Mishandeling op parkeerterrein Groensvoorde i Voor samenwerkingsschool staken in 197018 ouders koppen bij elkaar In november feestweek HAVO-Atheneum DANSEN? ’’School soepeler dan we dachten” Een boekenbon? Mevrouw J. M. G. Bootsma-v. d. Mooren: UITNODIGING Dansschool van der Lubbe Grondslag samenwerkings school HAVO- Atheneum OPENBARE VERGADERING Samenwerkingsschool: leerschool voor ’t leven” MOEDERGROEP HOUDT EEN SERIE AVONDEN In snel tempo schaarde gemeenteraad zich achter plannen Alleen voor leerlingen exclusief optreden van Toontje Lager Staatssecretaris bij 10-jarig bestaan samenwerkingsschool POLITIENIEUWS WADDINXVEEN „De Kouwe Hoek” b.v. BL Dealer B Auto Baas Jr. b.v. I Nissan Dealer I ”DE KAASSHOP” Driekwart Waddinxveners wil scholen op basis van samenwerkingsidee f. 5 WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN - WOENSDAG 28 SEPTEMBER 1983 Om precies te O DOET ’T ALTIJD! FIEKE BLONK - Tel. 01828-19347 - ('s Maandags gesloten) Collage krantenknipsels gedurende het ontstaan en de groei van de 10- jarige samenwerkingsschool voor HAVO- Atheneum. die gehouden zal worden op D.V. maandag 3 oktober in gebouw ”Het Trefpunt”, Stationsstraat 18 te Waddinxveen. Spreker: Fractieleider van de R.P.F. Meindert Leerling. Onderwerp: Nederland na Prinsjesdag. De avond begint om 20.00 uur. voor alle leden, sympatisanten en andere belangstellenden van de Reformatorische Politieke Federatie, tot het bijwonen van de A A A A. A A\ Bel nu 01828-14481 voor inlichtingen en inschrijvingen Beginners en gevorderden O 3 O Zuidelijke Dwarsweg 1B 2741 PB Waddinxveen Telefoon 01828 -17713 DORPSTRAAT 76 - WADDINXVEEN Reklame aanbiedingen geldig t/m 5 oktober De kaasspeciaalzaak met marktprijzen! Kilo Oud Belegen Goudse 12,50 100 Gram Heerlijke Camembert 1,75 200 Gram Komkommersalade 1,98 250 Gram Kauwgomballen 1,98 A sa - CD r> f i Prins Willem- Alexander Sportcentrum I ZOETERMEER woensdag 12 t/m zondag 16 okt. CURSUS BLOEMENSCHIKKEN HA VO/Atheneum half september officieel geopend Over drie weken bezit Waddinxveen een school voor hoger onderwijs Tegenaktie vergroot belangstelling WADDINXVEEN - De geschie denis van de in november van dit jaar hét 10-jarig bestaan vie rende samenwerkingsschool voor HAVO-Atheneum aan de Sniepweg - één van de hoogte punten is het bezoek van staats secretaris mevrouw N. Ginjaar- Maas op zaterdag 5 november - gaat terug naar het begin van de jaren zeventig. Om precies te zijn begin 19/0. Complex aan de Sniepweg in gebruik genomen 9 9 WADDINXVEEN Zondag 25 september werd door een 18-jarige Waddinxvener aangifte gedaan van mishandeling bij de plaatselijRe rijkspolitie. Op het parkeerterrein aan de Groensvoorde kreeg net slachtoffer ruzie met een knaap, die de hulp kreeg van een vriend. Deze vriend brak de antenne van de auto van het slachtoffer. Beide knapen hebben de 18-jarige Waddinxvener diverse klappen toege diend. Tengevolge hiervan sprong een hechting boven een oog open. Hij moest zich onder medische behandeling stellen. Beide knapen, respectievelijk 16 en 17 jaar oud, beiden Waddinxveners, werden aangehouden en verhoord. Tegen hen is proces-verbaal op gemaakt. N H* O *aa^ise£ als SNEL TEMPO A I Gebracht en gehaald. Verhuur van video films in 4 systemen VHS - Beta - VCC en Philips 1700 >^«-< Inschrijvingen: Donderdag 29 september en 6 oktober van 19.00-20.00 uur, P. Zuidlaan 2, Waddinxveen. Introduktieles: Vrijdag 7 oktober, 20.00 uur. GRATIS bij aankoop van 30 eieren. Ook ligt er voor iedere klant een attentie klaar. Tot ziens. H. de Jong, Piasweg 37A, tel. 12538. Video-club ’’Zuid” 010 - 32 30 23 Video-Wereld 01828 - 1 62 88 Voor informatie en/of opgave: Bel 01717-2010* W-- katholieke, openbare christelijke ouders. Op het ogenblik wordt achter de schermen hard gewerkt om in novem ber van dit jaar het tienjarig bestaan van de school te vieren. Een school die niet alleen voor - Waddinxveen, maar ook voor de regio van grote be tekenis is geworden. Op zaterdag 5 november wordt ‘s morgens een onderwijsconferentie ge- Judo voor jeugd en seni oren. In Waddinxveeh: gymzaal A. van Burenstr. SNELHEIDSCONTROLE Op donderdag 22 september werd door de Waddinxveense rijkspolitie in samenwerking met de Verkeers- groep een snelheidscontrole gehou den te Waddinxveen. 16 Automobi listen hielden zich niet aan de max. snelheid. Er werden vele snelheden boven de 7 0 km/uur gemeten. en protestants- vrijdag 23 september (‘s i__ j i_ a. j de Sniepweg DOORGEREDEN Op maandag 20 september omstreeks 22.40 uur vond op de Onderweg een aanrijding plaats, waarna de veroor zakende bestuurder meteen was doorgereden. Op de Onderweg kwa men 2 personenauto’s elkaar tege moet. Bij het passeren kwamen beide voertuigen met elkaar in aanraking, waarbij flinke materiële schade ont stond. Ongeveer een uur later werd de door gereden auto, een Mercedes-perso- nenauto, beschadigd nabij de Molen- ring aangetroffen. De auto is overge bracht naar het politiebureau. De eigenaar/bestuurder heeft zich tot op heden niet gemeld. De onderwijsinspectie heeft toestem ming gegeven om donderdag 10 en vrijdag 11 november ook overdag de schoolaktiviteiten in het kader van het tienjarig bestaan te plaatsen. Op donderdagmorgen zal dit gebeuren AANGEHOUDEN Op zondag 18 september werden op de rijksweg 12, nabij het Gouwe- aquaduct, 5 buitenlanders, variërend in leeftijd van 17 tot 26 jaar, aange houden door samenwerkende politie korpsen. Na fouillering werden de mannen ingesloten in het politiebu reau te Waddinxveen. Kort tevoren werd door hen een insluiping ge pleegd in Voorhout. Zij werden over gegeven aan de rijkspolitie te Voor hout. DIEFSTAL (BROM)FIETSEN De afgelopen week werd 5 keer aangifte gedaan van diefstal van een fiets. Drie fietsen werden terugge vonden en twee hiervan konden aan de eigenaar worden teruggegeven. Ook werd een bromfiets ontvreemd. EERSTE PAAL Op 16 mei 1975 werd de eerste paal geslagen voor het huidige schoolge bouw en een jaar later verhuisde de school vanuit wijd en zijd verspreide lokaties naar de Sniepweg. De 3 vere- laas Beetslaan een krat bier leegge haald. Alle flesjes werden uit de krat weggenomen. Op zondag 25 september werd inge broken in de kantine van een voetbal vereniging. Er werden diverse dozen snoepgoed weggenomen. Op zaterdag 24 september ontdekte een benzinepompstationhouder te Waddinxveen, dat kort tevoren onge veer ruim f 7.500,- aan baar geld was weggenomen uit het winkelgedeelte. De diefstal is vermoedelijk gepleegd door 3 mannen, die vermoedelijk tij dens een moment van drukte in de shop van de gelegenheid gebruik heb ben gemaakt het geld, dat in een en velop zat, weg te nemen. RESPECT In zo’n school dienen de verschillen de levensbeschouwingen en -achter gronden van de leerlingen tot hun recht te komen en dient respect en verdraagzaamheid voor eikaars me ningen een eerste vereiste te zijn, waarbij degenen die onderwijs geven deze grondslag onderschrijven. Verder meenden zij dat ouders het schoolbestuur dienden te vormen. Een enquête onder ouders van 5de en 6de klassers van de lagere scholen en nog eens een enquête onder alle ge zinnen te Waddinxveen leerde dat meer dan driekwart voorstander was van zo’n samenwerkingsschool. nigingen fuseerden op 13 februari 1978 tot één vereniging met 3 sek- ties; één van haar taken blijft er voor te zorgen dat de grondslag van de Samenwerkingsschool, zoals de groep van 18 deze al zag binnen de school, tot uitdrukking gebracht blijft wor den. ILLEGAAL VERBLIJF Op donderdag 22 september werd op verzoek van de vreemdelingendienst te Rotterdam een 26-jarige buiten lander aangehouden te Moerkapelle. De man stond gesignaleerd ongewenste vreemdeling. BROMFIETSEN UIT VERKEER De afgelopen week werden 4 brom fietsen voor nader technisch onder zoek uit het verkeer genomen. Ook werd een personenauto, welke in slechte staat van onderhoud verkeer de, uit het verkeer genomen. VERNIELING In het weekend van vrijdag 23 tot en met zondag 25 september hebben de rijkspolitie diverse meldingen bereikt omtrent vernielingen, voornamelijk gepleegd aan geparkeerde personen auto’s. Zo werd een linnendak van een auto vernield en werden 4 auto’s bekrast. De vernielingen hebben plaats gevon den op p'z no avonds) of in de nacht van vrijdag op zaterdag. Van twee aan geparkeerde auto’s (nabij de tennis vereniging) werden in totaal 3 ban den lek gestoken. I I WADDINXVEEN - De 'Groep re, protestants-christelijke of rooms katholieke school voor HAVO-Athe- neum in Waddinxveen niet mogelijk was, immers met het te verwachten aantal leerlingen zou nooit voldaan kunnen worden aan de voorwaarden van de overheid. Uit de diepgaande en openhartige dis cussie van de groep 18 in die tijd bleek echter al gauw dat, uitgaande van de gelijkwaardigeheid van de le vensovertuigingen, het (leren) dragen van een gezamenlijke verantwoorde lijkheid hiervoor een geweldige uit daging voor voortgezet onderwijs zou moeten zijn. \\W\W WADDINXVEEN - In Waddinxveen is actief de Moedergroep voor Borstvoe ding, waarover inlichtingen kunnen worden ingewonnen bij Lilian Kok, Klaverveld 7, tel. 14618, Agnes van Dam, Wikkeveld 16, tel. 17898 en Janny Nossing, Tollen slaan 50, tel. 18780. De Waddinxveense Moedergroep voor Borstvoeding houdt weer een serie ge- spreksavonden over de onderwerpen "voor- en nadelen van borstvoeding geven", "kraamtijd en je gezin”, "moeilijkheden" en "spenen en andere voeding. Aan staande en reeds de borst gevende moeders zijn hierbij van harte welkom. "Door er samen over te praten kunnen we elkaar helperreen fijne borstvoedingspe- riode door te maken", alldus de moedergroep. De avonden worden geleid door moeders die ervaring hebben in het geven van borstvoeding. De eerstkomende avond is op dinsdag 4 oktober bij Corrie Steen- land, Brugweg 91 en op maandag 11 oktober bij Marja v. d. Roest. Heemraadweg 13. voor de eerste maal iedere avond 20 uur, behalve zondag I matinees: zaterdag 15.30 uur I zondag 12.30 en 16.15 uur f Prijzen: f 12-18-24-30 k kinderen t/m 15 jaar half geld 5 65-plussers half geld in de matinees I KAARTVERKOOP I Sportcentrum, van 10-17.30 uur, behalve zondags, f tel. 079-414001 verder bij I Zoetermeer, Kapsalon Maris, Oranjelaan 49 j Leiden, VVV, Stationsplein 210 I Alphen a/d Rijn, VVV, Pieter Doelmanstraat 13 Gouda, Sig.mag. van Vreumingen, Wijdstraat 20 Station Centrum-Oost, direct bij de hal, is voor en na de voorstellingen geopend. Speciaal voor de kinderen: de 3 Biggetjes en de Boze Wolf. AANRIJDINGEN Op zaterdag 17 september vond om streeks 11.00 uur een aanrijding plaats op de Zuidkade tussen 2 personenauto’s. Een personenauto stopte voor een stilstaande heftruck. Een achteropkomende bestuurder haalde de andere auto in en op datzelfde moment trok de stilstaande auto op, waarna de aanrijding volgde. Lichte materiële schade was het gevolg. Een 17-jarige bromfietser uit Zeven huizen raakte gewond bij een aanrij ding op het fietspad tussen de Zuide lijke Dwarsweg en de Beyerincklaan. De bromfietser botste tegen twee meisjes, die in de berm naast het fietspad stonden. Ondanks dat de bromfietser een helm droeg, liep hij een zware hersenschudding op. Hij werd per ambulance naar het zieken huis vervoerd. In snel tempo schaarde de gemeente raad zich achter de plannen en gelijktijdig werden 3 afzonderlijke Verenigingen voor Voortgezet On derwijs in Samenwerkingsverband opgericht: de openbare, de protes tants-christelijke en de katholieke en bogen diverse werkgroepen zich over problemen van levensbeschouwelijke, didaktische, statutaire en bouwkun dige aard. Eind 1971 werd het eerste schoolbe stuur, de ‘Commissie van Bestuur voor de Samenwerkingsschool voor HAVO-Atheneum’ officieel door bur gemeester C.A. van der Hooft van Waddinxveen geïnstalleerd. Reeds in oktober 1972 kwam de ministeriële goedkeuring af, zodat op 20 augustus 1973 de eerste 137 leerlingen in een voorlopige huisvesting aan de Linden- gaarde naar de samenwerkingsschool konden. Op dat moment nam een groep van 18 ouders van verschillende levens beschouwelijke richtingen het initia tief de mogelijkheden te onderzoe ken voor een samenwerkingsschool voor HAVO-Atheneum te Waddinx veen. Samenwerking was noodzake lijk omdat een afzonderlijke openba- DIEFSTAL/INBRAAK In de nacht van vrijdag 23 op zater dag 24 september werd uit een kelderbox van de Jul. van Stolberg- laan een radio-casetterecorder ont vreemd. De kelderbox was wel afge sloten. In dezelfde nacht werd vanuit een kelderbox onder de flat aan de Nico- houden onder auspiciën van de Vere niging en de Landelijke Vereniging ten behoeve van Samenwerkingsscho len. ‘s Middags is er een feestelijke bijeen komst, waarop de staatssecretaris van Onderwijs en Wetenschappen, me vrouw drs. N.J. Ginjaar - Maas, de ju bilerende school zal toespreken. Op maandag 7, dinsdag 8 en woens dagavond 9 november worden, avondvoorstellingen gehouden met een zeer afwisselend programma. To neel, cabaret, lustrumfilm, fototen toonstelling, enz. Op deze dagen gaan de lessen overdag gewoon door. per klas, maar halverwege de dag gaan de klasse-aktiviteiten over in gemeenschappelijke. Veel van de aktiviteiten worden op die twee dagen voor en door de leer lingen onder leiding van de docenten georganiseerd. Donderdagavond is er alleen voor de leerlingen van de sa menwerkingsschool een exclusief op treden van de popgroep Toontje La ger in de sporthal van Waddinxveen. Vrijdagavond 1.1 november wordt er een reünie gehouden voor oud-leer- lingen en oud-docenten. Reeds bijna 800 leerlingen hebben de afgelopen jaren de school met het HAVO- en/of Atheneum-diploma verlaten. Op zaterdag 12 november tenslotte komen de medewerkers van de school en vele ‘mee-werkende’ ouders en leerlingen bij elkaar om hopelijk te kunnen terugzién op een zeer ge slaagde feestweek. Vrouw van het eerste uur: mevrouw J. M. G. Bootsma-v. d. Mooren. (Fo- In Hazerswoude: Gymzaal to: Siaak Noteboom). Michaelschool. In Bos koop: sportzaal Torenpad. Judo - Jitsu - Taekwon do - Body Building - Bok sen - Figuurvorming voor dames - Zonnebank - Sau na - Beat-, Jazz- en Klas siek Ballet. Ini. L. Mar chant, Boskoop 01727- 4025/3500. WADDINXVEEN De grond slag van de samenwerkings school voor HAVO-Atheneum luidt: Het onderwijs op de sa menwerkingsschool is geba seerd op verdraagzaamheid en respect voor eikaars overtui ging, waarbij het onderwijs zo danig wordt ingericht dat de verschillende levensbeschouwe lijke achtergronden van de leerlingen volledig tot hun recht kunnen komen. BETRAPT Op donderdag 22 september om streeks 16.30 uur werden een man en een vrouw aangehouden terzake diefstal van twee suède jasjes ter waarde van f 1.400,--. De vrouw werd door personeel van een kledingzaak aan de Zuidkade in de winkel be trapt. Deze 24-jarige huisvrouw uit Rotterdam, had de jassen in een tas gedaan en trachtte daarmee te ontko men. In de nabijheid van de zaak werd in een personenauto de man aangehouden. Voor de mensen die we X moesten teleurstellen: De E laatste zending GAZEL- E LE LIVINGSTONE E FIETSEN van 399,-zijn E binnen. 5 Jaar garantie op E frame. Bovag nazorg. E WIELAARD VOOR DE E FIETS, Dorpstraat 22-28, E Waddinxveen, tel. 01828- E 12009. K We hebben ze weer: E SCHARRELEIEREN E van eigen bedrijf. Nu, de E eerste eieren 30 voor E ƒ4,50. T.m. 8 okt geven E wij 1 DUBBELDOOIER Y A Y y Y In uw omgeving te: BOSKOOP in de Rijks Middelbare Tuinbouwschool, Azalealaan .115. Aanvang: ma. 3 okt. 1983. WADDINXVEEN in de Koningin Wil- helminaschool, Sniepweg 57. Aan vang: wo. 5 okt. 1983. De wekelijkse cursus bloemen- schikken staat onder leiding van een ervaren en bevoegde leerkracht. De cursus bestaat uit 8 lesavonden. [Na iedere les van 19.30-21.30 uur nemen de deelnemers een fraai bloem stuk mee naar huis Het cursusgeld bedraagt f 158. inclusief bloemen en het materiaal, alsmede een cursusboekje, de cursus is dus volledig verzorgd. In september start ook nog de vakopleiding bloemenschikken en -binden (bloemist-winkelier). Opgave binnen 10 dagen door een (brief)kaart te zenden aan Stichting Bevordering Onderwijs aan Volwassenen (SBOV), Sir Winston Churchillweg 2, 2251CX VOORSCHOTEN. Gaarne duidelijk uw naam, adres en cursusplaats vermelden. Na opgave [ontvangt u een bevestiging. WADDINXVEEN De week van zaterdag 5 november tot zaterdag 12 november staat helemaal in het teken van het 10-jarig bestaan van de sa menwerkingsschool voor HAVO- Atheneum aan de Sniepweg. Dit tweede lustrum zal worden gevierd met een reeks van activiteiten. Op het programma staat het bezoek van staatssecretaris mevrouw N. Ginjaar- Maas, een onderwijsconferentie, fees telijke avondvoorstellingen, school activiteiten overdag, een reunie en een exclusief optreden van de pop groep Toontje Lager in de sporthal ‘de Sniep’. Op 21 augustus 1973 kwamen de eerste leerlingen op de samenwer kingsschool voor HAVO-Atheneum te Waddinxveen. Tien jaar geleden dus. Dat was een feestelijk moment na de 3 1/2 jaar lang durende, inten sieve voorbereiding door rooms- INRICHTING De Samenwerkingsschool heeft een afdeling HAVO en een af deling Atheneum. De twee laagste leerjaren vormen samen een brugperiode. Na deze twee tweejarige brugperiode wordt gekozen voor de HAVO of voor het Atheneum. De bedoeling van de (z.g.) ver lengde brugperiode is een beter zicht te krijgen op de mogelijk heden van de leerling om zo goed mogelijk te kunnen be slissen over voortzetting van de studie na twee jaar. Leerlingen kunnen na één of twee jaar ook doorstromen naar een MAVO-school als de HAVO-Atheneumopleiding te moeilijk blijkt te zijn. Een leer ling met een MAVO-4 diploma kan toegelaten worden tot de 4e klas van de HAVO-afdeling als hij/zij aan bepaalde voor waarden voldoet. Het HAVO-diploma geeft toe gang tot het hoger beroepson derwijs (HBO), zoals pedagogi sche akademies, sociale akade- mies, hogere technische scho len, zeevaartscholen, enz. Bin nen de school bestaat de moge lijkheid om over te stappen naar de afdeling Atheneum (5e klas) Het Atheneumdiploma geeft toegang tot de universiteiten, maar ook tot de reeds genoem de hogere beroepsopleidingen. De school heeft gekozen voor ongedeeld Atheneum, dat wil zeggen dat de keuze van de 7 examenvakken nagenoeg vrij is (Nederlands en Engels ver plicht). van achttien’, die in 1970 het initiatief nam om te komen tot de oprichting van een ffJ Aa C rm Li, rrrl n nn urrxnonrio J.M.G. Bootsma-v.d. Mooren. Bij haar thuis kwamen de voorstanders van rooms-katholiek, protestants-christelijk en school voor HAVO-Atheneum, kende maar één vrouw: de toen en nu nog altijd aan de Souburglaan wonende mevrouw TXT T> J 31..T> 1L 4-1».1. - H z-» r L o F Li z-xl i o Iz T» rn tr*ctontc_rri ricfpl ill/ openbaar onderwijs voor het eerst bij elkaar op 30 januari 1970. De Waddinxveense had later zitting in de Commissie van Bestuur (ze was onder meer belast met personeelsza- ken) en zat in de werkgroep Levens beschouwelijke Vorming van de sa- menwerkingsschool. Haar twee kin deren hebben inmiddels de tien jaar oude school aan de Sniepweg door lopen. Mevrouw Bootsma: ‘Vanaf het begin was het duidelijk dat er drie zuilen waren, dat we naar samenwerking toe moesten en wilden, maar ook dat we redelijk beducht waren voor elkaar en ons afvroegen hoe we ieder onze identiteit konden behouden. Ik denk daarom ook dat het goed is geweest dat er niet onmiddelijk één vereni ging was, maar dat je eerst via je ei gen vereniging vertrouwen van ouders kon winnen’. ‘Naast pragmatisch waren onze ideeën veelal idealistisch. Wij dachten in een theoretisch model en daarom is de school ook anders geworden dan wij ons voorstelden. Wij dachten stijver, het is soepeler geworden.’ ‘Heel belangrijk vonden wij het vak KGL (Kennis van het Geestelijk Le ven); niet op het 7de maar op het 2de lesuur en vooral dat de eerste twee jaar apart les gegeven werd door een leerkracht van eigen levensbe schouwelijke achtergrond en daarna pas in gemengde groepen’. ‘Door je kinderen groeide je met de praktijk mee; zij hebben het een fijne school gevonden met luisteren naar elkaar, maar ook kritisch benaderen van soms geprononceerde eigen in zichten van leerlingen en leraren. La ter, toen ze op de universiteit kwa men, merkten we dat het ook wat betreft kennisoverdracht een goede school was.’ ‘De grote wil tot samenwerken; het voorzichtig naar elkaar toegroeien en de geest van vertrouwen in elkaar heeft deze school gemaakt zoals ze is en ik hoop dat die sfe er zal blij ven.’

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1983 | | pagina 15