GEMEENTE WADDINXVEEN Rode Kruis wil er 750 Drie mannen starten W’veners als lid bij nieuw eigen bedrijf OF' E zv Zeven weken lang grote ledenwerfactie Autotech BV houdt week lang open huis SêPore) (ge65R telefoonnummers/openingstijden INZAMELINGEN GRONDZAKEN DIVERSEN BOUWVERGUNNINGEN VRIJWILLIGERSWERK WELZIJNSZAKEN OPENBARE WERKEN i riLi' SPREEKUREN BOUWVERGUNNINGEN VERGADERINGEN VOLKSGEZONDHEID A FïTTTr~^ s 01820-15767 01727-4044 070-210001 12222 13000 13000 riJ .1: u i-^ï 'di WEEKBLAD VOOR WADÜiNXVtEN - WUENSDAG 2» SEE 1E1V1BEK 1983 01820-16066 010-362244 Turks Spaans tijdstippen in overleg met de secretaris van de commissies. 9 ACTIVITEITEN Autotech BV met van links naar rechts de nu voor zichzelf begonnen Kees Koren, Jan Benschop en Kees van l Osnabrugge. (Foto: Sjaak Noteboom). Waddinxveen, 28 september 1983. De burgemeester voornoemd, Van der Linden. Waddinxveen, 28 september 1983. De burgemeester voornoemd, Van der Linden. De afgelopen maanden heeft de natuur weer gezorgd voor een be hoorlijke groei van bomen en struiken. Behalve dat het aanzien van onze gemeente daardoor wordt ver fraaid, brengt dit toch ook in bepaalde situaties ongerief met zich. Gemeentelijke diensten Gemeentesecretarie Dienst Openbare Werken en Bedrijven Deze rubriek met officiële bekendmakingen en mededelingen is samengesteld door Gemeente Waddinxveen, Raadhuisplein 1, telefoon 01828-14433. Postbus 400, 2740 AK Waddinxveen. Azmliklar notasi hakkinda bilgiler alabilirsiniz. Bunun iyin ju numarayi aramalisintz: 030-315212 14433 14433 Commissie voor Algemeen Bestuurlijke Zaken Dinsdag 4 oktober 1983, aanvang 19.30 uur in het gemeentehuis. AGENDA Vaststelling verslag vergadering 30 augustus 1983. Commissie voor de onderwijszaken Woensdag 5 oktober 1983, aanvang 19.30 uur in het gemeentehuis. AGENDA Infotelefoon Información sobre la Nota de las Minorias. Del 1 al 31 de octubre pueden ustedes informarse por teléfo- Spreekuur burgemeester, de heer C. M. van der Linden: gaat niet door. Spreekuur wethouder, de heer P.F.J. van Sehie: na afspraak. Spreekuur wethouder, mevrouw L.M. Oosterbroek-Waagmeester: gaat niet door. Spreekuur wethouder, de heer M. Kraaijestein: na afspraak. Verleende Bouwvergunningen en wethouders hebben de volgende bouwvergunnin- De burgemeester van Waddinxveen maakt bekend dat het college van burgemeester en wethouders voornemens is om met toepassing van artikel 50, lid 8, van de Woningwet en gebruikmaking van de zgn. algemene verklaring van geen bezwaar van Gedeputeerde Sta ten van Zuid-Holland bouwvergunning te verlenen ten behoeve van het perceel: - in het plan Wijk Zuidplas, nabij de 76 in aanbouw zijnde wonin gen van de woningbouwvereniging "Waddinxveen”; het plaatsen van een hoogspanningskast door het Energiebedrijf Rijnland. Het bouwplan ligt met ingang van 29 september 1,983 gedurende 14 dagen voor een ieder ter inzage ter gemeentesecretarie, afdeling Al gemene Zaken en Ruimtelijke Ordening, Raadhuisplein 1. Gedurende deze termij n kunnen door een ieder bij burgemeester en wethouders, Raadhuisplein 1 te Waddinxveen, schriftelijke bezwa ren worden ingediend. Vakaturebank Vrijwilligerswerk. Vakaturebank Vrijwilligerswerk Waddinxveen, gemeentehuis, Raadhuisplein 1, afdeling Welzijnszaken, tel. 01828-14433, tst. 272. Commissie openbare werken en bedrijven Woensdag 5 oktober 1983, aanvang 19.30 uur in het gemeentehuis. De stukken liggen op de dag der vergadering ter inzage of op andere Infotelefoon Azmliklar notasi hakkinda bilgiler 1 ckimden 31 ckime kadar, telefon ile vc Türk?e dilinde, no, en su propio idioma, sobre hükümetin meclise sundufcu la Nota de las Minorias que el gobierno ha presentado al Parlamento. Para ello deben llamar al nümero: 030-313024 Commissie voor kunst en cultuur Maandag 3 oktober 1983, aanvang 21.00 uur in het gemeentehuis. AGENDA 1. Opening en mededelingen van de voorzitter. 2. Ingekomen stukken. 3. Vaststelling van het Verslag van de vergadering d.d. 13 juni jl. 4. Bespreking begroting 1984. 5. Bespreking expositiebeleid. 6. Oriëntatie omtrent kunstvoorzieningen in "Zuidplas”. 7. Rondvraag en sluiting. Commissie voor de Ruimtelijke Ordening en Woningbouw Dinsdag 4 oktober 1983, aanvang 16.30 uur in het gemeentehuis. AGENDA 1. Vaststelling verslag vergadering d.d. 6 september 1983. 2. Mededelingen en ingekomen stukken. 3. Eventuele mededelingen inzake gemeenschappelijke regelingen en stichtingen waarin de gemeente vertegenwoordigd is. 4. Begroting 1984 met bijbehorende stukken. 5. Verder voorkomende zaken. 6. Rondvraag. Burgemeester gen verleend: - aan EDAH B.V., Kanaaldijk N.O. 82, 5701 SB Helmond, voor het gedeeltelijk veranderen van een winkelpand aan de Nesse 32, alhier; - aan de heer C. W. de Bruin, Koningin Wilhelminasingel 41, al hier, voor het plaatsen van een dakkapel op het achtergeveldak- vlak; - aan de heer P. van den Berg, Meidoornstraat 29, alhier, voor het vergroten van een woning door het plaatsen van een tussenbouw; - aan mevrouw J. A. Wielaard, Dorpstraat 26, alhier, voor het, in verband met calamiteit, gedeeltelijk vernieuwen en het verande ren van een bedrijfspand aan de Kerkweg-West 10, alhier; - aan de heer J. de Koning, Heemraadweg 17, alhier, voor het plaatsen van een dakkapel op het voorgeveldakvlak; - aan de heer B. C. Blonk, Bloemendaalseweg 7a, alhier, voor het geheel vernieuwen van een warenhuis; - aan mevrouw E. M. Nieswaag, Weidezoom 19, alhier, voor het gedeeltelijk veranderen van een woning aan de Noordkade 249; - aan de heer C. de Bas, Jan Dorrekenskade-Oost 67, alhier, voor het gedeeltelijk veranderen van een winkelpand aan de Jan Dor rekenskade-Oost 67-71; - aan de heer W. van Gent, Prinses Margrietstraat 25, alhier, voor het plaatsen van een dakkapel op het achtergeveldakvlak; - aan de heer W. L. Wesselo, Nic. Beetslaan 25, alhier, voor het ge deeltelijk veranderen van een woonhuis; - aan mevrouw T. M. B. Gerts, Ringvaartsingel 1, alhier, voor het gedeeltelijk veranderen van een woonhuis aan de Zuidkade 174; - aan het Energiebedrijf Rijnland, Langegracht 70, 2312 NV Lei den, voor het oprichten van een hoogspanningsstation aan de Bredeweg nabij het veilingterrein; - aan de heer W. E. Hofmijster, Groensvoorde 118, alhier, voor het plaatsen van een dakkapel op het voorgeveldakvlak; - aan de heer F. Carels, Koningin Wilhelminasingel 74, alhier, voor het gedeeltelijk veranderen en het vergroten van een woonhuis; - aan de heer A. Versloot, Kerkweg-Oost 226, alhier, voor het op richten van een hotel annex restaurant; - aan de heerP. J. Rietveld, Justus van Effenlaan5, alhier, voor het vergroten van een woonhuis; - aan Bouwmij. P. Rehorst, Dorpstraat 130, alhier, voor het op richten van vier woningen aan het Heuvelhof; - aan de heer J. van der Eijk, Tuinbouwweg 10, alhier, voor het ver groten van een woonhuis; - aan het bestuur van de Samenwerkingsschool voor HAVO-Athe- neum, Sniepweg 61, alhier, voor het vergroten van een schoolge bouw. 1. Vaststelling verslag vergadering 30 augustus 1983. 2. Mededelingen en ingekomen stukken. 3. Begrotingen 1984 met bijbehorende stukken. 4. Voorstel tot wijziging van de verslaglegging van de gemeente raad en het reglement van orde voor de vergaderingen van de raad. 5. Voorstel tot vaststelling nieuwe verordening college voor de verlening van bijstand. 6. Bevorderingen verkoop van vis en visproducten. 7. Het functioneren van gemeentelijke vertegenwoordigers in ex terne organisaties. 8. Voorstel tot wijziging van de ziektekostenregeling voor het ge meente personeel. 9. Schrijven van het partijbestuur van de Partij van de Arbeid in Waddinxveen inzake de vorming van een jeugdgemeenteraad of jeugdparlement. 10. Rondvraag. InTotclefoon oUDH i ot»jk* 31 o* ClLJj II dl oluvi jg fyi djuii 030-312824 Arabisch drietal, dat volgende week de nieuwe relaties, garagebedrijven en de zaken met veel rijdend materieel wil laten zien hoe de vestiging in Waddinxveen Zuid er uit ziet na weken van verbou wen, timmeren en inrichten. In het fabriekspand van Van Ber- kesteijn BV, dat het drietal maar heeft omgedoopt in “Groothandels centrum Van Berkesteijn”, is 400 vierkante meter beschikbaar. Hiervan wordt al zo’n 150 vierkante meter in beslag genomen door allerlei uit laten. Verder levert Autotech BV gereedschappen, schokdempers, fil ters, V-snaren/radiatorslangen, frictie remmen, filters, onderhoudsmiddelen en chemische produkten. Aan parti culieren wordt niet geleverd. “Wij hebben ons in gerenommeerde lijnen gespecialiseerd”, verduidelijken Jan Benschop, Kees Osnabrugge en Kees Koren, waarbij dan namen val lens als Romax, Gedore, Monroe, Fram en Mann, Gates, F&S, Até, Lockheed, Don, Car Plan en dergelij ke. Het open huis begint komende maan dag en duurt verder de gehele week. Men is daar aanwezig van maandag tot en met vrijdag tot 22.00 uur en zaterdag tot 13.00 uur. De gebruike lijke openingstijden zijn dagelijks van 8.00-17.30 uur en op zaterdag van 9.00-12.00 uur. De ledenwerfactie in Waddinxveen houdt onder meer in dat elk Rode Kruis-lid (op dit moment is dat slechts 9,5 procent van de Waddinx- veense gezinnen) voor f. 10,-perjaar een nieuw Rode Kruis-lid werft, dat er met kramen op de weekmarkt wordt gestaan (14 en 21 oktober), dat er op de Welfare bazar- en ver kooptentoonstelling op 26 november een Rode Kruis-film wordt gedraaid, dat clubs en verenigingen worden in- geschakeld bij de ledenwerving en dat er aanmeldingskaarten komen te lig- gèn bij doktoren en apothekers. Er verschijnt een speciale Rode Kruis-krant, met daarin ook een wer vend woord van burgemeester C.M. van der Linden. Hij zal duidelijk ma ken dat het Rode Kruis niet zonder leden kan omdat als er niet voldoen de daarvan bijkomen er taken zullen moeten worden afgestoten. Aanvraag bouwvergunningen De burgemeester van Waddinxveen maakt bekend dat burgemees ter en wethouders voornemens zij n om met toepassing van artikel 19 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening en artikel 50, lid 8, van de Woningwet vrijstelling te verlenen van de bepalingen van de/het ter plaatse geldende bestemmingsplan(nen) en vervolgens bouwver gunning te verlenen ten behoeve van de percelen: 1. Bredeweg 23 (veilingterrein): Het vergroten van he* bedrijfsge bouw van Lehman en Troost B.V. t.b.v. het plaatsen van koel cellen. 2. Bredeweg 23 (veilingterrein): Het oprichten van een bedrijfshal t.b.v. Simon Post B.V. 3. Souburghlaan 26: Het vergroten van de tandartsenpraktijkruim te d.m.v. het verhogen en verbreden van de bestaande zijgevel- aanbouw. De bouwplannen zijn in strijd met de bestemmingsplannen: 1. Plan in Hoofdzaak West. 2. Plan in Hoofdzaak West. 2. Oranjewijk’75. De bouwplannen liggen met ingang van 29 september 1983 geduren de 14 dagen voor een ieder ter inzage ter gemeentesecretarie, afde ling Algemene Zaken en Ruimtelijke Ordening, Raadhuisplein 1. Gedurende deze termijn kunnen door een ieder bij burgemeester en wethouders. Raadhuisplein 1 te Waddinxveen, schriftelijk bezwa ren worden ingediend. dio-medische dienst, de hulpverlening langs de wegen, de vakantieprojekten voor zieken en gehandicapten, en de bloedtransfusiedienst, om er een paar te noemen. Dan spreken Grondaanbieding Aan de Peter Zuidlaan is ten behoeve van de vestiging van een am bachtelijk bedrijf een perceel grond te koop van circa 300 m2. Gegadigden worden uitgenodigd hierover telefonisch contact op te nemen met de Directeur Openbare Werken, telefoon 01828-14433, danwel zich schriftelijk te richten tot het college van burgemeester en wethouders van Waddinxveen, Raadhuisplein 1 te Waddinx- ,veen. Het register van verleende bouwvergunningen ligt ter inzage bij de dienst Openbare Werken, afdeling Bouw- en Woningtoezicht, waar tevens inlichtingen kunnen worden gevraagd. Inlichtingen kunnen eveneens worden verkregen bij de afdeling Algemene Zaken en Ruimtelijke Ordening, der secretarie. Alarmering Brandweer Politie Ongevallen Medische hulp Ambulancedienst Telefonische hulpdienst geestelijke en sociale nood Storingsdiensten Gas en elektriciteit Waterleiding (telefoonbeantwoorder) Centrale Antenne Inrichting (CAI) 1. Opening. 2. Vaststelling verslag vergadering 8 september 1983. 3. Mededelingen en ingekomen stukken. 4. Herstel dakbedekking Mr. A. de Roosschool. 5. Scholenbestand openbaar kleuter- en lager onderwijs. 6. Gemeentebegroting 1984, hoofdstuk VIII, par. 1 t/m 6. 7. Begroting 1984 Samenwerkingsschool voor HAVO-Atheneum. 8. Rondvraag. 9. Sluiting. Commissie Sportzaken Maandag 3 oktober 1983, aanvang 19.30 uur in het gemeentehuis. AGENDA 1. Opening en mededelingen van de voorzitter. 2. Ingekomen stukken. 3. Vaststelling verslag vergadering d.d. 21-2-’83. 4. Bespreking begroting 1984. 5. Rondvraag en sluiting. Inenting kinderen geboren in 1979 Op woensdag 5 oktober 1983 bestaat in het Groene Kruisgebouw aan de Stationsstraat 12 van 13.30 tot 14.30 uur gelegenheid tot kos teloze inenting tegen difterie, tetanus en polio, voor de kinderen ge boren in 1979 in de maanden juli t/m december. Aan deze kinderen is inmiddels een oproep verzonden. De inentingspapieren moeten worden meegebracht. Inlichtingen: gemeentesecretarie, afdeling kabinets- en burgerza ken, tel. 14433. In geval deze begroeiing zich nl. boven openbare voet- en fietspaden bevindt en/of op hoeken van straten en wegen aanwezig is, kunnen weggebruikers daarvan hinder ondervinden en is in sommige geval len de verkeersveiligheid in het geding. De plantsoenendienst zorgt voore.e.a. bij de gemeentelijke beplan tingen. Voor tuinen van woningen en andere gebouwen vragen wij de eige- naar/gebruiker/beheerder daarvan deze beplantingen zodanig terug te snoeien, dat geen overlast voor weggebruikers aanwezig is. (Wist u overigens, dat dit zelfs als verplichting is opgenomen in de Algemene Politieverordening van Waddinxveen). Wij doen echter liever een beroep op uw spontane medewerking en vertrouwen erop, dat u de mogelijke overlast door uw beplantingen zo spoedig mogelijk zult opheffen. WADDINXVEEN - Autotech BV heeft het nieuwe bedrijf in automa terialen, garagegereedschappen en equipment dat zich in de machina le afdeling van de voormalige stoel en meubelfabriek van H.A. Berke- Van 1 t/m 31 oktober kunnen Spanjaarden, Turken en Marokkanen telefonisch informatie krijgen in hun eigen taal over de minderhe dennota die de regering aan de Tweede Kamer heeft aangeboden en over de eenmalige uitkering. OPENINGSTIJDEN Gemeentesecretarie: elke werkdag van 08.30-12.30 uur. Dienst Openbare Werken en Bedrijven: elke werkdag van 08.30-12.00 uur. In de middaguren kunt u alleen dan terecht indien u een afspraak hebt gemaakt. Collectevergunning Burgemeester en wethouders hebben aan de Nederlandse Vereni ging tot Bescherming van Dieren vergunning verleend voor een col lecte in de periode 4 t/m 9 oktober 1983. Het collecteren dient te geschieden in metalen, verzegelde collecte bussen, terwijl collectantenvan een duidelijk legitimatiebewijs moeten zijn voorzien. De opbrengst van de collecte wordt ter kennis van het gemeentebe stuur gebracht. steijn BV aan de Wilhelminakade (inrit Noordringdijk) heeft geves tigd. Waddinxvener Jan Benschop, Boskoper Kees van Osnabrugge en Haastrechter en oud-Waddinxvener Kees Koren - samen net 3 jaar er- WADDINXVEEN - Ruim zeven weken lang - tussen zaterdag 15 oktober en woensdag 30 november - gaat het Rode Kruis in Wad dinxveen proberen het ledental van de afdeling Gouda en omstre ken met 750 Waddinxveners uit te breiden. Ook in zes andere ge meenten in deze streek worden ledenwerfacties voor de 70 jaar oude afdeling Gouda en Omstreken gehouden. Dat is gekozen voor 750 Waddinxveense Rode Kruis-leden extra heeft te maken met het dit jaar gevierde 750-jarig bestaan van ons Gouwedorp. Het Rode Kruis heeft plaatselijk een werkgroep samengesteld, die wordt voortgezeten door de.heer W.P. Quar- tero en waarvan verder lid zijn me vrouw E. Kempkes-van der Hooft (secretaresse), mevrouw L. v.d. Boa- men, mevrouw I. de Bruin, mevrouw C. van Doom, mevrouw J. v. Kooij, mevrouw A. Ravensbergen, mevrouw F. Böhm, de heer J. Kempkes, de heer J.D. Geel en de heer FJ. van der Steen (assistentie). varing in de garagewereld - gaan ko mende maandag trots van start met hun grossierderij. “Ja, wij hebben de zelfstandigheid gezocht door de koppen bij elkaar te steken”, aldus het enthousiaste Dan spreken we nog niet eens van de voorbereiding op de hulpverlening d.m.v. de Rode Kruis rampenorgani satie. Of van de informatieverstrek king bij rampen en conflicten door het Informatiebureau. Met het uit voeren van de nationale taken is de inzet van ca. 34.000 vrijwilligers ge moeid. Rode Kruis hulp betekent hulp aan gewonden, zieken en anderszins hulp behoevenden. Hulp aan miljoenen mensen in nood. Die hulp kost mil joenen, ondanks het feit dat de hulp vrijwillig geboden wordt. Zonder dat geld moeten miljoenen mensen het doen zonder hulp. Want het Rode Kruis kan alleen helpen als het daar ook de middelen voor krijgt. Bezui nigen op het Rode Kruis betekent dan ook bezuinigen op hulp. Om te kunne helpen is het Nederlandse Ro de Kruis afhankelijk van de Neder landse bevolking. Van U. Uw sympa thie en financiële steun is nodig. Ie dere dag. Help! S.O.S.! Noodkreten. Nood signalen. Mensen in noodsituaties. Wie kent ze niet. Want het lijkt wel of er net zoveel soorten nood zijn, als mensen. Je wordt er overal mee geconfronteerd. Zo vaak zelfs dat je er misschien moedeloos van zou wor den en denkt “wat kan ik daar nu aan doen?”. Het Nederlandse Rode Kruis gaat er vanuit dat alle beetjes helpen. Druppels op een gloeiende plaat? Misschien, maar ze zijn er tenminste. De hulp-in-nood van het Nederland se Rode Kruis gaat jaarlijks naar hon derdduizenden mensen. Naar mensen die van honger of dorst dreigen te sterven, of door epidemieën. Naar mensen die gewond, gevlucht, of ge vangen genomen zijn bij gewapende conflicten. Zo is er de radio medische dienst voor de scheepvaart, de Rode Kruis hulpposten langs de autowegen, de donor orgaanwerving, de bloedtrans fusiedienst, de rampenorganisatie, de rampendepots en nog veel meer ta ken ten dienste van mensen die nu of wellicht in de toekomst hulp hard nodig hebben. Maar zonder hulp kan het Rode Kruis zelf ook niet. Voldoende leden betekenen dat doorgegaan kan worden met de tele- fooncirkel, rolstoelvervoer, lectuur voorziening, welzijns en welfarewerk, informatiedienst bij vermiste perso nen, boottocht met gehandicapten op de “Henry Dunant”, vakantie week in één van de vakantiehuizen, enzovoorts, enzovoorts BALANS Het Rode Kruis is een vrijwilligers organisatie die over de hele wereld hulp verleent. Het Nederlandse Rode Kruis is één van de (nu) 130 nationa le Rode Kruis-verenigingen die deel uitmaken van dit internationale Ro de Kruis. Hulpverlening is een con tinu bedrijf. Het Rode Kruis is dan ook dagelijks in actie. Het helpt. In oorlogs-zowel als vredestijd. Zonder enig onderscheid des persoons te ma ken. Om een idee te geven: Sinds de Tweede Wereldoorlog kwamen er slechts 37 dagen voor waarop geen conflict ergens in de wereld was. Slechts 37 dagen van officiële vrede, waarop de hulp van het Rode Kruis aan conflictsslachtoffers niet nodig was. Gemiddeld één keer per 9 da gen doet zich een natuurramp voor. Eén keer per 3 weken is dat een ramp op zo grote schaal dat er door het ge troffen land hulp van buiten af moet worden gevraagd. Zo deden zich het afgelopen jaar 32 conflict- en 7 vluchtelingsprobleem- situaties voor, en 29 natuurrampen, waarbij het Nederlandse Rode Kruis hulp, verleende. En dit is alleen de buitenlandse hulp cn bovendien slechts een deel daarvan. Zo zijn er in eigen land talloze nood situaties waarbij het Nederlandse Ro de Kruis regelmatig inspringt. Denkt u maar aan het Welfarewerk, de ra- Hoorzitting ontwerp-programma Sociaal-Culturele Activiteiten 1984. Op donderdag 29 september 1983 zal het college van burgemeester en wethouders om 19.30 uur in het gemeentehuis een hoorzitting be leggen over het ontwerpprogramma sociaal-culturele activiteiten 1984. Tegen het ontwerp-programma is door een tweetal instellingen een bezwaarschrift ingediend. Tijdens de hoorzitting kunnen deze bezwaarschriften mondeling worden toegelicht. De hoorzitting is voor iedere belangstellende inwoner van Waddinx veen toegankelijk. «•tA V 'IV U :.TJ '.x-r ij' ftri.U- T T- I f

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1983 | | pagina 3