Overlast van Herkenbaar Waddinxveen Rijnlands Orkest in Kerngroep zamelde al vier ton in voor Derde Wereld jeugd op schoolpleinen Feestweek van 10-jarige samenwerkingsschool voorbij Burgemeester tussen werk van drie beeldende kunstenaressen Er gaat weer 60.000, - naar de NOVIB Een boekenbon? Een boekenbon? Geld, brieven, wandkleed 1976 75.000,- 1978 60.000,- 1979 35.000,- 1980 50.000,- 1981 50.000,- 1982 60.000,- 1983 60.000,- Totaal 390.000,- Expositie in raadzaal gedurende drie weken POLITIENIEUWS WADDINXVEEN WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN - WOENSDAG 16 NOVEMBER 1983 Een werkstuk van Rie Bouters. aw Een werkstuk van Dré Dogterom DOET ’T... ALTIJD! Een werkstuk van Marianna van den Broek- f WADDINXVEEN - Bastiaan Blomhert dirigeerde voor een week dank zij f. 900,- gemeentelijke subsidie, een zeer slecht bezette Öntmoetingskerk aan afscheidsconcert bij het Rijnlands Orkest. De orkest leden zullen dit ongetwijfeld als een verlies ervaren omdat Blomhert in de jaren dat hij als dirigent werkzaam was, de kwaliteit van het ensemble aanmerkelijk heeft verbeterd. WADDINXVEEN CDA-wethouder P.F.J. van Schie gaat woens dagmiddag 23 november in Den Haag f 60.000,- overhandigen aan de NOVIB, de Nederlandse organisatie voor ontwikkelingssamen werking. Het geld, dat dit jaar weer bij elkaar kon worden gehaald zii steun van de gemeente, bijdragen van donateurs en werk oliectanten, is bestemd voor het Lima-project van de Kem- Ontwikkelingssamenwerking Waddinxveen, waarbij steun -1 aan bedrijfjes die door arbeiders zelf in de stoppen de Peruaanse hoofdstad worden geleid. y,r - dank van o groen wordt verleend wijken van edrijfjes die door arbeiders zelf in de sloppen- nse ho kg. - N. l r' X 1 i PROJECT f. Toontje Lager. Dat viel bij de school jeugd bijzonder in de smaak. De fees- tweek werd besloten met een drukbe zochte reünie. Op de foto van Sjaak No- teboom Toontje Lager temidden van de terom exposeerde in Gouda, Amster dam, Rotterdam, Amersfoort, Haar lem en Gent. GRAAG GEGEVEN! vrijdagavond die, doch in cle Groensvoorde zijn BROMFIETS ONTVREEMD Op zondag 13 november werd aangif te gedaan van diefstal van een brom fiets, merk Puch Maxi, kleur grijs. De bromfiets werd tussen 17.45 uur en 18.00 uur die dag weggenomen nabij het Herculespad. -A-k De laatstelijk uitgebeelde ‘wijven’ be vinden zich in liggende positie en zijn ruimtelijker geworden. Andrea Dog- de de samenwerkingsschool één geheel feest. In de school waren drie avonden lang theatervoorstellingen, terwijl de sporthal ”de Sniep” vorige week don derdagavond werd gebruikt voor een exclusief optreden van de popgroep HAVO/Atheneum-leerlingen. Besloten werd via NOVIB een land- bouwontwikkelingsproject in Torna in Boven-Volta, waar in augustus nog een coup werd uitgevoerd, te steunen en aan de hand van gegevens daarover in Waddinxveen voorlichting te geven over de problemen in ontwikkelings landen. Na enig zoeken en proberen kwam de informatiestroom op gang en waren enkele werkgroepjes actief. AUTO UIT VERKEER Op woensdag 9 november werd een in zeer slechte staat verkerende per sonenauto van de rijksweg 12 ge haald. De rechter kokerbalk van de auto was doorgeroest. De schokbre- kers waren defect en één band was zodanig versleten, dat de koordlagen zichtbaar waren. De Waddinxveense bestuurder, tevens eigenaar, deed af stand van het slooprijp voorwerp, waarna het werd vernietigd. Een stimulans voor eigen studie was de medewerking aan de Teleac- cursus over ontwikkelingsproblema tiek, die begin 1977 werd uitgezon den. Toen in 1980 bleek dat het To- maproject financieel onafhankelijk werd (zodat het project dus geslaagd genoemd kan worden), besloot de Kerngroep de bijdrage te bestemmen voor een project in Lima in Peru, waar in verband met gemeenteraads- ZONDER RIJBEWIJS Op woensdag 9 november werd een 18-jarige Gouwenaar bekeurd terza ke het rijden zonder in het bezit te zijn van een rijbewijs. De knaap werd rijdend in een personenauto op de Juliana van Stolberglaan aangetrof fen. BRAND Op woensdag 9 november omstreeks 15.00 uur was brandalarm geslagen. De brand was uitgebroken in een schuur achter een woning aan de Piet Heinstraat. De brandweer behoefde enkel wat na te blussen. De zoon des huizes was in de schuur bezig brom- fietsbenzine uit een bromfiets te ha len. De hierbij gemorste benzine liep onder een c.v.-ketel en de waakvlam van deze ketel deed de rest. Een bromfiets, een motorgrasmaaier en een aantal jassen en kleden waren ge heel of gedeeltelijk verbrand. Op zaterdag 12 november omstreeks 21.00 uur werd brand gemeld op de Alpherwetering. Het ging hier om een schoorsteenbrand. Vermoedelijk is de binnenbuis van een zelfgemaakte schoorsteen oververhit geraakt en zijn er gaten ontstaan in de wand waardoor lucht naar binnen kon ko men. Het rookkanaal werd door de vrijwillige Waddinxveense brandweer gereinigd. KASSA GEROLD Op zaterdag 12 november omstreeks 11.00 uur werd bij een bedrijf aan de Kerkweg-Oost geld uit de kassa ont vreemd. De vorige week was het bij hetzelfde bedrijf ook al eens gebeurd. Nu miste de eigenaar f 200,--. Men was reeds geruime tijd in de winkel aanwezig, voordat men werd gehol pen. Vermoedelijk werd het geld in de tussentijd uit de kassa weggeno men. MARIANNE VAN DEN BROEK Marianne van den Broek, van wie tex- tielschilderijen te zien zijn, woont aan de Zwanebloem 32 in Reeuwijk. Zij is geboren in Rotterdam, maar woont reeds jaren in het Reeuwijkse Plassengebied. Voorheen putte zij daar haar inspiratie uit en kwam tot figuratieve werken met veel riet en vogels. Tegenwoordig laat zij zich in spireren door de slikken en schorren in ‘t Zeeuwse en de stranden aan onze kust. De textielwerken doen soms aan als aquarellen en balanceren op de grens tussen figuratief en abstrakt, daarbij veel ruimte overlatend voor eigen in terpretatie. Marianne van den Broek ontving haar opleiding aan de Acade mie voor Beeldende Kunst te Rot terdam en heeft reeds vele malen ge ëxposeerd, voornamelijk in het wes ten van het land. WADDINXVEEN De laatste tijd bereiken de Waddinxveense rijkspolitie di verse klachten over het gedrag van jeugd op schoolpleinen, ook tijdens de tij den, dat op de diverse scholen les wordt gegeven. Op zaterdag 12 november werd gemeld, dat ‘vuurtje’ zou worden gestookt bij de St. Paulusschool. Ze ven Waddinxveense jeugdigen, in leeftijd variërend van 15 tot 18 jaar, werden bekeurd terzake overtreding van de Algemene Politieverordening Waddinx veen. AUTO IN BRAND Bij een aanrijding op rijksweg 12 liep een 23-jarige inwoner van Zevenaar brandwonden aan zijn rug en rechter arm op. Zijn personenauto brandde geheel uit. In verband met wegwerk zaamheden was de linker rijbaan af gezet en middels dwangpijlen werd het verkeer naar de rechter rijbaan verwezen. De bestuurder van de per sonenauto bleef maar inhalen, doch op het laatst lukte dat niet meer. Op de een of andere manier is de per sonenauto onder de oplegger van een voor hem rijdende vrachtauto geko men. De personenauto kwam in aan raking met de wielen van de vracht auto. De personenauto, een Ford, is vermoedelijk door de ontstane von kenregen direkt in de brand geraakt. De bestuurder wist zich ternauwer nood uit de omgeslagen personen auto te redden. Hij werd per ambu lance naar het St. Jozefziekenhuis te Gouda overgebracht. De auto, total loss, werd door takelbedrijf Hijkoop afgesleept. De brandweer bluste de brandende personenauto en maakte de rijbaan schoon. HISTORIE We schreven in maart 1975 toen de Waddinxveense gemeenteraad f 35.000,- beschikbaar stelde voor een project in de Derde Wereld. Men koos toen de verbetering van een zie kenhuis in Kameroen. Toen na enige maanden bleek dat die verbetering al was aangebracht, koos men een nieuw project. Intussen kwam men tot het inzicht dat het op plaatselijk niveau bezig zijn met ontwikkelings samenwerking alleen zin had, als dit gepaard zou gaan met een wezenlijke actie onder de bevolking. Daarom werd een groep gevormd, waarin alle geledingen van de gmeente waren vertegenwoordigd. Op 10 november 1975 hield de Kerngroep Ontwikke lingssamenwerking Waddinxveen haar eerste vergadering in het gemeente huis. In het begin leek het moeilijk met twaalf vogels van verschillend pluimage tot samenwerking te ko men. Maar de keus van de leden was niet toevallig en na enige vergaderin gen stonden de zaken op een rijtje. tels, merk Falliant uit de in aanbouw zijnde woningen langs de IJserman- weg. De ketels werden gedemon teerd. Ook werden 6 voordeuren en 6 achterdeuren weggenomen. Bij een inbraak in de bibliotheek aan de Jul. van Stolberglaan, vermoede lijk gepleegd op woensdag 9 of don derdag 10 november, werd een be drag aan geld, groot f 150,- ont vreemd. Via braak was men het pand binnengekomen. Een bureaulade werd geforceerd en uit 2 geldkistjes werd het geld weggenomen. Op donderdag 10 november werd door een bewoner van de Prunus straat aangifte van diefstal van benzi ne uit zijn auto gedaan. Uit de benzi netank van zijn auto, die vlak voor zijn woning stond geparkeerd, werd ongeveer 30 liter benzine geheveld. ANDREA DOGTEROM Andrea Dogterom, van wie kerami sche objecten te zien zijn, woont aan de Bovenkerkseweg 35 b in Stolwijk. Opleiding: Academie voor Beeldende Kunst te Rotterdam en M.O. hand vaardigheid van de Rietveldacademie. Tijdens haar opleiding ontwierp zij objecten die in vijvers geplaatst kon den worden en in polyester werden uitgevoerd. Uit die tijd stamt het thema ‘wijven’. Later ging zij over op keramische technieken, hetgeen di recter werken mogelijk maakte en in haar atelier eenvoudiger te verwe zenlijken zijn. Het thema blijft, de situering verandert. RIE BOUTERS Rie Bouters, van wie gouaches in ge mengde techniek te zien zijn, woont aan de ‘s-Gravenbroekseweg 108 in Reeuwijk. Opleiding: Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten te Den Haag. Zij probeert in haar werk haar eigen belevingswereld tot uit drukking te brengen. Zij doet dit niet door middel van een natuurgetrouwe weergave van de werkelijkheid, doch zij gebruikt haar fantasie en laat zich leiden door de beeldentaal van de zo genaamde ‘primitieve’ mens, pre historische rotstekeningen, etruski- sche fresco’s, afrikaanse maskers en kindertekeningen. Het gebruik van kleur is hierbij van groot belang. Zij gebruikt in haar werk verschillende technieken: olie-, gouache- en water verf, alsmede collagetechnieken. verkiezingen volop schermutselingen waren. Dit Lima-project, waarbij steun wordt verleend aan bedrijfjes die door arbeiders zelf worden geleid, brengt een heel ander aspect van ont wikkelingssamenwerking naar voren. Met de informatie over Torna, is nu ook die over Lima op gang gekomen. AANRIJDINGEN Op dinsdag 8 november om 17.45 uur vond er op de Henegouwerweg een kop-staart-aanrijding plaats, waarbij twee personenauto’s waren betrokken. Een achteropkomende automobilist reed achterop een nage noeg stilstaande auto, die wilde af- 4 tes nogal eens onzuiver zijn; kenmer kend euvel. Kwaliteit toont het Rijnlands orkest echter in de ‘tutti’-passages, waar meer dicipline en muzikaliteit te be luisteren valt dan wanneer het accent op de individuele musicus, wordt ge legd. Dit kwam bijvoorbeeld sterk tot uitdrukking in een bewerking voor acht blazers van Mozart’s “Die Entfürung aus dem Serail”. Op zich werd dit muzikaal uitgevoerd, doch er traden ook slordiheden aan het licht die onnodig waren. Niettemin heeft Blomhert het or kest goed in de hand en te meer daar hij, mijns inziens, een uitste kende dirigent is om de nog ver scholen kwaliteiten van het orkest aan de opppervlakte te brengen is zijn vertrek bijzonder spijtig. Rie Bouterse exposeerde in Den Haag, Rotterdam, Gouda en in Duits land, België, Ierland, Amerika en Af rika. Zij ontving de kunstprijs van de gemeente Gouda en tweemaal de Geert Bouwmeesterkunstprijs. Zij ondernam vele reizen naar Marokko, Portugal, Spanje, Duitsland en Italië. DIEFSTAL/INBRAAK In de nacht van donderdag 10 op vrijdag 11 november werden bij een bedrijf aan de Bredeweg ca. 250 pal lets weggenomen. Door een kabel door te knippen kon het toegangs hek worden geopend. Men heeft hier bij zeer waarschijnlijk gebruik moe ten maken van een vrachtauto. De waarde van het ontvreemde be draagt f 4.000,--. Op woensdag 9 november werd ‘s avonds tussen 19.45 en 20.30 uur ingebroken in een woning aan de Julianastraat te Moerkapelle. Door middel van braak werd via de achter zijde toegang tot de woning verkre gen. Er werden diverse goederen ontvreemd, o.a.: een dubbelloops jachtgeweer, een Canon-filmcamera, verrekijker, antieke klok en een ei kenhouten hangklok. Op zaterdag 12 november werd ont dekt, dat er was ingebroken in de school aan de Kerkweg-Oost. Door een ruit in te slaan wist men toegang te verkrijgen. Diverse lokalen werden doorzocht. Er werd niets ontvreemd. De afgelopen week werd twee keer aangifte gedaan van diefstal van een fiets. Eén fiets werd teruggevonden. Op maandag 7 november werd bij de plaatselijke rijkspolitie aangifte ge daan terzake diefstal van 27 CV-ke- Na diens korte toespraak zal een mu zikaal optreden worden verzorgd door het jazz-duo Philip Paar (piano) en Philips Kolb (saxofoon). Hierna volgt een informeel gedeelte, waarih de tentoongestelde werken kunnen worden bezichtigd en een drankje kan worden genuttigd. Een ieder die belangstelling heeft is welkom bij de opening. De expositie in het gemeentehuis zal geopend zijn van maandag tot en met vrijdag tijdens kantooruren (09.00 - 12.00 uur én 13.30 - 17.00 uur), donderdag van 19.00 - 21.00 uur en zaterdag van 13.00 - 16.00 uur. De Kerngroep Ontwikkelingssa menwerking Waddinxveen staat vrijdag 25 november met een kraam op de weekmarkt met veel informatie over ontwikke lingssamenwerking in het alge meen en over de projecten in Torna en Lima in het bijzon der. Te koop zijn kunstnijver- heidsartikelen, koffie en thee. Eerder dit jaar kreeg de Kern groep een door indianen in klem gemaakt wandkleed, voorstellend een zaai- en vogel- kalender, zoals die al door de Inca’s gebruikt werd. Dit kleed werd aangeboden als bewijs van waardering en dank voor de steun en solidariteit van de Waddinxveense bevolking aan het project in Lima. Geregeld ontvangt de Kern groep ook nog post uit het Bo- venvoltaanse Torna, zoals van een jongensschool, die Wad dinxveen geen dorp maar een stad noemen en van de boer Basil Paré, die iedereen in Wad dinxveen zijn beste wensen deed toekomen. Als musicoloog, docent en dirigent van ook proffessionele groepen, heeft hij blijk gegeven van een talent om zowel in muziekkeuze als in de feitelijke interprestatie daarvan, goed met een amateur symfonieorkest om te kunnen gaan. Bij het concert kon men zich niet ge heel aan de indruk onttrekken dat Blomhert een voorliefde heeft voor muziek van rond 1800. Mozart, Hummel, en Beethoven vormden het leeuwendeel van het programma en vooral het trompetconcert in Es van Johann Nepomuk Hummel viel door de uitvoeringswijze op. Dit charman te klassieke concert werd op uitste kende wijze vertolkt door trompet tist Frank van der Poel die op zeer genuanceerde wijze en intelligent met de muziek omsprong. Elke fra sering stond op zijn plaats, dyna miek en zuiverheid waren perfect en ook aan virtuositeit ontbrak het hem niet. De begeleiding van het orkest was ook in de overige werken zoals men dat van het orkest kent. Het ensem ble heeft specifiek herkenbaar geluid, maar ook steeds terugkomende zwakke plekken. Vooral de lage strij kers willen bij de meer piano-gedeel- V WADDINXVEEN-Het 10-jarigjubi leum van de samenwerkingsschool voor HAVO/Atheneum is weer voorbij. Een week lang vierden alle geledingen van de school het festijn, dat begon met het weglopen van docenten tijdens de alle reerste feestmiddag, maar daarna vier- WADDINXVEEN - Met de binnenkort aan de NOVIB te overhandigen f 60.000,- heeft de Kerngroep Ontwikkelings samenwerking Waddinxveen al f 390.000,- kunnen bestem men voor ontwikkelingsprojec ten in Torna (Boven-Volta) en Lima (Peru). Een overzicht van de overhan digde bedragen: slaan. Persoonlijke ongelukken heb ben zich hierbij niet voorgedaan. Dezelfde dag omstreeks 19.50 uur vond een aanrijding plaats tussen twee personenauto’s nabij de split sing Kerkweg-Oost/Jul. van Stolberg- laan/Kanaalstraat. Het niet verlenen van voorrang was de oorzaak van het ongeval. Beide voertuigen raakten hierbij beschadigd. Een 17-jarige inwoner van Boskoop raakte licht gewond bij een aanrij ding, welke plaats vond op maandag 7 november omstreeks 21.25 uur op de kruising fietspad Henegouwerweg- Goudse Poort. Een personenauto stond voor het fietspad te wachten om de Henegouwerweg op' te rijden. De 17-jarige bromfietser wilde nog snel even voor de auto langs rijden, waarna de aanrijding volgde. Hij liep een verwonding aan een been op. Op donderdag 10 november om streeks 17.30 uur vond op de Abra ham Kroesweg een aanrijding plaats tussen een personenauto en een fiet ser. Een 5-jarig fietsertje stak rijdend op een crossfiets, welke niet was voorzien van verlichting, vlak bij de ouderlijke woning de weg over op het moment, dat een personenauto kwam aanrijden. Een aanrijding was het gevolg. Het jongetje liep een rech ter bovenbeen- en een rechter onder- beenbreuk op. Hij werd per ambulan ce naar het Bleulandziekenhuis te Gouda overgebracht. Op vrijdag 11 november omstreeks 11.28 uur liep de 49-jarige H.W. uit Waddinxveen een dijbeenfractuur op bij een aanrijding, welke plaats vond nabij de T-splitsing Apollolaan-Miner- valaan. De man fietste vanaf de Mi- nervalaan naar links de Apollolaan op en werd daarbij geschept door een naderende automobilist, die een aan rijding niet meer kon voorkomen. De fietser werd per ambulance naar het ziekenhuis overgebracht. Op zaterdag 12 november omstreeks 05.55 uur knalde de 29-jarige auto mobilist F.V. uit Leiden tegen de vangrail van rijksweg 12. Volgens de bestuurder was een moment con centratieverlies de oorzaak van het ongeval. De bestuurder verkeerde ook onder invloed van alcohol. Van hem werd een bloedproef genomen en hij kreeg een rijverbod opgelegd. De auto raakte bij dit grapje total loss en mqest door takelbedrijf Hij koop worden afgesleept. De Kerngroep Ontwikkelingssamen werking Waddinxveen (giro 3560360) houdt zich niet alleen be zig met de financiële kant van een project - in februari volgend jaar zal een andere financiële actie worden gevoerd dan de gebruikelijke collec tes tot nu toe - maar werkt ook aan de bewustwordeing van de mensen hier. In dit kader produceerde men kwartetten, kleur- en kijkplaten, stickers, lesbrieven, huis-aan-huis kranten, folders en brochures. Hun aantallen lopen in de tienduizenden. Boven-Volta, in 1980 werd de Waddinxveense ‘geldstroom’ verlegd naar Lima, omdat het Toma-project financieel onafhankelijk was gewor den. WADDINXVEEN Drie weken lang zullen er in de raadzaal van het Wad dinxveense gemeentehuis te zien zijn gouaches in gemengde techniek van de Reeuwijkse Rie Bouters, textielschilderijen van de eveneens Reeuwijkse Ma rianne van den Broek en keramische objecten van de Stolwijkse Andrea Dogterom. Deze expositie duurt van vrijdag 26 november tot en met zaterdag 17 december en zal op de laatste vrijdagmiddag van deze maand om vier uur officieel worden geopend door burgemeester C.M. van der Linden. De al ruim zevenenhalf jaar bestaan de Kerngroep Ontwikkelingssamen werking Waddinxveen, die officieel wordt voorgezeten door PvdA-wet- houder drs. M. Kraaijestein, heëft sinds 1976 al f 390.000,-- aan de NO VIB kunnen geven. Werd dit geld eerst bestemd voor een landbouwont- wikkelingsproject in het Afrikaanse ‘4

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1983 | | pagina 9