WADDINXVEENSE DUMP I r SJBLB. WOL VOLVO 340 WINNER 1.4 Heropening Huize Souburgh na opknapbeurt van Tien miljoen Smurfentrein naar Waddinxveen TOCH GOED GELD TERUG! OP KONTANT ZOriNDE HAND! 45.- 01828-17994 J. Koelma (70) plotseling overleden VERJAARDAG SINTERKLAAS 59.50 in de maten 5-6-7-8 DUMPPRIJS 69.50 glanssatijn wijde pijp ff iOr Vrijdag 16 december officiële plechtigheden, zaterdag 17 december open huis Nieuwsblad Onafhankelijk CRUYFF SPORTS DUMPPRIJS van 79,50 Woensdagmiddag zijn de meeste winkels in Boskoop geopend! in de maten 4 - 5 - 6 - 7 van 119,- voor de NU KRIJGT U WEER GOUDEN KANS BONNEN IN BOSKOOP! RIOOL VERSTOPT? J. den Haag PASSAGE 234 Uw Televisie- dokter KINDERTRUIEN TRAININGSPAKKEN Grote partij ADIDAS TRAININGSPAKKEN JOGGINGPAKKEN 39e JAARGANG - No. 1850 Ss?:' SNEL NAAR DE ALS WIJ HET DORPSTRAAT 59 WADDINXVEEN, TEL.: 01828-15155 DE ONDERNEMERSVERENIGING Als jij zorgt voor de partner, zorgt Constant y voor de ring. Hooftman Autobedrijf B.V. Voorofscheweg 7 (zijde 6) Boskoop, tel. 01727-5944. leplaan 81-83 - Waddinxveen - Telefoon 01828-19448 Donderdagavond koopavond ZOMELMOOfSAKXUDKHTBl.) OFFICIÉÉL OPEL SERVICE-DEALER VOOR: WADDINXVEEN-BOSKOOP EN MOERKAPELLE 14 Karaats gouden ringen vanaf f 346,- per paar WADDINXVEEN JONGE, AMBITIEUZE BOOMKWEKER gediplomeerd en met ruime ervaring, zoekt nieuwe uitdaging binnen zijn vakgebied Aanbiedingen graag onder nr. 1234567890, buro van deze krant. Enorm assortiment WINTERJACKS Model DAVOS, kindermaten 128 t/m 176 DUMPPRIJS 59,50 In de maten S - M - L-XL DUMPPRIJS 89,50 WOENSDAG 30 NOVEMBER 1983 Enorme partij PUMA SPORTSCHOENEN Uitstekend geschikt voor binnen en buitensporten - In de maten 36 t/m 47 - Van 99,- voor de DUMPPRIJS VAN 59,50 Grote partij ZARESKA knotten VOOR DUMPPRIJZEN!! EXPLOITATIE; F. VAN KEMPEN, KANTOOR: ORANJELAAN 9, TEL. (01828) 14788; NA 18.00 UUR TEL. (01803) 8007 HUISWERK DOEN, SLAAGT4J ZÉKER, de pater makelaardij b.v. schielandweg 7 2741 ma waddinxveen 01828-13822 HOOFDREDACTEUR: B. J. WOUDENBERG, PEULEYEN 144, TEL. (01828) 15594 Het vernieuwde, uitgebreide en gerenoveerde Huize Souburgh, gezien aan de zuidkant. Foto: Sjaak Noteboom). WADDINXVEEN Vrijdagmiddag 16 december om vier uur her opent drs. J.W. Brak, hoofd van de afdeling Bejaardenoorden van het ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur, Huize Souburgh aan de Prins Bemhardlaan. als het een beetje meezit komt die dag ook nog minister drs. E.C. Brinkman van WVC naar Waddinxveen, als tenminste de wekelijkse vergadering van de mi nisterraad niet wil uitlopen. Verbakel heeft deze week een geweldige Sintsurprise voor u: Bij elke 100 gulden aankoop ontvangt u op een centraal punt in onze zaak Da's mooi meegenomen vlak voor die dure feestdagen. Maar wees er snel bij, want deze surprise duurt maar één week: van 30 nov. tot 8 dec. OPEL VERKOOP-OPEL SERVICE-OCCASIONS ALLE MERKEN-OPEL ONDERDELEN VERKOOP-LPG INBOUW-FINANCIERINGEN-VERZEKERINGEN-SCHAPE REPARATIE I'S- DUMPPRIJS GK WO Zuidkade 6, Waddinxveen, Tel. 01828-14000 Op Donderdag 1 en Vrijdag 2 Dec. KOOPAVOND van 7-9 uur. De langspeelplaat “Daar zijn de smur fen weer”, die voor f. 21,90 te koop is bij de grammofoonplatenzaak van Nobel in het winkelcentrum Groens- voorde, bevat in totaal acht liedjes. Er ligt een gratis Constant ringenmap voor u klaar met meer dan 200 modellen! 24 uur service, 3 maanden garan tie op iedere reparatie. Ook voor andere elektrische ap paratuur. Tel. 01828-13500. cn io V-hals, in de kleuren marine, bordeaux, maten 128 t/m 176 Adviesprijs 39.50 3 stuks voor de DUMPPRIJS van Enorme partij kindermaten 128 t/m 176DUMPPRIJS auto van velde S betrouwbaar en goed (deze aktie geldt uitsluitend bij kontante betaling en op dezelfde dag van aankoop. En deze goederen kunnen niet worden geruild.) een goederenlift, omdat in de grond een hardnekkige wel werd aangetrof fen. Tijdens de bouw, die bestond uit het eerst bouwen van een nieuwe vleugel en vervolgens het in twee fasen reno veren van de bestaande vleugel, wer den de bejaarden tijdelijk gehuisvest in houten noodgebouwen, welke aan de westkant van Huize Souburgh waren neergezet. Alles verliep zonder problemen, zodat directrice zuster C. Blok een tevreden woongemeenschap ontmoette. Het Waddinxveense be jaardenoord is overigens - dit was een eis - blijven beschikken over 98 ka mers. De naar Waddinxveen rijdende smur- fentrein is een liedje waarvoor Wiene- ke (producer Ferry Wienekej/Behrle/ Femant de tekst en muziek schreven. in de maten XS-S-M-L-XL DUMPPRIJS O9l W V Weekblad voor Waddinxveen VERTRAGING Het bekijken van een alternatief door de raadsleden vertraagde de (ver)- bouwwerkzaamheden en zorgden voor 2 ton hogere kosten. Deze zou den in de afgelopen twee jaar ook nog stijgen door diverse tegenvallers, zoals het op het dak bouwen van een nieuw ketelhuis voor de centrale verwarming en het verplaatsen van WADDINXVEEN - Op de nieuwe langspeelplaat “Daar zijn de smurfen weer” van Dureco Benelux staat ook het liedje “De Smurfentrein”, waarin een treinreis naar Waddinxveen wordt bezongen. “In de trein naar Waddinxveen/ zat een smurfje heel alleen/Want de rest van zijn gezin/wou met hem de trein niet in” zijn al direct de regels uit WADDINXVEEN - Zaterdag is plot seling overleden de aan de Beetho venlaan gewoond hebbende heer J. Koelma, oud-groepscommandant van de plaatselijke rijkspolitie. De heer Koelma is 70 jaar geworden. Hij is vandaag (woensdag) in het crema torium Ockenburgh in Den Haag gecremeerd. Johan Koelma, die in het bezit was van de gouden ere-medaille verbon den aan de Orde van Oranje-Nassau, was tot 1 juni 1973 groepscomman dant van de rijkspolitie in Waddinx veen. Hij ging toen met functioneel leeftijdsontslag. “Het wordt gewaar deerd, dat u in het korps eenheid hebt weten te brengen en initiatieven hebt durven nemen. U bent een voor beeld - een parel - voor alle rijkspo- litiegroepen in het land”, werd toen gezegd door kolonel W.M. Rehorst. vriend hoe treurig nou/In Waddinx veen is ook geen vrouw”. De smurfentrein, die nog in Breuke- len terecht komt maar uiteindelijk Parijs nadert, wordt in feite één groot tranendal, want de trein “stopte door dit geween/zelfs niet meer in het plaatsje Waddinxveen”, zo zingen de smurfen in een best aantrekkelijk tempo. 17.490,- Sinds 1973 tot aan zijn dood was hij een zeer verdienstelijk en nauwkeurig werkende secretaris van het Comité Bejaardenreis Waddinxveen, welk comité de jaarlijkse bejaardenreis uit stippelt en uitvoert. De Waddinxveense oud-adjudant was vijf jaar in dit Gouwedorp in het toenmalige politiebureau aan de Kerkweg-Oost werkzaam. Hij hing na 46 jaar politiedienst zijn politiepet aan de kapstok. De in Den Haag ge boren Koelma kende het politievak van haver tot gort. De straatdienst, de vreemdelingendienst, het recher chewerk, de administratie, het lei ding geven - niets was deze alround politieman vreemd. Enorme parti) PULLOVERS V-hals, in de kleuren marine, bordeaux, rood, geel, beige. Maten S-M-L-XL Adviesprijs 69.50 3 stuks voor de ff DUMPPRIJS van V W TRAININGSPAKKEN voor halve DUMPPRIJZEN!!! Huize Souburgh is sinds augustus 1981 vernieuwd, uitgebreid en gere noveerd. Deze twee jaar geduurd heb bende werkzaamheden, die naar een ontwerp van het architectenbureau Stuurman BV zijn uitgevoerd door het aannemingsbedrijf Egbo BV uit Hazerswoude, hebben alles bij elkaar tien miljoen gulden gevergd. GEMEENTERAAD De Stichting Protestants-Christelijke Bejaardenhuisvesting Waddinxveen, die wordt voorgezeten door PCW— gemeenteraadslid A. van Doom (43), kreeg al in 1978 toestemming het uit 1966 stammende gebouw, dat in middels sterk was verouderd, ingrij pend te verbeteren. Toch zou het nog een paar jaar duren alvorens de W addinxveense gemeenteraad het licht op groen zou zetten, zodat het stichtingsbestuur de voor de op knapbeurt benodigde geldsom kon gaan lenen. Met die besluitvorming in het ge meentehuis ging ook nog weer een paar maanden heen, omdat er nader onderzoek werd gepleegd wat beter was: het bestaande gebouw uitbrei den en renoveren of nieuwbouw op een andere plaats en dan wellicht een bejaardenoord op basis van een bre dere grondslag dan de huidige, want Huize Souburgh kwam er destijds dank zij de initiatieven van de diako- niën van de Centrale Hervormde Ge meente, de hervormde Immanuëlkerk en de Gereformeerde Kerk. het eerste couplet van het liedje, dat er één van de acht is op de lp waar aan ook is meegedaan door zangeres Conny Vink. Johan Koelma kwam in 1937 bij het Korps Militaire Politie. De zoon van een aannemer werkte in de oor log als rijksveldwachter in Dreumel in het Land van Maas en Waal. De Duitsers pakten hem twee maal. Hij hield op succesvolle wijze piloten uit handen van de bezetter. In 1946 stapte hij over naar het Korps Rijks politie en deed achtereenvolgens politiewerk in Nijverdal, Blaricum, Purmerend, Zaandijk en Waddinx veen (1968-1973). ULTRAMODERN Het nieuwe Huize Souburgh, dat gro ter is geworden omdat van drie be staande kamers er twee nieuwe zijn gemaakt, is een ultra-modem bejaar denoord geworden dat aan alle tegen woordig te stellen normen voldoet. Er is een nieuwe verblijfsruimte voor het personeel gekomen, het gebouw bevat nu rolstoelwoningen en er zijn ook weer vier woningen voor perso neelsleden. Na de officiële heropening op vrijdag middag 16 december is er een recep tie voor genodigden. De volgende dag - zaterdag 17 december - is er ‘s mid dags van 14.30-16.30 uur een open huis voor de gehele Waddinxveense bevolking, ‘s Morgens komen de in Huize Souburgh wonende bejaarden en hun familieleden gezellig bijeen in de eveneens opgeknapte gemeen schapsruimte. De conducteur van het “treintje met een smurfenvlag” kan het alleen rei zende smurfje niet aan gezelschap helpen getuige de op de langspeel plaat voorkomende regels: “Goede Voor voorzitter A. van Doom van de Stichting Protestants-Christelijke Be jaardenhuisvesting Waddinxveen vormt de heropening de gelegenheid zijn werkzaamheden na een 10-jarig bestuurslidmaatschap, waarvan vijf jaar als voorzitter, te beëindigen. Hij stapt dan op'eigen verzoek wegens drukke werkzaamheden op. In zijn Waddinxveense deel van zijn leven was de heer Koelma niet al leen groepscommandant, maar ook voorzitter van de gemeentelijke personeelsvereniging en voorzitter van de Stichting Jeugd en Natuur. Ook was hij vaak betrokken bij de organisatie van diverse collectes.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1983 | | pagina 1