HAD EERDER Instuifcabaret in muziekschool Rabobank Q S3 LidNBM WOL voor DUMPPRIJZEN Promotie van Waddinxveen als WADDINXVEEN op 14 januari UNIE-HOTEL meubelstad kan gaan beginnen diger gemeentebestuur) als secreta ris werd aangewezen. Rabopolis Aangename kennismaking. GELUKKIG NIEUWJAAR f J. K. Meijer marktmeester ACHTTIEN BEDRIJVEN SLAAN HANDEN INEEN Een boekenbon? Volgende week in raadhuis oprichting stichting Onafhankelijk Nieuwsblad I 8 betrouwbaar en goed Extra zekerheid... Extra service... DE I - LAAT ’’HARWA” OVER DE VLOER KOMEN. DAN ZIT U GOED! (ZIE KABOUTER ADVERTENTIES) I Model Tezi In de maten S-M-L-XL Adviesprijs DUMPPRIJS 49,50 Enorme partij PUMA- SPORTSCHOENEN Uitstekend geschikt voor binnen- en buitensporten, in de maten 35 t/m 47 Adviesprijs 1W1 DUMPPRIJS 59,50 ZARESKA knotten Snel naar de WADDINXVEENSE DUMP RESTANT PARTIJ WINTERJACKS Model Dick In de maten S-M-L-XL AdviesprijsJ^rStT DUMPPRIJS 49,50 Rab°Pofe ^4 fi WOENSDAG 4 JANUARI 1984 39e JAARGANG - No. 1855 ALS WIJ HET DORPSTRAAT 59 WADDINXVEEN, TEL.: 01828-1 51 55 HOOFDREDACTEUR: B. J. WOUDENBERG, PEULEYEN144, TEL. (01828) 15594 OFFICIÉÉL OPEL SERVICE-DEALER VOOR: WADDINXVEEN-BOSKOOP EN MOERKAPELLE GRAAG GEGEVEN! HUISWERK DOEN, SLAAGT U ZÉKER, de pater makelaardij b.v. schielandweg 7 2741 ma waddinxveen 01828-13822 i? geld en goede raad EXPLOITATIE: F. VAN KEMPEN, KANTOOR: ORANJELAAN 9, TEL. (01828) 14788; NA 18.00 UUR TEL. (01803) 8007 jL Hotel-café-restaurant De Unie in 1937. WADDINXVEEN - Het gezamenlijk promoten en presente ren van Waddinxveen als meubelstad door het gemeentèbe- stuur, 18 plaatseijke bedrijven in de meubelbranche en de Ka mer van Koophandel en Fabrieken voor Midden-Holland in Gouda gaat beginnen. Weekblad voor Waddinxveen OPEL VERKOOP-OPEL SERVICE-OCCASIONS ALLE MERKEN-OPEL ONDERDELEN VERKOOP-LPG INBOUW-FINANCIERINGEN-VERZEKERINGEN-SCHADE REPARATIE IS- OPEL ■ijs 4 1 DICK /riff"?- Hoofdkantoor: Kerkweg 161 Bijkantoren: Kon. Wilhelminaplein 2 - Groensvoorde 14 Telefoon alle kantoren: 01828-14566 OT 8 5 leplaan 81-83- Waddinxveen Telefoon 01828-19448 Donderdagavond koopavond “Van cel naar hotel. Na zes maanden van inspanning kunnen wij u nu uit nodigen voor ontspanning”, staat er in de uitnodiging van het horeca- echtpaar, dat daarmee verwijst naar het feit dat het hotel met 10 kamers is neergezet op de plaats waar tot t, z I Haal de vakantieprogr amma^i ER’84« Z0ETERMEER: Dorpsstraat 136 Tel. 079-167555* WERKGROEP Al direct besloot de organiserende werk groep zich te noemen: Werkgroep Waddinxveen Meubelstad. Als haar voorzitter koos de werkgroep de heer G. Th. B. Mulleman, terwijl de heer C.A.P.M. Loose (vertegenwoor- auto van velde presentatie van Waddinxveen als meu belstad hebben zich intussen 18 bedrij ven in de meubelbranche geschaard, die samen beschikken over 90 procent vn de in Waddinxveen aanwezige vierkante meters toonzaal. STOOKHOK Muziekschooldirecteur Arthur le Cos- quino Debussy: ‘Voorheen bezorg den de slagwerkers nogal wat geluids overlast in de muziekschool. We be schikten over een leegstaand stook hok, dat goed als slagwerkstudio dienst zou kunnen doen. Het hok verkeerde echter in een haveloze staat. Financiële middelen om het op te knappen waren niet beschikbaar. Onder leiding van een werkloze van de Vacaturebank Vrijwilligerswerk van de gemeente, en met hulp van de slagwerkleerlingen, is het stookhok nu omgetoverd in een kleine, maar zeer geschikte studio. Het is een low budget project geworden, waarbij veel gebruikte materialen zijn ver werkt. Desondanks is het een gezel lige en doelmatige ruimte geworden’. NOODZAAK Het naar buiten toe beter kenbaar maken van het feit dat Waddinxveen op meubelgebied de consument heel wat en ook nog bijzonder gevarieerd heeft te bieden is overigens een nood zaak van deze tijd geworden. De tijd waarin we leven is al moeilijk genoeg, terwijl de concurrentie steeds groter wordt en “meubelboulevards” in westelijk Nederland als paddestoelen uit de grond lijken te groeien. Waddinxveen telt zo’n 13 meubelfa brikanten, 7 groothandelsbedrijven en 11 detailhandelsbedrijven. Geza- melijk beschikken ze over 30.000 vierkante meter meubeltoonzalen, waarin alle soorten van meubilair van modem tot klassiek - zijn tentoonge steld. Overigens had De Unie eerder een ho tel. De foto op de voorzijde van de uitnodiging bewijst dat. Toen wijlen S. Versloot de zaak in augustus 1937 overnam was er nog sprake van een hotel, café en restaurant. Na de oor log is aan de hotelexploitatie een ein de gekomen. Zoon Arie, die in 1977 het bedrijf ging runnen en er in die tussentijd ook een feestzaal bijbouwde, schrijft dus met zijn vrouw geschiedenis door Waddinxveen weer aan een hotel te helpen. De eerste reserveringen zijn al binnen. WADDINXVEEN Met een zaterdagmiddag 14 januari om half drie te hou den speciaal instuif concert zal de slagwerkstudio van de Waddinxveense streekmuziekschool aan de Zuidkade officieel in gebruik worden genomen. Het nieuwe lokaal voor de slagwerkers wordt overigens officieus al gebruikt. Aan het speciale instuifconcert ne men op die tweede zaterdag in januari onder andere deel een slag- werkgroep uit Katwijk, een slagwerk- groep leerlingen van de muziekschool en het gemengd ensemble van de muziekschool. Tijdens het concert zullen ook de melodieinstrumenten onder het slagwerk, zoals de marimba en de xylofoon, een plaats innemen. Het zal voor velen nieuw zijn om te horen hoeveel melodieuze mogelijk heden een slagwerkgroep heeft. WADDINXVEEN - Op nieuwjaars dag 1984 is door het Waddinxveen se gemeentebestuur eervol ontslag verleend aan A.C. van den Bosch als marktmeester in Waddinxveen. Tot zijn opvolger is J.K. Meijer, de gemeentebode benoemd. Meijer functioneerde al als plaatsvervanger. Als waarnemend marktmeester is aangewezen F. Romp, van de afde ling interne zaken van de gemeen tesecretarie in Waddinxveen. Aan de heer Van den Bosch is zeer tegen zijn zin eervol ontslag verleend uit een oogpunt van bezuiniging van gemeen tewege. Volgende week dinsdagmorgen zal in de trouwzaal van het gemeentehuis de Stichting Meubelstad Waddinxveen worden opgericht. Van het passeren van de notariële acte wordt een plechtig gebeuren gemaakt, omdat het voor het eerst in Waddinxveen is gelukt op deze wijze te gaan werken aan het bekend maken van Waddinxveen als meubel- (koop)centrum. Alle betrokkenen zijn het er over eens dat Waddinxveen regionaal en landelijk volop aan de weg moet gaan timmeren als meubelkoopcentrum van oudsher om de plaatselijke werkgelegenheid in deze sector vast te houden en ook te be vorderen en om de afnemende koop kracht een halt toe te roepen. Vandaar dat er plannen zijn gemaakt voor een grootscheepse publiciteitscampagne onder het motto ’’Meubelstad Wad dinxveen”. Voor het uitvoeren van die campagne komt er nu dus een stichting, die in het komende jaar aan de weg gaat timme ren met advertenties, borden langs we gen en plattegronden om een groot pu bliek te wijzen op de grote gvarieerd- heid van Waddinxveen als meubelstad. Voor dit doel is al meer dan één ton bij elkaar gebracht. Achter de gezamenlijke promotie en WADDINXVEEN - Nadat burgemees ter C.M. van der Linden komende za terdagmiddag om drie uur het met een hotel uitgebreide café-restaurant- partyzalencomplex van De Unie aan de Kerkweg-Oost officieel zal hebben geopend houden Arie en Riet Ver sloot tussen 16.00 en 19.00 uur een open huis met een drankje, een hapje en een gezellig muziekje. SYNTHESIZER In de hedendaagse muziekpraktijk neemt de synthesizer een belangrijke plaats in. Dit geldt zowel voor de lichte- en popmuziek als voor de mo derne ‘serieuze’ muziek. Hoewel de synthesizer een instrument is wat al lange tijd bestaat en in de moderne avant-garde muziek al sinds jaren wordt toegepast, is het pas de laatste jaren in grotere kringen bekend ge worden. Door de intrede van het instrument in de popmuziek is de populariteit, en daarmee de vraag naar lessen enorm toegenomen. De streekmu ziekschool heeft op deze vraag inge speeld door de aanschaf van een klei ne synthesizer. Op initiatief van het gemeentebestuur kwamen op 29 augustus voor de eerste maal Waddinxveense bedrijven in de meubelbranche bij elkaar om plannen te gaan uitwer ken voor het promoten van Waddinxveen als meubelstad. Al onze medewerksters zijn in het bezit van het ANVR-vakdiploma. Reisburo van Ginkel is lid van de ANVR en vertegenwoordigt alleen de reisorga nisaties die zelf óók bij de ANVR zijn aangesloten. Dit betekent voor u -naast onze naam en ons vakmanschap- een extra stuk zekerheid. Reisburo van Ginkel is méér dan een betrouwbaar reisburo alleen. Op onze kantoren kunt u bij het reserveren van uw vakantie tegelijk de benodigde verzekeringen afsluiten en uw vreemd geld bestellen. Gemakkelijk voor u en met financiële voordelen! Ook brengen wij onder de landelijk bekende naam van Ginkel Reizen eigen reis programma’s uit: een uitgebreid autoreizenpro- gramma, een Indonesië/Ceylon-programma en een Amerika/Canada-programma. Wffii ©jiiimlM ^SwgrRElS- EN PASSAGEBUR hebben onlangs in een brief aan het Zuidhollandse college van Gedeputeer de Staten gevraagd te letten op de van oudsher in Waddinxveen aanwezige meubelbranches bij het aanwijzen van plekken voor nieuwe meubelboule vards in de Randstad. Met betrekking tot de provinciale besluitvorming inzake een lokate van een te stichten meubelcentrum, waarbij lokaties Zoeterwoude, Lei den, Leiderdorp en Den Haag worden genoemd, verzoekt de Kamer bij de overwegingen te betrekken het feit dat in de gemeente Waddinxveen, van oudsher een concentratie van meubelbedrijven aanwezig is met mo menteel een gezamelijk verkoopvloer- oppervlak van ongeveer 30.000 m 2. voor kort het rijkspolitiebureau stond. GARANTIEFONDS REISGELDEN Van de werkgroep maken verder deel uit namens de fabrikanten de heer P.C. Mulleman, namens de toonkamers/consument J. v.d. Klugt, R. Snijder en G. van Wijk, namens de toonkamer/handel P. Jongsma en G. Th. B. Mulleman, namens de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Midden-Holland drs. J.C. Brink en namens de gemeente Waddinxveen C.A.P.M. Loose. Deze namen zijn al weer terug te vinden in het nieuwe stichtingsbestuur. GOUDSE KAMER Voorzitter T. Hopman en secretaris drs. J.C. Brink van de Kamer van Koophan del en Fabrieken voor Midden-Holland ■k AÖoeierei. N raisbnro GOUDA: Korte Tiendeweg hoek Markt. Tel. 01820-21922* WADDINXVEEN: Passage 222 PASSAGEBURO 's 01828-17522- INITIATIEF Dat er gewerkt zou gaan orden aan het promoten van Wadc.nxveen als meubelstad werd besloten na het de ze zomer door het Waddinxveense ge meentebestuur genomen initiatief-om eens te gaan werken aan een gezame- lijke presentatie. Er werd een verga dering voor allen uit de plaatselijke meubelbranche belegd en direct een werkgroep geformeerd en aan het werk gezet. In de bijeenkomst waar in de werkgroep werd opgericht be toogde wethouder drs. M. Kraaije- stein (PvdA) behoud en bevordering van de plaatselijke werkgelegenheid een belangrijk prioriteit te achten in het gemeentelijk beleid. Een goed functioneel bedrijfsleven kan daaraan volgens hem een bïlaRgrijke bijdrage leveren. De wethouder zei dat naar zijn stellige overtuiging de meubel branche belang heeft bij een floris- serend meubelgebeuren in Waddinx veen. De naam zegt het al: Rabopolissen hebben alles te maken met de Rabobank. Dat biedt u de volgende voordelen: - met uw belangen kan beter rekening gehouden worden, omdat de Rabobank de verzekerings- voorwaarden mede vaststelt - u betaalt niet te veel. Lage premies dus! - de schade afwikkeling is snel en goed. Kortom: de Rabopolis staat borg voor verzekeringskwaliteit Mede dankzij de deskundige adviezen en uitstekende service van de bank-in-uw-buurt

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1984 | | pagina 1