Brood- en banketbakker r R A. van Ardenne stopt Mr. Opticien J.Grit ss^s^o^v.c^ ™>a Een bril van Grit... die staat... die zit. J Schilderig eethuisje GEMEENTERAAD Dinsdag 13 december afscheidsreceptie gemeente gehandicap ten belooft Adverteren doet verkopen Een boekenbon? D. de Waardt Maandagavond 19 december in raadzaal gemeentehuis GM Onafhankelijk Nieuwsblad betrouwbaar en goed i 4 KERSTBUFFET AAN HUIS!! J. den Haag PASSAGE 234 PARTY SERVICE VAN DEN BERG Snel naar de WADDINXVEENSE DUMP leplaan 81-83 Waddinxveen Telefoon 01828-19448 Donderdagavond koopavond ZARESKA knotten WOL voor DUMPPRIJZEN Ook ruim assortiment in: Overalls Werkschoenen Schipperstruien CommandO'truien enz. GROTE PARTIJEN SPIJKERBROEKEN Maten 28 t/m 34 DUMPPRIJS 39,50 2 stuks voor 65,- WINTERJACKS in de kindermaten 128 t/m 176 DUMPPRIJS 59,50 WOENSDAG 7 DECEMBER 1983 39e JAARGANG - No. 1851 ALS WIJ HET De aan de Henegouwerweg wonende AJ. Smith, van wie olieverfschilderijen hangen in het restaurant ’t Baarsje DORPSTRAAT 59 WADDINXVEEN, TEL.: 01828-15155 Woensdag 21 december, raadzaal gemeentehuis, 19.30 uur. Als jij zorgt (NJ voor de partner, zorgt Constant voor de ring. OFFICIÉÉL OPEL SERVICE-DEALER VOOR: WADDINXVEEN-BOSKOOP EN MOERKAPELLE 14 Karaats gouden ringen vanaf f 346,- per paar I B. J. WOUDENBERG, PEULEYEN 144, TEL. (01828) 15594 aan de Zwarteweg. (Foto: Sjaak Noteboom). optiek HUISWERK DOEN, SLAAGT4J ZÉKER, de pater makelaardij b.v. schielandweg 7 2741 ma waddinxveen 01828-13822 afscheidsreceptie. Gouda. Korte Tiendeweg 12. tel. 01820-13033. Gouda. Kleiweg 108 (naast Kleiwegbrug). tel. 01820-16033. Gouda. Winkelcentrum Bloemendaal 41tel. 01820-32208. Nieuwerkerk a/d IJssel. Winkelcentrum Dorrestein 21, tel. 01803-4975. Waddinxveen, Passage 220, tel. 01828-14303. WADDINXVEEN Brood- en banketbakker Albert van Ardenne (62) stopt er mee. Zaterdagmiddag sluit hij zijn winkel en bakkerij aan de Zuidkade 173 definitief. ‘Wij zijn aan de leeftijd toe voor pensionering’, aldus de Waddinxvener en zijn vrouw in een briefje aan de 200 vaste klanten, die van harte zijn uitgenodigd voor ae dinsdagmiddag 13 december tussen 13.00 en 17.00 uur te houden Brood- en banketbakker A. van Ardenne (62) in zijn bakkerij aan de Zuidkade 173. (Foto: Sjaak Noteboom). WADDINXVEEN De besteding van drieduizend gulden uit de gemeentekas voor kleine aanpassingen en voorzieningen voor ge handicapten en het verder invullen van het gemeentelijk gehandi captenbeleid zijn de onderwerpen die centraal staan tijdens het maandagavond 19 december om acht uur in de raadzaal van het ge meentehuis op initiatief van het college van Burgemeester en Wet houders te houden, overleg over de plaatselijke gehandicapten zaken. Weekblad voor Waddinxveen OPEL VERKOOP-OPEL SERVICE-OCCASIONS ALLE MERKEN-OPEL ONDERDELEN VERKOOP-LPG INBOUW-FINANCIERINGEN-VERZEKERINGEN-SCHAPE REPARATIE IS- □PEL SAMENVATTING N 4 Samenvatting van het te voeren beleid. Er ligt een gratis Constant ringenmap voor u klaar met meer dan 200 modellen! WADDINXVEEN 1 DOET ’T... ALTIJD! Telefoon 01828-12818 Zie onze advertentie in dit weekblad. auto van velde HOOFDREDACTEUR: EXPLOITATIE: F. VAN KEMPEN, KANTOOR: ORANJELAAN 9, TEL. (01828) 14788; NA 18.00 UUR TEL. (01803) 8007 Dit overleg, tot het houden waarvan door de gemeenteraad in de afgelo pen zomer werd besloten, is bedoeld voor zoveel mogelijk belanghebben den. In eerste instantie zijn daarom de inwoners van Waddinxveen met een handicap uitgenodigd, aangezien zij direct belang hebben bij het ge meentelijk gehandicaptenbeleid. Ook anderen - zoals ouders van gehandi- kersbedrijf al in 1884 gesticht. Dit jaar honderd jaar geleden dus. Het ‘tijdstip van vestiging der onderne ming’ wordt vermeld in inschrijving nummer 12.885. 13. Het Regionaal Orgaan Re validatie inschakelen bij een re gionale aanpak van zaken die bovengemeentelijk zijn. 14. Het bevorderen van de be wustmaking van de gehandicap- tenproblematiek in het alge meen. Volgens de gemeente dient ook een actief gemeentelijk beleid te worden gevoerd bij activi teiten ter bevordering van de bewustmaking van de gehandi- captenproblematiek in het alge meen. De bestaande achter stand moet weggewerkt wor den zodat ook gehandicapte mensen volledig kunnen deel nemen aan alles wat zich in de samenleving afspeelt. Een be langrijke taak om dit te berei ken ligt, aldus B. en Wook bij de gehandicapten zelf, hun naaste omgeving en hun verte genwoordigers, door zich in te zetten voor rechten en belan gen en door wensen, grieven en problemen aan de omgeving kenbaar te maken. jaar geduurd hebbende geschiedenis van drie generaties brood- en banket bakkers. De bedrijfsgedeelten van het WADDINXVEEN/GOUDA - In het handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Mid- den-Holland is gewijzigd dat bij Toes- De Waardt BV, Waddinxveen, is uitge treden als directeur D. de Waardt te Reeuwijk. tientallen mensen aanwezig. ‘Het was een leuke toespraak van onze burge meester’, aldus de aan de Henegou werweg 2 wonende machinist van het gemaal de polder Middelburg. zellige en knusse bakkerij achter de winkel en bij de woning, waar in de loop der jaren een elftal bakkerij- machines het werk van de warme bakker in deze tijd hebben weten te verlichten. Maar wat gebleven is, is het vroege opstaan en daar is de heer Van Ardenne na zaterdag van af. Voor hem en zijn vrouw zal het, naar zij zeggen, geen probleem zijn de vrijgekomen tijd te vullen. Er zijn hobbies genoeg. SCHATTINGEN Geschat wordt dat er hier 2.070 men sen zijn die in min of meerdere mate gehandicapt zijn. Dat is 9,5 procent van de bevolking; hetzelfde percen tage als voor de provincie Zuid-Hol- land, hetgeen neerkomt op 290.000 personen. Het landelijk percentage bedraagt 8,7. Onder de geschatte 2.070 Waddinxve- ners met een handicap bevinden zich circa 50 rolstoelers, 100 mensen die lo pen met een stok, krukken of een loop rek en tenminste 12 blinden en slecht zienden. Gezien de landelijke en pro vinciale cijfers zullen ook veel inwoners last hebben van een beperkt uithou dingsvermogen. Als oorzaken hiervan kunnen genoemd worden: aandoenin gen aan de luchtwegen, zoals astma, bronchitis, allergie, longemphyseem en het hartinfarct. KNUS De brood- en banketbakker, die Wad- dinxveen-Zuid tot en met de Goudse camping De Elzenhof aan de Broek- weg tot zijn werkgebied kon reke nen, is nog slechts een paar dagen ‘langs de weg’ te vinden. Hij bezorgt vijfmaal in de week (behalve op vrij dag), terwijl zijn echtgenote niet al leen altijd in de winkel te vinden is, maar ook de administratie en de boekhouding in handen heeft. Het domein van haar man is de ge- de tentoonstelling met 20 olieverf schilderijen van de Waddinxvener A. J. Smith (44) had geopend. Bij deze gezellige gebeurtenis in het eethuisje van Daam Scharloo waren enkele ‘Op die manier willen wij onze klan ten danken voor het vertrouwen en de soms jarenlange klandizie’, zeg gen de heer en mevrouw Van Arden ne, die met Cammeraat’s melk- en zuivelhandel heeft afgesproken dat voortaan in de winkelwagen brood van warme bakker C.I. de Graaff te verkrijgen is, welke bakker van de Zuidkade ook de klanten die gewend zijn aan bezorging zal bedienen. Albert van Ardenne heeft in de door zijn vader en grootvader eveneens ge runde brood- en banketbakkerszaak 48 jaar gewerkt. Blijkens een oude inschrijving in het handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrie ken voor Midden-Holland werd dit Waddinxveense brood- en banketbak- De heer Van Ardenne maakt bij het stoppen van zijn brood- en banket bakkerszaak gebruik van sanerings- mogelijkheden in de bakkerswereld. Zijn bedrijf wordt dan ook niet over genomen. Overigens had geen van de drie kinderen (een jongen en twee meisjes) daar interesse in. De sane ring beoogt wat te doen aan de over capaciteit in de bakkerswereld. Het stoppen van Albert van Ardenne betekent wel dat zijn heerlijke specu laas - waarvoor men van heinde en ver naar de Zuidkade 173 pleegde te 15. Het periodiek organiseren van een evaluatie met gehandi capten en organisaties van ge handicapten over het gemeen telijk gehandicaptenbeleid en het stellen van prioriteiten voor de besteding van het bedrag van f 3.000,- dat jaarlijks be- schikbaar is voor aanpassingen en voorzieningen. 3. De bereidheid tot medewer king aan de totstandkoming van een wooncluster in de wijk Zuidplas, indien hiervoor regio naal voldoende belangstelling is. Dat staat in de gemeentelijke Nota Gehandicaptenbeleid ge schreven over het plaatselijke toekomstige beleid. B. en W. beloven dat zij bij elk onder deel van het beleid rekening zullen houden met gehandicap ten. Tot zijn taken rekent het college onder meer de totstand koming van specifieke woon vormen en een toegankelijke woonomgeving. capten - zijn van harte welkom in het gemeentehuis. Verder zijn een aantal organisaties van gehandicapten uitge nodigd aan het overleg deel te ne men. Voor het voeren van een gericht plaatselijk gehandicaptenbeleid stelde de gemeenteraad dit jaar voor het eerst vast jaarlijks een bedrag van f 3.000,- in de begroting op te nemen ten behoeve van kleine aanpassingen en voorzieningen voor gehandicap ten, terwijl verder werd afgesproken dat de gemeentelijke Nota gehandi captenbeleid richtsnoer van handelen in onze gemeente zou gaan worden. Het is de bedoeling dat tijdens het overleg van maandagavond 19 decem ber in het gemeentehuis het in Wad dinxveen gevoerde gehandicaptenbe leid aan de orde wordt gesteld. Ver der wordt de besteding van het voor 1983 gereserveerde bedrag van f 3.000,- besproken. Gewenste aanpas singen of voorzieningen kunnen tij dens dit overleg geopperd worden, bijv: een rateltikker bij een voetgan- gersoversteeklicht, visuele markering op- trappen en glazen deuren, een extra algemene invalidenparkeer plaats, het verwijderen of afvlakken van een drempel bij gebouwen waar veel publiek komt (kerken, wijkge- bouwen, winkels) enz. Het bedrag zal niet besteed worden voor aanpassingen in woningen om dat hiervoor een afzonderlijke rijks- subsidieregeling bestaat. Tenslotte zal er informatie gegeven worden over een beleidswijziging met betrekking tot het kostenaspect van de aanleg van invalidenparkeerplaatsen. 9. Het bestaand beleid van trot- toirbandverlaging bij herstra- tingswerkzaamheden continue ren. 10. Bij de inrichting van recre- atie-objecten rekening houden met gehandicapten. 11. Het voeren van een actief voorlichtings-, advies- en bege- leidingsbeleid. 12. Het voeren van een zgn. in clusief beleid. 1. Centrale doelstelling is het gelijkwaardig functioneren van gehandicapten binnen de sa menleving. Hiervan kunnen de navolgende beleidsnormen worden afgeleid: 2. Het actief meewerken aan het realiseren van de gewenste en noodzakelijke woonvormen. verlening ten behoeve van ge handicapten. 5. Een gerichte beleidsvoering voor verbetering van de toe gankelijkheid, bruikbaarheid en bereikbaarheid van openbare gebouwen. 6. Het regelmatig uitoefenen van controle op de naleving van bepalingen in de bouwverorde ning en het stimuleren van eventueel aanwezige ‘stan- daardeisen’. 7. Het opnemen in de begro ting van een structureel bedrag van f 3.000,— ten behoeve van de uitvoering van aanpassingen. 8. Het aanschrijven van eigena ren van voor publiek bestemde objecten om voorzieningen te treffen indien dit noodzakelijk is en het zonodig daarvoor be schikbaarstellen van subsidie. komen - niet meer verkrijgbaar is. Het sluiten van de winkel en bakkerij maakt een einde aan een honderd 4. Het streven naar verbetering van de maatschappelijke dienst- pand, dat ooit een café is geweest, zullen te zijner tijd bij het woonge deelte worden getrokken. WADDINXVEEN Burgemeester C. M. van der Linden kreeg zaterdag middag een schilderij met een land- schap aangeboden nadat hij in res taurant ‘t Baarsje aan de Zwarteweg Gemeente praat met gehandicapten WADDINXVEEN - ‘Centrale Wüt Hf! doelstelling van het gemeente- TT dl liv lijk beleid dient te zijn dat de gehandicapte gelijkwaardig te midden van de samenleving moet kunnen functioneren. Het streven naar een betere aansluiting bij het tingspawoon van gehandicap ten is noodzakelijk. Dit ver- wachtingspatroon is niet moei lijk te omschrijven, want zou- J den gehandicapte mensen iets anders willen dan niet-gehandi- cap te mensen?’

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1983 | | pagina 1