ANTIEK! Gemeenteraad behandelt SLOTAVOND IN RAADZAAL VAN ”750” Najaarsnota KW-school voert actie lOx raak L OVER STEKENDE J-> Met prof. dr. H. v. d. Linden PRETTIGE KERSTDAGEN, S DANS AVOND Boskoop 2e KERSTDAG, 20.30 UUR Zaal open: 20.00 uur De Rozenburght WAARSCHUWING VOOR OVERSTEKENDE EENDEN Oplossen wateroverlast bij flat kost drie ton Graafwerk in de Passage WADDINXVEEN Het voetgangersgebied in het winkelcentrum de Passage zal moeten worden opengebroken om met de aanleg van een transportleiding en een drainering de wateroverlast bij één van de flats daar voorgoed over te laten zijn. De kosten van dit grootscheepse karwei, dat de winkeliers en hun klanten met graafwerk confronteert, bedragen maar liefst 300.000,- De verwachting is dat met het karwei begin volgend jaar begonnen zal worden. Toenemende inbraken in flats Nieuwsblad Onafhankelijk Extra zekerheid... Extra service... i s Zie advertentie elders in deze krant. J. den Haag PASSAGE 234 WADDINXVEEN Opnieuw enorme partij PUMA* SPORTSCHOENEN Attentie!! Attentie!! Let op onze speciale VUURWERK- ADVERTENTIE volgende week in deze krant. Snel naarde WADDINXVEENSE DUMP leplaan 81-83 Waddinxveen Telefoon 01828-19448 Donderdag- en vrijdagavond koopavond ZARESKA knotten WOL voor DUMPPRIJZEN Ook ruim assortiment in: Overalls Werkschoenen Schipperstruien Commando-truien enz. Uitstekend geschikt voor binnen- en buiten sporten, in de maten 35 t/m 47 Van 109,-voorde DUMPPRIJS van 59,50 WINTERJACKS in de kindermaten 128 t/m 176 DUMPPRIJS 59,50 01828-13822 HIM ALS WIJ HET k V^gyRElS- EN PASSAGEBUR DORPSTRAAT 59 WADDINXVEEN, TEL.: 01828-15155 "fy A\ AIMIN’ VISSI’I! Als jij zorgt voor de partner, zorgt Constant voor de ring. 14 Karaats gouden ringen vanaf f 346,- per paar OFFICIÉÉL OPEL SERVICE-DEALER VOOR: WADDINXVEEN-BOSKOOP EN MOERKAPELLE -5 B. J. WOUDENBERG, PEULEYEN 144, TEL. (01828) 15594 HUISWERK DOEN, SLAAGT-U ZÉKER, de pater makelaardij b.v. I O Ml’ Weekblad voor Waddinxveen 39e JAARGANG - No. 1853 WOENSDAG 21 DECEMBER 1983 OPEL VERKOOP-OPEL SERVICE-OCCASIONS ALLE MERKEN-OPEL ONDERDELEN VERKOOP-LPG INBOUW-FINANCIERINGEN-VERZEKERINGEN-SCHADE REPARATIE I’®- N spotjes t.b.v. wm ©jiimlkel U’ Er ligt een gratis Constant ringenmap voor u klaar met meer dan 200 modellen! Het verzoek van de twee kinderen, dat door een groot aantal medebewoners werd gesteund, werd op korte termijn uitgevoerd. De waarschuwingsborden zijn voorzien van eenden, die zijn gete kend door de heer C. Verwaai. Ze zijn een lust voor het oog. En nu maar ho pen dat ze ook helpen en de eenden in de Groenswaarden een langer leven be zorgen. WADDINXVEEN 1233-1983 I Privé-adres: Stuwstraat 5 2332 XM Leiden, tel. 071-761249 Goeie reis reisburo Dansschool 1 8 i 6 2 auto van velde betrouwbaar en goed HOOFDREDACTEUR: EXPLOITATIE: F. VAN KEMPEN, KANTOOR: ORANJELAAN 9, TEL. (01828) 14788; NA 18.00 UUR TEL. (01803) 8007 WADDINXVEEN De gemeentelijke dienst Openbare Werken en -Bedrijven heeft na een besluit van het college van Burgemeester en Wethouders op de Wadde twee borden geplaatst om de automobilisten te waarschuwen tegen overstekende eenden. Dit heeft de gemeente gedaan op ver zoek van Kim-Berrit Boer (8) en Tanja Woudenberg (7), beiden wonend aan de Peuleyen, die in een brief met hand tekeningen aan burgemeester C. M. van der Linden hadden gewezen op het feit Tanja Woudenberg (links) en Kim-Berrit Boer bij één van de twee op h, Z0ETERMEER: Dorpsstraat 136 Tel. 079-167555* schielandweg 7 2741 ma waddinxveen en Noordeinde (vroeger lag daar een sloot), doet het namelijk te goed. Aan de zuidkant wordt de grond van de daar op een palen fundering staan de winkels en woningen weliswaar goed nat gehouden, doch met als na delig gevolg dat nabij de flat aan de noordkant van de Passage en in de kelders daar al een hele poos sprake is van wateroverlast. Tanja Woudenberg (links) en Kim-Berrit Boer bij één van de twee op hun verzoek geplaatste waarschuwingsborden voor overstekende eenden op de Wadde. (Foto: Sjaak Noteboom). dat nogal wat eendjes de oversteek van de Wadde niet overleefden. De belangrijkste conclusie die het tweetal uit hun onderzoek trok was dat de vervelende wateroverlast niet wordt veroorzaak* door spannings- water uit de diepere zandlagen, maar dat duidelijk een verband te herken nen valt tussen het waterpeil in het lekriool en de optredende waterover last. buis een voldoende hoge grondwater stand te handhaven, dient voorts een drainering te worden aangelegd. De Passage-waterproblemen zijn be studeerd door de inmiddels aan de Technische Hogeschool in Delft af gestudeerde ingenieurs J.T. de Vries en J. Talens van de vakgroep Geo- techniek van de afdeling Civiele Techniek. Ze bekeken alle bouwte keningen en brachten drie maanden lang 13 peilbuizen aan om een indruk te krijgen van de grondwaterspiegel en het grondwaterstromingsbeeld in de buurt van de flat. Begin dit jaar stelde de gemeente raad al f 25.000,-- beschikbaar voor het houden van een herdenkingsbij eenkomst op 20 april in de Ontmoe- tingskerk en voor het betalen van de kosten voor een bijna-rechtstreekse lokale televisieuitzending op 23 april. Het tekort is ontstaan, omdat met name de belangstelling voor de feest avond met de zanger Lee Towers tegenviel, evenals de verkoop van een aantal artikelen die de stichtingskas hadden moeten vullen. Overigens beliepen de uitgaven van de Stichting Waddinxveen 750 Jaar in de f 110.000,-. Indien men daarbij de kosten telt die derden moesten maken om bijvoorbeeld zilveren munten en speciale lepeltjes op de markt te kunnen brengen, dan belo pen de uitgaven voor het tussen 20 april en 25 juni gevierde feest in de tonnen. WADDINXVEEN - De vanavond (woensdag) vergaderende gemeente raad behandelt de door het college van Burgemeester en Wethouders op gestelde Najaarsnota 1983. Dit stuk somt op dat de inkomsten uiteinde lijk f 4.356.090,- zijn meegevallen, terwijl de uitgaven tenslotte neerkwa men op f 4.124.694,-- zodat er een voordelig verschil is van f 231.396,- welk bedrag voor onvoorziene uitga ven wordt gereserveerd. De gemeenteraadsleden zijn gevraagd WADDINXVEEN - In het afgelopen weekeinde werd de Waddinxveense rijkspolitie geconfronteerd met vier in braken in flatwoningen. Hoewel het hier waarschijnlijk gaat om de gelegen heidsinbreker zijn het treffen van pre ventiemaatregelen door flatbewoners niet overbodig. De Waddinxveennse rijkspolitie: Laat niet zien, dat u afwezig bent (aanlaten van wat verlichting)sluit ramen en deu ren goed af (denk om het nachtslot), etaleer geen kostbaarheden en merk, registreer of fotografeer uw kostbaarhe den. Op het politiebureau zijn gratis re- gistratiekaarten verkrijgbaar, want de voorkoming van misdrijven is een zaak van de politie èn u. scoorde punten, hoe meer de spon sors daarvoor moeten betalen. De ac tievoerders rekenen op 10 nieuwe huizen. plm. f 1.200,- per stuk). ‘Daarom doen we een beroep op de burgers van Waddinxveen om, net als het vorig jaar, deze actie opnieuw tot een succes te maken. U kunt vanaf nu tot 21 december de leerlingen van de Koningin Wilhelminaschool weer langs de deur krijgen met de vraag of u als sponsor wilt optreden. Zij ver wachten zeker dat u ze niet met lege handen laat staan. 13.000 daklozen in Kenia rekenen op u,’ aldus de organisatoren. OPLOSSING De nu gevonden oplossing komt hier op neer. Het doorgaande water wordt uit het ‘lekriool’ gehaald en zal zijn weg tussen Kanaalstraat/Juliana van Stolberglaan en de betreffende Pas sage-flat vervolgen in een nieuwe, 50 centimeter dikke, buis. Het onderha vige stuk ‘lekriool’ wordt met een ‘kous’ waterdicht gemaakt. Een geva rieerde oplossing, die is gekozen kij kend naar de techniek en de kosten en lettend op de voor- en nadelen. Om ter plaatse van de dichtgemaakte op basis van de Najaarsnota de vol gende kredieten vast te stellen: bestemmings- en streekplannen 1983 f 71.500,—; voorzieningen geluidsin- sallatie raadzaal f 12.000,-; verkeers- onderzoeken f 15.000,—; parkeer ruimte Kanaalweg f 7.500,-; opho gen Ringdijk en beschoeiing (fase I) f 90.000,-; schoonmaken riolering Noordeinde f 10.000,--; voorzienin gen speeltuin Vondelwijk f 11.000,-; aanschaf panelen en exposities f 3.900,-. Dit jaar heeft diezelfde Koningin Wil helminaschool opnieuw een doel uit gekozen om zich warm voor te ‘lo pen’. Uit één van de projekten van de bekende organisatie Tear Fund (the evangelical alliance relief) kozen zij voor de opbouw van een ‘dorp’. Van dorp kan eigenlijk niet eens ge sproken worden, het gaat om pen Keniase krottenwijk genaamd Matha- re Valley. Vorig jaar november brandde één van die wijken tot de grond toe af. De gevolgen waren rampzalig, 7.000 mensen raakten dakloos. Later, bij een andere brand, raakten nog eens 6.000 mensen dak- Achteraf gezien had men destijds be ter niet over het daar liggende ‘lek- riool’ tlats kunnen bouwen, maar de wat duurdere oplossing van omleg ging van dat riool kunnen kiezen, be toogde wethouder P.F.J. van Schie (CDA) in de raadscom missies voor openbare werken en -be drijven en voor de financiën. Het ‘lekriool’, dat nu tevens het wa ter transporteert tussen Noordkade WADDINXVEEN Op de laatste schooldag - vrijdag 23 december - houdt de christelijke scholengemeen schap voor MAVO/LTO Koningin Wilhelmina aan de Sniepweg de actie lOx raak voor een goed doel in Kenia van de organisatie Tear Fund. Bijna een jaar geleden alweer, gelukte het leerlingen en leerkrachten van de KW-school om een bedrag van f 12.000,— bijeen te krijgen voor een drietal kano’s voor de toen 250-jarige Hemhutter-zendingsorganisatie. Een actie die toen dank zij de medewer king van de pers en de Waddinxveen se bevolking tot een succes werd. Al onze medewerksters zijn in het bezit van het ANVR-vakdiploma. Reisburo van Ginkel is lid van de ANVR en vertegenwoordigt alleen de reisorga nisaties die zelf óók bij de ANVR zijn aangesloten. Dit betekent voor u -naast onze naam en ons vakmanschap- een extra stuk zekerheid. Reisburo van Ginkel is méér dan een betrouwbaar reisburo alleen. Op onze kantoren kunt, u bij het reserveren van uw vakantie tegelijk de benodigde verzekeringen afsluiten en uw vreemd geld bestellen. Gemakkelijk voor u en met financiële voordelen! Ook brengen wij onder de landelijk bekende naam van Ginkel Reizen eigen reis programma’s uit: een uitgebreid autoreizenpro- gramma, een Indonesië/Ceylon-programma en een Amerika/Canada-programma. GOUDA: Korte Tiendeweg hoek Markt. Tel. 01820-21922* WADDINXVEEN: PASSAGEBURO s Teisoa-i82^7522* loos. Zeker een reden om zich als scholengemeenschap in te zetten voor deze bevolkingsgroep. Besloten is om op vrijdag 23 decem ber - de laatste schooldag van het jaar 1983 - een actie-dag te houden. De actie-leiders hebben laten weten, dat zij er het volste vertrouwen in heb ben, dat de leerlingen en leerkrachten er dit jaar opnieuw in zullen slagen om een dergelijk gigantisch bedrag bijeen te krijgen. De actie, een bas- ketbalcompetitie, waaraan alle leer lingen meedoen, heeft tot doel dat voor alle gescoorde doelpunten een bedrag in de kassa rolt. Hoe meer ge- WADDINXVEEN De slotbijeenkomst van de festiviteiten rond het dit jaar gevierde 750-iarig bestaan van Waddinxveen wordt donderdagavond 22 december om kwart over acht gehouden in de raadzaal van het gemeentehuis. Op deze bijeenkomst zal het woord worden gevoerd door de Oegstgeester hoogleraar prof. dr. H. van der Linden, die het bewijs leverde dat Waddinxveen op 20 april 1233 was gesticht. De avond, die niet alleen voor geno digden, maar ook voor elke geïnte resseerde Waddinxvener vrij toegan kelijk is, wordt gehouden op initia tief van de Stichting Waddinxveen 750 Jaar en het Waddinxveense ge meentebestuur. Prof.dr. Van der Linden zal aan de hand van dia’s nog wat nader ingaan op de rijke geschiedenis van Wad dinxveen, terwijl het verdere gedeelte van deze bijeenkomst - aldus stich tingsvoorzitter W.G. van Baarle en burgemeester C.M. van der Linden in hun uitnodiging aan de leden en coördinatoren van de Stichting Wad dinxveen 750 Jaar - in het teken zal staan van de afsluiting van een ge slaagd feest ter gelegenheid van het 750-jarig bestaan van dit Gouwedorp. TEKORT In de door het college van B. en W. aan de gemeenteraad gestuurde na jaarsnota 1983 staat dat de gemeen telijke bijdrage aan de festiviteiten rond het 750-jarig bestaan van Wad dinxveen moet worden verhoogd met f 10.000,- tot f 35.000,- in verband met een aantal tegenvallende inkom stenposten van de Stichting Wad dinxveen 750 Jaar. Haal de vakantieprogramma’s 'ER’84« "■f L- id i

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1983 | | pagina 1