. In totaal werden 37 brandrapporten en 17 hulpverleningsrapporten aan de dis- trictsinspectie voor het brandweer- wezen ingezonden. vorige jaren vond het festijn dit jaar niet plaats op het parkeerterrein bij het zwembad maar op het opslagter- rein van Openbare Werken aan de IJ sermanweg. Zaterdag 11 september waren er, thans voor de 20e keer, de jaarlijkse jeugdbrandweerwedstrijden, georga niseerd in het kader van de nationale brandweerdag. Toen het spuit- en behendigheids- werk tegen 12 uur ‘s middags beëin digd was, mocht Corinus Lalihatu als de snelste spuitgast voor de Konin gin Julianaschool de door het ge meentebestuur beschikbaar gestel de wisselbeker uit handen van burge meester C.M. van der Linden in ont vangst nemen. Uiteraard was ‘s mid dags het hoogtepunt het in brand ste ken van het juryhokje, dat onder grote hilariteit door de echte spuit gasten werd geblust.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1983 | | pagina 1