Rondom hefbrug de I Makelaardij Stille tocht Koffiebar BURGERLIJKE STAND Smakman Schrijfster Prijzen Herindeling VRAAG en PLAK ZEGELS voor Kraam SERVICE-RUBRIEK een FOSTER PARENTS PROJEKT Midd.stands St.Nicolaas Actie'83. Weekblad voor Waddinxveen Medische weekenddienst >7 O’s WADDINXVEENSE NAMEN, ADRESSEN, TELEFOONNUMMERS DRUKKERIJ C. VAN DER VLIST 4 Verloven trouwen geboorte 7272 jaar. Wij staan altijd voor U klaar. DE KERKEN NODIGEN r> ’T KETELHUIS B. Huëtlaan, tel. 16860 DE PIONIER Tollenslaan WIJKGEBOUW ”DE PADDESTOEL” Lijsterbesstraat, tel. 12276 WIJKGEBOUW ZUID St. Victorstraat, tel. 13001 W r7 NEDERLANDS J ff I WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN - WOENSDAG 16 NOVEMBER 1983 Samenstelling: Bert J. Woudenberg Bijdragen: Telefoon (01828) 15594 Geboren: Hannah Elisabeth, d.v. M. Mos en H. W. Noorlander. of Woensdag 16 novermber 20.00 uur Toneelver. Toi-Toi Donderdag 17 november 8.45 uur Peuterspeelzaal 19.30 uur Yoga 20.45 uur Yoga Vrijdag 18 november 8.45 uur Peuterspeelzaal Maandag 21 november Peuterspeelzaal Dinsdag 22 november 8.45 uur peuterspeelzaal 14.00 uur Yoga 15.15 uur Yoga 19.30 uur Yoga 20.45 uur Yoga Woensdag 23 november 8.45 uur Peuterspeelzaal 20.00 uur Toneelver. Toi-Toi JULIANASTRAAT 12 2741 HK WADDINXVEEN TEL. 01828-1 33 00 OUD-GEREFORMEERDE GEMEENTE IN NEDERLAND Kerkgebouw Zuidkade 159: Iedere zondag 10.00 en 18.30 uur leesdienst Woensdag 16 november 20.00 uur Volksdansen volw. Donderdag 17 november 10.00 uur Klussendienst 16.30 uur Kindergroep 20.00 uur Vergadering Vrijdag 18 november 9.30 uur Volksdansen volw. 16.30 uur Kindergroep 19.30 uur Soosie, disco tieners 12-15 jr. Toegang 1,- Maandag 21 november 21.00 uur Uniek, sociëteit alleenstaanden Dinsdag 22 november 15.30 uur Inloop tieners 1247 jr. 20.00 uur vergadering werkgroep vrouwen emancipatie Woensdag 23 november 14.00 uur Instuif kinderen 4 t/m 8 jaar. Kosten 0,75 16.30 uur Inloop tieners 12-15 jr. 20.00 uur Volksdansen volw. ZATERDAG 19 NOVEMBER 1983 Arts: C. N. Vreeken, Weidezoom 50, tel. 12979 Apotheek: D. C. v. Doorn, Pr. Bernhardlaan 3-5. tel. 14162 ZONDAG 20 NOVEMBER 1983 Arts: G. Siemons, Mozartlaan 2-4, tel 12676 Apotheek: D. C. v. Doorn, Pr. Bernhardlaan 3-5, tel. 14162 CHR. AFGESCHEIDEN GEMEENTE Kerkgebouw Dorpstraat 3: 9.30 uur ds. A. P. Verloop 17.00 uur ds. A. P. Verloop ROOMS-KATHOLIEKE KERK St. Victorkerk: Zondag: 10.00 uur Woensdag: 19.00 uur Vrijdag: 19.00 uur Zaterdag: 17.00 uur Ontmoetingskerk: Zondag: 11.45 uur Dinsdag: 08.45 uur Vrijdag: 09.00 uur Zaterdag: 19.00 uur GEREFORMEERDE GEMEENTE BOSKOOP Kerkgebouw Mendelweg: 9.30 uur Leesdienst 15.00 uur ds. K. de Gier BAPTISTENGEMEENTE ALPHEN AAN DEN RIJN Triomfatorkapel Molenwerfstraat: 10.00 uur ds. H. G. Koekkoek 18.30 uur ds. W. Verboom CHR. GER. KERK BOSKOOP Geen opgave ontvangen GER. KERK (VRIJGEMAAKT) GOUDA Kerkgebouw: Lekkenburg 148, Gouda 9.30 en 16.30 uur ds. J. v. d. Haar Uitgeverij: VETA B. V. Direktie: F. van Kempen Redactie: B. J. Woudenberg Redactie-adres: Peuleyen 144, 2742 EN Waddinxveen Telefoon (01828) 15594 Advertentie-afdeling: Oranjelaan 9, 2741 EP Waddinxveen Postbus 116, 2740 AC Waddinxveen Telefoon (01828) 14788 Klachten bezorging: Sweelinckhof 31, 2742 CB Waddinxveen Telefoon (01828) 18950 Klachten over de bezorging vóór donderdag 18.00 uur melden. Abonnementsprijs: Postabonnement 27,80 per half jaar Advertentie-tarieven: Losse mm-prijs 0,40 (exclusief btw)cóntract-tarieven en tekst advertenties op aanvraag. len en problemen van jonge mensen aansnijden. In de pauze maakten de ouders graag gebruik van de mogelijkheid tientallen boeken door te bladeren, die voor een tentoonstelling beschikbaar waren ge steld door Boekhandel Veldwijk. Na de pauze volgde het huishoudelijk gedeel te waarbij, zoals de voorzitter stelde, dat er veel gestemd moest worden. De scheidende Ouderraadleden kregen als dank voor hun inzet een boeket bloe men en tegen elven sloot de voorzitter de vergadering. ZONDAG 20 NOVEMBER 1983 HERVORMDE KERK Brugkerk 9.30 uur ds. J. Maasland 17.00 uur ds. J. Maasland De Hoeksteen: 9.30 uur ds. L. Roetman 18.30 uur ds. L. Roetman Bethelkerk: 9.30 uur ds. J. W. Goossen 17.00 uur JW. Goossen Immanuëlkerk: 10.00 uur ds. Th. H. G. Hulst 17.00 uur ds. Th. H. G. Hulst GEREFORMEERDE KERKEN Kruiskerk: 10.00 uur ds. C. v. Dalen, Den Haag 17.00 uur ds. R. Fernhout, Alnhen aan den Rijn Oiftmoeiingskerk: 10.00 uur ds. J. C. de Moor 17.00 uur geen dienst REMONSTRANTSE GEMEENTE (in samenwerking met de Vrijzinnig Hervormden) Kerkgebouw Zuidkade 59: 10.00 uur geen dienst Elke donderdagavond: 19.45 uur bijbellezing door ds. D: Chr. Overduin van de Hervormd Gereformeerde Gemeente te Hilversum UNIEK, SOCIËTEIT VOOR ALLEENSTAANDEN. Iedere maandagavond vanaf 21.00 uur in het buurtcentrum ,,’t Ketelhuis”, Busken Huëtlaan 94a, tel. 01828-16860. ContactadressemFred Lapear, tel. 14577, Elly van Wichen, tel. 17780, Bert van de Beid, tel. 16860 Donderdag 17 november 18.45 uur Hobbyclub jongens/meisjes 20.15 uur Hobbyclub jongens/meisjes Vrijdag 18 november 19.00 uur Disco Maandag 21 november 13.30 uur Instuif volwassenen 18.45 uur Meisjesclub 6-10 jaar 20.00 uur Meisjesclub 10-16 jaar Dinsdag 22 november 14.00 uur De Gouwebloem 20.00 uur Cursus handwerken Woensdag 23 notyember 13.30 uur Creatieve activiteiten, kinderen vanaf 3 jaar WELFARE RODE KRUIS, afdeling Waddinxveen Contactpersonen: Mevr. L. v. d. Boomen-Bos, Jan Willem Frisoweg 66, tel. 13373, aanvraag deelname: Mevr. J. Rens-Gielink,Tesselschade- laan 11, tel. 14230. Anne Frank-centrum: Elke woensdagmorgen 9.30-11.30 uur. Huize Souburgh: Dinsdagmiddag om de veertien dagen 14.00-15.30 uur. TELEFOONCIRKELS RODE KRUIS Informatie: Anna Paulownastraat 25, tel. 18058 (Mevrouw A. Ravensber- gen-Demmenie, coördinatrice). GEMEENTEHUIS Spreekuur mevr. G. G. Pellicaan- Jager, maatschappelijk werkster regionale indicatiecommissie bejaardenoorden: donderdagmorgen van 9.30 tot 11.30 uur. VOLLE EVANGELIE GEMEENTE ”SION” Gemeenschapsruimte ”De Savornin Lohmanschool”, Lindengaarde 17a: Zo. 9.30 uur Samenkomst Dinsdag 20.00 uur bijbelstudie (Tesselschadelaan 28) Vrijdag 19.30 uur bijbelstudie voor de jeugd Tesselschadelaan 28) JEHOVAH’S GETUIGEN Koninkrijkzaal Burgemeester Trooststraat 4: 10.00 uur openbare toespraak 11.00 uur wachttorenbespreking Vrijdag 18 november en vrijdag 2 de cember zal op de weekmarkt weer een kraam staan ten bate van het res tauratiefonds van de remonstrantse kerk. Er zijn veel prachtige artikelen te koop, zoals veel speelgoed, die met het oog op Sinterklaas zeker van pas zullen komen. En bovendien steunt men er een goed doel mee, namelijk het behoud van een stukje oud-Wad- dinxveen aan de Zuidkade wat anders verloren dreigt te gaan. Op donderdag 17 november wordt voor de 27e keer een Stille Tocht in saamhorigheid met de Dwaze Moe ders van Plaza de Mayo gehouden. De tocht vertrekt om 11.00 uur vanaf het Malieveld in Den Haag. De organisatie is dit keer in handen van de NCVB en van “Vrouw, Kerk, 2/3 Wereld”. Vanuit Waddinxveen kan men de trein van kwart over tien nemen om op tijd op het Malieveld te zijn. Wie inlichtingen wilt over deze tocht, kan bellen naar Ineke Verheul, tel: 15378 of Aty van Weelden tel. 13836. ‘Buigen of barsten’ is vrijdagavond 18 november het thema van de avond in de hervormde koffiebar ‘De Schaaps kooi’ aan de Nesse. De heer G. van de Berg uit Waddinxveen is uitgenodigd om over dit thema te spreken naar aanleiding van het bekende verhaal uit de bijbel over ‘de rijke jongeling’. ‘We hopen met elkaar te ontdekken dat de vraag van de rijke jongeling nog steeds actueel is’, aldus de koffie bar. Natuurlijk is er ook tijd voor ontmoeting van elkaar onder het ge not van een warme bak koffie. Een ieder vanaf 15 jaar: van harte wel kom! WERKGROEP VROUWENEMANCIPATIE Inlichtingen V.O.S.-cursus Anja Dirks, tel. 01727-7758 en Anneke Kuiper, tel. 01820-29170. Inlichtingen overige activiteiten van de werkgroep bij Trudy Kraay, tel. 01828-19234. STICHTING BEHARTIGING BELANGEN WADDINXVEENSE PEUTERSPEELZALEN (4 peuter speelzalen met 2- en 3-ochtend- groepen) Inlichtingen inzake plaatsing van peuters bij: mevrouw 1. Kraan, Sparrengaarde 29, 2742 DM Waddinxveen, tel. 13422, uitsluitend van 10-16 uur. CONTACTAVOND ALLEEN STAANDEN - NVSH-Trefcentrum De Ruimte - Regentesseplantsoen 8a te Gouda, tel'01820-15070. Iedere le en 3e zaterdag van de maand, 20.30 uur. HUMANISTISCH VERBOND ’’MIDDEN-HOLLAND” Secretariaat: Postbus 2042, 2800 BD Gouda Info over activiteiten: 01828-16267 of 13431. KLUSSENDIENST Individuele hulpverleningsdienst voor inwoners van Waddinxveen- Noord met een minimum inkomen. Aanvragen en aanmeldingen iedere donderdagmorgen van 10.00-12.00 uur, tel. 01828-16860. (’t Ketelhuis). ANNE FRANK-CENTRUM Maatschappelijk werkster: donderdag 16.30-17.30 uur. Pedicure/Schoonheidsspecialiste: eerste dinsdag van de maand 9 tot 12.00 uur. Dames- en herenkapper: donderdag 9 tot 12 uur. STICHTING MAATSCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING ZUIDPLAS Centraal buro Kerklaan 2 te Nieu- werkerk a/d IJssel, tel. 01803-4144. Buro maatschappelijk werk: Jan van Bijnenpad 1, 7e etage, Waddinxveen, telefoon 16044 16137. Spreekuren: elke werkdag van 9.00- 10.00 uur bereikbaar. Buro gezinsverzorging: Jan van Bijnenpad 1, Waddinxveen. De Waddinxveense ambachtelijke sla ger Smakman aan de Kanaalstraat be haalde in Amsterdam 2 maal een le prijs. Met deze oorkondes is slager Smakman bijzonder in z‘n schik, om dat het twee puur ambachtelijke pro- dukten zijn, die met de grootste vak- liefde bereid zijn, 'Met een eigen worstmakerij en roke rij worden elke week ongeveer 1.000 kg. worsten, hammen en echte ouder wetse slagersprodukten gemaakt. De twee le prijzen werden behaald met de werkelijk sublieme Achterham en de bijzonder pikant gekruide Saksi sche Smeerworst. Op maandag 7 november moesten de kinderen uit klas 4, 5 en 6 van de open bare mr. A. de Roosschool van de Win gerd op een vreemde tijd naar school, nl. om kwart voor vier. De oorzaak hiervan was het feit dat op dat tijdstip de bekende schrijfster van kinder- en, jeugdboeken, Anke de Vries, op school kwam om voor de kinderen te vertellen hoe haar kinderboeken tot stand ko men. Tevens vertelde zij duidelijk hoe zij haar figuren uit haar directe omge ving als Voorbeeld neemt voor de perso nen in haar boeken. De aanwezige kinderen luisterden aandachtig naar een stukje uit ”Het Ge heim van Moriesj Besjoer” en stelden daarna tientallen vragen. Het middag programma eindigde met een interview door de kinderredaktie van de school krant. Om half acht ’s avonds hield Anke de Vries voor een goed gevulde zaal met ouders en enkele oud-leerlingen (lief hebbers van het werk van de schrijfster) nogmaals een inleiding over haar werk. Ook daar werden een aantal vragen ge steld over de thema’s van haar boeken zoals Belledonne kamer 16 en Weg uit Het artikel over de grenswijzigingen, het verleden, die vaak in Frankrijk spe- die het provinciaal bestuur in Waddinx veen zou willen realiseren, bracht een bewoner van de Abraham Kroesweg tot deze schriftelijke reactie: ”Tot slot wijzen B. en W. er nog op dat de bewoners van de Abr. Kroesweg vol ledig op Waddinxveen georiënteerd zijn. Hieromtrent vinden zij geen woord in de nota (letterlijk overgeno men uit het Weekblad voor Waddinx veen 9-11-’83). ’’Logisch dat in de nota daarover niet gerept wordt want de bewoners van de Abr. Kroesweg zijn totaal niet georiën teerd op Waddinxveen Waar baseren B. en W. dat op??? Als bewoner van de Abr. Kroesweg kan ik wel melden dat wij georiënteerd zijn op Zevenhuizen-Moerkapelle. Dit volgt uit de volgende punten: ±95% van de schoolgaande kinderen gaan naar Moërkapelle; 80% van de huis gezinnen hebben de huisarts van Moer kapelle, die weer samenwerkt met de huisartsen van Zevenhuizen. Sport en spel worden door de kinderen niet in Waddinxveen maar in Moerka- pelle gespeeld (veel te ver om naar Waddinxveen te gaan en in de winter veel te gevaarlijk). Trouwens het ver enigingsleven voor de volwassenen lp Aanvragen bejaardenhulp: 6e etage, tel. 16044 of 16137 iedere dag tussen 8.30-9.30 uur. Aanvragen gezinsverzorging: 5e etage, tel. 16044 of 16137 iedere dag tussen 9.00-10.00 uur HET GROENE KRUIS Stationsstraat 12, tel. 2455 Zuigelingenbureau: volgens tel. afspraak; Kleuterbureau: volgens tel. afspraak; Kraamcentrum: spreek uur wijkgebouw: ma. 14.00-14.30 uur; Uitlenenen en terugbezorgen van verpleegartikelen: Wijkgebouw, Stationsstraat 12, ma., di., donderd. en vrijd. van 17.30-18.00 uur; halen en terugbrengen van magazijnartike- len ook van maandag t/m vrijdag van 11.30 tot 12.30 uur. Spreekuur wijkverpleegkundigen: ma. t/m vrijd. van 11.30-12.30 uur; Voor spoedgevallen: ’s-avonds van 18.00-23.00 uur, tel. 01828-12455; zat. en zond, van 8.00-23.00 uur, tel. 01828-12455. Voor afspraken telefoon 01820-17529. Openingstijden maandag, dinsdag, woensdag en donderdag van 19.00-20.30 uur. Het spreekuur op woensdagavond is bedoeld voor nieuwe cliënten. De middelenverkoop vindt tijdens de spreekuren plaats. De arts van het bureau is voor noodgevallen bereikbaar onder nummer 01821-1911. STICHTING OPENBARE BIBLIOTHEEK EN LEESZAAL Openingstijden: Jul. van Stolberglaan (tel. 13141): ma., wo. en vr. 14.30 tot 17.30 uur en 18.30 tot 20.30 uur; di. 10.00 uur tot 12.00 uur. St. Victorwijk (bibliobus): dinsdag middag van 14.30-17.30 uur, wo.mor gen van 10.00-12.00 uur, donderdag middag van 15.30-17.30 uur. Anne Frank-centrum (tel. 18858): di. en vr. 14.30 tot 17.00 uur en 18.30 tot 20.30 uur, wo. 18.30 tot 20.30 uur. Verloskundige gedurende het gehele weekeinde: A. Voss-Becks, Peuleyen 69, tel. 16801. Mededeling: De regeling "medische weekeinddienst” is uitsluitend bedoeld voor dringende gevallen, waarvan de behandeling niet tot de eerstvolgende werkdag kan wachten. Spreekuur waarnemend huisarts op zaterdag en zon dag van 10.00-11.00 uur en van 16.00 tot 17.00 uur. Voor deze spreekuren behoeven geen afspraken gemaakt te worden. Aanvraag visites gedurende dezelfde uren als waarop er in het weekeinde spreekuur wordt gehouden. Buiten deze tijden is de waarnemend huisarts alleen voor zeer dringende spoedgevallen bereikbaar. Donderdag 17 november 15.30 uur Hobbyclub jongens en meisjes Vrijdag 18 november 20.00 uur Tip 15 van de speeltuinvereniging Maandag 21 november 18.30 uur Hobbyclub meisjes 20.15 uur Hobbyclub volwassenen Woensdag 23 november 9.00 uur Peuterclub 13.30 uur Volksdansen jongens en meisjes 18.30 uur Hobbyclub jongens 20.15 uur Cursus poppenmaken Ingaande 1 januari 1984 start de Rabo bank in de Goudse regio met een nieu we dienstverlening te weten Rabo-Ma kelaardij MiddenHolland B.V. Dit ma kelaarskantoor, opgericht door de ban ken Gouda, Haastrecht, Moordrecht, Reeuwijk en Waddinxveen, start haar 1 activiteiten vanuit het kantoor Kleiweg 90 te Gouda, telefoon 01820-20880. De vennootschap heeft ten doel het uit oefenen van de makelaardij in onroe rend goed. Zij doet dit met name door: a. het bemiddelen bij het tot stand ko men van overeenkomsten inzake onroe rend goed; b. het verrichten van taxaties van on roerend goed; c. het beheren van onroerend goed; d. het voor rekening van derden optre den bij veilingen; e. het uitbrengen van adviezen terzake onroerend goed; f. het voor rekening van derdern ver werven van bouwprojecten. Van de in bemiddeling gegeven objec ten zal mettertijd in alle eerdergenoem de Rabobanken foldermateriaal uitge stald worden. Hierdoor zal een bij de Rabo-Makelaardij Midden Holland aangeboden onroerend go.ed optimaal bij het publiek in de belangstelling ko mmen te staan. Tot directeur is benoemd de 33-jarige heer P. Boer, die in 1978 werd beëdigd als makelaar in onroerend goed. De heer Boer, die in Waddinxveen woont, kan bogen op eèn jarenlange ervaring in de makelaardij. Hij is, tot zijn benoe ming bij de Rabo-Makelaardij ingaat, mede-directeur van makelaarskantoor Drs. H. v. Herk in Capelle/Krimpen a/d IJssel. Vooralsnog zal gewerkt worden vanuit een aparte unit in de bankhal van het kantoor van de. Rabobank Gouda. Tot assistente van de heer Boer is benoemd Mevrouw J. Oosterom-van As, bij de Rabobank Rotterdam-Capelle, De vennootschap staat organisatorisch los van de vijf genoemde Rabobanken; de banken zijn wel gezamenlijk eige naar van de aadelen van de B.V. HULP VOOR MOEDER EN KIND BIJ NIET GEWENSTE ZWANGERSCHAP Telefoon 17132 en 15887 of 033-620244. STIMEZO (STIchting MEdische Zwangerschap Onderbreking), Koningsplein 38a, 2518 JH Den Haag, Corresponden- tie-adres: Postbus 63565, 2502 JN Den Haag. Tel. 070-455702. HAND- EN SPANDIENSTEN (noodhulp voor bejaarden en jonge gezinnen): elke werkdag van 8.30- 9.30 uur, telefoon 15555. MOEDERGROEP VOOR BORSTVOEDING Ini.: Lilian Kok, (La Leche League leidster), Klaverveld 7, 2742 GH Waddinxveen. Tel. 01828-14618. VACATUREBANK VRIJWILLI GERSWERK WADDINXVEEN (Informatie over vrijwilligerswerk voor haanlozen). Gemeentehuis Raadhuisplein 1 kamer 23, tel. 01828-4433 tst 122 Dagelijks van 8.30-12.30 uur. OPPASCENTRALE (telefoon 13604, Bilderdijklaan 20 te bereiken maandag t/m vrijdag van 16.30- 17.30 uur DR. RUTGERSHUIS (bureau voor geboorteregeling en sexualiteits- v ragen), De Visserstraat 30, Gouda. *Op de foto de hoofdprijswinnaarsMark Huisman, Monique Willemse, Judith Flux, Anne Huizenga en de 3 “Luifelbaandam.es” plus nog een aantal prijswinnaars 4 W- K P. de Boer uit Waddinxveen van de nieuw opgerichte Rabo-Make laardij Midden Hdland B. V. Het 15-jarige winkelcentrum Luifel- baan heeft vorige week woensdag de prijzen uitgereikt van de dit najaar gehouden ballonnenwedstrijd. Ter opluistering van het derde lus trum van dit winkelcentrum in Wad- dinxveen-Noord gingen zaterdag 8 oktober aan de Brederolaan ongeveer 600 ballonnen de lucht in. Ondanks het slechte weer die dag kwamen er toch 100 kaartjes terug. Al direct ontvingen de organisatoren de eerste kaartjes uit Reeuwijk en Woerden en omgeving, maar deze kwamen niet in aanmerking voor de prijzen, want in de loop van de week kwamen er meer kaartjes binnen van veel verder weg. Ook waren er vele leuke reacties van de vinders van de ballonnen. Zo stuurden verschillende mensen een prentbriefkaart en vroeg men of er even getelefoneerd kon worden. Uit Oost-Duitsland waren er 2 leuke brie ven voor Mark Huisman en Monique Willemse, waarin zelfs de hele fami liesituatie uiteengezet werd. Mark en Monique werden uiteinde lijk winnaar van de Luifelbaan-bal- lonwedstrijd met resp. 520 km. en 415 km. Beide kregen een echte fiets met handremmen en versnelling. Op een 3e en 4e plaats eindigden Anne Huizenga en Judith Flux, die ook ieder een fiets kregen. Samen met deze “4 winnaars” ont vingen nog 27 jongens en meisjes een prijs. Van deze 27 kwamen 12 ballonnen tot in West-Duitsland en 17 uit de omgeving van Arnhem. De overige 7- ballonnen werden gevon den van Reeuwijk tot Amersfoort. De prijzen werden deze keer eens niet door de winkeliers uitgereikt maar door de dames van de Luifel- baan: Jannie de Wit, die al van het begin bij bakker A.R. v.d. Berg de scepter zwaait, Tonny Wesseling een vertrouwd gezicht bij Van Triet (groente) en door Mieke Binnendijk, die al jaren bij de Bas (speelgoed) de klanten met plezier helpt. vindt ook plaats in Moerkapelle of Ze venhuizen. De tuinders van de Abr. Kroesweg oriënteren zich veel meer op hun colle ga’s aan de Bredeweg (Zevenhuizen- Moerkapelle) dan aan de v. Dort Kroonweg of Tuinbouwweg. Reclamefolders e.d. van de midden stand van Waddinxveen glijden niet bij ons in de bus, wel die van Moerkapelle. Wat hebben wij niet moeten doen om hier het Weekblad voor Waddinxveen - als enige krant overigens - te krijgen?” Ir wA I

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1983 | | pagina 4