Geslaagde opening Alliance Francais ballet van NDT Country festival in Pianoconcert in Waddinxveens gemeentehuis Rozenburcht Bibliotheken voeren actie Mooiste babyfoto bij Vivo Hagen Nog kaarten voor sterrenconcert Bijbellezing Thema-avond Polle Eduard en Weer met gratis busvervoer naar Wijnproef- avond vrijwillige euthanasie Informatief platenboek over wateren in Groene Hart Jazzclub ontvangt Willick Square Jazz Band Margriet Eshuis Vrouwen en vrede in Soos XIII Op 9 december en 6 april Het Echte Franse I vort town i Wilt u echt een taal leren spreken en verstaan? GERT HUIZER de echte bakker ’’CWIMKL’’ «git i Tesseischadelaan 15-13 tel.:0 1828-13038 Waddinxveen Steno-Typ-school ’’ARRIBA” vanaf 1970 16 NOVEMBER 1983 Ook op woensdagmorgen. I levensbeschouwing, Stokbrood en anderen. Na enkele singles ver scheen pas in 1980 zijn debuutalbum Rough around teh edges die ook in ons land werd uitgebracht. Er zou nog een tweede album volgen. ’’ARRIBA” (sinds 1970) werkt met kleine groepjes van hoogstens 6 leerlingen. Harmonische eenheid van land en water. Deze foto van Con Mönnich, gemaakt bij Reeuwijk, illustreert dat wel heel duidelijk. i i£txn Zuidkade 11 - Tel. 12354 Winkelgalerij Groensvoorde 8 Tel. 12382 - Waddinxveen zoveel mogelijk vrij is. Bij die vrij heid behoort ook de keuze om te sterven op de wijze die men wenst. Dit streven ondervindt toenemende erkenning. Er blijven echter tal van vragen en problemen met betrekking tot net vrijwillig gekozen levenseinde die om een oplossing vragen. Dit alles kan tijdens deze thema-avond aan de orde komen. ZOETERMEER Op zaterdag 19 november a.s. zal Jazzclub Zoeter- meer weer een clubavond houden in het onderkomen van Sociëteit De Instuif, Dorpsstraat 18 te Zoeter- meer. Bij die gelegenheid zal de mu ziek worden verzorgd door een van de jongste Dixieland bands, die ons land rijk is, en zeker de allerjongste uit Zoetermeer, de Willick Square Jazz Band. Dat Jongste” heeft voor namelijk betrekking op de leeftijden van de bandleden, te weten trompet tist Niels Tausk (16 jr.), trombo- nist/leider Marcel v.d. Hooft (19 jr.), clarinettist Jos van Eijk (19 jr.), ban- joïste Saskia v.d. Meer (17 jr.), basgi tarist Harm Kraal (16 jr.) en drum mer Raymond v.d. Hooft (17 jr.). Het luisteren (en ook het kijken) naar de Willick Square Jazz Band (overigens begonnen als de Short Creek Jazz Band) is, vooral door het jeugdig elan, waarmee wordt gemu siceerd, een uiterst plezierige aange legenheid. Stuk voor stuk tonen deze „aankomende swingers” dat zij uit het goede hout zijn gesneden, getui ge hun enthousiaste soli en gedegen collectieven. Tevens zal die avond nog wat ruimte vrij worden gemaakt voor het hou den van jam sessions, zodat de onder het publiek aanwezige musici de ge- BOSKOOP Op vrijdagavond 18 november om acht uur zal in gebouw Nieuwstraat 27 te Boskoop een le zing gehouden worden met als titel „Kan een gelovige nog verloren gaan?”. Als spreker is door de orga niserende evangelisatiekring Bos- koop/Waddinxveen uitgenodigd de evangelist J. Ph. Fijnvandraat van wie ook een boekje over dit onder werp is verschenen bij uitgeverij Me- dema te Vaassen. De toegang is vrij. In de pauze zal er gelegenheid zijn tot het stellen van vragen aan de spreker. Rein de Waal heeft als eerste Neder landse pianist het weten te brengen tot de finale van het belangrijke Ko ningin Elisabeth Concours te Brussel (1983). Hij eindigde eervol als zeven de in dit concours, waaraan 108 kan didaten uit de hele wereld deelna men. Ria de Waal heeft als eerste Neder- Nederland, o.a. in het Concertge bouw te Amsterdam, De Doelen te Rotterdam, Muziekcentrum Vreden- burg te Utrecht en Diligentia in Den Haag. Voorts trad hij op in Duitsland en België. Als solist trad hij o.m. op met het Amsterdams Philharmo- nisch Orkest en verder trad hij op voor radio en televisie. NOSTALGISCH In april zien we een geheel nostal gisch programma in het kader van het 25-jarig bestaan van het NDT. De precieze balletten staan nog niet vast, maar in ieder geval zal gekozen wor- Het programma vermeldt de werken Sonate in fis kl.t. op. 25/5 van Muzio Clementi, Sonate in fis kl.t. op. 2 van Johannes Brahms, Meine Freuden van Frédéric Chopin, Liebeslied van Robert Schumann, L’Alouette van Michael Glinska en Sonate nr. 7 op. 83 van Sergei Prokofiev. Of de dienstverlening in Boskoop minder wordt, valt nog niet te zeg gen. In veel gemeenten sprint het gemeentebestuur bij om de bezui nigingen van de minister geheel of gedeeltelijk op te vangen. Of dat ook in Boskoop gebeurt zal pas duidelijk zijn na de behandeling van de begroting voor 1984. Het bibliotheek personeel uit Bos koop en Waddinxveen was afgelo pen vrijdag aanwezig tijdens een protestdemonstratie in Amster dam. Om die reden was de Wad- dinxveense bibliotheek die dag ge sloten. In Boskoop was de biblio theek open, omdat men niet wilde dat de actie over de rug van het publiek zou worden gevoerd. Als extra atractie is er nu zelfs nog de mogelijkheid het abonnement uit te bouwen tot 3 voorstellingen met daarin een Holland Festival-voorstel- ling tegen een zeer gereduceerde prijs. Deze vindt plaats op vrijdag 22 juni. De auto kan men weer thuis la ten staan want iedereen wordt gratis gehaald en gebracht. WADDINXVEEN Pianist Rian de Waal geeft een concert op don derdag 17 november in het gemeen tehuis van Waddinxveen. Het con cert begint om 20.30 uur. Rian de Waal werd in 1958 in Zuid- Afrika geboren. Op vijfjarige leeftijd ontving hij in Nederland zijn eerste pianolessen van Henk Gort. Later volgde hij zowel piano- als or gellessen bij Mees van Huis in Utrecht. Aan het Sweelinck Conser vatorium te Amsterdam studeerde hij bij Edith Lateiner-Grosz en be haalde hij in 1982 het solo-diplorna cum laude. Verder volgde hij meestercursussen bij Malcolm Frager, Guido Agosti, Ludwik Stefanski en Vitaly Margulis. In 1979 was hij finalist en prijswin naar van het internationale piano- concours „Vianna da Motta” te Lis sabon. In 1980 werd hem in Amster dam de publieksprijs van de Ronde Lutherse Kerk (Sonesta Koepelzaal) toegekend voor een aldaar door hem gegeven recital in 1979. BOSKOOP In de hal van winkel centrum Snijdelhof worden op initia tief van supermarkt Vivo Hagen gra tis babyfoto’s gemaakt op vrijdag 18 november, van 10.00 tot 17.00 uur. Baby’s en peuters tot en met 4 jaar worden gratis gefotografeerd. Met deze foto’s neemt men deel aan de „Beauty Baby wedstrijd”. Van be lang daarbij is dat niet de mooiste baby wint maar de leukste babyfoto. Er zijn tien prijzen beschikbaar. Voor deelname geldt dat tenminste één ouder aanwezig moet zijn en per gezin maar een serie wordt gemaakt. Wanneer de kleding niet naar beho ren is kan de fotograaf weigeren. BOSKOOP/WADDINXVEEN De openbare bibliotheken in Bos koop en Waddinxveen hebben af gelopen vrijdag meegedaan aan de landelijke actiedag tegen de bezui nigingsplannen van de regering. Als deze plannen doorgaan wordt in 1984 ongeveer 55 miljoen gul den bezuinigd op het bibliotheek werk. Gevreesd wordt dat dit be drag in de daaropvolgende jaren zelfs nog hoger kan worden. Om deze bezuinigingen het hoofd te kunnen bieden zal een aantal maatregelen getroffen moeten worden, die ook de lezers zullen treffen. Minder personeel, minder boeken minder openingsuren en minder service zullen het gevolg zijn. WADDINXVEEN/BOSKOOP Hoewel de animo groot is voor het „sterrenconcert” van het streekman- nenkoor Die Gouwe Sanghers op vrijdag 18 november, zijn op dit mo ment nog toegangsbewijzen in de voorverkoop verkrijgbaar. Plaatsbe wijzen voor dit „sterrengala” zijn verkrijgbaar tegen betaling van 15 gulden. In Boskoop bij sigarenmaga zijn Verkleij, Vivo Hagen, assuran tiekantoor Van Barlingen en bij de leden. In Waddinxveen bij de heer Toebak, Chopinlaan 22. Aan het concert in de Ontmoetings- kerk, dat onder leiding staat van di rigent Aad Vos uit Dordrecht, wer ken mee de sopraan Margaret Roets, de tenor Jan Derksen, de bariton Charles van Tassel, de bas Ton This sen en het streekmannenkoor Die Gouwe Sanghers. Pianist Hans Broekman zorgt voor de begelei ding. Voor uitvoerenden en belangstellen den is na afloop een samenzijn in het Anne Frankhuis. Koor en solisten zullen in verschillende combinaties en afzonderlijk voor het voetlicht treden. Op het programma staan werken van Ch. Gounod, Bizet, Puc cini, Bortnjansky’j, Mozart, Grieg, Giesen en Verdi. Laatstgenoemde is sterk vertegenwoordigd op het programma. merkwaardige dat iemand uit Frank rijk komt naar Nederland om daar te spreken over een Nederlandse schil der. Die overigens het werkzame deel van zijn leven grotendeels in Frankrijk, o.a. Arles, doorbracht en er de meeste van zijn thans beroem de werken maakte. Mevr. Duboc- quet bleek uitstekend op de hoogte van het leven van Van Gogh, tot in vele en interessante details. Zij illu streerde haar betoog met een groot aantal prachtige kleurendia’s, voor namelijk van werken van Van Gogh, waarin zich duidelijk de verschillen de fasen en de goede en slechte le vensomstandigheden van de schilder weerspiegelden. BOSKOOP Soos XIII gaat het ko mende weekeinde van vrijdag 18 en zaterdag 19 november het tienjarig bestaan van de soos op klinkende wijze vieren. Voor dit doel is de Polle Eduard Band aangetrokken voor de vrijdagavond en de Margriet Eshuijs Band voor de zaterdagavond. Beide groepen gelden op dit moment als toonaangevend in het vaderlandse popwereldje. Polle Eduards staat garant voor goe de en eerlijke Nederlandstalige pop muziek. De verkoopcijfers van zijn platen onderstrepen dat. Margriet Eshuijs, gelouterd na haar Lucifer-periode, gevolgd door solo- activiteiten, gooit tegenwoordig hoge ogen met haar Margriet Eshuijs Band. Ook haar platenverkoop liegt er niet om. De entreeprijs op vrijdagavond is 7,50 gulden, op zaterdagavond 10 gulden. Beide avonden beginnen om 20.00 uur. Abonnementhouders ondervin den zeer hoge kortingen op de normale toegangsprijzen voor de balletvoorstellingen met gratis busvervoer; zelfs tot 50%En voor jongeren tot 26 jaar is er weerde speciale jongerenkorting. De prijzen van het abonnement zijn, voor 2 voorstellingen: le rang 37,50, jongeren tot 26 jaar f 30,2e rang f 32,50, jonge ren tot 26 jaar 27,50. Voor 3 voorstellingen met Hol land Festival: le rang f 52,50, jongeren tot 26 jaar 45,2e rang f 47,50, jongeren tot 26 jaar ƒ42,50. De inschrijving voor deze abon nementenserie sluit op 28 novem ber. Voor verdere inlichtingen en bestellingen kan men terecht bij: Gemeente Waddinxveen, Afd. Algemene Zaken, Gemeentehuis, tel. 4433 (ma. - vr. van 8.30-12.30 uur) GOUDA Het Humanistisch Ver bond Midden-Holland houdt op woensdagavond 16 november een thema avond over: Wat is vrijwillige euthanasie en wat doet de Neder landse Vereniging voor Vrijwillige Euthanasie? Een ieder die belangstelling heeft is welkom in de recreatiezaal van de Zuidrandflat aan de la Reylaan 101 in Gouda, om 20.00 uur. De heer Frans Kragt, lid van het hoofdbestuur van de NVvVE zal een inleiding houden en vragen beant woorden. In oktober 1983 vierde de NVvVE haar tweede lustrum. In de verstre ken 10 jaren is de vereniging uitge groeid tot een forse organisatie met meer dan twintigduizend leden, een eigen bureau en vijf medewerkers in dienst. Dit zegt iets van de steun en de belangstelling die de NVvVE van uit brede kring ondervindt in haar strijd voor de sociale aanvaarding van vrijwillige euthanasie. Zij is zich er natuurlijk van bewust dat de menselijke vrijheid bij het in richten van zijn leven niet onbeperkt is. Maar het is een groot goed dat men ten aanzien van essentiële zaken liefde, voortplanting, godsdienst en levensbeschouwing, in Nederland Hollandse midden, waar rivieren, vaarten, kanalen, meren en plassen nog zo gezichtsbepalend zijn. Zo’n portret kan niet anders dan het water als leidraad hebben. Want ondanks de vele, vaak grillig gevormde be stuurlijke grenzen werd het groene hart daardoor tot een regionale eenheid. Een harmonische eenheid van land en water die het sluitstuk vormt van een eeuwenlange ontwik keling in een gebied waar Oude Rijn en Hollandsche IJssel, met vertak kingen als de Gouwe, de slagaders zijn. Voor wie geïnteresseerd is in zijn woonomgeving een aanbevolen St. Nicolaas geschenk. „Portret van de Oude Rijn en Hollandsche IJssel”, gebonden en voorzien van stofom slag, bevat 160 pagina’s in een fors formaat. Geïllustreerd met honderd foto’s, waarvan ruim dertig in kleur. De prijs is 39,50 gulden. Na 31 de cember wordt de prijs 48 gulden. Voor spreekster was het stellig een grote voldoening dat de zaal tot in de uiterste hoeken was gevuld met le den, cursisten en belangstellenden, en zij was er vooral ook verheugd over zoveel jonge mensen te zien. Ook het bestuur van de All. Fr. te Gouda, met wie de afdeling Bos- koop-Waddinxveen zeer goede be trekkingen onderhoudt, was aanwe zig. De voorzitter, de heer C. v.d. Wall, besloot deze prachtige avond met een woord van hartelijke dank aan de spreekster voor haar enthou siaste optreden en de levendigheid van haar zeer deskundig betoog, en aan de aanwezigen voor de grote op komst en hun aandachtig luisteren. den uit werken van choreografen die toonaangevend zijn geweest voor de ontwikkeling van het NDT, zoals Hans van Manen, Benjamin Harkarvy, Jaap Flier en Glen Tetley. Het gehele abonnement biedt een mooie gelegenheid om vergelijkingen te trekken tussen het ballet van toen en van nu. In de extra voorstelling van het Holland F estival zal het klap stuk van het jubileumseizoen worden uitgevoerd: de choreografie van Jiri Kylian op Ravel’s 1‘Enfant Et Les Sortilèges! Voor de muzikale begelei ding wordt gezorgd door het Neder lands Ballet Orkest. BOSKOOP/WADDINXVEEN De Alliance Francaise Boskoop- (Waddinxveen) kan terugzien op een geslaagde openingsavond van het seizoen 1983-84. Voor deze avond, gehouden op 8 no vember j.l. in Hotel Neuf te Bos koop, was uitgenodigd Madame Maité Dubocquet uit Arles in de Provence (Frankrijk). Zij kwam spreken over Vincent van Gogh, zijn leven en zijn werk. Het was een gro te verrassing aan het begin van de avond, dat zij zich had gekleed in „vol ornaat”, in de prachtige kleder dracht van de Arlesiënnes! In zijn openingswoord wees de heer A. van Veen uit Waddinxveen op het BOSKOOP In samenwerking met Gé de Slijter houdt de Stichting Ont moetingscentrum Snijdelwijk een wijnproefavond met deskundige uit leg in het Praathuis. De toegang tot deze avond, die op donderdag 24 no vember wordt gehouden en om 20.30 uur begint, is gratis. Vol is echter vol, dus is het raadzaam vooraf kaarter) te halen bij Gé de Slijter of Vivo Ha gen aan de Puttelaan. WADDINXVEEN/BOSKOOP De werkgroep vrouwenemancipatie organiseert in het Ketelhuis in Wad dinxveen een thema-avond op 29 no vember om 20.00 uur. Voor deze avond zijn enkele vertegenwoordig sters van de groep Vrouwen voor Vrede in Boskoop uitgenodigd. Zij zullen een praatje houden over het ontstaan van de organisatie, de acti viteiten en de noodzaak ervan. Aan sluitend is gelegenheid tot het stellen van vragen. Belangstellenden zijn welkom. legenheid krijgen, hun kunnen te to nen. De zaal is open van 21.00 tot 02.00 uur, de muziek speelt van 21.30 tot 01.30 uur. De toegang is gratis voor leden van Jazzclub Zoetermeer. Be langstellende niet-leden (die overi gens van harte welkom zijn) moeten 4,entree betalen. Wie meer wil weten over de aktiviteiten van de jazzclub kan telefonisch inlichtingen inwinnen op nummer079- 310695. WADDINXVEEN Waddinxveense balletliefhebbers/sters kunnen weer gratis met de bus naar twee nieuwe en nostalgische balletvoorstellingen van het Ne derlands Danstheater in het Scheveningse Circustheater. De eerste is vrijdag avond 9 december en de tweede vrijdagavond 6 april. Het speciale abonne ment voor deze twee voorstellingen is, evenals in de afgelopen twee jaar, af komstig van de afdeling Welzijnszaken van de gemeente Waddinxveen in sa menwerking met het Nederlands Danstheater. Patsy. Max C. Barnes geniet voornamelijk bekendheid door songs die hij schreef voor vedetten als Tammy Wynette, Charley Pride, Brenda Lee KWART EEUW Het Nederlands Dans Theater viert dit jaar haar 25-jarig bestaan met een even afwisselend als boeiend pro gramma. Programma’s met top-ballet- ten, met afwisselende muziek, steeds uitgevoerd door een groot symfonie orkest, vaak aangevuld met koren, vocale en instrumentale solisten, en in schitterende decors en kostuums. Het programma in december ver meldt bijvoorbeeld Jiri Kylian’s Dreamtime, op een speciaal voor het NDT geschreven compositie van de Japanse componist Toru Takemitsu. Het ballet roept een absoluut onaard se sfeer op; tussen waken en slapen in, beleven we een stukje dream - time’. Een fantastisch bewegend de cor en mooie kostuums kompleteert dit fascinerende werk. Verder in december nog Mental Mo del, het opzienbarende ballet van Wil liam Forsythe, op muziek van I. Stravinski, en een wereldpremière van Christopher Bruce op muziek van Kurt Weill, getiteld: Das Berliner Re quiem. Dirigent Aad Vos uit Dordrecht die de algehele leiding van het sterren gala heeft. WMX Van uitgeverij Terra in Zuphen ver scheen dezer dagen het boek „Por tret van, de Oude Rijn en Holland sche IJssel”. Een informatieve en schitterend verzorgde uitgave, ver lucht met talrijke zwart-wit en kleurenfoto’s van Con Mönnich. Drs. J. E. A. Boomgaard schreef de tekst en deed dat op een prettige en leesbare wijze. Ingesloten door een stedelijke kransader, waar het klop pen van de Nederlandse economie duidelijk voelbaar is, ligt het groene hart van Holland. Een oase in een woestijn van steen. Groen is het, hoe vreemd het ook klinkt, pas betrekke lijk kort. In voorgaande eeuwen overheersten andere kleuren. Het grijs van het water en het bruin van het veen, dat toen in nog veel grotere hoeveelheden aanwezig was dan thans. De geschiedenis van het hart van Holland is op de eerste plaats een ge schiedenis van de waterstaat. Im mers, zonder een doelmatige water beheersing zou het water ons rege ren in plaats van andersom. Het boek is een portret van het groene BOSKOOP Max D. Barnes, Campbells Country, Cool Breeze en zangeres Sandra van Rijs vormen de voornaamste ingrediënten voor een Country Western festival op vrij dag 18 november in de Rozenburcht. Voor de organisatie tekent Cor San ne. De show begint om 20.30 uur, hoewel een uur voor aanvang de zaal al open zal zijn. Kaarten kosten in de voorverkoop 12,50 gulden, aan de zaal 15 gulden. Voorverkoopadres sen zijn het VVV kantoor in Bos koop, het blad Country Gazette, Zwanenwater 25 in Boskoop en de Rozenburcht. Telefonisch reserveren kan via num mer 01725-3118, dagelijks van 9.30- 22.30 uur. De Waddinxveens-Boskoopse for matie Cool Breeze behoeft in de re gio geen toelichting meer. De groep is wat veranderd van sound, maar ten goede. Hun „western-harmony” stijl is uniek voor Europa. Zangeres Sandra van Rijs wordt door insiders omschreven als een mix van Emmy- lou Harris, Gail Davies en Linda Ronstadt. Ze is niet alleen Neder lands jongste maar ook de beste country-zangeres. Geboren in 1964 in Aalten. Ze kreeg belangstelling voor muziek door Abba en maakte pas twee jaar geleden kennis met C&W. Nu treedt ze twee tot drie keer per week op in countryclubs, maar ook in shows met Albert West, Tineke Schouten en Andre Hazes. Ze was te gast in een show met Hank Lock- lin en Tom T. Hall en in Denemar ken. In 1984 gaat ze naar de Antillen en treedt ze op in Polen, Zweden, Denemarken, Finland en Oostenrijk. Campbells Country is één van Enge- lands topbands. Maakte tot dusver twee langspeelplaten en speelt voor het eerst in Nederland. Max D. Bar nes komt ook voor het eerst naar ons land. De zanger met het Don Willi- ams-achtige stemgeluid scoorde in de USA meerdere hits en is een laat bloeier. Geboren in 1936 in de staat Iowa kende hij een jeugd vol armoe en hard werken. Bij de radio leerde hij liedjes spelen op een oude gitaar met 3 snaren. Nadat het gezin uit eenviel richtte hij een band op, The Golden Rockets. Op 17-jarige leef tijd trouwde Max met de zangeres

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1983 | | pagina 13