WADDINXVEENSE DUMP VOLVO 340 WINNER 1.4 v.a. M Vanaf vrijdag 4 november heeft u een Gouden kans om een van de vele prijzen in de wacht te slepen bij de Middenstandsaktie in Boskoop. Koop nu bij onze deelnemers, herkenbaar aan het gele raambiljet 55 Huurhuizen voor f 650,-per maand SINT NICOLAAS gaat beginnen |01828-17994^] Faillissement De Korte Akkeren GM Viering 10 jaar HAVO- Atheneum Van Stichting Foster Parents Plan Nederland Nieuwsblad Onafhankelijk FEESTPRIJZEN in de WADDINXVEENSE DUMP a betrouwbaar en goed RIOOL LverstopttJ DAG en AVOND OPLEIDINGEN ftczukm um JLZ rN> 39e JAARGANG - No. 1846 WOENSDAG 2 NOVEMBER 1983 I SNEL NAAR DE ALS WIJ HET Zuidplas MARKTHALLEN Jan van Dijk opent vrijdag 4 november a.s. Uw aardappelen groenten en fruitzaak aan de Burg.Colijnstraat 28 te Boskoop. LET OP onze grandioze openingsadvertentie in deze krant Start actie: Zaterdag 12 oktober 1983 Intocht: Zaterdag 19 oktober Zareska Golana -10% wol - 90% acryl- 50 gram, 12 kleuren, adviesprijs 2,50 per knot Alléén deze week 10 KNOTTEN VOOR 15,— Ook enorm assortiment WINTERJACKS in de maten S-M-L-XL-XXL Hooftman Autobedrijf B.V. Voorofscheweg 7 (zijde 6) Boskoop, tel. 01727-5944. leplaan 81-83 - Waddinxveen - Telefoon 01828-19448 Donderdagavond koopavond TER GELEGENHEID VAN ONS NIEUW GEOPENDE FILIAAL IN WOERDEN. 29,50 24,50 19,50 GUATEMALA Totaal 73,50 Alléén deze week 3 pullovers voor de FEEST-DUMPPRIJS VAN 65,- HUISWERK DOEN, SLAAGT U ZÉKER, de pater makelaardij b.v. schielandweg 7 2741 ma waddinxveen 01828-13822 Grote partij ZARESKA knotten WOL VOOR FEEST-DUMPPRIJZENH! Zareska Colorado - 20% wol - 80% acryl - 50 gram, 11 kleuren, adviesprijs 2,50 per knot Alléén deze week 10 KNOTTEN VOOR 15,- WADDINXVEEN - VVD-staats- secretaris drs. N. J. Ginjaar-Maas is zaterdag 5 november in de sa menwerkingsschool voor HAVO- Atheneum aan de Sniepweg aan wezig om het tienjarig bestaan van deze school mee te vieren. Komen de zaterdag gaat een festiviteiten programma van start dat een week duurt en waar velen bij betrokken zijn. Enorme partij PONY-voetbalschoenen met schroefnop, in de maten 36 t/m 43. Adviesprijs 129,50. Alléén deze week FEEST-DUMPPRIJS 49,50 Enorme partij KINDER-WINTERJACKS model DALLAS in de maten 164-176 FEEST-DUMPPRIJS 49,50 Model DAVOS in de maten 128-176 FEEST-DUMPPRIJS 59,50 B. J. WOUDENBERG, PEULEYEN 144, TEL. (01828) 15594 Enorme partij CRUYFF-SPORT-pullovers, V-hals In de kleuren: Marine - bordeaux - rood - geel - beige Maten: S-M-L-XL Adviesprijs 69,50 LET OP!!! De eerste pullover kost u De tweede pullover kost u De derde pullover kost u tebtmuenliiNQ OFFICIÉÉL OPEL SERVICE-DEALER VOOR: WADDINXVEEN-BOSKOOP EN MOERKAPELLE DORPSTRAAT 59 WADDINXVEEN, TEL.: 01828-15155 u-* WADDINXVEEN Dank zij de belangeloze medewerking van een steeds groter wordende groep Waddinxveners is de middenstands- vereniging Waddinxveen m staat de intocht van Sint Nicolaas min der sober te doen zijn dan aanvankelijk gedacht werd in het belang van het gestelde sociale doel. Dat betekent dat de Spaanse kinder vriend toch weer met het motorschip Spanje zal aankomen aan de Nesse en wel op zaterdagmorgen 19 november om tien uur. WADDINXVEEN - Rehorst Bouw BV is al volop in de weer met de half september begonnen bouw van 55 niet gesubsidieerde huurwoningen in nieuwe woonwijk Zuidplas. De huurprijs van de ze eensgezins woningen zal waarschijnlijk f. 650,- per maand gaan bedragen. NV Weekblad voor Waddinxveen OPELVERKOOP-OPELSERVICE-OCC ASIONS ALLE MERKEN-OPEL ONDERDELEN VERKOOP-LPG INBOUW-FINANCIERINGEN-VERZEKERINGEN-SCHADE REPARATIE I’S T V f 17.490, Bij Sint Nicolaasactie Drinkwater is in de meeste dorpen, waar F PP werkzaam is, niet beschik baar. De gezinnen zijn genoodzaakt water te halen uit beken en rivieren, die dikwijls besmet zijn. In de slop- 8 CT> Uri CO auto van velde LidNBM gen worden gebouwd door Rehorst Bouw uit Waddinxveen, in opdracht van de Gemeente Voorschoten en de Algemene Woningbouwvereniging te Voorschoten. HOOFDREDACTEUR: EXPLOITATIE: F. VAN KEMPEN, KANTOOR: ORANJELAAN 9, TEL. (01828) 14788; NA 18.00 UUR TEL. (01803) 8007 r®3g HAITI Door geldgebrek kunnen nog veel kinderen op Haiti niet naar school gaan. Met de tegenwaarde van USS 60.-- kan voor een leerling van de la gere school het volgende worden be taald: één jaar schoolgeld, boeken en het verplichte schooluniform. Foster Parents Plan wil graag zoveel mogelijk kinderen een kans geven een schoolopleiding te volgen, omdat dat een investering voor de toekomst is. Kinderen met een voltooide schoolopleiding maken een grotere kans later vast werk te vinden. Uit de giften voor dit projekt zullen naar verwachting 500 kinderen naar school kunnen gaan. OEGSTGEEST Recentelijk is de eerste paal geslagen voor de bouw van 112 premie - en koopwoningen in het uitbreidings plan Haaswijk deelgebied VII te Oegstgeest. Deze woningen worden gebouwd door Rehorst Bouw uit Waddinxveen in opdracht van Bouwfonds Neder landse Gemeenten te Delft, naar een ontwerp van Architectenbureau A. Alberts b.v. te Amsterdam. HAITI Er bestaan op Haiti te weinig moge lijkheden om graan op te slaan. Vlak na de oogst proberen de boeren het graan en masse te verkopen. Het aan bod is dan enige tijd erg groot, waar door de prijzen snel dalen. De constructieve begeleiding ges- geschiedt onder verantwoording van Ingenieursbureau A. van Eek te Rijs wijk. Verwacht wordt dat de le wo ning opgeleverd zal worden begin juli 1984 en de laatste woning eind december 1984. I Pr. Hsndrikttratt 168. ty/oi720-»3914 1 Alph»n aan dan Rijn hiervoor de laagste inschrijver. Deze verbouwwerkzaamheden worden gedaan in opdracht van het Sociaal Fonds Bouwnijverheid in Amsterdam naar een ontwerp van Architectenge meenschap Van den Broek en Bake- ma te Rotterdam. De Waddinxveense samenwerkings school voor HAVO-Atheneum is tien jaar geleden tot stand gekomen door een intensieve samenwerking van kat holieke, protestante en openbare ou ders. De gemeenteraad van Waddinx veen stond achter de plannen en gaf het bestuur van de school in handen van de ze ouders. Dit soort vormen van samen werking komt in Nederland nog niet veel voor. De school herbergt thans meer dan 1300 leerlingen, voornamelijk uit Waddinx veen, Boskoop, Zevenhuizen, Hazers- woude, Moerkapelle en Reeuwijk. Er zijn bijna 100 medewerkers aan het HAVO-Atheneum verbonden. Het tienjarig bestaan zal uitbundig wor den gevierd. Op 5 november is Wad dinxveen ’s morgens gastheer voor een onderwijsconferentie van de Landelijke Vereniging ten behoeve van Samenwer kingsscholen. ’s Middags is er een fees telijke bijeenkomst, waarop o.a. de staatssecretaris de jubilerende school zal toespreken. Op maandag 7. dinsdag 8 en woensdag 9 november worden voor de ouders avondvoorstellingen gehouden door leerlingen en personeel. Donderdag 10 en vrijdag 11 november staan ook over dag in het teken van het tienjarig be staan Veie activiteiten worden op die twee dagen voor en door de leerlingen onder leiding van docenten georgani seerd. Donderdagavond is voor de leerlingen van de samenwerkingschool een exclu sief optreden van de popgroep Toontje Lager in de Sporthal van Waddinxveen. Vrijdagavond wordt er een reünie ge houden van oud-leerlingen, want reeds bijna 800 leerlingen hebben de afgelo pen 5 jaren de school met het HAVO- en/of Atheneum-diploma verlaten. Later in het jaar stijgen de prijzen weer, mede doordat het aanbod af neemt. Ook de graanproducenten moeten dan meer betalen, dan zij bij de verkoop ontvingen. Met de donaties ten behoeve van dit projekt kunnen ongeveer 400 boeren gezinnen een graansilo (plm. f 100,-) krijgen, waardoor zij het graan gelei delijk kunnen afzetten. Het ontwerp van deze woningen is gemaakt door Leo de Jonge Archi tecten b.v. te Rotterdam. De con structieve begeleiding geschiedt on der verantwoording van: Adviesbu reau van Ruitenburg te Rotterdam. Verwacht wordt dat de le woning half mei 1984 opgeleverd zal worden en de laatste woning eind juli 1984. «i >7 - penwijken in de stad is de drinkwa tervoorziening vaak ontoereikend. Ook daardoor ontstaan gevaren voor de gezondheid. FPP zal in de bovengenoemde gebie den assistentie verlenen bij de aanleg van waterleiding, waarmee een be drag gemoeid zal zijn van ongeveer US$ 100.- per aan te sluiten huis houden. In totaal gaat het om zo’n 1.300 aansluitingen. De plaatselijke bevolking zal de werk zaamheden zelf uitvoeren en ook zelf de plaatselijk beschikbare materialen ter beschikking stellen. Het onder houd van het systeem berust even eens bij de lokale bevolking. In Mana gua zal FPP helpen bij de aanleg van waterleidingen in gezondheidscentra en openbare scholen. ECUADOR De gezondheidszorg doet nu al heel veel aan gezondheidsleer en de ver breiding daarvan, maar kan toch niet tegemoet komen aan de behoefte die er is voortkomend uit een totale aanpak op het gebied van medicijnen ter voorkoming van ziekten. Met andere woorden, bijvoorbeeld enige aanvullende artikelen tot het behoud van schoon drinkbaar water, en artikelen die moeten voorkomen dat muskieten en vliegen die de omgeving teisteren, zowel babies, als kinderen en andere gezinslden be smetten, een eenvoudig draagbaar toilet, gemakkelijk in het gebruik om besmetting in de onmiddellijke omge ving te voorkomen, en benodigdhe den ter verbetering van het huis. Dit alles kan als aanvulling dienen of aan de totale aanpak bijdragen om een goede gezondheid te bevorderen. Bovendien zal elke familie hiermee geholpen worden én onderricht ont vangen ten aanzien van het juiste ge bruik en aangemoedigd worden tot konstant gebruik. Onze gezondheidszorgwerkers zullen beslissen welke families profijt zullen gaan hebben van dit projekt en als we op genoeg geld zouden kunnen reke nen voor een flink aantal van die be nodigde artikelen, dan kunnen we de kosten per gezin verminderen, waar door we meer mensen kunnen hel pen. VOORSCHOTEN Verder werd de eerste paal geslagen voor de bouw van 84 wooneenheden voor 1 en 2 persoons huishoudens waarin opgenomen wooneenheden voor centraal wonen in Noordhof- land te Voorschoten. Deze wonin- WADDINXVEEN - De rechtbank heeft het faillissement uitgesproken van Van der Pool's Aannemingsbedrijf "De Korte Akkeren" BV, Mercuriusweg 17, Waddinxveen. Tot rechter-commissaris is benoemd mr. L. M. I. van Gooi en tot curator mr. G. H. A. Warning te Gou da. keus uit vier projecten In de krant van vorige week stond abusievelijk dat de Sint op zaterdag 12 november in Waddinxveen zou ar riveren, maar dat moet een week la ter zijn. Op zaterdag 12 november gaat wel de Sint Nicolaasactie 1983 van start omdat de middenstandsver- eniging Waddinxveen drie weken nodig heeft om de actie ten behoeve van het Foster Parents Plan zo goed mogelijk te kunnen laten verlopen en f 15.000,- of meer te kunnen inza melen. Aan middenstandsvoorzitter C. de Bas de vraag hoe dit jaar de Sint Ni colaasactie in elkaar steekt: ‘Anders dan anders. Er is contact op genomen met medwerkers van het Foster Parents Plan en na veel tele foontjes en brieven is er een plan uit gekomen, waar we erg blij mee zijn. Natuurlijk is FPP bekend door het adopteren van kinderen, maar ook hebben ze vele projecten om de kin deren in de Derde Wereld te helpen’. ‘Wij zochten er vier uit die ons aan spraken. Nu kunt u als deelnemer aan de actie zelf uit die vier projecten er één aankruisen. Het werkt als volgt. Bij de deelnemende winkeliers kunt u opplakvellen krijgen, waarop u 25 ze gels kunt plakken. U krijgt bij aan koop van f 10,- zo’n zegel. Naast de zegels staan de projecten, waarvan u er één kunt kiezen. Voor de actie moeten er 25 zegels worden geplakt, die daarna voorzien van naam en adres worden ingeleverd bij één van de op het opplakvel vermelde adres sen’. ‘De actie is door alle winkeliers ent housiast ontvangen. Zo zijn door de winkeliers elk 2 waardebonnen be schikbaar gesteld. Dit zijn 200 waar debonnen a f 25,-. Dus totaal f 5.000,- aan prijzen. Duur van de ac tie is drie weken. Iedere week zal een derde van de waardebonnen worden uitgeloot. Het wordt een actie met zeer weinig kosten en naar we ver wachten een hoge opbrengst voor de Derde Wereld-kinderen’. Voor de Sint Nicolaasactie 1983 van de middenstandsvereniging Waddinx veen heeft de Stichting Foster Pa rents Plan Nederland de volgende vier projecten uitgezocht: Het Waddinxveens bouwbedrijf, bin nenkort een vestiging in Almere ope ned, bouwt de woningen in opdracht van het Bedrijfspensioenfonds voor de Metaalindustrie te ‘s-Gravenhage, naar het ontwerp van Architecten bureau L. Roggeveen BV te Wad dinxveen. De constructieve begelei ding geschiedt onder verantwoording van Architech C/Nip te Rotterdam. Verwacht wordt dat de le woning opgeleverd zal worden half februari 1984 en de laatste woning half mei 1984. Andere projecten van Rehorst Bouw zijn te vinden in Oegstgeest, Voor schoten en Rotterdam. In de Maas stad gaat het Waddinxveense bouw bedrijf binnenkort beginnen met de verbouw van het Handelscentrum “Alexander” Hal A. Rehorst was - - VT’r l’r* 1 -** v v .3 (H)

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1983 | | pagina 1