GEMEENTE LAAT HOOFDLEIDSTER TERUG KEREN 1 Raadsleden vegen vloer aan met GS Huttenbouw ,0$ Herindeling W’veen GM Volgend jaar onderzoek ten oosten van de Gouwe GEMEENTERAAD DAGen AVOND OPLEIDINGEN DANSLESSEN voor jongelui (beginners) in B. EN W. 22 AUGUSTUS BIJ GS IN DEN HAAG B. en W. sturen aan gemeenteraad brief over verontreinigingen Opruimen gifgrond gaat zeker 4 miljoen kosten Nieuwsblad Onafhankelijk OPEL /■J AUirnx vissi:i! tekthiewedtiHg l n a B B B B B B M betrouwbaar en goed BOSKOOP o P. BOUTHOORN 14.90 HAGOORT Dans* STUDIEPLANNEN? ALS WIJ HET DORPSTRAAT 59 WADDINXVEEN, TEL.: 01828-1 51 55 7 ALPHENSE AVONDSCHOOL OFFICIÉÉL OPEL SERVICE-DEALER VOOR: WADDINXVEEN-BOSKOOP EN MOERKAPELLE Academie voor éénjarige beroepsopleidingen - bur.- en dir. secretaresse - receptioniste - kantoorassistente Gratis prospectus tel. 01720-22450 ■W s 01720-93914/74680 UT B B B B B B B B B ra 5 Z - Boekh. mavo-P.D. - M.B.A. - Middenstand - Bedrijfscorr. talen - Ondernemers opl. „koffers-lederw.” - Informatica/computerkunde - Notuleren-Conversatie moderne talen, gespreks- en vergadertechniek - Leidinggeven/Samenwerken Inschrijving en gelijk aanvang van onze B. J. WOUDENBERG. PEULEYEN 144, TEL. (01828) 15594 ZONDAGAVOND Snackbar ’’Picobello” Denkt U aan het uitbreiden van Uw woning, nieuwe kozijnen, dakkapel of ander onderhoudswerk, vraag dan vrijblijvend inlichtingen bij Aannemersbedrijf Mercuriusweg 6 Telefoon 01828-4390 Nergens goedkoper Michael Jackson Thriller L.P. HUISWERK DOEN, SLAAGT U ZÉKER, de pater makelaardij b.v. schielandweg 7 2741 ma waddinxveen 01828-13822 Weekblad voor Waddinxveen 39e JAARGANG No. 1835 OPEL VERKOOP-OPEL SERVICE-OCCASIONS ALLE MERKEN-OPEL ONDERDELEN VERKOOP-LPG INBOUW-FINANCIERINGEN-VERZEKERINGEN-SCHADE REPARATIE I-®- Dansschool F N 1500 M’ KIJKPLEZIER IN MODERN KLASSIEK EIKEN ’’Waddinxveen is vroeger klein gehou den en wordt nu klein gemaakt”, oor deelde PvdA fractievoorzitter M. Boere over de herindelingsplannen rond Wad dinxveen, waarop de gemeenteraad voor 1 november officieel moet reage ren. Zijn collega D. Uitbeijerse van de Protestantse Combinatie Waddinxveen (PCW) stelde hoofdschuddend vast dat het er naar uitziet dat Waddinxveen een hele veer zal moeten laten. WADDINXVEEN De provin cie heeft Waddinxveen bericht dat in 1984 het oriënterend onderzoek zal plaatshebben op een vijftal plaatsen ten oosten van de Gouwe. Het betreft hier allemaal slootdem- pingen en erfophogingen welke in de afgelopen jaren (al of niet met provinciale of gemeentelijke ver gunning) hebben plaatsgevonden. De uitslag van deze onderzoeken zal over ongeveer een jaar bekend zijn. Na 1984 resten dan nog een viertal stortplaatsen welke door ons bij de provincie zijn aangemeld om aan een oriënterend onderzoek te wor den onderworpen. Deze betreffen alle lokaties in het buitengebied van de gemeente. M. BOERE PvdA Dat B. en W., daarbij gesteund door de gemeenteraad, er op uit waren de hoofdleidster van 't Hazeveld - welke school eerder aan de Mozartlaan was gevestigd - een definitief vaarwel toe te In september starten de cursussen Middenstand slechts ƒ410, Boekhouden v. beg. MBA 10 mnd. Boekhouden P.D. 10 of 16 mnd. Steno Ned., Ned. Bedrijfscorrespon- dentie Engels. Duits, Spaans Lager cursusgeld dan andere inst. Privé-adres: Stuwstraat 5 2332 XM Leiden. Tel. 071-761249 Pr. Hendrikstraat 168 Alphen aan den Rijn Woensdag, 31 augustus 1983, Raadzaal Gemeentehuis 6 auto van velde Woensdagavond 7 sept. 7.30 uur in gebouw De Rozenburcht, Rozenlaan. Aanvang danslessen voor gehuwden en paren (begin ners) woensdagavond 14 september, 9.30 uur. Voor deze lessen alleen telefo nisch opgeven iedere dag tussen 1 en 6 uur, 's middags 071-761249 COMMISSIE In de vanavond om half acht in het ge meentehuis te houden vergadering van de raadscommissie voor de onderwijs zaken is wethouder mevrouw L.M. Oosterbroek-Waagmeester (VVD) - een partijgenote van hoofdkleuterleid ster mejuffrouw C.C. Blonk - van plan, zo blijkt uit de agenda van de commis sie, mededelingen te doen over de gang van zaken rond de kleuterschool ’t Ha zeveld. WOENSDAG 17 AUGUSTUS 1983 HOOFDREDACTEUR: EXPLOITATIE: F. VAN KEMPEN, KANTOOR: ORANJELAAN 9, TEL. (Ó1828) 14788; NA 18.00 UUR TEL. (01803) 8007 aal-Cultureel Werk in Waddinxveen. Dank zij het goede weer vermaakt ieder een zich opperbest. (Foto: Weekblad voor Waddinxveen/Sjaak Noteboom). KOSTEN Teneinde de gemeenten inzicht te ge ven in de vermoedelijk bij te dragen gelden is door de provincie een proef- berekening opgemaakt voor de kos ten van nader onderzoek en van sane ringsonderzoek voor een gemiddelde te saneren lokatie (dus nog zonder de sanering zelf en de nazorg). Voor de gemeente Waddinxveen ver melden de theoretische becijferingen voor nader onderzoek en sanerings onderzoek samen voor de vijf aange- concentraties met zich brengen. Als daarover pas na het nader onderzoek inzicht kan worden verschaft zal in Waddinxveen nog twee jaar op een nadere duidelijkheid moeten worden gewacht. Ons college zal derhalve in dit stadium (op 22 augustus bij de provinci) onder alle voorbehoud in stemmen met plaatsing van de vijf lo katies op de jaarprogramma’s voor nader onderzoek, maar er sterk op DAGEN OPEN r PER WEEK TOT 24.00 UUR F DUS OOK WADDINXVEEN De Waddinxveense gemeenteraadsleden gaan de vloer aanvegen met het voorlopige standpunt van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland voor wat betreft de herindelingsplannen rond waddinx veen. Dat bleek wel uit wat losse opmerkingen aan het slot van de dins dagmiddag in het gemeentehuis gehouden vergadering van de raadscom missie voor de ruimtelijke ordening en de woningbouw. ’’Waddinxveen lijkt wel een peperkoek. Er wordt van alle kanten aan gevreten. Dat gebeurde de vorige keer ook al. Kennelijk smaakt het”, zei wethouder P.F.J. van Schie (CDA) in een boos commentaar op de ideeën van het pro vinciaal bestuur om ’t Weegje aan Gou da te geven, een deel van de polder Achteraf aan Boskoop en het tuin bouwgebied langs de Abraham Kroes weg aan de nieuwe gemeente Zevenhui- zen/Moerkapelle. (Aan de Elzenhorst, Waddinx-^j veen) Naar hartelust timmeren in het tijdelijk huttendorp in het Gouwebos. Foto Weekblad voor Waddinxveen/Sjaak Noteboom. WADDINXVEEN - Voor de tweede maal wordt er deze week in het Gouwe bos een huttendorp gebouwd door zo’n 200 meisjes en jongens. Het huttenbou- wen is een activiteit van de Stichting Soci- Fractievoorzitter K.W.Th. van Soest (WD) zei onomwonden dat naar zijn mening Gedeputeerde Staten met de natte vinger lijntjes op de kaart waren gaan zetten, waarop wethouder van Schie nog maar eens betoogde niet te begrijpen hoe men er in Den Haag op is gekomen om te denken dat 't Weegje op gouda is georiënteerd. "Als nu gezegd werd: Rotterdam, gezien de vele Rot terdamse hengelaars zou ik dat beter kunnen begrijpen", vond de christen democraat. «Sa wezen lokaties een bedrag van ca. f 4,0 miljoen dat wellicht nodig kan zijn. Het gemeentelijk aandeel zal hierin bedragen ca. f 1.300.000,-. Daarna volgt nog een ‘aanslag’ van 10 procent van de werkelijke sanerings- kosten die kunnen bestaan uit afgra ven en verbranden, afdammen en wassen van de grond. WADDINXVEEN Nu het college van Burgemeester en Wethouders geen andere mogelijkheid overblijft dan mejuffrouw C.C. Blonk per 1 au gustus te laten terugkeren als hoofdleidster van de openbare kleuter school ’t Hazeveld aan de Kerkstraat, tot welke school ze 10 maanden lang de toegang is ontzegd, is de grote vraag hoeveel ouders hun kleuters aan de Waddinxveense zullen toevertrouwen. Op maandag 29 augustus, de eerste schooldag, zal moeten blijken of de 16 ingeschreven kleuters er dan ook zullen zijn. De verwachting is dat een aantal ouders vanwege hun kennelijk onoverkomelij ke bezwaren tegen de volgend jaar VUT-gerechtigde kleuterjuffrouw hun kinderen op een andere kleuterschool zullen onderbrengen. Welke bezwaren ze nu precies tegen mejuffrouw Blonk hebben is in het openbaar overigens nooit gebleken, want onderzoekscom missies van de gemeente en van de school hielden hun rapporten en zwart boeken steeds vertrouwelijk, gezien het delicate karakter van de zaak. Er was tenslotte een persoon bij betrokken en je wist nooit tot welke gerechtsprocedu- res openbare uitspraken konden leiden. GEEN IDEE In ieder geval zegt mejuffrouw Blonk niet te weten welke bezwaren tegen haar werkzaamheden als persoon en als kleuterleidster bestaan en ze heeft - om dat ze van haar werk houdt - er dan ook nimmer voor gevoeld heeft zich met ziekteverlof of vervroegd pensioen te laten sturen. zwaaien bleek wei uit het feit dat met haar is gesproken over een mogelijk ziekteverlof, dat haar de toegang tot de school was ontzegd, dat er een genees kundig onderzoek is geweest en dat met haar over vervroegde uittreding is ge sproken. het op touw zetten van een ontslagprocedure bleek niet haalbaar, want die zou de gemeente wel eens heel veel geld kunnen gaan kosten. Wat verder nog blijft is een weinig roos kleurige toekomst voor ’t Hazeveld, een kleuterschool die B. en W. al vorig na jaar wegens een sterk teruglopend leer lingenaantal hadden willen opheffen, maar mede gelet op de toekomst van de openbare Jan Ligthartschool is daarvan afgezien. Toch baart het aantal kleuters grote zorgen, het is namelijk reëel te verwachten dat een deel van de ingesch reven 16 kleuters van nu er op 29 augus tus niet meer zullen zijn. In het afgelopen schooljaar - toen me juffrouw Blonk buiten de school werd gehouden - slaagden de twee tijdelijke leidsters er in het leerlingenaantal op te krikken van 4 naar 12. Vooruitlopend op de in 1985 van kracht wordende nieu we Wet op het Basisonderwijs geldt voor de kleuterschool een minimum aantal leerlingen van 12. Maar verwacht mag worden dat over de werkelijke bezwaren tegen mejuffrouw Blonk opnieuw niet in het openbaar zal worden gesproken. Vorig najaar be perkten de raadsleden zich ook al tot wat oppervlakkige opmerkingen. PvdA-raadslid D. Lont stelde toen dat ze niet naar het genoegen van de ouders kleuteronderwijs geeft, zei mevrouw H.J. Groenendijk-Bernard (CDA) dat ’’gezegd wordt dat de oorzaak van de sluiting van ’t Hazeveld ergens anders zou liggen” en gaf ir. T. Drost (PCW) aan tot op dat moment nog niet over de problemen van ’t Hazeveld gehoord te hebben. MEUBELTOONKAMERS gg van wijngaarden J ULI AN ASTRAAT 20-24 - TELEFOON 01727 3248 - BOSKOOP DUIDELIJKHEID ‘Ons college heeft begrip voor het feit dat van provinciale zijde getracht wordt om via tijdige indiening van de meerjaren programma’s de rijksbij- drage voor de komende jaren veilig te stellen. Daartegenover achten wij de (financiële) consequenties voor de gemeente van dergelijke omvang dat een zonder meer instemmen met de ze consequenties zelfs zonder dat een raadsbesluit weloverwogen kan worden voorbereid en genomen, zeer ongewenst’. ‘Dit laatste speelt des te meer omdat alle tot heden ontvangen onderzoeks resultaten op geen enkele wijze aangeven welke risico’s de aangetrof fen verontreinigingen in de gevonden Snel bij wezen. Op is op. GOUWESTRAAT 20 BOSKOOP TEL 01727 7388 OVERSLAG 1 RUIME PARKEERGELEGENHEID ZATERDAG GEOPEND VAN 9.00 TOT 16.00 UUR DOORLOPEND VERDERE AANPAK De provinciale overheid heeft op 6 augustus het concept-meerjaren pro gramma voor de verdere aanpak van vervuilde lokaties in Zuid-Holland (voor zover de lokaties inmiddels zijn onderzocht) gepubliceerd. Op diverse gronden (o.a. de noodzaak van vol doende deskundige projectleiders) heeft de provincie besloten de minis ter voor te stellen het programma over 8 jaar te spreiden. Vier lokaties in Waddinxveen staan voor de fase van nader onderzoek gepland in 1985 en één (oude verffabriek, Zuidkade) voor 1987. ‘Wanneer het nader onderzoek aanlei ding geeft tot de conclusie dat sane ringsmaatregelen moeten worden ge troffen zal in het jaar na dat onder zoek het saneringsonderzoek worden verricht. De sanering zelf zal in het daarop volgende jaar plaats vinden en het jaar daarna wordt nazorg ge pleegd. Verkorting van deze proce dure zal alleen in zeer ernstige geval len kunnen plaatsvinden en daartoe worden de Waddinxveense situaties blijkens de ontvangen planning niet gerekend. Gebrek aan financiële mid delen zal vertragend kunnen werken’, aldus B. en W., die door de provincie zijn uitgenodigd voor een gesprek op maandag 22 augustus. WADDINXVEEN Hoewel nog niet bekend is hoe gevaarlijk nu precies de vijf in Waddinxveen gevonden ‘gifplekken’ zijn - nader onderzoek moet dat duidelijk maken - zijn er al becijferingen ge maakt van de kosten die er gemaakt zufien moeten worden om overal weer schone grond in Waddinxveen te krijgen. Uit een vori ge week donderdag door B. en W. aan de gemeenteraad gestuurde brief blijkt dat voor het helpen opruimen van de verontreinigde grond in Waddinxveen zeker vier miljoen gulden op tafel zal moe ten worden gelegd. De gemeente zal van dit bedrag 1,3 miljoen op tafel moeten leggen. De onderzoeksrapporten vermelden echter op geen wijze welke ‘gevaar conclusies’ uit het tot nu toe verrich te onderzoek dienen te worden ge trokken. Wel is er een checklist van maatregelen welke de gemeente in z’n algemeenheid op dergelijke loka ties zou kunnen treffen. Het college van B. en W. heeft ambtelijk advies gevraagd om zo nodig met inschake ling van het milieubureau Midden- Holland, te adviseren of in de Wad dinxveense situatie tussentijdse ge meentelijke maatregelen noodzake lijk zijn. De eigenaren van de verffa- brieken zijn door de provincie inge licht. aandringen dat op zeer korte termijn duidelijkheid wordt verschaft over de relatie van een aantal chemische stof fen en de volksgezondheid, alsmede op een risico analyse in relatie tot de nader te maken kosten’. Op 2 augustus heeft het provinciaal bestuur van Zuid-Holland Waddinx veen meegedeeld dat alle vijf tot he den oriënterend onderzochte lokaties aan een nader ondrrzoek dienen te worden onderworpen. Zoals bekend betreft dit de navolgende lokaties: 1. terreinen verffabriek Boonstoppel Wilhelminakade; 2. Terrein voorma lige verffabriek wed. Boonstoppel, Zuidkade; 3. Terrein Bakker Coatings aan de Mercuriusv/eg; 4. Terrein voormalige gasfabriek nabij Henegou- werweg; 5. Voormalig vuilstort aan de Staringlaan, thans industrieterrein. De beslissing dat tot nader onderzoek moet worden overgegaan is genomen op grond van de gevonden overschrij dingen van diverse aard van de nor men welke door het ministerie van Milieuzaken als maximaal toelaatbaar worden aangemerkt, gecombineerd met feitelijke factoren als gebruik van de grond, hydrologische situaties etc. D. UITBEIJERSE PCW f

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1983 | | pagina 1