WADDINXVEENSE DUMP Pastoor haalt Sloot toch schoongemaakt GM Rabobank O Politie ’’koopt” katapulten op landelijke pers Postcode tegen diefstal mogelijkheid worden geboden aan fietseigenaren in hun fietsen een code op de framebuis onder het za del te laten graveren. Deze code zal bestaan uit een postcode en het huisnummer van de fietseigenaar. GEMEENTERAAD Opmerkingen in Victorientje Goedgekeurd College: ”De belangstelling voor gestapelde bouw is zeer gering” Nieuwsblad Onafhankelijk Met m’n Rabo-rekening zie ik nog wat terug van al die oppas-uren. DANSAVOND BOSKOOP R b RIOOL CverstopttJ 's?)b(b^ 01828-1799?] VOORLICHTINGSAVOND RODE KRUIS KOLONNE Snackbar ’’Picobello” OPEL VERKOOP-OPEL SERVICE-OCCASIONS ALLE MERKEN-OPEL ONDERDELEN VERKOOP-LPG INBOUW-FINANCIERINGEN-VERZEKERINGEN-SCHAPE REPARATIE n ZÉÉR GROTE PARTIJ ZARESKA KNOTTEN VOOR DUMPPRIJZEN!! Dansschool DORPSTRAAT 59 WADDINXVEEN, TEL.: 01828-15155 AUI’TIX VISSIZI! 7 ZARESKA FRESCO, 15% wol -15% mohair - 70% acryl - 50 gram - adviesprijs 3,25 per knot Alléén deze week 10 KNOTTEN VOOR 15,- leplaan 81-83 - Waddinxveen - Telefoon 01828-19448 Donderdagavond koopavond OFFICIEEL OPEL SERVICE-DEALER VOOR: WADDINXVEEN-BOSKOOP EN MOERKAPELLE Privé-adres: Stuwstraat 5 2332 XM Leiden, tel. 071-761249 ONZE SPECIALE AANBIEDINGEN DEZE WEEK...!!! ZARESKA ASTOR, 100% acryl - 50 gram. Adviesprijs 2,95 per knot. Alléén deze week 10 KNOTTEN VOOR 15,- A.s. zondagavond, 20.15 uur, in de Rozenburcht, Rozenlaan. ALS WIJ HET HUISWERK DOEN, SLAAGT-U ZÉKER, de pater makelaardij b.v. schielandweg 7 2741 ma waddinxveen 01828-13822 oprichting afd. Boskoop Deze wordt gehouden in de kantine van de brandweer- garage aan de zuidkade op WOENSDAG 28 SEPTEMBER a.s. AANVANG: 20.00 uur. Spreekster: Mevr. L. Tanis. Regionaal verpleegkundige. Vertoning film: „Rode Kruis Journaal.” Daarna gelegenheid tot het stellen van vragen. Belangstellenden van harte welkom. Denkt U aan het uitbreiden van Uw woning, nieuwe kozijnen, dakkapel of ander onderhoudswerk, vraag dan vrijblijvend inlichtingen bij Aannemersbedrijf P. BOUTHOORN Mercuriusweg 6 Telefoon 01828-14398 i? I Schrijf maar bij, schrijf maar af, Rabo-rekening. DAGEN OPEN r PER WEEK TOT 24.00 UUR F DUS OOK ZONDAGAVOND ZARESKA MULTICOLOR 100% wol - Adviesprijs 125,- per kilo. Alléén deze week 50,— PER KILO SNEL NAAR DE Weekblad voor Waddinxveen IS- OPEL WOL fotograaf, die twee eucharistievieringen bijwoonden. i me. Enkelen waren hebben het verstaan Elders in dit Weekblad voor Wad dinxveen meer over deze kwestie. c5 6 ÖT Hoofdkantoor: Kerkweg 161 Bijkantoren: Kor. Wilhelminaplein 2 - Groensvoorde 14 Telefoon alle kantoren: 01828-14566 auto van velde betrouwbaar en goed UdNBM, WOENSDAG 21 SEPTEMBER 1983 39e JAARGANG - No. 1840 HOOFDREDACTEUR: B. J. WOUDENBERG. PEULEYEN 1447TEL. (01828) 15594 EXPLOITATIE: F. VAN KEMPEN, KANTOOR: ORANJELAAN 9, TEL. (01828) 14788; NA 18.00 UUR TEL. (01803) 8007 Woensdag 28 september 1983, aanvang 19.30 uur. Waddinxveners daar eerst tevergeefs om leek te hebben gevraagd. Een voorbeeld van hoe de situatie achter de St. Victorstraat was toont deze door Sjaak Noteboom gemaakte foto. Gehoopt wordt dat gemeente en polderbestuur voortaan sneller WADDINXVEEN - Ook de Wad- dinxveense rijkspolitie haakt in op landelijke acties om door het laten graveren van postcodes in fietsen diefstal van deze tweewielers tegen te gaan. Hiermee wordt gestart op zaterdag 1 oktober. Op een aantal plaatsen in de ge meente zal dan op gezette tijden de WADDINXVEEN - In Waddinxveens nieuwe woonwijk Zuidplas, waar op dit moment precies 227 woningen in aanbouw zijn, waarvan de eersten nog dit jaar bewoond zullen gaan worden, zullen minder flats worden ge bouwd dan verwacht. Dat blijkt uit een toelichting van Ben W. op de slui tende gemeentebegroting voor 1984, die dezer dagen aan de Waddinx- veense gemeenteraadsleden is aangeboden en waarover we in het Week blad voor Waddinxveen nog uitvoerig zullen schrijven. ”De belangstelling voor gestapelde bouw is zeer gering”, aldus het college over de exploitatie van Zuidplas, in welk bestemmingsplan de gehanteerde verhouding tussen woningwet-, premie- en vrije sectorkavels (en kavelprijzen) als onhaalbaar moet worden gekwalifi ceerd. ”Een bijstelling zal op korte termijn moeten plaatsvinden”, kondigt het col lege aan, daarbij niet alleen wijzend op de dalende belangstelling voor flats, maar ook op het gegeven dat bouwlusti- ge beleggers grondprijzen wensen te be talen (voor premievrije woningen) in de orde van grootte van de woningwet-ka- velprijs voor een bij voorkeur groter stuk grond. WINKELS Nu de woningbouw in Wijk Zuidplas niet ongunstig verloopt vinden B. en W. dat aan de voorzieningen in de wijk aan dacht besteed moet gaan worden. ”Wij denken daarbij met name aan winkel voorzieningen, doch ook andere voor zieningen moeten in beeld komen. Om trent de winkelvoorzieningen hebben wij ons inmiddels reeds beraden. Wij zullen hieromtrent met de commissie voor de ruimtelijke ordening en de wo ningbouw nog overleg plegen.” De afronding van de Oostpolderwijk nadert zijn voltooiing. Thans zijn 22 premiewoningen in opdracht van Mul ler Friesland Beheer B.V. in aanbouw, alsmede 2 woningen aan de Lede. Aan de Molenring zullen nog 31 woningen worden gebouwd; 14 woningen zullen als vrije sectorwoning wellicht nog in 1983 in aanbouw worden genomen. De resterende 17 woningen zullen - afhan kelijk van contingent - in de premiesec- tor worden gerealiseerd. Als deze wo ningen worden gebouwd resteert alleen nog de realisering van het zgn. flatje en de bebouwing van enkele kleine perce len. (Aan de Elzenhorst. Waddinx-^ veen) ‘Er waren ook mensen die me ano niem verwensingen door de telefoon toeriepen. Iemand vond dat ik gods lasterlijk handelde. Een ander wilde mij dood hebben. Ik herinner me het woord vermoorden. Ik heb dus ken nelijk wel wat losgewoeld bij mensen. Maar van opschudding zoals in kran tenberichten staat, zou ik niet willen spreken. Ik heb maar van één paro chiaan gehoord dat hij niet meer naar de kerk wilde komen. Beter gezegd - hij wilde alleen komen als hij tijdens de mis na mij de microfoon zou krij gen voor een weerwoord. Dat kan niet, heb ik gezegd. Ik wil graag dis cussiëren maar dan na afloop of op een speciale bijeenkomst, niet tijdens de eucharistieviering. Maar het is een man die bij de Vredesdienst van vorig jaar ook al zat te steigeren en door zijn vrouw vast gehouden moest wor den’. terhalen. Tevens vereenvoudigt dit registratienummer de opsporing van de rechtmatige eigenaar indien de betreffende fiets mocht worden ge vonden. Met deze registratie is op verschil lende plaatsen in Nederland reeds een start gemaakt. Dit heeft tot op heden goede resultaten opgeleverd. band met speelgoed (bijv, om een vlieg tuigje of parachute de lucht in te schie ten), gebruikt te worden. Sinds jaar en dag is de katapult als speel goed bekend. Maar in de afgelopen ja- ren worden in toemende mate katapul ten op de markt gebracht die zodanig zijn geconstrueerd, dat met grote kracht projektielen kunnen worden wegge schoten die ernstig lichamelijk letsel kunnen veroorzaken. Uit proeven is ge bleken dat projektielen (bijv, ronde sta len of loden kogels) die met deze kata pulten worden weggeschoten, een kine tische energie kunnen hebben, welke die van sommige vuurwapens wegge schoten kogels evenaart of zelfs over treft. Sommige van deze katapulten zijn bovendien voorzien van een effectief richtmechanisme. Deze katapulten worden niet alleen bij baldadigheden en vernielingen op de openbare weg ge bruikt, maar ook ingezet bij grootscha lige ordeverstoringen als wapen tegen onder andere politieambtenaren. Om dat deze katapulten een ernstig gevaar opleveren voor de veiligheid van perso nen en zij geen enkel maatschappelijk aanvaardbare bestemming hebben is er reden voor een verbod. WADDINXVEEN - Het provinciaal bestuur van Zuid-Holland heeft de vol gende Waddinxveense raadsbesluiten goedgekeurd: verkoop aan de De Langen Van den Berg BV te bergambacht van bouw grond gelegen in het bestemmingsplan Wijk Zuidplas 1980; verkoop aan J. Verbakel te Waddinx veen van bouwgrond gelegen aan de Noordkade; verkoop aan A. A. van der Windt te Waddinxveen van bouwgrond gelegen in het gebied van het bestemmingsplan Wijk Zuidplas 1980 ruiling van grond met L. Lamens te Waddinxveen. ciële situatie bij het rijk doet zich in de sector woningbouw danig voelen. De premiecontingenten, doch vooral de woningwetcontingenten, lopen - ook in de toekomst - fors terug. Het ’’binnen halen” van contingent, in het bijzonder voor woningwetwoningen, zal van elke gemeente een jaarlijkse inspanning ver gen. ”Wij zullen in elk geval ons uiterste best doen om voor 1984 voldoende contin gent te verkrijgen om het project van 69 gestapelde woningen van de Woning bouwvereniging Waddinxveen door gang te kunnen laten vinden. Dit pro ject stond namelijk voor 1983 al op het programma”, aldus B. en W. alsof ik Jezus voor mijn IKV-karretje heb gespannen. Dat mag ik natuurlijk nooit doen en dat is niet mijn bedoe ling. Je kunt geen bezit nemen van Jezus. Ik heb slechts mijn taxatie ge geven hoe Jezus zou handelen als hij in de wereld van nu zou leven’. Tegenwoordig laat ik m’n oppasgeld, net zo als m’n studiegeld, bijschrijven op m’n Rabo-rekening. Zo hou ik een beetje oog op m’n inkomsten en uitgaven. Bijvoorbeeld de betalingen voor m’n kamerhuur, rijschool rekening, sport vereniging laat ik automatisch afschrijven. Ook kun je, wanneer je regelmatige inkomsten hebt, betaal cheques aanvragen. En contant geld is ook geen probleem, want de Rabobank is altijd in de buurt en je bent er snel aan de beurt. ’’Omdat ons college van mening is dat een volledige benutting van het planolo gisch contingent, desnoods door middel van goedkope vrije sectorbouw moet worden gerealiseerd, en derhalve aan de verlangens van de beleggers enigs zins tegemoet dient te worden geko men, zal de exploitatie Zuidplas aan de kostenkant nogmaals scherp dienen te worden bestudeerd en bijgesteld. Een snelle verlaging van de boekwaarde door verkoop van gronden zal daarbij de rentekosten kunnen beperken”, zo staat er in de begrotingstoelichting. In dit stuk wordt tevreden teruggeblikt op de in dit j aar in Zuidplas eindelij k ge starte woningbouw. De voorbereiding duurde jaren en gedurende de laatste jaren werd er namelijk weinig meer ge bouwd. Op zeer korte termijn zal in Zuidplas worden gestart met de bouw van 55 vrije sectorhuurwoningen in opdracht van het G.A.K., waarmede het totaal op 282 woningen komt. Ook valt te ver wachten dat in de bouwstrook langs de IJsermanweg binnenkort begonnen zal worden met nog eens 7 vrije sector-wo- ningen (en wellicht nog 6 woningen als een optie wordt benut). Op het verkrijgen van een contingent wachten de volgende bouwplannen: 69 woningen in gestapelde bouw, te bou wen door de Woningbouwvereniging Waddinxveen, 61 premiewoningen, te bouwen door Noorlander Beheer B.V., 12 premiewoningen, te bouwen door Noorlander Beheer B.V. en 22 (étage- dergelijke schoonmaakwerkzaamhe- den zullen worden uitgevoerd in het belang van de volksgezondheid en het aanzicht. Want op een gegeven mo ment was er een zomer lang sprake van een weinig verheffend gebied op een plek waarbij toch ook gewoond moet worden. WADDINXVEEN - Wie in het politiebureau aan de Mozartlaan echte, gevaarlijke katapulten komt inleveren krijgt daarvoor vijf gulden, terwijl er ook nog twee kwartjes en een dubbeltje wordt gegeven voor amateurka- tapulten of onderdelen daarvan. Deze actie wordt in de eerste twee weken van oktober gehouden nu katapulten worden gezien als ongewenste han dwapenen. Onder een katapult wordt in dit ver band verstaan: een schiettuig, bestaan de uit een met de hand te bedienen voorwerp met daaraan bevestigd elas tisch en veerkrachtig materiaal door ge bruik waarvan projektielen kunnen worden weggeschoten met een zodani ge kracht of gerichtheid, dat bij door die projektielen getroffen personen ernstig lichamelijk letsel ontstaat. Onder deze verbodsbepaling vallen niet die katapulten, die klaarblijkelijk zijn bestemd om als speelgoed, of in ver- flats in Zuidplas jwoningen, eveneens te bouwen door Noorlander Beheer B.v. Verder worden er besprekingen ge voerd met beleggers (pensioenfondsen) voor de bouw van 400 woningen, zo wel in de huur- als in de koopsector. De verwachting is dat begin november 1983 de eerste woningen in Wijk Zuidplas opgeleverd zullen kunnen worden. De sociale woningbouw in Wijk Zuid plas is in grote mate afhankelijk van het verkrijgen van de zgnfinanciële contin genten van het rijk. De ernstige finan- WADDINXVEEN Al direct nadat vorige week vrijdag het gesten cilde weekblaadje Victorientje van de rooms-katholieke St. Victor- parochie was verschenen, met daarin een spraakmakende bijdrage van pastoor P.M. Olsthoom (53) over een eventueel IKV-Iidmaat- schap van Jezus Christus, bleef de telefoon in de pastorie aan de Zuidkade bijna onophoudelijk gaan. Kranten uit heel het land pu bliceerden het ANP-bericht met daarin de uitlatingen van de Wad dinxveense zieleherder of belden om nadere inlichtingen. Het dag blad Het Parool stuurde zelfs zondag nog een verslaggever en een In geval van diefstal en heling zijn eigendommen gemakkelijker te ach- Er komen minder Opschudding had pastoor Olsthoom namelijk veroorzaakt met zijn opmer king dat Jezus Christus, als hij nu in Nederland rondging, actief lid zou zijn van het Interkerkelijk Vredesbe raad (IKV), zonder overigens al zijn twaalf apostelen te verplichten ook lid van deze vredesbeweging te wor den. De leider van de 1800 gezinnen omvattende Sint Victorparochie stel de verder dat Jezus als IKV-lid zeker ook zou wijzen op de schandalige verhouding tussen arm en rijk (Noord en Zuid). Pastoor Olsthoom, die tien jaar in Waddinxveen werkzaam is, liet zijn parochianen verder weten dat kern wapens kolossale levensdoders zijn, die veel te gevaarlijk zijn om ze in huis te hebben. ‘Wij hebben die rom mel bezorgd gekregen van onze be zorgde vrienden van de overkant van de Atlantische Oceaan’, aldus pas toor Olsthoom, die van kernwapens helemaal niets wil weten en ‘de door geld verdienen gedreven Amerikanen’ verwijt, door hun uitgekiende invloed heel wat onheil op te roepen en in stand te houden in Chili, Midden- Amerika en elders in de wereld. ‘Als de nood aan de man komt, is het be ter om, desnoods onder een Russisch regiem, 30-50 jaar te overleven dan niet meer te leven’, gaf pastoor Olst hoom tegenover zijn parochianen te kennen. ‘De katholieken van de Sint Victor parochie in Waddinxveen hadden het al in het parochieblaadje Victorientje gelezen, maar ze wilden het zelf ho ren uit de mond van hun pastoor. Daarom vond Petrus Maria Olsthoom op Vredeszondag twee volle kerkza- len tegenover zich. En hij herhaalde daar luid zijn stellingen over atoom bewapening, die sommige geloofsge noten in het Zuidhollandse dorp aan de Gouwe onrustig en zelfs boos hebben gemaakt’, schreef Het Parool. Pastoor Olsthoom heeft het geweten. Er kwam een stroom reacties binnen. Hij heeft ze allemaal genoteerd. ‘Veel mensen vonden mijn geschrift moe dig. Maar anderen vonden het on voorzichtig van geïrriteerd en I WADDINXVEEN - Bewoners in Waddinxveen-Zuid hebben zich er be hoorlijk kwaad over gemaakt, maar uiteindelijk is er toch wat aan ge daan. De door de St. Victorwijk lo pende Alpherwetering is nu echt schoongemaakt, nadat een aantal - - -

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1983 | | pagina 1