Nieuwe opzet welzijnswerk is noodzaak” Rode Kruis: Bijna 200 nieuwe leden ’’Brief bevat een groot aantal onjuistheden” Vleugel naar boven getakeld Besluiten Discussie- van B en W Geldbesluiten Ouderavond De Savornin Lohmanschool Groep Waddinxveners die wil helpen groeit al maar Bijeenkomst van basis- Vijf aanspraken gemeentegarantie kosten 185.000,- Pittige reactie op open brief De Bonkelaar: groep EVP Goedgekeurd avond werd afgelast WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN - WOENSDAG 16 NOVEMBER 1983 politieke opt gescnreven na de vorgie maand gehouden be de gemeenteraad. Dit is de tekst van de con- W. voor de Stichting Sociaal-Cultureel Werk WADDINXVEEN De brief-op-poten, die het college van Burge meester en Wethouders naar ae Stichting Sociaal-Cutureel Werk Waddinxveen wil sturen als de gemeenteraad daarvoor in zijn ver gadering van volgende week woensdagavond het licht op groen zet, bevat pittige - door cultureel gemeenteambtenaar drs. Cees Seelen opgestelde - tekst. Het schrijven is een reactie van de gemeente op de scherpe en politieke open brief van het stichtingsbestuur van De Bonkelaar, die werd gescnreven na grotingsdebatten in cept-brief die B. en Waddinxveen hebben klaarliggen: totaal I ACTIES vervanging brandweer- niet. De foto's laten zien hoe dit karwei werd geklaard. de onmisbare vleugel naar boven te ta kelen. Een andere manier om het in strument naar binnen te krijgen was er BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN WADDINXVEEN HELPT HELPEN Rampen, oorlogen, epidemieën en ziekten zijn niet te voorkomen. Noch te voorzien. Wie hulp nodig heeft, GEB GROND Aan het Gemeenschappelijk Energie bedrijf Gouda e.o. zal een perceeltje grond van circa 28 m2 in het bestem mingsplan ‘Wijk Zuidplas’ worden verkocht ten behoeve van een trans- formatorstation. BENOEMD Tot coördinator vacaturebank vrij willigerswerk is met ingang van 9 no vember 1983 voor 26 uur per week de heer J.H. Schreuder te Boskoop benoemd. CONCERT Ten behoeve van het op 4 november 1983 te houden najaarsconcert door de Rijnlandse Orkest Vereniging is een subsidie van maximaal f 900,- toegekend. zinnen is lid en dat zijn er zo onge veer 700. - Voorrang voor algemene welzijns voorzieningen die voor alle Waddinx veners toegankelijk zijn en waar men zich thuis en betrokken bij voelt. WONINGZOEKENDEN Het netto aantal ingeschreven wo ningzoekenden is in de maand okto ber 1983 met 33 afgenomen en be draagt momenteel 869. Onze fractie heeft gesteld dat het so- ciaal-cultureel werk mede vanwege de grote rijksbezuinigingen een bij drage zal moeten leveren aan de be zuinigingen. Wij kunnen de Waddinx veners, met name de laagstbetaalden, niet zwaarder belasten door de tekor ten van de gemeente op hen af te wentelen. Daarom heeft een werkgroep in Wad- dinxveen een actieplan om nieuwe leden te werven bedacht en uitge werkt. Een aantal zaken zijn al afge werkt: men heeft reeds twee maal op de weekmarkt gestaan. En alle leden hebben een aktiekrant met een door burgemeester C.M. van der Linden ondertekende brief in de bus gekre gen met het dringende verzoek één nieuw lid te winnen. Als deze actie zou slagen, waren de 750 nieuwe lingen snel ingeschreven, want 9 1/2 procent van de Waddinxveense ge in een maand tijd- de actie is op 7 oktober op de “Henry Dunant” van start gegaan - heeft Waddinxveen er bijna 200 nieuwe leden bij. Overal kan men zich als lid opgeven: er liggen kaarten bij de apotheek,bij de artsen, maar men kan ook bellen met mevrouw E. Kempkes-v.d. Hooft, de secretaresse van de werk groep. Zij woont: Mozartlaan 85, te lefoon 14266. Wie geen uitnodiging krijgt om lid te worden, vuile een kaart in of neme de telefoon ter hand, want: er moe ten nieuwe leden komen, anders is het Rode Kruis genoodzaakt taken af te stoten. Voor f. 10,- per jaar is men lid; opdat het Rode Kruis kan blijven helpen, altijd, overal, iedereen.... ten dat haar partij op de bres blijft staan zijnswerk. In de brief aan het stichtingsbestuur schrijft ze het volgende: ‘De gemeenteraadsfractie van de Par tij van de Arbeid in Waddinxveen hecht er waarde aan het bestuur van de Stichting Sociaal-Cultureel Werk Waddinxveen nog eens haar zienswij ze te geven op het welzijnswerk, zo als onder meer het sociaal-cultureel werk in Waddinxveen. De open brief van de Stichting, het is al vele malen gesteld, bevat talrijke onjuistheden die een ieder die in de raad aanwezig was heeft kunnen vast stellen. Door het stichtingsbestuur is een aanval tegen de PvdA, zijn wet houder en de rest van de raad inge zet. Tot onze vreugde hebben wij vastge steld uit diverse reacties dat er binnen uw stichting ook andere ge luiden komen. Onze fractie denkt dat de schade die aan het sociaal-cultu reel werk in Waddinxveen door uw brief is aangebracht niet nog groter moet worden door vechtend over straat te gaan. Daarvoor is het sociaal-cultureel werk ons te lief. Wij geven er de voorkeur aan nog eens onze visie in vogelvlucht te geven op het welzijnswerk in Waddinxveen. Bij de algemene beschouwingen in de raad, en ook vele keren daarvoor in de raadscommissie Welzijnszaken, heeft onze fraktie gepleit voor de noodzaak het sociaal-cultureel werk te herstructureren en de gelden op een goede en verantwoorde manier te besteden. De planningsgroep heeft hieraan ook aandacht besteed. kan rekenen op het Rode Kruis. Een aardbeving in Turkeije, oorlog in Li banon, winter in Polen; het Rode Kruis helpt. Overstromingen, cyclo nen, droogte en honger, vluchte lingen, konflikten en burgertwist; het Rode Kruis is er om de nood te leni gen. Maar als er geen leden zijn, begint het Rode Kruis niets. Zonder steun is het Rode Kruis nergens. Niet in de vluchtelingenkampen, niet in de vuurlinies, niet op de Henry Dunant, niet op de w'eg, nergens. Want dicht bij huis is het Rode Kruis ook paraat: er zijn rampendepots, medische bureaus, centrale medische bloed- transfusiecommissies, vakantieprojec- ten, Rode Kruis Korpsen, vervoers mogelijkheden voor gehandicapten. WADDINXVEEN '- Overzicht van een aantal besluiten en mededelin gen, voorzover niet reeds in openbare vergaderingen aan de orde gesteld of gepubliceerd of nog te publiceren in de gemeentelijke rubriek, uit de ver gaderingen van het college van Bur gemeester en Wethouders van 11, 18 en 25 oktober en 1 november 1983. Maar zo gemakkelijk gaat ledenwer ven nu ook weer niet. Daarom is nu gestart met een werving door de werkgroep bij verschillende vereni gingen en organisaties. Men gaat zangkoren langs om in de pauze een kort werven praatje te maken, men klopt aan bij clubs als “Lions Wad dinxveen”, “Rotary”, “Tafelronde”, maar ook -zo vlak na de elfde van de elfde- bij de carnavalsvereniging “De Gouweslobbers” en bij bedrijven. Vervolgens zal tijdens de grote ba zar van het “Welfare-Werk” op 26 november in het “Anne-Frankcen- trum” aandacht aan de ledenwerfac tie worden geschonken. SPOORLIJN Met de Nederlandse Spoorwegen NV te Utrecht zal contact worden gelegd over een herdenking van het vijftig jarig bestaan van de spoorlijn Gouda- Alphen aan den Rijn op 6 oktober 1984. KORBIS Aan Korfbalvereniging Korbis zal toestemming worden verleend tot be speling van het thans bij de voetbal vereniging Waddinxveen in gebruik zijnde veld gelegen naast het gravel- veld aan de IJsermanweg ingaande het seizoen 1984/1985. ONTSLAG Aan mevrouw T.W.J. Schoonder- woerd te Gouda is op eigen verzoek met ingang van 1 november 1983 eervol ontslag verleend als lerares te kenen in tijdelijke dienst aan de Prof. Kohnstammschool voor openbaar Mavo. BEZWAREN Besloten is tot het indienen van gemotiveerde bezwaren op de Nota van Beantwoording, behorende bij de ontwerp-Nota Volkshuisvesting van Gedeputeerde Staten van Zuid-Hol- land. WADDINXVEEN De basisgroep Midden-Holland van de Evangelische Volkspartij (EVP), welke basisgroep is gevestigd ten huize van D.P. Ploe gers aan de Vondellaan 204 in Wad dinxveen, houdt maandagavond 21 november om acht uur een informa tie- en discussieavond in het Ont moetingscentrum in Nieuwerkerk aan den IJssel. Ook na de vredesdemonstratie van 29 oktober - de Evangelische Volkspartij was een van de organisatoren - wil de EVP van zich laten horen. Onder het motto ‘Onbekend maakt onbemind’ belegt men op 21 november een informatie- en discussieavond over het onderwerp: ‘Is er nog toekomst voor evangelische politiek?’ Dit on derwerp zal worden ingeleid door Rien Westrate. van over- WADDINXVEEN - Op de laatste dag van oktober vond de jaarlijkse ouderavond plaats van de protes- tants-christelijke De Lohmanschool aan de Lindengaarde. Zoals gebruike lijk was ook ditmaal weer een gast spreker uitgenodigd om iets te ko men vertellen over een speciaal on derwerp. Het was deze keer mevrouw Van der Valk, speelgoedpedagoge uit Hoogland. Alvorens zij echter het woord kreeg, kwamen eerst enkele formele zaken aan de orde. De voorzitster van de schoolcommissie, mevrouw E. v.d. Akker, opende de avond en consta teerde, dat zowel het jaarverslag van de secretaresse als het financieel ver slag voor de aanwezige ouders weinig problemen opleverden. Vervolgens werden de nieuwe leden van de schoolcommissie benoemd. Toen was het woord aan mevrouw Van der Valk. Op een boeiende en amusante wijze kon zij de ouders dui delijk maken waarom het spel voor een kind zo belangrijk is en gaf zij allerlei raadgevingen voor de aanschaf en het gebruik van speelgoed. Het bleek daarbij niet alleen belang rijk om verantwoord speelgoed te kiezen in de winkel, met enige fanta sie kunnen ook dagelijkse gebruiks voorwerpen als speelgoed dienen. De ouders werden vervolgens in de gelegenheid gesteld om met behulp van diverse soorten speelgoed te ont dekken, welke toepassingen er behal ve de eigenlijke bedoeling van de fa brikant nog meer te bedenken zijn. GRONDVERKOOP Aan de heer J. Fros te Waddinxveen zal een perceeltje grond van circa 23 m2 aan de Molenring worden ver kocht. Ook al meent de raad dat uw brief groot onrecht heeft gedaan aan de wijze waarop hij met het sociaal- cultureel werk begaan is en dit werk daardoor bepaald geen dienst heeft bewezen, spreekt hij als zijn intentie uit op een open en constructieve ma nier ook met u te kunnen discussië ren over de in de toekomst noodza- kelijkérwijs door te voeren beleids wijzigingen’. Maar zonder leden, is er geen geld, en zonder geld kan het Rode Kruis niet bestaan. AWZI Door Gedeputeerde Staten van Zuid- Holland is gedeeltelijk goedkeuring verleend aan het bestemmingsplan Afvalwaterzuiveringsinrichting Hene- gouwerweg 1984 van de gemeente Reeuwijk. WADDINXVEEN De gemeenteraadsfractie van de Partij van de Arbeid heeft in een brief aan het bestuur van de Stichting Sociaal-Cultureel Werk Waddinxveen nog eens in vogelvlucht aangegeven hoe de socialisten nu pre cies aankijken tegen het plaatselijke sociaal-cultureel werk in verband met noodzakelijke bezuinigingen. Namens de fractie laat mevrouw A. Vermeij we ten dat haar partij op de bres blijft staan voor een goed en verantwoord wel- VERGUNNING De vergunning voor het venten van aardappelen, groente, fruit en bloe men ten name van de heer W. de Jong te Waddinxveen is voor wat de jaren 1983 en 1984 betreft verlengd. WADDINXVEEN - Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland hebben goedkeuring gelegt aan de volgende Waddinxveense besluiten: *Vaststelling van de eerste herzie ning van het bestemmingsplan “Wijk Zuidplas 1980”; ♦Aankoop van een perceel grond langs de Kanaaldijk van Exploitatie Vastgoed Holland B.V. te Gouda; ♦Verkoop van een perceel grond in het bestemmingsplan “Wijk Zuid plas 1980” aan het Gemeenschappe lijk Energiebedrijf Gouda e.o. te Gouda; ♦Bijdrage reconstructie Gouwebrug; ♦Kapitaalverstrekking Gemeenschap pelijk Antenne-Systeembedrijf; ♦Verhoging subsidie Ned. Hervorm de Brugkerk; Krediet bijstelling factorentabellen onroerend-goedbelastingen Krediet onderhoud dakbedekking overdekt zwembad; Krediet vernieuwing afsluiter en terugslagkleppen zwembad; Krediet aanschaf olie-afval-con- tainer; Krediet helmen; Krediet energiebesparende maatre gelen Prot. Chr. kleuter- en lagere scholen; Krediet aanleg transportleiding en drainering nabij Passage-flat; Krediet aanleg C.A.I. gedeelte be stemmingsplan Zuidplas. NIEUW LEVEN Aan de Pluimvee- en Konijnenfok kersvereniging ‘Nieuw Leven’ is ver gunning verleend voor een op 3, 4 en 5 november 1983 te houden tentoon stelling en zal een bedrag van circa f 50,-- beschikbaar worden gesteld ten behoeve van de aanschaf van een ere prijs. - Wij stellen dat het Welzijnsbeleid in Waddinxveen veel meer omvat dan door uw stichting wordt verricht. We wijzen onder meer op de talrijke sportvoorzieningen, speeltuinen, cul tuur- en kunstactiviteiten, zoals mu ziek, bibliotheek, wijkwerk, scouting, etc. onze fractie heeft veel waarde ring voor het werk van de vele vrij willigers ook in uw stichting die hun tijd hiervoor beschikbaar stellen. In de jarioriteitstelling van het welzijns beleid spelen deze activiteiten mede een belangrijke rol. Over het sociaal- cultureel beleid in engere zin hebben wij de volgende beleidsuitgangspun ten: - Voorrang aan het wijkwerk, dicht bij de mensen en gedragen door de buurt. In het werk prioriteit geven aan activiteiten voor mensen in achter- standsitu aties. - Wij hebben het volste vertouwen dat vrijwilligers en bezoekers veelal zelf in staat zijn vorm en inhoud aan de welzijnsactiviteiten te geven. Daar naast erkennen wij evenzeer dat voor een deel van het werk professionele steun nodig is. - Een goede coördinatie van activitei ten in Waddinxveen is nodig om over lapping te voorkomen. - Een bestuurlijke coördinatie, bijv, in de vorm van art. 61 commissies is nodig, omdat onze fractie meent dat het particulier initiatief op dit terrein niet meer goed functioneert, hetgeen gezien de complexiteit ook niet ver wonderlijk is. Er is een andere structuur nodig die ervoor zorgt dat - prioriteiten goed worden vastge steld; - er een goede besteding heidsgelden plaats vindt; - het sociaal-cultureel werk op peil blijft. De PvdA-fractie heeft in het heden en verleden getoond op de bres te staan voor een goed en verantwoord welzijnswerk in Waddinxveen. Wij zijn gaarne bereid met u zinvol verder te praten. Maar in een democratisch land als het onze spreken we dan ge zamenlijk af waar, wanneer en hoe.’ GEEN DRUKKERIJ Besloten is af te zien van het opzet ten van een drukkerij in het kader van het vrijwilligerswerk vanwege de geringe aanlevering van opdrachten, die via een enquête is gebleken. DANSLES Aan de Multisportvereniging TOOS en Tafeltennisvereniging Kwiek wordt toestemming gegeven tot het geven van dansles in het clubgebouw aan de Jan Willem Frisoweg op de woensdagavonden in de maanden september 1983 tot juli 1984. WADDINXVEEN - Zo de afgelopen anderhalf jaar heeft de gemeente Waddinxveen te maken gehad met een vijftal gevallen voor het voldoen van rente en aflossing van hypothe caire geldleningen in het kader van de gemeentegarantie. B. en W. verwachten, zo blijkt uit hun informatie van de volgende week vergaderende gemeenteraad, dat het verlies in deze gevallen totaal f. 185.000,- groot zal zijn. Van dit bedrag betaalt het rijk de ene helft (f. 92.500,-) terug, terwijl de andere helft de gemeente uit ei gen kas (de saldi-reserve) moet be talen. Om aan de borgstellingsaan- spraken in het kader van de gemeen tegarantie te voldoen stelde de ge meenteraad al in maart 1982 f. 47.000,-- beschikbaar terwijl B. en W. de raad nu vragen f. 185.000,- op tafel te leggen, gelet op de eerderge noemde vijf gevallen. heeft toegekend. Hij is voorts van mening dat uw brief een groot aantal onjuistheden bevat. Het is u bekend dat al geruime tijd zowel in de Planningsgroep sociaal- culturele activiteiten, als in de com missie voor Welzijnszaken over het verbeteren van het functioneren van uw Stichting is gesproken. Uit de stukken die u tijdens de hoorzitting op 29 september jl. ter tafel bracht bleek eerst in volle omvang de ernst van de (financiële) situatie waarin u terecht was gekomen. Naar aanlei ding van daartoe strekkende opmer kingen van verschillende fracties in de raad in de eerste termijn van de begrotingsbehandeling, heeft het col lege. bij monde van wethouder M. Kraaijestein, inderdaad een indrin gend betoog gehouden. Het college heeft gewezen op de ern stige situatie inzake uw financiële verantwoording en de staat van onderhoud van uw gebouw, waarover u overigens zelf reeds eerder uw zor gen hebt kenbaar gemaakt. Het colle ge heeft daarbij tevens een analyse gegeven van andere aspecten betref fende het sociaal-cultureel werk en de richting van een mogelijke oplos sing aangegeven. Hij heeft daarbij ook. zijn besluit tot het instellen van een ambtelijke werkgroep, die hem rapport moet uitbrengen, kenbaar ge maakt. Hoewel in tweede termijn bleek dat in de raad verschillende visies ten aanzien van het sociaal-cultureel werk leven, bleek niettemin volledige overeenstemming over de ernst van de situatie en de noodzaak tot het formuleren van nieuw beleid. Even eens bleek grote waardering voor het feit dat het college de problematiek niet op zijn beloop wil laten, maar thans tot maatregelen wil overgaan, waarbij de uitgangspunten van het beleidsprogramma mede richtingge vend zullen zijn. WADDINXVEEN - B.en W. hebben de volgende week woensdagavond vergaderende gemeenteraad voorge steld een aantal financiële besluiten te nemen, welke verband houden met de eigen kas. De raadsleden krijgen aangeboden een sluitende gemeenterekening over 1981 en hen wordt gevraagd het col lege toestemming te geven in 1984 maximaal voor 12 miljoen gulden te mogen gaan lenen en maximaal voor 9 miljoen gulden aan kasgeldleningen volgend jaar te gaan afsluiten. Voorts wordt het krediet in reke- ning-courant bij de NV Bank voor Nederlandse Gemeenten in 1984 vastgesteld op 4 miljoen gulden. De raad heeft terzake nog geen enkel besluit genomen. Wel heeft hij inge stemd met de beslissing van het colle ge tot het instellen van bedoelde werkgroep. Het rapport van deze werkgroep zal op de in deze gemeen te gebruikelkjke democratische en open wijze in diverse geledingen ter discussie worden gesteld. Na deze uiteenzetting van de feitelij ke gang van zaken, wenst de raad nog enkele opmerkingen tot besluit te maken. Uw opmerking als zou in on ze discussie gesproken zijn over ‘lum melende beroepskrachten’ en het be leid op een ‘leugenachtige wijze’ zijn gepresenteerd, is volstrekt bezijden de waarheid. Op geen enkele wijze zijn beschuldigingen geuit naar welke personen dan ook. Zulks is ook abso luut niet aan de orde. Geconstateerd is slechts dat de complexiteit van het werk het particulier initiatief boven het hoofd is gegroeid en dat terwille van een aanvraardbaar niveau van het sociaal-culturele werk dringend een beleidswijziging nodig is. De raad heeft een en andermaal grote waardering uitgesproken voor het vele en belangeloze werk dat door vrijwilligers wordt verricht; een waar dering die hij hier herhaalt. Bij het zoeken naar oplossingen zullen zij dan ook een belangrijk element vor men. Tijdens de vergadering van de com missie voor Algemeen Bestuurlijke Zaken op 8 november jl. is gebleken dat geen der fracties met u in discus sie wil gaan op de wijze waarop u hen in uw brief hebt uitgedaagd. Uw dic taat bevreemdt de raad in hoge mate. Hij is van opvatting dat u hem, als wettige vertegenwoordiger van de Waddinxveense bevolking, verant woording over uw beleid en beheer dient af te leggen. WADDINXVEEN - Namens het bestuur van de Stichting Soci aal Cultureel Werk Waddinx veen heeft voorzitter Charles Wijnen laten weten dat de openbare bijeenkomst in De Bonkelaar dinsdagavond niet is doorgegaan. De stichting had deze bijeenkomst inderhaast belegd om met de gemeente- raadsfracties te discussiëren over de bezuinigingen in het plaatselijke sociaal-cultureel werk. Omdat niemand zou ko men opdagen is deze avond af gelast en omgezet in een ont- moetingsbijeenkomst. Charles Wijnen: “Gezien de huidige ontwikkelingen rond het sociaal-cultureel werk in Waddinxveen heeft het bestuur besloten af te zien van het openbare karakter van deze bij eenkomst. Wij willen van onze kant het nodige doen om te voorkomen dat het ontstane conflict nodeloos wordt aange scherpt.” “Wij hebben het karakter van deze bijeenkomst daarom ge wijzigd in een ontmoetings- avond met de verschillende groeperingen om te bezien op welke wijze de dialoog met de gemeente weer op gang kan ko men. Met de raad zijn wij van mening dat primair geldt dat de voorzieningen op het gebied van het sociaal-cultureel werk in Waddinxveen moet worden veiliggesteld.” WADDINXVEEN - De actie om nieu we Waddinxveense leden te winnen voor het Rode Kruis is in volle gang. Zoals bekend bestaat het Rode Kruis afdeling Gouda en omstreken 70 jaar en als verjaarscadeau zag de jarige graag vele nieuwe leden om het be langrijke werk in binnen- en buiten land voort te kunnen zetten. Ook Waddinxveen wil zich niet onbetuigd laten en waar de gemeente juist het 750 jarig bestaan heeft gevierd, denkt men aan 750 nieuwe leden. Gouda en omstreken hoopt op 70 x 70 is 4900 nieuwe leden. ‘GEACHT BESTUUR De raad heeft met grote verbazing en verontwaardiging kennis genomen van uw schrijven. Vorm en inhoud daarvan staan op gespannen voet met de wijze waarop door hem en ons college tijdens de begrotingsdebatten over het sociaal-cultureel werk in het algemeen en uw Stichting in het bij zonder is gesproken. De raad wijst u erop het in ons demo cratisch bestel van groot belang te vinden in alle openheid over gevoerd en te voeren beleid te spreken. Hij wijst er u vervolgens op dat hij met ruime meerderheid, slechts de fractie van de PCW heeft op dit punt tegen gestemd, u voor 1984 wederom een niet onaanzienlijk subsidiebedrag WADDINXVEEN - De woningen woners hebben er natuurlijk van alles voor kleine gezinnen aan de Kerkweg- - aan gedaan om het van binnen gezellig Oost zijn nu volledig bewoond. De be- te maken. Dat bracht rt één toe om ook DUIDELIJKHEID Vrijwilligers en beroepskrach ten van de Stichting Sociaal- Cultureel Werk Waddinxveen willen op korte termijn duide lijkheid over het in komende jaren te voeren sociaal-cultureel beleid in Waddinxveen en over de activiteiten die daarbinnen zouden moeten worden uitge voerd. Zolang er nog geen onderhan- delingen met de gemeente wor den gevoerd, behoren er geen omvangrijke bezuinigingen door het stichtingsbestuur te worden doorgevoerd, zoals het ontslaan van beroepskrachten. Bij de onderhandeling met de gemeente is het hele sociaal- cultureel werk bespreekbaar, waaronder een eventuele her- strukturering. Dit is de mening van 56 vrij willigers en beroepskrachten van de stichting die maandag avond bijeen waren op een spoedvergadering. Zoals be kend is de stichting geconfron teerd met een lagere subsidie voor 1984. Het door de raad van Waddinxveen bepaalde be drag van f. 540.000,- is daar door nog niet eens voldoende om de gebouwen De Bonke laar; ‘t Ketelhuis, de Pionier, Pinkelotje en gemaal te behe ren en de 6 beroepskrachten loon te betalen. Voor activiteiten - waarvoor totaal f. 56.000,- gevraagd was, zou dan helemaal geen geld meer zijn. Tijdens de alge mene beschouwingen in de ge meenteraad ging dit besluit ge paard met een aantal opmer kingen van de verantwoorde lijke wethouder, waarover het stichtingsbestuur bijzonder boos was. “De stichting hoopt dat de ge moederen nu snel zullen zijn bekoeld. Gehoopt wordt op een zeer spoedig overleg met de wethouder, “aldus, de stichting Sociaal Cultureel Werk Wad dinxveen, Charles Wijnen (voorzitter) en Paul van Gessel) (vice-voorzitter)

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1983 | | pagina 17