In de Kruiskerk zaten 45 mensen Politie wil in vier weken 10.000 Fietsgraveer- actie al op acht plaatsen Club kopers van Zuidplas-huizen slaat goed aan Waddinxveen maakt zich op voor demonstratie tegen kruisraketten fietsen van postcode gaan voorzien Halverwege Vredesweek ’83 ENERGIE CENTRAAL Ronaat BV BIJ NCVB Curator Filatelie- loket in postkantoor Bep Baelde verstuurt Grootscheepse gratis actie tegen diefstal start komende zaterdag Leitz Service 750 boeketten Woensdag 19 oktober cabaret” Dubbel en Dwars” van Vredesplatform ’’Stalen ros” te vaak onafgesloten Toes de Waardt i r ^3^4 *4 r I Het inpakken van 750 handgebonden pakketten bloemen omdat Fuji Nederland iets te vieren had door bloemen- de Zuidplasbelangeilvereniging werd Den Haag-, 29okTobek WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN - WOENSDAG 28 SEPTEMBER 1983 Geen Nieuwe Kernwapens IN EUROPA raar earar Deze organisatie regelt het busvervoer jes. WADDINXVEEN - In de eerste week van de vier weken durende postco- degraveeractie ’’Goed gemerkt” kunnen de Waddinxveners met hun fiet sen op zeven plaatsen terecht. In de week van zaterdag 1 tot en met zater dag 8 oktober zijn de tijden als volgt: Donderdag van 15-18 uur Vrijdag van 15-18 uur. de bevolking in de komende weken volop belangstelling wil wekken voor deze grootste demonstratie sinds november Deze organisatie regelt het busvervoer en1 WADDINXVEEN - Een groot aantal belangstellenden heeft zich in de afgelopen dagen aangemeld als lid van de in oprichting zijnde belangenvereniging van kopers van een huis in Waddinxveens nieuwste woonwijk Zuidplas. “Die belangstelling is boven alle ver wachting”, reageerden de initiatiefnemers LM. Suykerbuyk, RJ. Dijkhuizen, J.C. Both en E.A. Sip naar aanleiding van de publika- tie in het Weekblad voor Waddinxveen van vorige week woensdag, waarin de oprichting van de Zuidplasbelangenvereniging werd aan- gekondigd. Het cabaret Dubbel en Dwars met Jack Spijkerman (tekst, conferance, zang, gitaar), Arie van der Wulp (zang, gitaar, psalter, tekst) en Joop van Dyk (piano, zang). WADDINXVEEN - Ook in Waddinxveen zijn de voorbereidingen voor de landelijke demonstratie tegen de plaatsing van kruisraket ten, die op zaterdag 29 oktober in Den Haag wordt gehouden, in volle gang. Het vredesplatform Waddinxveen, waarbinnen samen werken IKV, PSP,PPR,EVP,PVDA, Sociale Verdediging, Wereld winkel en Hongerstichting, is het overkoepelend orgaan dat bij 1 1 T gaan 1981. verkoopt daarvoor kaart- WADDINXVEEN Vorige week woensdagavond was de eerste bijeen komst van dit seizoen van de afdeling Waddinxveen van de Nederlandse Christen Vrouwenbond (NCVB). Ge sproken werd er door dr. ir. E. T. Fer guson uit Eindhoven over de energiecri sis en de derde wereld. De heer Fergus on, die jarenlang in de Sahel werkzaam is geweest, vertelde dat de energiepro blemen in de arme landen nog veel moeilijker op te lossen zijn dan in de rij ke landen. WADDINXVEEN - De Waddinxveners hebben naar schatting 16.344 fietsen. Verwacht mag worden dat een kleine 10.000 van die tweewielers tijdens de zaterdag 1 oktober van start gaande fiets graveeractie ‘’Goed gemerkt” door en namens de plaatselijke rijkspolitie voorzien zullen gaan worden van de postcode van de eigenaren om diefstal beter dan ooit te kunnen tegengaan. Er zijn al zo’n acht plaatsen waar in de komende week postcodes op de fietsen gegraveerd zullen kunnen worden. En dat gebeurt allemaal gratis. WADDINXVEEN - Het vorige week woensdagavond in de gere- ^assage door de plaatselijke vakgroep f'"f uden politiek angstelling van 45 mensen. In het kerkge- dfe Vredeweek 1983 gesproken door lan delijk - IKV medewerker Willem van der Ven en de Waddinxveen se gereformeerde predikant ds. Th.H.G. Hulst. ‘g' formeerde Kruiskerk aan de P: van het Interkerkelijk Vredesberaad (IKV) gehouden avondgebed trok de bel; bouw werd halverwege - i van der Ven en de Waddinxveen- gereformeerde predikant ds. Th.H.G. Hulst. ‘C f v - •M» M, Wo iL de $t. Victor- zeling houden die even erg is als de gevangenschap in Egypte? En heeft God ons hieruit juist niet bevrijd en op weg gezet naar een manier van samenleven waarvan hij glooft dat het kan?” M. W. BLOM Groepscommandant Rijkspolitie Waddinxveen POLITIEBUREAU Politiebureau Mozartlaan Zaterdag van 9-12 en van 13-16 uur Maandag van 13-18 uur Dinsdag van 13-15 uur Woensdag van 13-17 uur Donderdag van 15-17 en van 18-22 uur. WADDINXVEEN/GOUDA - De Waddinxvener mr. M. L. Groen treedt op als curator in het faillissement van W. Pols BV, Gouderak, zo blijkt uit een mededeling van het handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrie ken voor Midden-Holland. Na de vierwekelijkse aktie zal hel moge lijk zijn via een aantal fietsenhandelaren te Waddinxveen uw fiets te laten voorzien van de code, zij het dan tegen een kleine vergoeding. Hierdoor zal het door de tussenkomst vanjdeze fietsenhandelaren (die later nog bekend gemaakt zullen worden) ook een eventuele nieuwe fiets of een door verhuizing veranderde post code, te laten voorzien van de juiste co de. «■mr- t KETELHUIS Buurtcentrum 't Ketelhuis aan de Bus- ken Huëtlaan Zaterdag van 9.30-11.30 en van 13.30- 15.30 uur Maandag van 15-18 uur Dinsdag van 14-17 uur Woensdag van 17.30-19 uur Vrijdag van 14-16.30 uur. MMt ggllggggl WADDINXVEEN - Met ingang van donderdag 6 oktober en voorts op iedere eerste donderdag van de maand, zal een speciaal loket voor postzegelverzamelaars zijn ge opend van 19.00 tot 20.00 uur. Directeur P. F. van der Hek van het postkantoor Waddinxveen aan de Kerkweg-Oost hoopt hiermede een belangrijke groep gebruikers van de postdienst een betere servi ce op dat gebied te kunnen verle nen. j boetiekhouder Bep Baelde (midden met baard) en zijn assistenten. (Foto: Sjaak Noteboom). DE PADDESTOEL Wijkgebouw De Paddestoel aan de Lijsterbesstraat Zaterdag van 9-12 en van 13-16 uur Maandag van 16-18 uur Dinsdag van 17-19 uur Woensdag van 16-18.30 uur DE BONKELAAR Sociaal-cultureel centrum De Bonke- laar aan de Beukenhof Zaterdag van 10-12 uur. GIJS KRAIJESTEIN Tweewielerspecialist Gijs Kraijesteijn aan de Brugweg Tijdens openingstijden van de winkel. DE OVERKANT Gebouw speeltuinvereniging De Over kant aan de Kromme Esse Zaterdag van 9-12 en van 13-16 uur Dinsdag van 13-17 uur Woensdag van 13-17 uur Donderdag van 18-22 uur Waddinxveen heeft al diverse activi- teiten in het kader van de Vredes week 1983 achter de rug, zoals vre- desactiviteiten voor kinderen in het buurtcentrum ‘t Ketelhuis aan de Busken Huëtlaan, een politiek avond gebed in de gereformeerde Kruiskerk aan de Passage en een Vredesvuur in het Gouwebos. Vanavond (woensdag 28 september) I komt de Waddinxveense gemeente raad een kemwapenverklaring, terwijl pastoor P.M. Olsthoom van de St. Victorparochie een drukke week ach ter de rug heeft omdat hij met zijn ontwapeningsvisie de aandacht van de landelijke pers trok. WADDINXVEEN/GOUDA - Uit een wijziging in het handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrie ken voor Midden-Holland blijkt dat Leitz Service BV, Rotterdam, met als vestigingsplaats Waddinxveen, het adres van het filiaal in Beek en Donk gewijzigd heeft in Beekerheide 24. CABARET Het vredesplatform houdt woensdag avond 19 oktober om half negen in het sociaal-cultureel centrum De Bonkelaar een speciale cabaretvoor stelling. Het meestbelovende nieuwe cabaret van Nederland “Dubbel en Dwars” komt dan met het speciaal programma ‘hnag ik even afrekenen” over kernbewapening. Deze avond is toegankelijk tegen be taling van f. 3,50 (CJP-houders en 65-plussers betalen f. 2,50). Kaar ten zijn verkrijgbaar bij de Bonke laar, of bij Ineke van der Meulen, Justus van Effenlaan 20, tel. 12747, Jetty Bonsel, Heemraadweg 36, tel. 15928 en Ineke Verheul, Peuleyen 174, tel. 15376. En misschien op 19 oktober ‘s avonda in de Bonke laar, als de voorstelling nog niet uitverkocht is. De cabaretgroep “Dubbel en Dwars” is ook opgetreden bij de anti-kemwa- pendemonstratie op 21 november met de aannemer met het verzoek een lijst van kopers in de wijk Zuid- plas ten behoeve van een belangen vereniging te verstrekken. Het niet verstrekken van namen en adressen door de makelaar dhr. De Pater BV heeft te maken met de be scherming van de privacy van de in dividuele koper. Een standpunt waar voor ook de belangenvereniging i.o. volledig begrip kan opbrengen. De innitiatiefnemers merken hierbij op dat het niét in de bedoeling ligt de door aannemer eventueel te ver strekken lijst openbaar te maken zon der voorafgaande toestemming van betrokkenen. ZUID Wijkgebouw Zuid aan straat Zaterdag van 9-12 en van 13-16 uur Maandag van 15-18 uur Dinsdag van 16-18 uur Woensdag van 14.30-18.30 uur Donderdag 16.45-18.00 uur Vrijdag van 15-18 uur 1981 op het Museumplein te Amster dam. In 1982 ontvingen zij de pu blieksprijs voor het Leids Cabaret Festival. Het optreden van Dubbel en Dwars is vooral bekend door hun scherp en krities optreden en door hun aktualiteit. WADDINXVEEN - De Wad dinxveense bloemenboetiekhou- der Bep Baelde van de Kerkweg- Oost heeft begin deze week in spe ciale opdracht van Fuji Film Ne derland 750 handgebonden boe ketten bloemen verstuurd aan evenzoveel fotohandelaren in ons land ’’vanwege de fabelachtige verkoop van de Fuji HR films”. Op die manier kregen in Waddinx veen ook de fotozaken van De Rooij aan de Nesse en van Sjaak Noteboom in de Passage onver wacht een bloemetje. De ’’groene groeten” werden door de ’’Fujifans” natuurlijk bijzonder op prijs gesteld. Bep Baelde, die laatst de derde prijs veroverde tij dens het bloemencorso in het 850 jaar oude Aalsmeer en ook acte de presence gaf tijdens de opening van de nieuwe veiling in het Lim burgse Grubbenvorst, voorzag zijn met zorg samengesteld boeket van een aantal schriftelijke verzor- gingstips om iedereen zo lang mo gelijk van de bloemen te laten ge nieten. De 750 handgebonden boeketten bloemen moesten binnen 24 uur bij alle Fuji-fotozaken zijn be zorgd. Bep Baelde schakelde daar voor maandag 16 man in die zich in de werkruimte van groentehande laar W. Tanis aan de Zuidkade be zig hielden met het in dozen ver pakken van de met folie omgeven bloemen. Voor de verzending wa ren twee vrachtwagens nodig. Maar de organisatie bij Bep Bael de liep gesmeerd zódat er op tijd in heel Nederland op 750 adressen hetzelfde boeket bloemen kon worden uitgedeeid. Na de pauze was er weer gelegenheid tot het stellen van vragen. Hiervan werd druk gebruik gemaakt. De volgende le denvergadering van de NCVB is op woensdagavond 19 oktober in De Hoeksteen. De dames N. de Kiefte-van Dam uit Den Haag en Esveld uit Rot terdam zullen dan het bondsonderwerp ”Wat is bewust leven” bespreken. WADDINXVEEN/GOUDA - Uit een mededeling van het handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrie ken voor Midden-Holland blijkt dat Ronaat Schoenmodes BV, Waddinx veen, niet alleen de statuten heeft ge wijzigd, maar ook de handels- en ven- nootschapsnaam in Ronaat Beleggings maatschappijWijziging omschrijving bedrijf: de verkrijging, vervreemding en exploitatie van vermogenswaarden enz. Over de op handen zijnde oprichting van de belangenvereniging werd niet alleen geschreven in onze krant, ook op de bouwplaats werden raambiljet ten opgehangen met het verzoek om zich te melden. Gelet op de binnen gekomen reacties ligt het in de be doeling op korte termijn een oprich- tingsbijeenkomst te organiseren. “Onze belangenvereniging slaat aan”, zegt men. Zaken die dan zullen worden bespro ken zijn vaststelling van de statuten, huishoudelijk regelement en verkie zing van bestuur. Over de plaats, da tum en de agendapunten zullen de genen die zich hebben opgegeven schriftelijk op de hoogte worden ge steld. Uiteraard, zo zeggen de initi atiefnemers, kunnen geinteresseerde kopers zich nog steeds aanmelden. Aanmelding kan gebeuren op een van de volgende adressen: J.M. Suykerbuyk, Peppelhorst 82, tel. 13970. *R.J. Dijkhuizen, Nic. Beetslaan 24, tel. 15292. *J.C. Both, Peppelhorst 90, tel. 18361. *E.A. Sip, Nic. Beetslaan 22, tel. 17338. PRIVACY Hoewel hét Weekblad voor Waddinx veen vorige week schreef dat zowel de makelaar als de aannemer niet be reid zijn om adressen van huizenko pers in Zuidplas te verstrekken be rustte die informatie naar nog niet geraadpleegd. Inmiddels hebben de initiatiefnemers contact opgenomen politiekorpsen^ebleken is dat sinds dien minder fietsen werden gesto len en meer eigenaren van gevonden fietsen achterhaald konden worden. Het komt nu nog teveel voor dat ge stolen en gevonden fietsen niet ach terhaald kunnen worden, omdat de eigenaar te summiere gegevens kan doorspelen naar het politiekorps, waar hij aangifte doet. Vele keren komt het namelijk voor dat de ei genaar geen framenummer weet van zijn gestolen fiets. Dit kan nu on dervangen worden door ieders post code en huisnummer in te graveren. Tevens gaat er van de fietscode pre ventie uit, immers bij controle door de politie kan nu nagegaan worden of de postcode van de bestuurder overeenstemt met de postcode op de fiets. Dit kan weer gechecked worden met behulp van een ommekeerpost- codeboek. GRA VEERCENTRA Daar een groot aantal eigenaren van fietsen verwacht kan worden, is ge zocht naar meerdere graveercentra in de gemeente. Mede voor hulp van de plaatselijke stichting Sociaal-Cultu- reel Werk. I.o kon dit verwezenlijkt worden. Tevens waren een aantal vrij willigers van deze culturele centra be reid zich onder auspiciën van de plaatselijke politie bezig te houden met het ingraveren van de fietscode. De graveercentra zijn achtereenvol gens: het politiebureau aan de Mo zartlaan, met Ketelhuis aan de Bus ken Huëtlaan 94a, wijkgebouw “De Overkant” aan de Kromme Esse, wijkgebouw “De Paddestoel” aan de Lijsterbesstraat 18, De Bonkelaar aan de Beukenhof en het wijkgebouw Zuid aan de st. Victorstraat 2. Te vens heeft de rijwielhandelaar Gijs Kraaijestein, aan de Brugweg aange boden ook bij hem te kunnen laten graveren. Elke avond beginnen ze hun pro gramma met de krant van die dag (’s ochtends in de krant, ’s avonds in het theater). In een recensie over hun optreden wordt vermeld, dat Dubbel en Dwars weer over klassie ke cabaret brengt, dat klappen uit deelt, op tenen trapt, geen heilige huisjes kent en soms heel geestig is. Het Vredesplatform Waddinxveen wil mede door deze cabaretvoorstel ling, duidelijk maken dat er geen ra ketten (meer) geplaatst mogen wor den. “Leven na de uittocht is een weg gaan vol onzekerheden. En dat voelt onwennig aan. Zelf verantwoorde lijkheid dragen, uitkomen voor een mening die niet door de meerderheid wordt gedeeld, zelfs misschien niet door degenen die je het meest na staan, verweten worden dat je de veiligheid in gevaar brengt, redenen genoeg om te verlangen naar rust, om maar weer terug te keren en je in te passen in de vertrouwde struk- turen en patronen. Maar is dat niet je inpassen in de gevangenschap van strukturen en patronen waarvan ge bleken is dat ze ons geen stap ver der op de weg naar de vrede hebben gebracht?” “Leven na de uittocht is een weg gaan vol onzekerheden. Een perma nente revolutie, zegt Dorothe Sölle. Dat vraagt om een lange adem, om een kleine Oskar met een blikken trommel, om een kleine Johannes, om een vredesbeweging, om instru menten van Gods Geest.” ling dat in het frame vlak onder het zadel de postcode en het huisnum mer van de eigenaar gegraveerd wor den. Deze code wordt vervolgens met bronslak beschermd tegen roestvor- ming. Het graveren gebeurt zodanig dat het vrijwel onuitwisbaar is. De actie ten voorkoming van mis drijven wordt door de rijkspolitie Waddinxveen in samenwerkings verband gehouden binnen het gebied Hollands Midden. Dit in navolging van de gemeente Rijssen en andere WADDINXVEEN - Het is een zeer vervelende zaak als uw fiets ontvreemd wordt. Toch springen veel fietsenbezitters gemakkelijk om met hun ’’stalen ros” en laten deze ondanks trouwe dienst vaak onbeheerd en dikwijls onafgeslo ten achter. Leiden is in last als de fiets verdwe nen is en vermoedelijk een andere berijder heeft gekregen. Vorig jaar werden in Waddinxveen on geveer 100 fietsen gestolen. Veel van die fietsen stonden niet op slot en de gelegenheid maakt nu een maal de dief. De politie treft ook onbeheerde achtergelaten fietsen aan en neemt die mee naar het bu reau en heeft dan veel moeite om de eigenaar te achterhalen. Door uw fiets te voorzien van de postcode en het huisnummer zal de politie wel in staat gesteld wor den de zaak te kunnen regelen. Bovendien hoopt de politie dat de ze aktie ook een preventief effect zal hebben, omdat men de buit (fiets) minder aantrekkelijk maakt voor het gilde van de fietsendie ven. “De aantallen worden groter, de technieken verfijnder, de motieven steeds geraffineerder. Wat dom is, is wijs; en wat wijs is, is dom. Je kunt het keren en wenden een ieder naar zijn eigen hand”, aldus de gerefor meerde predikant, uit wiens over denking we nog de volgende vier punten halen: “De kwade machten zijn allang over wonnen. Dat zuigen we niet uit onze duim, maar dat lezen we uit dat boek - de Bijbel - dat vol staat met goede verhalen van God en mensen. Daar wordt ons verteld dat wij de kwade machten juist achter ons gelaten heb ben en dat we nu met elkaar mogen leven op een manier waarvan God ge looft dat het kan! Dat heeft alles te maken met gerechtigheid en vrede. Niets met vooringenomen standpun ten en vastgeroeste strukturen, alles met openheid en luisteren, met eer ste stappen die de ander uitnodigen samen op weg te gaan. Leven met de kwade machten reeds achter je is pro beren zo bij elkaar te horen en zo met elkaar om te gaan dat iedereen tot zijn recht komt”. “Leven na de uittocht is een weg gaan vol onzekerheden. En dat voelt onwennig aan. En vandaar dat velen van ons terugverlangen naar het ver trouwde, naar de oude standpunten van “oorlog is er en zal er altijd blij ven”, van vrede door wederzijdse afschrikking”. Goed, dan weten we waar we aan toe zijn. Maar beseffen we dan wel dat we elkaar in een gij- Dat er ook in Waddinxveen - in na volging van vele andere plaatsen in ons land - best iets gedaan kan wor den tegen de diefstal van fietsen be wijzen de cijfers. Ook in dit Gouwe- dorp vinden een groot aantal fiets- diefstallen plaats. In 1981 werden, hier 166 fietsen ontvreemd, in 1982 waren dat 141 fietsen en tot en met augustus van dit jaar zijn het in to taal zo’n 135 tweewielers. In het kader van de fietsgraveerac- tie “Goed Gemerkt” is het de bedoe- WADDINXVEEN/GOUDA - Bij Toes de Waardt BV, Waddinxveen, is H. J. Toes te Schagerbrug benoemd als directeur, zo blijkt uit een wijziging in het handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Mid den-Holland. Willem van der Ven sprak over een stukje geschiedenis van de wederzijd se bewapening, de concrete politiek en het protest van de vredesbeweging hiertegen. De medewerker van het Landelijk IKV-secretariaat verheelde niet dat de vredesbeweging een span nende tijd tegemoet gaat. Over de resultaten van drie jaar on derhandelen tussen Russen en Ame rikanen in Genève dat hij geen hoog gespannen verwachtingen, want de bewapening gaat gewoon door, liggen er plannen klaar voor nieuwe wapens en het ontbreekt aan vertrouwen bij beide partijen. De Landelijke IKV- woordvoerder hekelde nog het beleid inzake de plaatsing van kernraketten van de Nederlandse regering. Hij noemde dat geen echt beleid. DS. HULST Ds. Hulst leidde het liturgisch ge deelte van het politiek avondgebed. Zijn overdenking luidde “De uit tocht van Egypte”. De gereformeerde predikant haalde daarvoor onder meer aan de film “Die Blechttom- mel” naar het gelijknamige boek van Günther Grass en de beroemde ver- halenreeks van Frederik van Eeden over de kleine Johannes. Hij stelde dat de rol van de vredes beweging in deze jaren tachtig zal zijn om niet alles vanaf de zijlijn over je kant te laten gaan, maar tegenspe ler te zijn en in te gaan tegen een ont wikkeling die vrijwel onontkoombaar lijkt. De weg van de bewapening kijkt naar de mening van ds. Hulst een weg waarop geen terug mogelijk is. M3 ■A'

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1983 | | pagina 17