GEMEENTE WADDINXVEEN zes mooie Burgemeester startte St. Nicolaasactie 1983 Zij krijgen de Drie dagen open huis bij P. v. Blitterswijk Brug-prijzen Prinsenbal De Gouweslobbers KOK CV. BOSKOOP Zendingsavond in De Hoeksteen Een boekenbon? 4 e prijs: 5 e prijs: 6e prijs: Aanbiedingen en attenties aan de Nesse le prijs: 2 e prijs: 3 e prijs: op 18 november Op initiatief middenstandsver. Waddinxveen TELEEOONNUMMERS/OPENINGSTIJDEN VERGADERINGEN VERKEER EN VERVOER MILIEUZAKEN WELZIJNSZAKEN BO UWVERGUNNINGEN OPENBARE WERKEN SPREEKUREN BLUFT U DUUR RUDEN OF KIEST U EEN MERCEDES-BENZ BEDRUFSWAGEN WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN - WOENSDAG 16 NOVEMBER 1983 01820-16066 010-362244 r H sigarenmagazijn A. van der Krans aan de Kerkweg-Oost 34 10 1 ft 1. Opening. 2. Vaststelling verslag vergadering 11 oktober 1983. 3. Ingekomen en uitgegane stukken. 4. Mededelingen. 5. Huishoudelijk reglement. 6. Afscheid vertrekkende leden en plv.-leden van de CvB. 7. Welkom benoemde nieuwe leden ep plv.-leden van de CvB. binnenkomt er zij n steeds verrassingen De heer P. van Blitterswijk (36) die zijn hoofdvestiging in Gouderak heeft, vindt het nog steeds plezierig in 1973 in Waddinxveen begonnen te zijn. De Gouderakse zaak startte hij in 1968. De 01820-15767 01727-4044 070-210001 12222 13000 13000 Rian de Waal was één der finalisten van het Koningin Elisabeth Concours 1983. Kaarten kunnen worden besteld bij het Bureau Burgerzaken van de gemeente, tel. 14433, toestel 212. Deze rubriek met officiële bekendmakingen en mededelingen is samengesteld door Gemeente Waddinxveen, Raadhuisplein 1, telefoon 01828-14433. Postbus 400, 2740 AK Waddinxveen. Gemeentelijke diensten Gemeentesecretarie Dienst Openbare Werken en Bedrijven 14433 14433 EEN TYP-DIPLOMA ALTIJD HANDIG - per maand: b.v. 6 mnd. 340,- - SPOEDCURSUS 3-4 mnd. 30 lessen ƒ395,- incl. huur machine Steno-Typ-school UITSLAG Dit is de uitslag: Tesselschadelaan 15-13 Tel.:0 1828 - 13038 Waddinxveen Ook STENO en TALEN: Ned., Fr., D., Eng., Spaans NIET SEIZOENGEBONDEN ,B£RKl Lniide Kamermuziekconcert De pianist Rian de Waal zal op donderdag, 17 november a.s. om 20.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis een concert geven met werken van o.a. Clementi, Brahms, Chopin en Schumann. Brugwaardebon a f 300,-: H.M. van Hoven, Lindengaarde 29, Waddinxveen. OPENINGSTIJDEN Gemeentesecretarie: elke werkdag van 08.30-12.30 uur. Dienst Openbare Werken en Bedrijven: elke werkdag van 08.30-12.00 uur. In de middaguren kunt u alleen dan terecht indien u een afspraak hebt gemaakt. Brugwaardebon a f 200,-: Mevrouw C. van Dijk-Boot, Eiken laan 11, Waddinxveen. Brugwaarclebon a f 100,-: Fam. Knijff, Brugweg 34, Waddinx veen. heer Van Blitterswijk heeft 12 man aan het werk. Het driedaagse open huis gaat gepaard met zeer bijzondere presentaties van nieuwe collecties behang, verven, auto- lakken en glasisolaties. Bezoekers ont vangen een leuke attentie. Alarmering Brandweer Politie Ongevallen Medische hulp Ambulancedienst Telefonische hulpdienst geestelijke en sociale nood Storingsdiensten Gas en elektriciteit Waterleiding (telefoonbeantwoorder) Centrale Antenne Inrichting (CAI) Commissie van Bestuur voor de Samenwerkingsschool voor HAVO-Atheneum Dinsdag,22 november 1983, aanvang 20.00 uur in het schoolgebouw. AGENDA rente en aflossing hypothecaire geldleningen. 10. Wijziging I.Z.A.-regeling Zuid-Holland. 11. Begrotingswijzigingen, w.o.: verlening eenmalig aanvullend subsidie ad 9.609,16 aan Stich ting Dierentehuis Midden-Holland; verhoging raming bouwleges met 50.000,-; boeking restant kredieten bouwrijpmaken dienstjaar 1982 (Grondbedrijf); beschikbaarstelling aanvullende kredieten Grondbedrijf com plexen Brugcentrum en Dorpstraat. 12. Rondvraag. De stukken liggen voor pers en publiek op het gemeentehuis ter in zage. 8. Taakverdeling nieuwe leden CvB. 9. Advies Vereniging inzake verslag over de gang van zaken over het schooljaar 1983. 10. Verslagen werkgroepen en commissies. 11. Rondvraag. 12. Sluiting. Gemeenteraad Woensdag 23 november 1983, aanvang 7.30 uur in het gemeentehuis. AGENDA 1. Vaststelling notulen vergaderingen 31 augustus en 28 septem ber 1983. Mededelingen en ingekomen stukken. P. van Blitterswijk uit Gouderak voor zijn zaak aan de Nesse in Waddinxveen. (Foto: Sjaak Noteboom). Een geheel verzorgd weekend voor 2 'personen in een hotel in Nederland: WZürlohe, Broekhuizen 3, Wad dinxveen. Een rondvlucht voor 2 personen bo ven Waddinxveen: P. Versloot, Stationsstraat 38, Wad dinxveen. Brugwaardebon a f 400,-: W. den Oudsten, K. Rietbergplant- soen 33, Waddinxveen. WADDINXVEEN In een bijeen komst in het gemeentehuis heeft burgemeester C.M. van der Linden vorige week het officiële startsein gegeven voor de Sint Nicolaasactie 1983, die geld bij elkaar brengt voor hulpverleningsprojecten van de Stich ting Foster Parents Plan in de Derde Wereld. Het prijzenpakket bestaat uit 200 waardebonnen van f 25,-, welke zul len worden verloot op 21 en 28 no vember en op 7 december. Om aan de actie mee te doen en te zorgen voor een zo goed mogelijk resultaat moet men opplakvellen met 25 ze gels inleveren bij de daartoe aangewe zen winkeliers. Tijdens deze weken ontvangt men bij elk besteed tientje een zegel. Voor de Sint Nicolaasactie 1983 van de middenstandsvereniging Waddinx veen, heeft de Stichting Foster Pa rents Plan Nederland de volgende vier projecten uitgezocht: Plankier 22-26, 2771 XL B< )SK(X)I’ Tel. 0172” - 21 10 {I i Verleende bouwvergunningen Burgemeester en wethouders hebben de volgende bouwvergunnin gen verleend: - aan Lehman en Troost B.V., Bredeweg 23 alhier, voor het ver groten van een bedrijfshal ten behoeve van het plaatsen van koel cellen; - aan de heer G. den Dekker, Sweelinckhof 4 alhier, voor het plaat sen van een dakraam in het voorgeveldakvlak; - aan de N.V. Nederlandse Spoorwegen, Horvathweg 1 te Schie dam, voor het oprichten van een fietskluizenstalling aan het Sta tionsplein 1 - aan de heer M. N. Vink, Kerkweg-Oost 187 alhier, voor het plaat sen van een deur in de zijgevel van de garage aan de Overtoom 35. Het register van verleende bouwvergunningfen ligt ter inzage bij de dienst Openbare Werken, afdeling Bouw- en Woningtoezicht, waar tevens inlichtingen kunnen worden gevraagd. Inlichtingen kunnen eveneens worden verkregen bij de afdeling Algemene Zaken en Ruimtelijke Ordening, der secretarie. Brugcentrumwinkeliers. Die vragen stonden op een deelnameformulier dat iedereen die een van de 100 spe ciale aanbiedingen kocht gratis kreeg. De aanbiedingen stonden op twee pa gina’s in het Weekblad voor Waddinx veen van woensdag 26 oktober ge noemd in de vorm van een Brug- Voordeelkalender. Als blijk van waar dering voor de klandizie stelden de winkeliers aan de voet van de Wad- dinxveense hefbrug zes prachtige prijzen in het vooruitzicht. WADDINXVEEN - Vrijdagavond 18 november om acht uur gaat voor de Waddinxveense carnavalsvereniging De Gouwe Slobbers het seizoen 1983/1984 van start met een gran dioos Prinsenbal in café-restaurant De Unie aan de Kerkweg-Oost. De toegang bedraagt f5,- voor leden en f .10,— voor niet-leden. Op deze avond wordt bekend ge maakt wie de scepter gaat zwaaien over Slobberveen in het nieuwe car navalsseizoen. Deze avond is niet ge- costumeerd en men kan gezellig dan sen op muziek van The Jingles. Na tuurlijk treedt ook de Dansgarde op en men krijgt ook eigen inbreng te zien. Maar het hoogtepunt is de onthulling van de nieuwe prins, die op ludieke wijze zal gebeuren. ‘Wij verzekeren u, dit wordt weer een gezellige Wad dinxveense carnavalsavond voor jon ge, middelbare en oude mensen,’ al dus De Gouweslobbers. WADDINXVEEN De Centrale Her vormde Gemeente van Waddinxveen, houdt woensdagavond 23 november om acht uur haar jaarlijkse GZB-zen- dingsavond. Het thema van deze avond zal zijn: 70 jaar Torajakerk. De heer Bikker zal hierover een le zing houden en djp’s laten zien. De zendingsavond wordt gehouden in ‘De Hoeksteen’ aan de Esdoomlaan 2. Plaatselijke predikanten zullen de avond openen en sluiten. Vuilnis ophalen In verband met de nog voortdurende stiptheidsakties bij de A. V.R. te Rozenburg blijven de mogelijkheden tot het afleveren van huis-/ grofvuil en bedrijfsafval aan de overiaadstations voorlopig zeer be perkt. Tot nader bericht geldt de volgende regeling: 1. indien geen huisvuil wordt opgehaald wordt dagelijks tevoren per gelui.dswagen de betreffende wijk op de hoogte gesteld. Indien door omstandigheden het door u buitengeplaatste huis vuil ’s avonds niet is opgehaald, wordt u verzocht dit weer binnen te halen; 2. het bovengenoemde geldt ook voor bedrijfsafval; 3. grofvuil wordt voorshands niet opgehaald. Uw medewerking wordt ten zeerste op prijs gesteld. EROP OF ERONDER Niet afwachten maar doen is ons parool. En dat betekent o.a investeren. Bijvoorbeeld in bedrijfswagens. Een Mercedes-Benz bedrijfs wagen is een belegging zonder risiko. Dankzij ondermeer de lage km-prijs, de lage afschrijving en de hoge inruilwaarde. Telt u daarbij de kwali teiten van de Mercedes-Benz dealer, dan ligt de volgende konklusie voor de hand: kiezen voor Mercedes-Benz betekent kiezen voor uw bedrijf. Aansluiting fietsroute wijk Zuidplas op Sniepweg Op korte termijn zullen de eerste woningen in de wijk Zuidplas door hun bewoners in gebruik worden genomen. Om mogelijk te maken dat de nieuwe bewoners vanaf het begin via een korte en veilige rou te het centrum van de gemeente kunnen bereiken, zal een fietspad worden aangelegd. Dit fietspad zal uitmonden op de Sniepweg ter hoogte van de Eikenlaan. Over de sloot langs de Sniepweg is een brug geslagen waarvan fietsers en voetgangers voorlopig gezamen lijk gebruik zullen moeten maken. Ook is ter plaatse een voetgan- gersoversteekplaats aangelegd. In een later stadium zal naast de voetgangersbrug een aparte brug voor het fietsverkeer worden ge maakt. i.p.v. voorschriften voor een bovengrondse tank voor afge werkte olie. De voorgenomen wijziging houdt in: conversie van de voorsch riften. -b. nr. 7660, d.d. 6 september 1977, van H. C. Lam, Wingerd 516 alhier, voor een Chinees-Indisch afhaalrestaurant, gelegen aan de Dorpstraat 45. De reden hiervoor is dat het lozingsaspect (via de vetvanginstal- latie) - gelet op de gewijzigde Hinderwet - zijn basis dient te vinden in de door de Wet Verontreiniging Oppervlaktewater totstandgekomen Lozingsverordening Riolering. De voorgenomen wijziging houdt in: beperking van de Hinder wetvergunning, wat betreft de vetvanginstallatie tot het voor komen van stankhinder en de opslag en afvoer van uit de instal latie afkomstige afvalprodukten. Gemotiveerde bezwaren kunnen tot en met 30 november 1983 schriftelijk bij ons college worden ingebracht. Degene die een bezwaarschrift indient, kan verzoeken zijn persoon lijke gegevens niet bekend te maken. Broekhuizen 3. "Geweldig leuk. Oh, dit is de eerste keer dat wij iets gewonnen heb ben. Fantastisch", aldus mevrouw Zürlohe, na het openen van de enveloppe, waarin stond dat ze de eerste prijs hadden gewonnen in de Brugkalenderaktie. De geheel verzorgde weekend-prijs werd in het pand van uitgereikt aan W. Zürlohe van L WADDINXVEEN - Met een open huis op donderdag 17, vrijdag 18 en zaterdag 19 november yiert verf-, behang- en glaszaak P. van Blitterswijk aan de Nes se deze week zijn 10-jarig bestaan. Het open huis duurt drie lange dagen en op welk moment van de dag u ook maar OPLOSSING De oplossing van Brugpuzzel nr. 15: De 2 namen die verborgen zaten in het visitekaartje zijn: A. V.D. KRANS en DE UNIE. Winnaar is geworden P.D. Oskam, Mauritslaan 46, Waddinxveen. Een Brugwaardebon a f 50,- is onderweg. Vanwege de bekendmaking van de prijswinnaars van de Brugkalender- actie deze keer geen Brugpuzzel. 2. Mededelingen en ingekomen stukken. 3. Voorbereidingsbesluit bestemmingsplan ’’Oranjewijk ’75” voor perceel Noordkade 12. 4. Voorstel scholenbestand openbaar kleuter- en lager onderwijs. 5. Aanbieding gemeenterekening 1981. 6. Aangaan vaste geldleningen in 1984. 7. Aangaan en verstrekken kasgeldleningen in 1984. 8. Regeling krediet rekening-courant 1984 bij N.V. Bank voor Ne- derlandsche Gemeenten. 9. Beschikbaarstelling krediet effectuering garanties voor betaling Wijziging hinderwetvergunningen Burgemeester en wethouders van Waddinxveen; gelet op artikel 37 van de Wet algemene bepalingen milieuhygiëne; maken bekend dat zij voornemens zijn over te gaan tot wijziging van de volgende Hinderwetvergunningen: -a. nr. 1350, d.d. 3 augustus 1982, van Automobielbedrijf Boon- stoppel B.V., Oranjelaan 21 alhier,voor een automobielbe drijf, gelegen aan de Juliana van Stolberglaan/Oranjelaan. De reden hiervoor is dat in de vergunrfing voorschriften voor een ondergrondse tank voor afgewerkte olie zijn opgenomen WADDINXVEEN Een geheel verzorgd - maar ook werkelijk geheel verzorgd - weekend in een luxe hotel in Nederland voor twee personen, een rondvlucht boven Waddinxveen voor twee personen en Brugwaardebonnen van f 400,-, f 300,-, f200,-en f 100,-. Dat waren de zes prijzen die van don derdag 27 oktober tot en met woensdag 2 november waren te win nen bij het beantwoorden van zes vragen over het Brugcentrum en de Spreekuur burgemeester, de heer C.M. van der Linden: vrijdag morgen van 10.00-11.30 uur. Spreekuur wethouder, de heer P.F.J. van Schie: na afspraak. Spreekuur wethouder, mevrouw L.M. Oosterbroek-Waagmeester: vrijdagmorgen van 10.00-12.00 uur. Spreekuur wethouder, de heer M. Kraaijestein: na afspraak. 3. t

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1983 | | pagina 3