BARBECUE 04^ Onderwijsinspecteur: wellicht aanmerkingen op hoofdleidster - vulling te geven)maar zij wilde daar niets van weten. De hoofdleidster wenst weer normaal aan de school te werk gesteld te wor den. Zij is van oordeel dat de schuld ligt bij de ouders als het aantal kleu ters terugloopt. Volgens B. en W. zal de onvermijdelijke terugkeer van de hoofdleidster tot gevolg hebben dat er minder kleuters zullen komen en dat de school dan toch zal moeten worden opgeheven. Brandweerhelmen onveilig moest worden overgegaan. Werk aan Gouwe-aquaduct GEMEENTERAAD Maar niet van dien aard dat C. C. Blonk ongevraagd kan worden ontslagen LANGWERPIGE STICKER F.M. van Tol BV 01828-179M| Gemeente gaat spoedig 33 nieuwe helmen kopen GM Waddinxveense jongen (19) komt in het verkeer typen fttenn teliatoe/umtóq Een boekenbon? DAGen AVOND OPLEIDINGEN Wegjagen spin uit auto leidt Waddinxveners doen't natuutlijk beter... tot ongeluk Rabobank D geld en goede raad Met betere wettelijke status Verkeersbrigadiers weer op hun post om het leven Onafhankelijk Nieuwsblad Onbezorgd op vakantie? Dan eerst alles goed regelen bij de Rabobank. RIOOL I^verstopttJ OP HET RAADHUISPLEIN AAN VANG: 20.00 UUR ORG.: ORANJE VERENIGING tWAïrnx visser boekhandel veldwijk DANSLESSEN voor jongelui (beginners) in BOSKOOP VRIJDAG 26 AUGUSTUS A.S. Snackbar ’’Picobello” (Aan de Elzenhorst, Waddinx-^j veen) betrouwbaar en goed Woensdag, 31 augustus 1983, Raadzaal Gemeentehuis 39e JAARGANG No. 1836 ALS WIJ HET i$i 'Werken aan de wanden van het Gouwe Aquaduct. (Foto: Weekblad voor Waddinxveen!Sjaak Noteboom). F' STUDIEPLANNEN? DORPSTRAAT 59 WADDINXVEEN, TEL.: 01828-15155 7 ALPHENSE AVONDSCHOOL Engels, Duits. Spaans OFFICIÉÉL OPEL SERVICE-DEALER VOOR: WADDINXVEEN-BOSKOOP EN MOERKAPELLE Gratis prospectus tel. 01720-22450 Academie voor éénjarige beroepsopleidingen - bur.-en dir. secretaresse - receptioniste - kantoorassistente 01720-93914/74680 HUISWERK DOEN, SLAAGT U ZÉKER, de pater makelaardij b.v. schielandweg 7 2741 ma waddinxveen 01828-13822 E Hoewel de inspecteur van het lager- en kleuteronderwijs van oordeel is dat op onderwijskundig gebied op het functioneren van mevrouw C.C. Blonk - de tien maanden gedwongen uit de openbare kleuterschool ’t Ha- zeveld aan de Kerkstraat geweerde 60-jarige hoofdleidster, die sinds 1 au gustus geen strobreed meer in de weg kan worden gelegd - wellicht het een en ander is aan te merken, zijn deze aanmerkingen niet van dien aard dat een ongevraagd ontslag gerechtvaardigd en verantwoord zou zijn. DAGEN OPEN r PER WEEK TOT 24.00 UUR De langwerpige sticker ’’Waddinxveners doen ’t natuurlijk beter’ Denkt U aan het uitbreiden van Uw woning, nieuwe kozijnen, dakkapel of ander onderhoudswerk, vraag dan vrijblijvend inlichtingen bij Aannemersbedrijf P. BOUTHOORN Mercuriusweg 6 Telefoon 01828-4390 Weekblad voor Waddinxveen OPEL VERKOOP-OPEL SERVICE-OCCASIONS ALLE MERKEN-OPEL ONDERDELEN VERKOOP-LPG INBOUW-FINANCIERINGEN-VERZEKERINGEN-SCHADE REPARATIE door BERT J. WOUDENBERG L Men^PanskramCkpinBanes Dansschool 4 Inschrijving en gelijk aanvang van onze Woensdagavond 7 september 7.30 uur in gebouw DE ROZENBURCHT, Rozenlaan de het In september starten de cursussen Middenstand slechts ƒ410,— Boekhouden v. beg. MBA 10 mnd. Boekhouden P.D.10 of 16 mnd. Steno Ned., Ned. Bedrijfscorrespon- dentie Lager cursusgeld dan andere inst. ziet door de Ambtenarenrechter in Rotterdam. DANSAVOND BOSKOOP a.s. zondag 28 augustus 8.15 uur AANVANG DANSLESSEN VOOR GEHUWDEN PAREN (beginners) Woensdagavond 14 september 9.30 uur. Voor deze lessen al leen telefonisch opgeven iedere dag tussen 1 en 6 uur 's middags: 071 - 761249 F Privé-adres: Stuwstraat 5 2332XM Leiden, tel. 071-761249 ALTIJD WELKOM! Pr. Hendrikstraat 168 Alphen aan den Rijn 6 - Boekh. mavo-P.D. - M.-B.A. - Middenstand - Bedrijfscorr. talen - Ondernemers opl. „koffers-lederw.” - Informatica/computerkunde - Notuleren-Conversatie moderne talen, gespreks- en vergadertechniek - Leidinggeven/Samenwerken WOENSDAG 24 AUGUSTUS 1983 PASSAGE 53 - TEL. 12620 HOOFDREDACTEUR: B. J. WOUDENBERG, PEULEYEN 144, TEL. (01828) 15594 WADDINXVEEN - Toen in oktober 1981 het Gouwe-aquaduct in Rijrsweg A-12 (Utrecht-Den Haag) na een druk ke open open dag officieel door minister mr. H.J. Zeevalking van Verkeer en Waterstaat werd geopend werd trots be kend gemaakt dat de wanden van het kunstwerk voor het eerst in Nederland waren viirzien van brandwerende verf. Nu, bijna twee jaar later, moet een deel van die verf aan de onderzijde van de wanden van het Gouwe-aquaduct al weer worden verwijderd omdat het spul niet voldoende, "ademt”. Op momen ten dat de verkeersdrukte niet zo groot - is wordt dit karwei voor Rijkswaterstaat uitgevoerd. De kosten bedragen één ton. WADDINXVEEN/GOUDA - Kaasu- nie F.M. van Tol BV, Waddinxveen, met als vestigingsplaats Woerden, handelt tevens onder de naam Van Tol Cheese Woerden Holland. F DUS OOK ZONDAGAVOND auto van velde het verkeer om te stoppen zullen de in oranje hes of.jas gestoken briga diers gebruik dienen te maken van een uniform stopbord. maar een raadsmeerderheid steunt de besluiten van het college van B. en W. Alleen PvdA en D‘66 zinnen op mo gelijkheden om de ontslagprocedure toch in gang te zetten, omdat het fi nancieel nadeel bij verlies minder groot blijkt te zijn dan de gemeente denkt. met bloemen »an bloemenboetiek bepbaelde kerkweg 189 191 wAdinxveen 01828 IS74I WADD1NXVEEN/HAZERSWOU- DE Een 34-jarige Waddinxveense en haar elfjarige dochter zijn gistermorgen na een ongeluk met hun auto op de Hoogeveense weg in Hazrswoude met snijwonden overgebracht naar het St. Jozefziekenhuis in Gouda. Het ongeluk gebeurde toen de bestuurster een spin op de voorruit wilde wegvegen met een zakdoekje. Ze verloor daarbij de macht over het stuur met als gevolg dat de auto over de kop sloeg. WADDINXVEEN - De kreten over hoe je allerlei sporten moet doen en op welke wijze je lief kunt zijn voor een ander zijn door bloemsierkunste- naar Bep Baelde van de Kerkweg- Oost aangevuld met de langwerpige sticker ‘Waddinxveners doen ‘t na tuurlijk beter REGELS De minister van Verkeer en Water staat komt met nadere regels over de aanstelling van verkeersbrigadiers (door de burgemeester), hun oplei ding (door de politie), de plaatsen waar en de tijdstippen waarop zij hun taak zullen mogen uitoefenen, en de uitrusting van en het toezicht (door de politie) op de brigadiers. Bij het geven van aanwijzingen aan Steeds meer auto’s van Waddinxve ners zijn voorzien van deze slogan, die blijkens een onderschrift vooral slaat op de bloemen van de bloemen boetiek in het Brugcentrum, waar mee het ‘natuurlijk beter’ kan wor den gedaan. Voor deze sticker be staat grote belangstelling. weermateriaal nog metalen en kunst stof helmen worden aangetroffen tot onmiddellijke vervanging zal worden geadviseerd in het betreffende keu ringsrapport. “Overigens zij opgemerkt, dat gedu rende de laatste twee jaren geen con trole van het Waddinxveense brand- weermateriaal door de brandweerin- spectie heeft plaatsgehad”, zeggen B. en W. veelbetekend. In Gouda Moerkapelle en Boskoop vond die inspectie wel plaats met als gevolg dat tot onmiddellijke algehele ver vanging van het helmenbestand EXPLOITATIE: F. VAN KEMPEN, KANTOOR: ORANJELAAN 9, TEL. (01828) 14788; NA 18.00 UUR TEL. (01803) 8007 Voor mijn vakantie heb ik alles prima geregeld. Bij mijn eigen Rabobank. Peseta’s voor mijn verblijf in Spanje, wat franse francs voor de doorreis en reischeques als reserve. En niet te vergeten 'n goede reisverzekering. Bovendien past de Rabobank, voor 'n kleine vergoeding, op waardevolle spulletjes, die ik niet graag kwijt raak. Doe daarom zoals ik en regel alle vakantiezaken bij de Rabo bank. Altijd in de buurt, snel aan de beurt. Hoofdkantoor: Kerkweg 161 Bijkantoren: Kon. Wilhelmmaplem 2 - Groensvoorde 14 Telefoon alle kantoren: 01828-14566 WADDINXVEEN -,In het gemeente huis schaamt men zich er diep voor - zo zelfs dat bepaalde stukken niet openbaar zijn gemaakt - maar de Waddinxveense spuitgasten moeten direct nieuwe helmen krijgen. De nu gebruikte stokoude lichtmetalen en een aantal recent aangeschafte kunst stof helmen zijn namelijk onveilig en gevaarlijk. Zo blijken de lichtmeta len helmen onder meer stroomgelei- dend te zijn, terwijl ook de veel nieuwere kunststofhelmen niet aan de veiligheidsnormen voldoen. De volgende week woensdagavond vergaderende gemeenteraad is door het college van B. en W. gevraagd akkoord te gaan met de besteding van f. 6.700,— om zo spoedig mo gelijk 33 nieuwe, veilige en goed gekeurde helmen voor de leden van de Waddinxveense vrijwillige brandweer te kunnen kopen. “Gelet op de veiligheid van brandweerlieden achten wij noodzakelijk dat zo spoedig moge lijk het gehele helmenbestand wordt vervangen”, schrijven B. en W. aan de raadsleden, volgens het college is de situatie zelfs zo dat als bij een periodieke inspectie van het brand- ON VERKWIKKELIJK In de gemeenteraad van volgende week woensdagavond zal nog breed uit over de kwestie-Blonk worden ge sproken. In de vorige week woens dagavond gehouden vergadering van de raadscommissie voor de onderwijs zaken heerste een matte stemming, BEZWAAR Het gemeentebestuur is tot de conclusie gekomen dat haar niet met enige kans op succes ongevraagd ont slag kan worden verleend wegens on geschiktheid en wegens ernstige com municatiestoornissen tussen haar en de ouders. Zij zal tegen zo’n ontslag bezwaar aantekenen en dat zal - gelet op het gunstige geneeskundige onder zoek (Mevrouw Blonk moet zowel geestelijk als lichamelijk in staat wor den geacht haar werkzaamheden naar behoren te kunnen vervullen), het oordeel van de onderwijsinspecteur en het feit dat niet één feitelijk gege ven schriftelijk onderbouwd is vast gelegd - zonder twijfel nietig worden verklaard met alle financiële gevolgen voor de gemeente van dien. ‘In een tijd van bezuiniging achten wij het niet verantwoord grote risi co’s te lopen voor een aanzienlijke schadeclaim’, aldus B. en W. in hun strikt vertrouwelijkc brief. Mevrouw Blonk is nog gevraagd in het belang van het openbaar onderwijs en voor het behoud van de kleuterschool ‘t Hazeveld en de Jan Ligthartschool ontslag te vragen en gebruik te ma ken van de VUT-regeling (de gemeen te was zelfs bereid daarop een aan- Volgens K.A. Warmenhoven (VVD) is het gebeurde in ieder geval onver kwikkelijk en onbevredigend, noemt mevrouw H.J. Groenendijk-Bernard (CDA) de gebeurtenissen ‘heel erg jammer’, spreekt de heer D. Uitbeij- erse (PCW) van een ‘verschrikkelijk onverkwikkelijke zaak’ en vecht D. Lont (PvdA) de argumentatie van B. en W. fel aan in het belang van het openbaar onderwijs in het algemeen en ‘t Hazeveld in het bijzonder. WADDINXVEEN Maandag, als de kleuter, en lagere scholen weer beginnen, staan ze weer paraat: de jeugd- en volwassen ver keersbrigadiers. Voor dit werk zijn in Waddinxveen weer een schooljaar lang ongeveer 350 jongeren en ouderen bij toerbeurt be schikbaar voor het bieden van een helpende nand bij het oversteken. Gelukkig is in het afgelopen school jaar de onduidelijkheid rond de po sitie van verkeersbrigadiers in de Ne derlandse verkeerswetgeving opge heven door hun status en bevoegd heden, en de verplichtingen die weg gebruikers ten aanzien van hen heb ben, uitdrukkelijk te regelen. Plaat selijk zijn de jeugd- en volwassen ver keersbrigadiers door de gemeente, die eerder dit jaar de Nota Verkeersbriga diers publiceerde, een hart onder de riem gestoken. Bestuurders zijn nu wettelijk ver plicht om de stopaanwijzingen, die gegeven worden door daartoe bevoeg de en als zodanig herkenbare verkeersbrigadiers, op te volgen. Tot nu toe waren verkeersbrigadiers niet met zoveel woorden opgenomen in de verkeerswetgeving, zodat niet ge heel duidelijk was in hoeverre zij be voegd waren aanwijzingen te geven aan het verkeer en of de weggebrui kers deze aanwijzingen moesten op volgen. Dat de lichtmetalen helmen enkele jaren geleden al op voorschrift van de Rijksbrandweerinspectie uit de productie zijn genomen is de brand- weerleiding in en buiten Waddinx veen kennelijk ontgaan. De te kopen 33 helmen zijn van het type “Neder land”. Ze zijn voorzien van 3 punts kinriemen met rolgesp voor gebruik van persluchtmaskers en hebben wol- le neklappen. Exclusief btw en een korting van 7 procent kosten de hel men van Kraaijer-kledingmagazijn BV f. 185,- per stuk. Dat blijkt uit de drie velletjes omvat tende brief, die het college van Bur gemeester en Wethouders over de kwestie-mevrouw Blonk strikt ver trouwelijk heeft gestuurd aan de Waddinxveense gemeenteraad. B. en W. zijn van plan in de gemeenteraads vergadering van volgende week woensdagavond verantwoording af te leggen over het beleid ten aanzien van ‘t Hazeveld in het afgelopen schooljaar. In 1982/1983 groeide het aantal leer lingen op deze school van 4 naar 12 nadat de hoofdleidster de toegang tot de school was ontzegd, terwijl er tot voor kort 16 kleuters waren aange meld, maar inmiddels heeft een groot aantal ouders schriftelijk te kennen gegeven bij een terugkeer van me vrouw Blonk hun kinderen naar een andere kleuterschool te zullen laten gaan. In een brief hebben B. en W. op de ouders een ernstig beroep gedaan hun kinderen op ‘t Hazeveld te houden ‘in het belang van het openbaar on- dervvijs en wellicht in het belang van de kinderen’. Het college heeft be loofd zich te zullen inspannen om de gang van zaken op de kleuterschool naar tevredenheid te doen verlopen, ondanks de aanwezigheid van de om streden hoofdleidster, die op 1 sep tember haar non-activiteit behandeld WADDINXVEEN De aan de Sou- burghlaan gewoond hebbende Tjeerd Jan Oostwouder is vorige week woens dagnacht bezweken aan zijn verwondin gen, die hij opliep bij een verkeersonge val in de gemeente Goedereede op het Zuid-Hollanse eiland Goeree-Óver- flakke. De Waddinxvener reed met zijn auto gedeeltelijk op de linkerweghelft van de weg naar Ouddorp, waardoor hij fron taal in botsing kwam met een vrachtwa gen met frisdranken. De jongeman werd na de frontale aanrijding met her senletsel, inwendige bloedingen en di verse fracturen overgebracht naar het Rotterdamse Dijkzigtziekenhuis, waar hij is overleden. De chauffeur van de vrachtauto en zijn bijrijder, beiden uit Schiedam, raakten .zwaar gewond. Hun wagen duikelde van de hoge weg af, waarbij de chauf feur door de voorruit naar buiten werd geslingerd. Politie en brandweer had den handen vol werk met het opruimen van de enorme ravage. Omdat de ou ders van de Waddinxveense jongeman zojuist op vakantie waren gegaan werd de ANWB-alarmcentrale en Interpol ingeschakeld om hen op te sporen. JJdNBM,

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1983 | | pagina 1