f r i Rabobank Q Burgemeester tekent brief boze W’veners KERSTBOMEN Nieuwe Grondverkoop in Zuidplas Rabopolis Aangename kennismaking. Drukke afscheidsreceptie voetbrug l GEMEENTERAAD van Gouda? r Burgemeester straks inwoner Dineren voor halve prijs in Bibelot 01828-17994 I Gezamenlijk protest bewoners onder” rijksweg Vrouw (76) omgekomen op Beijerincklaan Gevestigd GM Nieuwsblad Onafhankelijk TE KOOP betrouwbaar en goed Grote partij HOODJACKS Snel naarde WADDINXVEENSE DUMP leplaan 81-83 Waddinxveen Telefoon 01828-19448 Donderdagavond koopavond 01828-13822 in de maten 116t/m 164 Kleuren: Marine-rood zwart - korenblauw DUMPPRIJS 15,- WINTERJACKS in de kindermaten 128t/m 176 DUMPPRIJS 59,50 ZARESKA knotten WOL voor DUMPPRIJZEN Ook ruim assortiment in: Overalls Werkschoenen Schipperstruien Commando-truien enz. RIOOL CverstopttJ OPEL J. den Haag PASSAGE 234 ftab°Pofc s WOENSDAG 14 DECEMBER 1983 39e JAARGANG - No. 1852 Pastoor P. M. Olsthoorn (links) op bezoek bij bakker A. van Ardenne (staande) en zijn vrouw (in gesprek met de C. M. van der Linden. ALS WIJ HET 4 DORPSTRAAT 59 WADDINXVEEN, TEL.: 01828-1 51 55 Als jij zorgt voor de partner, zorgt Constant voor de ring. Woensdag 21 december, raadzaal gemeentehuis, 19.30 uur. 14 Karaats gouden ringen vanaf f 346,- per paar OFFICIÉÉL OPEL SERVICE-DEALER VOOR: WADDINXVEEN-BOSKOOP EN MOERKAPELLE HUISWERK DOEN, SLAAGT-U ZÉKER, de pater makelaardij b.v. schielandweg 7 2741 ma waddinxveen geld en goede raad B. J. WOUDENBERG, PEULEYEN 144, TEL. (01828) 15594 in 7 soorten, met en zonder kluit, van 30 cm tot 3 meter PETER KALKMAN BOEZEMLAAN 23 - BOSKOOP Naar de woonwijk Zuidkade 1 Oostpolderwijk) komt een nieuw fiets- en voetpad. Mevrouw S. IJ. van der Linden- Taekema. pastoor) tijdens de dinsdagmiddag gehouden afscheidsreceptie. (Foto: Sjaak Noteboom). f -f I OPEL VERKOOP-OPEL SERVICE-OCCASIONS ALLE MERKEN-OPEL ONDERDELEN VERKOOP-LPG INBOUW-FINANCIERINGEN-VERZEKERINGEN-SCHAPE REPARATIE N CONSTANT 3 Er ligt een gratis Constant ringenmap voor u klaar met meer dan 200 modellen! Hoofdkantoor: Kerkweg 161 Bijkantoren: Kon. Wilhelminaplein 2 - Groensvoorde 14 Telefoon alle kantoren: 01828-14566 AANPASSING In het kader van de definitieve vaststel ling van de grondkosten voor de bouw LidNBM Weekblad voor Waddinxveen --N HOOFDREDACTEUR: deur van de winkel en bakkerij defi nitief op slot te doen. De heer Van Ardenne, die niet alleen de voorpagina van het Weekblad voor Waddinxveen van vorige week haalde, maar afgelopen zaterdat ook in de Goudsche Courant stond, vertelde: ‘Het is een echte familiezaak. Mijn grootvader is er honderd jaar geleden WADDINXVEEN/DEN HAAG -Als het college van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland zijn zin krijgt komt burgemeester C. M. van der Linden over een aantal ja- ren op Gouds grondgebied te wo nen. Het huurhuis van onze eerste burger aan de Wilhelmina kade ligt .namelijk in het gebied ten zuiden van de nieuwe rijkswegen A 12 en A 20 en het Gouwe-aquaduct dat de provincie inzake de gemeentelij ke herindeling in dit groene hart van Midden-Holland van Wad dinxveen naar Gouda wil overhe velen. Dit wordt dan in waarschijnlijk 1986/1987 opnieuw een belangrijke grenscorrectie waarbij Waddinx veen is betrokken. In 1964 stond het Gouwe-dorp toe dat het gebied van de polder Bloemendaal ten zuiden van de rijksweg A 12 in Goudse handen kwam om de kaas- en kaar senstad het mogelijk te maken de nieuwe woonwijk Bloemendaal te realiseren. Deze grenswijziging ging voor Waddinxveen gepaard met het verlies aan 667 inwoners. IS- GS noemen het een goede zaak om de grens tussen Gouda en Waddinx veen voortaan te laten lopen langs de noordelijke rijbaan van rijksweg A 12 en het Gouwe-aquaduct. ‘Met dit grensbeloop wordt bereikt dat het aquaduct met op- en afritten geheel binnen Gouds grondgebied komt te liggen. Omdat deze verbindingen deels ten behoeve van Gouda zijn aangelegd achten wij het logisch dat ze ook in bestuurlijk opzicht onder deze gemeente komen te vallen’, al dus de provinciale bestuurders in de nota gemeentelijke herindeling, aan gevend dat als gevolg van deze grens verlegging ‘t Weegje en omgeving naar Gouda overgaat. auto van velde WADDINXVEEN - Het Waddinx- veense gemeentebestuur heeft met ir. A. H. P. van den Berg uit Gouda, G. Kasper uit Waddinxveen en D. Bakker uit Voorschoten overeenstemming be reikt over verkoop van een perceel bouwgrond gelegen langs de IJserman- weg in het gebied van het bestemmings plan "Wijk Zuidplas 1980”. ”Wij achten de met de diverse personen overeengekomen prijzen alleszins ac ceptabel, aldus het college. Met de grondverkopen zijn de koopsommen van respectievelijk 68.000,- (340 vier kante meter), 68.000,- (340 vierkante meter) en 85.000,-(425 vierkante me ter) gemoeid. De naam zegt het al: Rabopolissen hebben alles te maken met de Rabobank. Dat biedt u de volgende voordelen: - met uw belangen kan beter rekening gehouden worden, omdat de Rabobank de verzekerings- voorwaarden mede vaststelt - u betaalt niet te veel. Lage premies dus! - de schade-afwikkeling is snel en goed. Kortom: de Rabopolis staat borg voor verzekeringskwaliteit Mede dankzij de deskundige adviezen en uitstekende service van de bank in-uw-buurt WADDINXVEEN - Burgemeester C. M. van der Linden en zijn vrouw als bewoners van de Wilhelminakade, welk gebied ten zuiden van de rijks weg A 12 volgens het voorlopig standpunt van het college van Gedepu teerde Staten van Zuid-Holland naar Gouda moet, hun handtekeningen gezet onder een gezamenlijk protest van de bewoners in dat deel van Wad- dinxveen-Zuid tegen de provinciale herindelingsplannen. De beide handtekeningen staan op de tweede pagina van de handtekeningen lijst, die de brief over deze zaak aan het college van Burgemeester en Wethou- ders vergezeld. In dit schrijven zeggen dus ook de burgemeester en zijn vrouw, die sinds begin van dit jaar aan de Wil helminakade wonen, dat zij met alle be woners ten zuiden van de rijksweg ge hoord willen worden over de grenswijzi ging- In hun reactie stellen B. en W. vast dat de overgang van dit overwe gend landelijke en deels recreatieve gebied naar de gemeente Gouda op gespannen voet staat met het door de provincie gehanteerde beginsel dat gebieden met een zelfde karakter zo veel mogelijk onder een bestuurlijke noemer moeten worden gebracht. Vanuit dit beginsel valt nl. niet in te zien waarom dit gebied bij het stede lijke Gouda moet worden gevoegd. Verder zijn B en W van oordeel dat het Lv.m. het nagestreefde plurifor me karakter van de gemeente van be lang is een recreatiegebied als ‘t Weegje binnen de gemeentegrenzen te hebben. Ook kunnen B en W niet begrijpen waarom rijksweg 12 (met het Gouwe-aquaduct) persé geheel in Gouda moet liggen. Dit weggedeelte kan toch ook in zijn geheel in Wad dinxveen liggen. De op- en afritten zijn toch niet exclusief voor de ge meente Gouda aangelegd! Ook over dit gebied is het wederom opvallend dat GS op geen enkele wij ze aandacht besteden aan de histori sche oriëntatie van de in dit gebied gelegen bedrijven en daar woonachti ge bewoners op Waddinxveen. Dit klemt in dit geval te meer nu dit ge bied t.o.v. Gouda bijzonder excen trisch gelegen is, daarvan gescheiden EXPLOITATIE: F. VAN KEMPEN, KANTOOR: ORANJELAAN 9, TEL. (01828) 14788; NA 18.00 UUR TEL. (01803) 8007 WADDINXVEEN WADDINXVEEN - Restau rant Bibelot van de Passage ser veert zaterdagavond als de voetbalwedstrijd Nederland- Malta wordt gespeeld voor alle dames een diner (alle gerech ten) voor de halve prijs. De he ren die meekomen moeten het volle pond betalen! WADDINXVEEN - Vorige week don derdag om tien voor half twaalf ’s mor gens is de 76-jarige mevrouw A. M. Overduin-Blok uit Waddinxveen bij een eenzijdig verkeersongeval op de Beijerincklaan om het leven gekomen. Volgens de plaatselijke rijKspolitie had de man de macht over het stuur verloren toen hij tijdens het rijden probeerde zijn handschoenen aan te doen. De achter het stuur zittende man (78), die niet gewond raakte, reed met zijn personenauto over de Beijerincklaan in de richting van rijksweg 12. Op een ge geven moment kwam hij met zijn auto in de naast de weg gelegen berm terecht en botste na ongeveer 60 meter door de ze berm te hebben gereden, tegen een boom. Zijn echtgenote werd hierbij op slag gedood. door de Gouwe. B en W zijn van op vatting dat GS de bewoners en be drijven in dit gebied een bijzonder slechte dienst bewijzen door de voor gestane indeling van dit gebied bij de gemeente Gouda. Een aspect dat B en W over deze grenscorrectie zeker extra onder de aandacht van GS willen brengen be treft de gevolgen hiervan voor het be drijfsleven. In de brief van de onder- nemerskring ‘Industrieel Contact Waddinxveen’ van 16 september 1983, wordt uitgebreid op deze con sequenties ingegaan. Uit deze brief moge duidelijk zijn dat de financiële en andere gevolgen voor de ten zui den van rijksweg 12 gelegen bedrijven aanzienlijk zijn. B en W geven GS derhalve met klem in overweging e.e.a. in hun beschouwingen te betrekken. Op grond van het vorenstaande zijn B en W van mening dat het onderha vige gebied Waddinxveens moet blij ven. Tot slot gaan B en W nog in op de financiële aspecten. Uit het feit dat zij dit aspect het laatst behande len mag niet worden afgeleid dat zij dit aspect het minst belangrijk vin den. In tegendeel, in een tijd waarin door de rijksoverheid, vanuit verschil lende motieven, zware aanslagen wor den gepleegd op het gemeentelijk budget - welke tot zeer grote bezuini gingen dwingen - verdienen de finan ciële gevolgen van de gemeentelijke herindeling extra - veel aandacht. Het is mede om deze reden dat B en W in de nota de financiële gevolgen voor een gemeente als Waddinxveen, die niet bij een samenvoeging is betrok ken doch wel 16 procent van haar grondgebied moet afstaan, pijnlijk hebben gemist. In verband met e.e.a. hebben B. en W. daarom zelf enige becijferingen verricht m.b.t. de finan ciële gevolgen voor de gemeente Wad dinxveen van de door GS voorgelegde herindelingsplannen. mee begonnen. Ik heb het vak van mijn vader geleerd, die weer de zaak van zijn vader had overgenomen. Het was keihard werken vroeger, wat dat betreft is er gelukkig veel veranderd. Die lange uren van toen maken wij niet meer. In die jaren stonden wij ‘s nachts om twee uur op en gingen aan het werk’. HOORZITTING De brief met handtekeningen is een ini tiatief van G. Th. B. Mulleman van Broekhuizen 16 en A. M. Smit van Broekhuizen 4. De protesterende Wad- dinxveners hadden graag een hoorzit ting gezien, want ”in ons gebied be schikken wij over een lokatie welke spontaan voor dit doel beschikbaar wordt gesteld”. Op deze hoorzitting zouden dan ook de bewoners van de Noordringdijk uitdrukking willen geven aan hun gevoelens. In de gemeenteraadsvergadering van volgende week woensdagavond wordt uitvoerig gesproken over de provinciale herindelingsplannen. B. en W. hebben in een boekwerkje aangegeven de voor Waddinxveen in ”Den Haag" uitge broede plannen volstrekt onaanvaard baar te vinden en zijn het dus eens met de binnegekomen protesten. De burge meester van Waddinxveen heeft dus de zelfde mening als de betreffende bewo ner van de Wilhelminakade. WADDINXVEEN - Het is dinsdag middag tussen één en zes uur een komen en gaan geweest van mensen in het huis, de winkel en de brood- en banketbakkerij van de 62-jarige Albert van Ardenne i zijn acht jaar jongere vrouw Annie. Met deze druk bezochte afscheidsreceptie werd of ficieel een punt gezet achter de bak kerij, die afgelopen zaterdag al na 100 jaar werd gesloten. ‘We zijn toe aan de leeftijd van pen sionering’, had de heer Van Ardenne al aan zijn klanten geschreven. Na dertig jaar in de brood- en banket bakkerszaak aan de Zuidkade werk zaam te zijn geweest gaat het echt paar genieten van een welverdiende rust. De drie kinderen - twee dochters en een zoon - hadden er geen interesse in de door de grootvader van de heer Van Ardenne gestichte zaak over te nemen, zodat er niets anders over bleef dan ruim voor de Kerstdagen de van woningwetwoningen in het gebied van het bestemmingsplan ’’Wijk Zuid plas 1980 zijn deze door de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Orde ning en Milieubeheer op een lager ni veau vastgesteld dan was berekend in de exploitatie-opzet behorend bij het be stemmingsplan. Gerekend was op 17.650,-excl. B.T.W. bepaald. Op 15 juni 1983 besloot de raad tot ver koop van grond in het gebied van het bestemmingsplan "Wijk Zuidplas 1980” aan de woningbouwvereniging Waddinxveen ten behoeve van de bouw van 76 woningwetwoningen. Gelet op de verlaging van de grondkosten voor de woningwetwoningen dient de koops om van deze grond te worden verlaagd. Aanpassing van dit besluit van 15 juni 1983 gebeurt dan ook in de gemeente raadsvergadering van volgende week. WADDINXVEEN- Als opvolger van L.J. Rietveld heeft zich in de groeps- praktijk fysiotherapie Gaykema in Waddinxveen en Boskoop gevestigd fysiotherapeut C.H.M. de Laat. WADDINXVEEN Langs de bijna opgeknapte Kanaaldijk - binnen en buiten de bebouwde kom, een mooie geasfalteerde weg met een vrij- liggend fietspad, veilige kruispunten, parkeerhavens en ruimte voor toekomstige bushaltes, welke weg aansluiting gaat geven op de te re construeren Gouwebrug in het oude deel van rijksweg A 12 - wordt een nieuwe brug gemaakt. Het betreft de voet- en fietsbrug ter hoogte van de Sniepweg, die toe gang geeft tot de Oostpolderwijk (Zuidkade I), Waddinxveens laatste nieuwe gereed gekomen woonwijk, waar nu nog in totaal 36 koop woningen in aanbouw zijn. Met deze brug, waarvoor de palen al zijn geheid, kunnen met name schoolkinderen gemakkelijk de scholen en sportcomplexen langs de Sniepweg bereiken. Langs de Kanaaldijk loopt er vanaf de Burgemeester Trooststraat ook een voet- en fietspad. De nieuwe voet- en fietsbrug is de vierde over de ringvaart. Eerder werd er al een nieuwe brug voor alle verkeer ter hoogte van de Apollo- laan gemaakt ter ontsluiting van de St. Victorwijk en ten behoeve van het vrachtwagenverkeer, terwijl bestaande bruggen ter hoogte van de Burgemeester Trooststraat en van de Zuidelijke Dwarsweg werden ver nieuwd vanwege hun krakkemikkige staat. De dam in de ringvaart die tot nu toe de Oostpolderwijk voor voet gangers en fietsers ontsluit zal worden verwijderd. Het bruggetje naar de nog langs de ringvaart staande boerderij blijft gehandhaafd zolang dit pand bewoond is. A «F

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1983 | | pagina 1