Vlammend slot Vredesweek Country- en westernshow Stokbrood Driedaagse Boskoopse postzegelbeurs Plan huizenbouw op oud-Rehorst-terrein in Partyhome Donderdag 29 september Acht dans- Jazzband in Zoetermeer Bachs Grote Orgelmis in Zoetermeer avonden van The Old Classic Beter parkeer terrein bij Bleulandzieken- huis in Gouda Het Echte Franse ’’Raketten” verbrand in Gouwebos Gratis dimtest/ bandencontrole in Boskoop ’’Ontmoet Meeting” op 14 oktober Little Town Gemeente komt met voorstel op info-avond PLEUNI TOUW EN HUGO METSERS IN GOUDA M. Leerling spreekt voor RPF W’veen GERT HUIZER de echte bakker "1;- A Vredesvuur in het Gouwebos. De in vlammen opgegane "raketten” waren in het kader van de Vredesweek f» WADDINXVEEN - In de ontmoe- tingskerk aan de Groensvoorde houdt het interkerkelijk jongerenkoor Mee ting vrijdagavond 14 oktober om acht uur een concert onder het motto "Ont moet Meeting". De toegangsprijs bedraagt 3,- per persoon. Jeugdige bezoekers kunnen de tentoonstelling gratis bezoeken. De be talende bezoekers ontvangen tevens een waardevolle catalogus. Hierin is be halve de omschrijving van de tentoon gestelde zegels en poststukken een inte ressant artikel over de geschiedenis van de postdiensten te Boskoop opgeno men. ror •ac- GESLOTEN Het zal iedereen duidelijk zijn dat het realiseren van genoemde verbeteringen veel tijd vraagt. Om een zo snel mogelij ke en ongestoorde voortgang van het werk te bevorderen, zal het parkeerter rein gedurende ongeveer 12 weken voor alle verkeer gesloten zijn. Bezoekers en medewerkers van het ziekenhuis zullen er dan geen gebruik van kunnen maken voor het parkeren van auto’s, stallen van fietsen, e.d. Uitsluitend voor het vervoer van patiën ten per ambulance en van hen die eerste hulp nodig hebben, zullen zodanige maatregelen worden genomen, dat steeds en onder alle omstandigheden een vrije doorgang naar en toegang tot het ziekenhuis wordt geboden. Door middel van tijdelijk te plaatsen beweg- wijzeringsborden zal iedereen die het ziekenhuis om welke reden dan ook be zoektworden geholpen de juiste weg te vinden. De bezetting luidt: Ab van Riesen - cor net. Klaas Ratelband - trombone. Ton Damm - clarinet/saxen, Gerard van £chie - sousafoon. Martin Santink - pi ano. Peter Kleuters - banjo/vocals en Peter de Lang - drums/wasbord/vocals. De zaal is open vanaf 21.00 uur, het or kest speelt van 21.30 tot 01.30 uur. De toegangsprijs bedraagt 4,-voor leden van Jazzclub Zoetermeer (op vertoon van de lidmaatschapskaart) en 7,50 voor overige belangstellenden. en herinrichtingsvoorstel moet gezien worden als een eerste uitwerking van de door de gemeenteraad aanvaarde Nota Kemenbeleid. Op zaterdag 8 oktober is er van 11.00 tot 17.00 uur een ruilbeurs. Om ongeveer 14.00 uur zal er deze dag ook een veiling worden gehouden. Voor deze veiling heeft dg veilingmeester voor aantrekke lijk materiaal gezorgd. De veilingkavels worden gedurende de tentoonstelling in een speciaal kader tentoongesteld. De jeugdige tentoonstellingsbezoekers kunnen deelnemen aan een postzegel- prijsvraag. De vragen hiervan zullen GOUDA - Op dinsdagavond 27 sep tember om acht uur zal in de Goud se Schouwburg het toneelstuk ‘Schijn bedriegt” worden opgevoerd met Pleuni Touw, Ton Kuyl en Hugo Metsers in de hoofdrollen. Het is een tragicomedie van Norman Beim gere gisseerd door Nicholas Renton. Plas tische chirurgie staat centraal en zorgt voor zowel komische als min der leuke verwikkelingen. door kinderen gemaakt. (Foto: Cees Bakker). Zuidkade 11 - Tel. 12354 Winkelgalerij Groensvoorde 8 Tel. 12382 - Waddinxveen N’assaustraat 7 - Boskoop Tel. 01727-2319 Aan dit door Meeting-dirigent Hedzer van der Giezen uit Haarlem geleide concert werken naast Meeting mee: Het Christelijk Gemengd Ontmoetingskoor uit Zwammerdam, het Kinderkoor Jong Geluid uit Waddinxveen en de brassband Arti et Religioni. Als solisten zijn te horen de pianist Dirk Jan War- naar, Lisette Emmink. organist Ben Kramer en Jaap Slot op het eufonium. Voor het concert wordt woensdagavond 5 oktober in Zwammerdam gerepe teerd. Toegangskaarten zijn verkrijg baar voor de avond van vrijdag 14 okto ber op de adressen Elzenhorst 17 en Oostpolderweg 80. Deze kosten 5,- per stuk. KERNENBELEID Het kemenbeleid is overigens aan heroverweging toe. Met name de be perkte financiële middelen noodza ken al tot beperkte uitvoeringsmoge lijkheden. Het huidige bebouwings- voorstel is hierop reeds gebaseerd. Teneinde het bebouwingsvoorstel een juridisch draagvlak te kunnen geven dient een bestemmingsplan te wor den ontwikkeld. Voorbereidingen hiertoe zijn inmiddels getroffen. De Engelse topzangeres Jamie Satin is donderdagavond 29 september te zien in het Waddinxveense Partyhome. kader van de opening van het nieuwe Praathuis. Tot die week behoorden een optre den van de cabaretgroep Muzikater en een knutselmiddag voor de jeugd. Die kreeg de gelegenheid voor het vervaardigen van raketten, bestemd voor de brandstapel. Donderdag werd een demonstratieve fietstocht door Boskoop gehouden. Ter afsluiting daarvan werd een bezoek aan het ge meentehuis gebracht waar de groep werd verwelkomd door burgemeester J.H. Reinders. Door de kinderen ge maakte tekeningen, met het thema vrede als onderwerp, werden Bos- koops eerste burger aangeboden. Vanuit Waddinxveen vertrok de stoet naar het Gouwebos. Verzameld werd er vrijdagavond bij het buurtcentrum ’t Ketelhuis. Fakkels werden in de optocht meegevoerd. In Boskoop wandelde men van het Praathuis naar de ontmoetingsplaats. De brandweer van Waddinxveen hield een oogje in het zeil tijdens het Vre desvuur. Nadat alle “raketten” in het vuur waren geworpen danste men in een kring rond het vuur en werden liederen gezongen. ’’Grote Orgelmis” is niet de naam, die Bach zelf aan deze compositie heeft meegegeven. Die naam is van later da tum. Bach noemde het ’’Dritter Teil der Clavierübung bestehend in verschiede- nen Vorspielen über die Catechismus und andere Gesange”. Het woord ”mis” (Messe) is niet door Bach ge bruikt: het werk betreft de Lutherse en niet de Katholieke eredienst. WADDINXVEEN - In Partyhome aan de Passage wordt donderdaga vond 29 september om half negen door Holland Country Agency in Nieuwkoop een ingelaste country-en westernshow gehouden, die slechts door 80 mensen bijgewoond zal kun ne worden. Wie hiervoor belangstel ling heeft moet snel kaarten a f. 10,- per persoon bestellen via telefoon nummer 01725-3118 of proberen BOSKOOP - Andermaal houdt de af deling Boskoop van Veilig Verkeer Nederland een gratis dimtest en ban dencontrole in de Beurshal. Jaarlijks wordt deze test gehouden met het oog op het veranderende weer dat goede verlichting en banden vraagt. De test wordt gehouden op vrijdag 30 september van 19.00 tot 21.30 uur en is toegankelijk voor iedere au tomobilist uit Boskoop en omgeving. Medewerking wordt verleend door de garages De Pater, Hooftman, Kok, Marrewijk, Nomen en V.d. Werf. Met speciale apparatuur worden ver lichting en banden aan een nauwge zette controle onderworpen en zo nodig, wat de verlichting betreft, bij gesteld VVN regionaal consulent P.W.A.M. v.d. Wee is tijdens de avond aanwezig met een stand waar men het gezichtsvermogen kan laten tes ten. aan de zaal nog kaarten te kunnen krijgen. Aan deze bijzondere country- en westemshow doen mee het Wad dinxveense Cool Breeze Trio (voor het eerst in het openbaar), de En gelse topzangeres Jamie Satin, de Nederlandse “Emmylou Harris” Sandra van Rijs en de bekende Ne derlandse country-promotot, die ook een prima zanger is, Cor Sanne. WADDINXVEEN - Het jaarprogram ma van de Waddinxveense damvereni ging The Old Classic, dat zaterdag avond in de grote zaal van het Anne Frank-centrum aan het Jan van Bijnen- pad van start is gegaan, omvat acht dansavonden. Begonnen werd met het traditionele openingsbal met muziek van de heer De Groot. De resterende zeven avonden zijn op de zaterdagen 29 oktober, 26 november (met dansorkest The Aviola’s), 14 janu ari, 11 februari, 17 maart, 14 april en 12 mei (speciale ledenavond). Het bestuur van The .Old Classics heeft de kosten van het lidmaatschap even laag kunnen houden als in het afgelopen seizoen: 14,50 per persoon per sei zoen, 4,00 per persoon per avond (le den) en 7,50 per persoon per avond (niet-leden). De Waddinxveense dansvereniging The Old Classic heeft in een huis aan huis verspreid programmaboekje danslusti- ge Waddinxveners geïnformeerd over het jaarprogramma 1983-1984. Naar het oordeel van het bestuur is getracht met ieders wensen zoveel mogelijk rekening te houden met betrekking tot de invul ling van de dansavonden. De verbinding geloof - muziek is onmis kenbaar: Bach is hier de muzikale ver kondiger en uitlegger van de grond waarden van de Lutherse geloofsleer, waarin het Dogma der Drie-eenheid een fundamentele plaats inneemt. BACHS GROTE ORGELMIS Evenals zijn kerkcantates vormen Bachs orgelwerken een wereld op zich zelf. Vooral daarin manifesteert zich een weergaloos vermogen, dichterlijke gedachten uit te drukken en tekst en muziek tot eenheid te brengen. Een schitterend voorbeeld van deze kunst is de Grote Orgelmis, gschrevën in 1737 en gebaseerd op de Grote Cate chismus van Luther. Men vindt in dit werk alle kenmerken van Bachs orgel- stijl en door toevoeging van de gezon gen koralen krijgt het een liturgische eenheid. Ten tijde van Bach werden in Leipzig op zondag twee belangrijke diensten ge houden, ’s morgens de hoofddienst met de Avondmaalsviering en ’s middags de Vesperdienst, bestaande uit preek, schriftlezing, gezang en het voorlezen en verklaren van de Catechismus. Beide diensten begonnen met een orgelprelu- dium en werden besloten met de zegen in de naam van de Drie-eenheid. Deze beide diensten heeft Bach in gedachten gehad bij het schrijven van zijn ’’Clavie rübung III”. ZOETERMEER - Zaterdagavond 1 oktober vanaf negen uur houdt de Jazz club Zoetermeer een clubavond in het onderkomen aan de Dorpsstraat 18 te Zoetermeer, waaraan zal worden mee gewerkt door een orkest, dat, naar ei gen zeggen, afkomstig is uit het Las Ve gas van Noord-Holland: Schagen. Het is de Little Town Jazzband, een zeven- mans formatie met een licht verteer baar. prettig, goed in het gehoor liggen de sound, waarbij de kenners de oude voorbeelden van Bix Beiderbecke, de Cotton Pickers en de Halfway House, ondanks de aangepaste bewerkingen, zullen herkennen. GOUDA - Het Goudse Bleulandzie- kenhuis gaat het parkeerterrein aan de oostzijde, dat er steeds slechter ging uit zien, ingrijpend opknappen. Bovendien blijkt er steeds meer ruimte nodig te zijn voor het bieden van parkeergelegen heid aan polikliniek-bezoekers, bezoe kers aan patiënten, medewerkers van het ziekenhuis en overigen. Om deze problemen enigermate te kun nen wegnemen wordt vandaag (woens dag 28 september) begonnen met het treffen van daarvoor benodigde maatre gelen. Die hebben met name betrek king op een reconstructie en herindeling van het genoemde terreingedeelte. Zo zal, behalve een algehele ophoging van het terrein, het aantal parkeerplaatsen worden uitgebreid en tevens een afzon derlijke in- en uitgang van en naar.de Bleulandweg worden aangelegd. Ver der komen er voetgangerspaden, wordt de terreinverlichting en de bewegwijze ring uitgebreid en verbeterd, enz. OPENINGSTIJDEN Burgemeester J. H. Reinders zal zater dag 8 oktober de tentoonstelling officie el openen. Hierna zal de tentoonstelling nog tot 20.00 uur geopend blijven. Op donderdag 6 oktober is de tentoonstel ling voor het publiek geopend van 15.00 tot 23.00 uur en op vrijdag 7 oktober zijn de postzegels te bezichtigen van 10.00 tot 23.00 uur. voornamelijk betrekking hebben op de tentoongestelde postzegels. Goede op lossingen zullen met filatelistische prij zen worden beloond. JURY Een deskundige jury zal op vrijdag7 ok tober de inzendingen op hun waarde be oordelen. Afhankelijk van het door de jury toegekende aantal punten komen de inzenders in aanmerking voor de vol gende prijzen: verguld zilver, zilver, verzilverd brons, brons of een diploma. Tijdens de tentoonstelling zal er par- manent een aantal postzegelhandelaren aanwezig zijn. ZOETERMEER - Na een periode van betrekkelijke rust aan het Zoetermeer- se kerkorgelfront wordt zaterdagavond 1 oktober om acht uur de draad weer opgenomen van de cyclus orgelconcer ten in de Oude Kerk aan de Dorpsstraat te Zoetermeer. Een wel zeer bijzondere gebeurtenis, dit openingsconcert: uitge voerd zal worden de Grote Orgelmis van Johann Sebastiaan Bach (1685- 1750) door de bekende organist Jan J. van den Berg en het Kamerkoor van de Streekmuziekschool Zoetermeer onder leiding van Karin Jense. De toegangs prijs bedraagt 5,-en voor houders van een Pas 65 of een C.J.P., alsmede voor personen, jonger dan 16 jaar f 4,-. 2-17, terwijl verder iedereen die geinteresseerd teren. De Rehorst-transactie met de ge meente vond plaats in het najaar van 1981. Het Waddinxveense bouwbe drijf kreeg toen van de gemeente in ruil overgedragen het Reijm-bedrijfs- pand met ondergrond, erf en verdere toebehoren (inclusief inventaris) aan de Dorpstraat 136-142. De gezamen lijke grootte bedroeg 2.993 vierkante meter. Voor dit onroerend goed be taalde de gemeente aan de curatoren in het faillisement van de Bouw- en Handelsmaatschappij Waddinxveen BV (voorheen Reijm) f 1.070.000,- (exclusief b.t.w. en inclusief de aan wezige inventaris). De gemeente nam in ruil over van Re- horst de fabriek, loodsen, drie wo ningen met bijbehoren en onder grond en erf aan de Kleikade 1 en 1b en aan de Dorpstraat 12 en 14. De gezamenlijke grootte hiervan bedroeg 5.221 vierkante meter. Omdat dit 2.228 vierkante meter meer is dan de Little Town Jazzband in Zoeter meer. VOORSTEL In opdracht van B. en W. is recente lijk een voorstel gemaakt voor het bebouwen van het voormalige terrein van Rehorst aan de Kleikade en de achterterreinen van de Dorpstraat. Voorts voorziet het voorstel in een herinrichting van een deel van de Kleikade/Onderweg. Dit bebouwings- Dit is het gebied van het ontwerpbestemmingsplan Dorpstraat ten westen van de Dorpstraat, langs een deel van de Kleikade en ten noorden van de Onderweg. plek van Reijm kreeg Rehorst van de gemeente f 225.000,—. Dit is name lijk het verschil tussen de waarde van het onroerend goed aan de Kleikade/ Dorpstraat (f 1.470.000,—) en dat aan de Dorpstraat (f 1.245.000,-). Verder kreeg Rehorst van de gemeen te nog f 225.000,- wegens verhuis kosten, renteverlies, afkoop belas- tingschade etc. Dat was bij elkaar f 450.000,- maar van dit bedrag werd f 50.000,- afgetrokken voor de door Rehorst over te nemen inventaris in het Reijm-pand. Repetitiefoto met v.l.n.r. Hugo Metsers, Marijke Veugelers uit het toneelstuk ’’Schijn bedriegt”. BOSKOOP/WADDINXVEEN - Onge veer honderd kinderen en ouders, als mede vertegenwoordigers van vredes bewegingen uit Boskoop en Waddinx veen, hebben vrijdagavond symbo lisch raketten verbrand. Op een open plek in het Gouwebos, op de grens van Boskoop en Waddinxveen, werd een vuur ontstoken waarin door de kinderen vervaardigde raketten in vlammen opgingen. Dit alles vormde het besluit van de Vredesweek 1983, welke door de “Vrouwen voor Vrede”- beweging in Boskoop was georganiseerd in het en Ton Kuyl WOENSDAG 28 SEPTEMBER 1983 WADDINXVEEN - Maandagavond 3 oktober om acht uur zal fractie voorzitter Meindert Leerling van de Reformatorische Politieke Federatie (RPF) in de Tweede Kamer in het Gereformeerd Verenigingsgebouw Het Trefpunt spreken op een open bare vergadering van de plaatselijke RPF, over Prinsjesdag. In het parlement behartigt Meindert Leerling samen met drs. A. Wage- naar de belangen van de RPF. Ui teraard is er na de pauze volop ge legenheid om met Meindert Leer ling in discussie te treden over de door de RPF gevoerde politiek. Toegang: 25,-. fl. 22,50, fl. 20,- en fl. 17,50 CJ.P. en Pas 65 fl. 5,- korting. In deze nota is ten aanzien van het Dorpstraatgebied het volgende ver meld: ‘Het gebied rond de Dorp straat wordt als te renoveren en te versterken woongebied aangewezen, waardoor het bestaande winkelappa- raat een buurtfunctie kan behouden en binnen het oude dorp voldoende nieuwe woongelegenheid wordt ge schapen. Bedrijfsvestigingen worden zo mogelijk en - indien nodig - naar industrieterrein verplaatst’ en: ‘De Kleikade/Onderweg-bebouwing ten westen van de huidige Rehoboth- school zal zoveel mogelijk wederom de bestemming woningbouw dienen te krijgen’. WADDINXVEEN Op de maandagavond 3 oktober in het ge meentehuis te houden informatiebijeenkomst zal het Waddinx veense gemeentebestuur vertellen en laten zien op welke wijze de door Rehorst Bouw BV verlaten plek aan de Kleikade en aan de oostkant van de Dorpstraat met woningen volgebouwd zou kun nen worden. Voor deze bijeenkomst ter voorbereiding van het be stemmingsplan Dorpstraat zijn uitgenodigd de bewoners/gebrui- kers van de panden Dorpstraat 12-64, Onderweg 7-27 en Kleikade 2-17, terwijl verder iedereen die geinteresseerd is kan komen luis- Het stuk heeft oorspronkelijk ‘Pyg malion en Calathea’ en werd ver taald door Josephine Soer. De we reldpremière van dit stuk toptoneel vond plaats op 24 september. De Goudse Schouwburg mag zich dus verheugen in een gloednieuwe to- neelproduktie. BOSKOOP - Op donderdag 6. vrijdag 7 en zaterdag 8 oktober houdt de afdeling Boskoop van de Nederlandschc Vereeniging van Postzegelverza melaars een regionale postzegeltentoonstelling. Onder de naam Boskotila III wordt in beurshal Florida aan de A. P. van Neslaan te Boskoop een driedaagse postzegelmanifestatie gehouden. Dit alles ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van de afdeling Boskoop en tevens ter viering van de "Dag van de Postzegel". Niet alleen in Boskoop, maar ook ineen achttal andere plaatsen in ons land zal op dezlfde data, door middel van ten toonstellingen.. de filetalie extra onder de aandacht van het publiek worden ge bracht. Dit zal zijn in Amsterdam, Beu- ningen/Ewijk, Emmen. Groningen. Heerlen. Hulst. Rotterdam en Utrecht. Op de districtstentoonstelling in Bos koop tonen 52 inzenders op ruim 275 kaders hun fraaiste verzamelingën. Een aantal kaders zal worden gevuld door de Boskoopse jeugdafdeling. Op de ver- enigingsavonden zijn de afgelopen maanden de nodige voorbereidingen getroffen om een zo mooi mogelijke in zending te verzorgen. 4^1 ;.V torn JAZZMND

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1983 | | pagina 9