op toeloop van kleuters WADDINXVEENSE DUMP VOLVO 340 WINNER 1.4 Spaarders, er ligt een boeiend en bezienswaardig bedankje vooru klaar. uitgereikt aan P. Lips Verzetskruis ’t Hazeveld kan rekenen CH B. en W. vragen minister opnieuw ontheffing 9? Raad drie (PI 828-17994 dagen over begroting ’84 Voorkom diefstal P. Bouthoorn f BEGROTINGSDEBATTEN 1 GEMEENTERAAD Denkt U aan een nieuwe Keuken? Boonstoppel cheques ’’Klimaat” stukken beter, Zuidplashuizen straks klaar VRAAG DE GRATIS WONINGGIDS! ^JNLANEm Onafhankelijk Nieuwsblad 1 L r RIOOL k\/ERSTOPT?J DAG en AVOND OPLEIDINGEN ociuWU um 39e JAARGANG - No. 1844 WOENSDAG 19 OKTOBER 1983 OPEL VERKOOP-OPEL SERVICE-OCCASIONS ALLE MERKEN-OPEL ONDERDELEN VERKOOP-LPG INBOUW-FINANCIERINGEN-VERZEKERINGEN-SCHAPE REPARATIE SNEL NAAR DE Spaarweek van 17 t/m 21 oktober. ALS WIJ HET S DORPSTRAAT 59 WADDINXVEEN, TEL.: 01828-15155 Hooftman Autobedrijf B.V. Voorofscheweg 7 (zijde 6) Boskoop, tel. 01727-5944. OFFICIËEL OPEL SERVICE-DEALER VOOR: WADDINXVEEN-BOSKOOP EN MOERKAPELLE leplaan 81-83 - Waddinxveen - Telefoon 01828-19448 Donderdagavond koopavond Ook ruim assortiment in: OVERALLS, blauw, groen WERKSCHOENEN - SCHIPPERSTRUIEN LAARZEN - COMMANDO-TRUIEN enz. VOOR DUMPPRIJZEN!! Partij JOGGINGPAKKEN van leCOqsportH in de maten 156-186, diverse kleuren DUMPPRIJS 79,50 Partij U.S. AIRMANS-PILOT-JACKETS in de kleuren olive - raf bleu - bordeaux DUMPPRIJS 99,50 Enorme partij WINTERJACKS: Kinderjack model Swallow, in de maten 116-176 DUMPPRIJS 69,50 Model DAVOS, in de maten S - M - L - XL DUMPPRIJS 79,50 stens tdtóteeMwe’iliwg - HUISWERK DOEN, SLAAGT U ZÉKER, de pater makelaardij b.v. schielandweg 7 2741 ma waddinxveen 01828-13822 5 ENORME PARTIJ ZARESKA-PERLANA 100% Acryl - ragfijn breigaren voor naalden 21/z-3 50 grams bollen - looplengte 220 meter In 18 modekleuren - Adviesprijs 2,50 Alléén deze week 10 KNOTTEN VOOR 19,50 HOOFDREDACTEUR: B. J. WOUDENBERG, PEULEYEN144, TEL. (01828) 15594 EXPLOITATIE: F VAN KEMPEN, KANTOOR: ORANJELAAN 9, TEL. (01828) 14788; NA 18.00 UUR TEL. (01803) 8007 Dinsdag 25 oktober, 19.30 uur Woensdag 26 oktober, 14.00 uur Donderdag 27 oktober, 13.00 uur J „e school van de omstreden hoofdleidster mevrouw 12 kleuters en dat zijn er wettelijk gezien te weinig. 'jaar de moed niet op want ten slotte is er sprake van een naar hun oordeel aanzienlijk verbeterde 'i klimaat op de kleuterschool en mag er kleuters worden gerekend nu het er naar |aar ruim 200 huizen in de ewoond. WADDINXVEEN/SOESTDIJK - Prins Bemhard heeft zaterdag op paleis Soestdijk oud-PvdA-wethouder P. Lips (68) het verzetsner- denkingskruis uitgereikt. De Waddinxvener maakte van 1942 tot 1945 met 20 anderen - waaronder de huidige PTT-directeur-gene- raal drs. Phx. Leenman - deel uit van de voormalige verzetsgroep Zinkweg in Oud-Beijerland. Deze groep hield zich in de Hoeksche Waard bezig met illegale pers, hulp aan onderduikers, inlichtingen dienst, droppings en overvallen op vijandelijke instellingen. Voor al onze spaarders ligt er een boeiende en bezienswaardige kalender "Onderweg in Nederland" klaar’Tijdens de Spaarweek van 17 t/m 21 oktober willen wij u die gratis aanbieden (ook als u nü bij ons gaat sparen). Bovendien ontvangt u f7,50 inlegpremie als u nu automatisch gaat sparen. De makkelijke manier van sparen, waarbij u zeker weet dat u iedere maand Dohnhonk l1^! wat opzij legt. Daarom: kom naar de Rabobank. Het loont dubbel de moeite! nauuuailfi M De Waddinxvener P. Lips bij prins Bemhard en te midden van leden van de voormalige verzetsgroep Zinkweg uit Oud-Beijerland. (Foto: Herman van Dam). WADDINXVEEN Het herstel van de situatie rond de openbare kleuterschool ‘t Hazeveld aan de Kerkstraat verloopt langzamer dan het college van Burgemeester en Wethouders had verwacht. Er zijn nu op <L_ 1I L p" C.C. Blonk 1 Toch geven B. en W. voor dit schoolj slotte is er sprake van pedagogisch/didactisch gauw op een toeloop van I uitziet dat er voor 1 maart volgend ia nieuwe woonwijk Zuidplas zullen zijn K ‘De levensvatbaarheid van de school is ons inziens dan ook stellig aanwe zig’, vinden B. en Wdie de volgende week dinsdagavond vergaderende ge meenteraad dan ook verzoeken de minister van Onderwijs en Weten schappen drs. WJ. Deetman een ont heffing te vragen van de verplichting tot opheffing van ‘t Hazeveld. WADDINXVEEN «Av I L_ 1984 A 1 I’S 26 oktober om Pr. Hendrikstraat 168, 01720-93914 Alphen aan den Rijn Zolang de voorraad strekt. Hoofdkantoor: Kerkweg 161 Bijkantoren: Kon. Wilhelminaplein 2 - Groensvoorde 14 Telefoon alle kantoren: 01828-14566 Mercuriusweg 6 Tel. 01828-14398 - Waddinxveen CE 6 <5 WOL RAADSVOORSTEL Letterlijk zeggen B. en W. over deze situatie, daarbij terugkijkend op het een jaar oude raadsvoorstel om de minister voor de eerste maal onthef fing te vragen ‘t Hazevéld niet te hoe ven sluiten: ‘In ons voormeld raadsvoorstel stel den wij dat de terugloop van het aan tal kleuters op ‘t Hazeveld onder meer verband houdt met het feit dat veel ouders de voorkeur gaven aan WMIHMHUI1.VI 1 lt>l «IK HUM* N I Weekblad voor Waddinxveen Het plaatsen is gratis. Ook doen wij uw verbouwing en onderhoudswerk. Keukenvoorlichting en Aannemersbedrijf GEEN OPHEFFING Het ontheffingsbeleid van de over heid is namelijk zodanig dat kleuter en lagere scholen, die een koppel vor men automatisch zullen overgaan naar de nieuwe ‘basisschool’. Zoals bekend is de kleuterschool ‘t Haze veld met nu 12 kleuters al sinds 1981 geintegreerd in het gebouw van de (daartoe verbouwde) Jan Ligthart- school, die 38 leerlingen telt. Er is dus voor opheffing niet te vrezen, hetgeen ook het geval is met de scho lenkoppels van de andere vier open bare kleuter- en lagere scholen. VERZETSGROEP De toen 26-jarige Piet Lips sloot zich als hervormde jongeling in 1941 aan bij de toen ontstane verzetsgroep Zinkweg, welke geheel uit jongeren bestond die elkaar uit het kerkelijk jeugdwerk in Oud-Beijerland kenden. Uit de bezin ning op het nationaal-socialisme volgde het afdrukken en verspreiden van pam fletten en in 1942 de distributie van Vrij Nederland en Trouw. Daaruit groeide vanzelf de hulp aan on derduikers, waarvoor men zich aansloot bij de L.O. (de landelijke organisatie voor dit werk). auto van velde betrouwbaar en goed van de uitreiking. Het was een harte lijke ontvangst bij Prins Bemhard, die zich met de leden van de voorma lige verzetsgroep onderhield. Een aantal verzetsherdenkingskruisen werden postuum toegekend. In feite is natuurlijk wel nu een jaar lang door B. en W. gedacht dat de situatie rond ‘t Hazeveld zich sneller zou verbeteren, maar belangrijke wij zigingen hebben zich echter niet voorgedaan. Ronduit wordt opnieuw toegegeven aan de gemeenteraad dat de terugloop van het aantal kleuters onder meer verband hield met het feit dat veel ouders de voorkeur ga- van aan een andere (bijzonder) kleu terschool voor hun kinderen, dit in verband met hun aanmerkingen op het pedagogisch/didactisch klimaat op de kleuterschool in het verleden. 17490,- De heer Lips, die nog tegen het einde van de Tweede Wereldoorlog door de Duitse Sicherheitsdienst (SD) werd ge arresteerd en naar het Haagseveer in Rotterdam werd gebracht, is gepensi oneerd. Hij werkte als hoofd-commies bij de afdeling controle van de Rijksbe- lastingen in Gouda. Na raadslid te zijn geweest in Oud-Be ijerland (zijn geboorteplaats) en Nu- mansdorp diende hij ook de Waddinx- veense politiek. Zo zat de heer Lips voor de PvdA van 1958-1973 in de ge meenteraad en was hij van 1966-1973 wethouder, eerst van Openbare Wer ken en -Bedrijven en later van onder wijs. WADDINXVEEN - Ook middels een wijziging in het handelsregister van de Kamer en Koophandel en Fabrie ken voor Midden-Holland is de nieu we directie van Lak- en vemisfabriek Wed. Boonstoppel Zonen BV, Waddinxveen, aangegeven. Zo is de heer E.W’. Berger algemeen en tech nisch directeur geworden, de heer A. Boonstoppel financieel directeur en de heer B.F. Boonstoppel com mercieel directeur. Zo’n ontheffing was vorig jaar ook al aangevraagd omdat de kleuterschool toen al drie jaar lang minder dan 30 kleuters telde. Er zijn er nu ook maar gemiddeld 12 dit jaar, maar er zijn nieuwe wettelijke mogelijkheden om de school in het zicht van de nieuwe bassisschool voor 4- tot 12 jarigen in 1985 open te houden. In oktober en november 1944 werden niet ver van de Zinkweg drie keer grote hoeveelheden wapens afgeworpen, be stemd voor het District Dordrecht. On der zeer gevaarlijke omstandigheden werden zo tonnen wapens gesorteerd en naar elders getransporteerd. een andere (bijzondere) kleuter school voor hun kinderen, dit in ver band met hun aanmerkingen op het pedagogisch/didactisch klimaat op ‘t Hazeveld in het verleden. Wij merk ten daarbij voorts op te verwachten dat het ‘oude belangstellingspercenta- ge’ op korte termijn weer hersteld zou zijn. Dit herstel verloopt langza mer dan wij hadden verwacht’. ‘Gelet echter op het feit dat bedoeld ‘klimaat’ thans aanzienlijk is verbe terd - onder meer blijkende uit reac ties van ouders en uit daadwerkelijke plaatsing van kleuters in de afgelopen maanden - en in aanmerking nemen de dat (ook) op een toeloop van kleuters kan worden gerekend vanuit de wijk ‘Zuidplas’ - in deze nieuwe woonwijk zullen' nog vóór 1 maart 1984 ruim 200 woningen worden op geleverd - mag worden aangenomen dat op zeer korte termijn nog een aantal kleuters zal worden geplaatst. De levensvatbaarheid van de school is ons inziens dan ook stellig aanwezig’. Nu de kleuterschool ‘t Hazeveld en de lagere Jan Ligthartschool blijvend, volgens B. en Wzullen voorzien in een behoefte aan openbaar onderwijs in de wijken van waaruit men thans op die scholen is aangewezen en van af dit moment tevens in een behoefte aan openbaar onderwijs in de wijk ‘Zuidplas’ stelt het college de gemeenteraad voor tot de minister van onderwijs en wetenschappen op nieuw een verzoek te richten om de kleuterschool in stand te mogen hou den. De commissie voor de onder wijszaken kan zich met dit voorstel verenigen. WADDINXVEEN - De Wad- dinxveense rijkspolitie waar schuwt er met nadruk voor dat het de laatste tijd veel voorkomt dat cheques en girokaarten worden gestolen uit brievenbussen en postvakjes in de hal van flatgebou wen. Een deugdelijk slot en het re gelmatig legen van de brievenbus sen voorkomt naar de mening van de rijkspolitie diefstal. Vorige donderdagmorgen om streeks 11.40 uur werden door de politie bij de flat aan de Wilgen horst twee knapen, de 21-jarige M. R. L. uit Boskoop en de 20-jarige Ph. van H. uit Waddinxveen aan gehouden wegens poging tot dief stal uit brievenbussen in de Wil genhorst. Met behulp van een zaklantaarn en een tangschaar trachtten zij di verse voor hen aantrekkelijke goe deren uit de postkastjes (brieven bussen) weg te nemen. Eén van de knapen had een hoeveelheid ver- dovende middelen bij zich. Op Paleis Soestdijk was er sprake van een besloten ontvangst. Een plaatse lijke fotograaf maakte voor het Weekblad voor Waddinxveen foto’s WADDINXVEEN - De Wad- dinxveense gemeenteraad gaat volgende week in drie dagen tijd de sluitende gemeentebe groting voor 1984 bespreken. Dinsdagavond 25 oktober om half acht wordt eerst begonnen met het behandelen van de agendapunten, zoals dat maan delijks gebeurt, waarna de frac tievoorzitters van CDA, VVD, PCW, PvdA en D‘66 hun alge mene beschouwingen zullen af steken. Woensdagmiddag 26 oktober om twee uur beginnen burge meester CAI. van der Linden en de wethouders P.FJ. van Schie (CDA), mevrouw LAL Oosterbroek-Waagmeester (VVD) en drs. M. Kraaijestein (PvdA) met de beantwoording van deze algemene beschouwin gen, die dan in tweede termijn zullen worden besproken door de raadsfracties op donderdag middag 27 oktober om één uur. Op die middag en avond van de derde begrotingsdag zal de be handeling van het gemeentelijk huishoudboekje, de vaststelling van de begroting inbegrepen, en van eventuele overige agen dapunten worden afgerond. Het publiek is van harte wel kom de begrotingsdebatten, die een goed inzicht zullen geven in-het reilen en zeilen van Wad dinxveen en de opvattingen van de in de Waddinxveense ge meenteraad vertegenwoordigde partijen, bij te wonen. Nog één keer de data: Dinsdag 25 oktober om 19.30 uur; Woensdag 14.00 uur; Donderdag 27 13 00 uur. J Despaarbank voor iedereen. oktober om Voor iedereen die in een andere woning.is geïnteresseerd ligt nu de uitgebreide Woninggids van Ftijnland klaar. Die krijgt u gratis als u even belt. Rcw-fc MAKELAARSKANTOOR >£1 MAKELAARDIJ IN ONROERENDE GOEDEREN Kanaalstraat 12; tel. 01828-12028. - J z 1 "Ztz. .LidNBM.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1983 | | pagina 1