wis» ks® Wat heeft VVV in W’reen te doen? Stichting Waddinxveen Meubelstad opgericht ra II OPEL Vrijwilliger in ruimte aan het Kon. Wilhelminaplein 01828-17994 WADDINXVEEN Versluis BV Dansavond van The Old Classics INSTUIFCONCERT MUZIEKSCHOOL Lokale omroep WADDINXVEEN In Waddinxveen houden de initiatiefnemers van de in oprichting zijnde Stichting Lokale Omroep op dinsdagavond 17 janu ari om acht uur in café-restaurant De Unie aan de Kerkweg-Oost een hoor zitting. De bedoeling is om in Wad dinxveen en omgeving te komen tot lokale radiouitzendingen, welke via de CAI-mast aan de Staringlaan ook te volgen zullen zijd in Boskoop en Moerkapelle. Eerder dit jaar werd in het kader van het 750-jarig bestaan van Waddinxveen een televisieuitzen ding verzorgd en drie radiouitzendin gen. Klaverjassen in AF-centrum SRlJNLANEra A (UdNVMj Voorzitter G. Th. B. Mulleman: Hiep hiep hoera! Hoorzitting over W’veeuse Onafhankelijk Nieuwsblad OPEL VERKOOP-OPEL service-occasions alle merken opel ONDERDELEN VERKOOP-LPG inbouw-financieringen-verzekeringen-schade reparatie /VWBEL5TAD l I RIOOL VERSTOPT? LAAT ’’HARWA” OVER DE VLOER KOMEN. DAN ZIT U GOED! Zaterdag 14 januari, Zuidkade, 14.30 uur. WOENSDAG 11 JANUARI 1984 39e JAARGANG - No. 1856 ALS WIJ HET BEL: 7 - tel. 01720-22450 7 DORPSTRAAT 59 WADDINXVEEN, TEL.: 01828-15155 ALPHENSE AVONDSCHOOL K. W. Th. VAN SOEST - VVD- OFFICIÉÉL OPEL SERVICE-DEALER VOOR: WADDINXVEEN-BOSKOOP EN MOERKAPELLE HUISWERK DOEN, SLAAGT U ZÉKER, de pater makelaardij b.v. schielandweg 7 2741 ma waddinxveen 01828-13822 Denkt U aan het uitbreiden van Uw woning, nieuwe kozijnen, dakkapel of ander onderhoudswerk, vraag dan vrijblijvend inlichtingen bij Aannemersbedrijf P. BOUTHOORN Mercuriusweg 6 Telefoon 01828-14398 i De voorzijde van de 6 pagina’s tel lende VVD-informatiefolder over een mogelijk VW-informatiekant- oor. om onze gemeente als meubel- HOOFDREDACTEUR: B. J. WOUDENBERGrPEULEYEN 144, TEL. (01828) 15594 EXPLOITATIE: F. VAN KEMPEN, KANTOOR: ORANJELAAN 9, TEL. (01828) 14788; NA 18.00 UUR TEL. (01803) 8007 op gang komt over de mogelijkheden V-afdenng op te zetten’, aldus de libe- - Middenstand u/jaar - Boekhouden P.D. -16 mnd. Grabs prospectus m.b.A. Repetitie - ex. juni ’84 - P.D. Boekh. Rep.-ex juni 84 Goedkoper dan andere inst. (ZIE KABOUTERADVERTENTIES) Dit zijn de vlaggen die de Stichting Waddinxveen Meubelstad gaat laten maken koopcentrum te promoten. WADDINXVEEN In een feestelijke bijeenkomst in de trouwzaal van het Waddinxveense gemeentehuis is dinsdagmorgen de Stich ting Waddinxveen Meubelstad opgericht. Met een beginkapitaal van ongeveer f 100.000,-, een gemeentelijke bijdrage van f 10.000,- (op welk voorstel van B. en W. de gemeenteraad nog ‘ja’ moet zeggen), 18 deelnemende bedrijven uit de plaatselijke meu belbranche met 300 werknemers en heel veel goede wensen kan nu gewerkt gaan worden aan het gezamenlijk promoten en presente ren van Waddinxveen als meubelkoopcentrum. WJ\Ï)D1NXVEEN Waddinxveen is rijp voor een WV-informa- tiekantoor. Dat is de mening van de afdeling Waddinxveen van de VVD, die daarover een informatiefolder heeft samengesteld. ‘We willen dat er een discussie op gang komt over de mogelijkheden om in Waddinxveen een Wv-afdeling op te zetten’, aldus de libe rale fractievoorzitter in de Waddinxveense gemeenteraad, de heer K.W.Th. van Soest. f Weekblad voor Waddinxveen I-®- Iedereen VVD wil VVV-kantoor aan '8 (na 13.00 uur) HtHt.VH RiMtRt’-W UMHNX* 1I S i WQUUlhM I ibC MAKELAARDII IN ONROERENDE GOEDEREN WADDINXVEEN Kanaalstraat 12, tel. 01828-12028 auto van velde S betrouwbaar en goed WADDINXVEEN/GOUDA - Versluis Meubelfabriek BV, Waddinxveen, heeft aan het handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrie ken voor Midden-Holland laten we ten dat er een terugbetaling op aan delen heeft plaatsgevonden ingevolge besluit van de vergadering van aan deelhouders. Op deze hoorzitting zullen de doel stellingen en ideeën, die bij de initia tiefnemers leven worden voorgesteld. Tevens is het de bedoeling kennis te maken met kandidaten, die mee wil len werken aan de opbouw van een lokale omroep. Met name wordt dan gedacht aan personen, die zich beschikbaar willen stellen voor een bestuursfunctie in het op te richten stichtingsbestuur. ‘Het oprichten van een lokale om roep is een lange en moeizame weg. De vele positieve reakties op ons schrijven van oktober j.l. hebben ons zeer bemoedigd. De organisatie van de hoorzitting, die in de tweede helft van november zou worden gehouden, heeft meer tijd en inspanning ge vraagd dan was voorzien’, aldus één van de initiatiefnemers, ing. T.S. van der Kaaij, over de komende hoorzit ting. WADDINXVEEN - De Waddinxveen- se dansvereniging “The Old Classics” luidt het nieuwe jaar in met een a- vond lang dansplezier op zaterdaga vond 14 januari om 20.00 uur in het Anne Frank-centrum. De mu ziek zal deze avond verzorgd worden door de eigen discotheek. De liberalen hebben ook al een ge bouwtje op het oog: het voormalige Chevron-benzinestation bij het Ko ningin Wilhelminiplein. De gemeen te Waddinxveen kan dit ongeveer 20 vierkante meter grote gebouwtje ko pen voor f 20.000,-. De maandlasten bedragen ongeveer 250 gulden. Bin- nen twee maanden wil de VVD een bijeenkomst beleggen om in een zo’n breed mogelijk overleg te bezien of een plaatselijk VVV-informatiekan- toor vooral ook financieel haalbaar is. ‘De VVD in Waddinxveen wil graag peilen hoe men denkt over het idee De VVD: ‘Wij zijn van mening, dat een VVV in Waddinxveen goed te verwezenlijken is. Een VVV is een vereniging met leden. Aangezien veel instanties, bedrijven, overheden en bewoners belang kunnen hebben bij een instelling die veel activiteiten coördineert en stuurt zien wij moge lijkheden om een VVV in Waddinx veen financieel te kunnen laten draaien’. om te komen tot een VVV in Wad dinxveen. Het is niet de bedoeling dat de VVD een VVV gaat oprichten. Dat is een zaak van de belanghebben den. Daarom vernemen wij graag hoe u tegenover de gedachte staat. Uw ideëen en meningen hierover ont vangen wij graag. Bel of schrijf ons’, staat er in de speciale informa tiefolder ‘Waddinxveen: Een VVV waard!’ van de plaatselijke VVD. Voor het VVV-project fungeert frac tievoorzitter Van Soest als contact persoon. Hij woont op het adres Prinses Beatrixlaan 100 en is telefo nisch bereikbaar onder nummer 16793. ‘De bezetting van het kantoortje kan geschieden door werkloze jongeren, die - voorlopig als vrijwilliger met be houd van uitkering - hiermee zeer uit dagend en leerzaam werk kunnen ver richten. Het is dan wel van belang, dat er een bestuur wordt gevormd, waarin deskundigen uit het ledenbe stand zitting hebben. Dus namens de gemeente, de Kamer van Koophan del, de plaatselijke bedrijven, de mid denstand, de industrie, etc.’ [ig 0* s Sags deeld door bedrijven die het voorne men hebben zich in deze regio te vestigen. Coenecoop staat op stapel’. De samenwerking bij de opening van het aquaduct in 1981 - hetgeen een overweldigend succes is geweest - heeft er volgens voorzitter Mulleman tenslotte toch toe geleid dat de meu- belbranchebedrijven de handen inéén sloegen om de dienstbaarheid aan de consument te vergroten. Het bestuur van de stichting is bereid met grote inzet innoverend en inspirerend aan het werk te gaan en is zich bewust van haar niet geringe opdracht de le den te enthousiasmeren voor door haar ontwikkelde voorstellen. HOERA! De heer Mulleman: ‘Het langgekoes terde voornemen tot samenwerking in de meubelbranche is vandaag be vestigd door het officieel uitroepen van Waddinxveen tot meubelstad met een echte burgemeester. Hiep hiep hoera!’. In de trouwzaal voerden ook nog het woord notaris J. in ‘t Hol, burge meester C.M. van der Linden, wet houder drs. M. Kraaijestein, de heer J.P. van Oosten (Industrieel Contact Waddinxveen), een vertegenwoordi- WADDINXVEEN - In het Anne Frank-centrum aan het Jan van Bij- .nenpad kan er door alle bejaarden op maandagavond 16 januari om zeven uur weer worden geprijskla- verjast. De deelnamekosten bedragen een rijksdaalder per persoon. HUISSTIJL ‘Een eigen huisstijl is reeds ontwik keld, je zou kunnen zeggen de her kenningsmelodie is er’, aldus de heer Mulleman. ‘Daarnaast is er een voor stel voor een reclame basisplan, het geen behelst kollektief voeren van een uniforme vlag - kollektief voeren van een deursticker - het uitgeven van een meubelplattegrond ter oriënte ring van de consument als hij zijn be zoek aan Waddinxveen brengt’. ‘Ontwerpen en plannen zijn er voor weilandborden, expositie van meube len in de zithoek van het gemeente huis met diapresentatie, uitgifte van meubelkrant en/of meubelboekje en als wij de markt effectief willen bena deren zullen wij zeer beslist collectief een advertenteicampagne moeten voeren zowel regionaal als landelijk’. In hoeverre het bestuur van de Stich ting Waddinxveen Meubelstad zijn plannen tot uitvoer kan brengen is in hoge mate afhankelijk van de be reidheid tot bijdragen van de deel nemers aan de collectieve activitei ten. ‘Het basispakket kunnen wij uit voeren mede dank zij de financiële steun van de Kamer van Koophandel en de hulp van het gemeentebestuur van Waddinxveen. Een voorbeeld hoe overheden en bedrijfsleven, om een goed initiatief van de grond te krij gen, vruchtbaar kunnen samenwer ken en helpen. Wij zijn hen daarvoor zeer erkentelijk en er van overtuigd dat dit positief zal worden beoor- heeft er mee te maken. Door de af name van de werktijd neemt de vrije tijd steeds meer toe. Het meest is dit merkbaar voor degenen die (onvrij willig) zonder werk komen te zitten. Werk en vrije tijd kunnen niet zonder elkaar. Niet alleen omdat men na werktijd vrije tijd heeft, maar ook omdat de besteding van die vrije tijd werkgelegenheid met zich brengt. Mede daarom heeft de provincie be sloten tot het doen opstellen van een toeristisch-recreatief ontwikkelings plan (TROP). Het bevorderen van recreatie en toe risme en daarmee de vergroting van de werkgelegenheid zijn daarbij be langrijke uitgangspunten. De VVV heeft in de vrijetijdsbeste ding in ruime zin een belangrijke taak. Men noemt de VVV wel eens ‘de Vereniging van VrijetijdsVoor- lichting’. Dit om aan te geven dat het niet meer zozeer gaat om het ‘Vreem delingenverkeer’ maar meer om de eigen bevolking. Deze andere benade ring van de VVV komt onder meer door de toename van het aantal va kanties in eigen land en de toene mende behoefte om dichtbij huis te recreëren. U kunt nog meedoen! in februari a.s. starten de cursussen: ‘Verder is nodig: ruimte en man kracht. Ook dit is te verwezenlijken. Op dit moment staat er een gebouw tje leeg dat groot genoeg is en boven dien zeer centraal gelegen is: het voormalig benzinestation aan het Kon. Wilhelminaplein’. l/oor iedereen die in een andere woning is geïnteresseerd ligt nu de uitgebreide Woninggids van Rijnland klaar. Die krijgt u gratis als u even belt. MAKELAARSKANTOOR Waddinxveen heeft goede horeca- voorzieningen. Niet alleen café’s en restaurants maar ook een hotel. Waddinxveen heeft goede winkel voorzieningen en veel bedrijvigheid. Met name de meubelindustrie is van belang. WADDINXVEEN - De afdeling Waddinxveen van de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD) vindt het vanzelfsprekend dat er in Wad dinxveen een VVV-informatiekan- toor komt. ‘Terwille van de vrijetijds besteding van de eigen bewoners enerzijds en ter versterking van het plaatselijke bedrijfsleven anderzijds’, aldus de plaatselijke liberalen, die met vijf man en vrouw sterk deel uit maken van de Waddinxveense ge meenteraad. De VVD heeft opge- somd wat Waddinxveen te bieden heeft: Waddinxveen is gelegen in het cen trum van het Groene Hart van Hol land, een grotendeels onaangetast polderlandschap in de Randstad. Waddinxveen is omgeven door grote steden met cultuur-historische rijk dom en door natuur- en recreatie gebieden. Waddinxveen heeft twee van derge lijke gebieden binnen haar grenzen: ‘t Weegje (waar binnenkort een fiets- camping komt) en het Gouwebos. Waddinxveen is goed ontsloten, ook voor de watersport. Waddinxveen heeft goede - overdekte - sportvoorzieningen. Waddinxveense meubelbedrijven). De VVV kan zelf (grootse) evene menten opzetten (Luilakviering, 50- jaar spoor e.d,). De VVV kan de verkoop van entree bewijzen, abonnementen e.d. voor evenementen, zwembad, tennishal, etc. De VVV kan optreden als theater- bespreekbureau (de VVV reserveert plaatsen voor evenementen, thea tervoorstellingen en popconcerten in iedere plaats in Nederland). De VVV kan (mede) zorgdragen voor de promotie van (activiteiten in) de tennishal/zwembadaccommodatie. De VVV verkoopt de in geheel Ne derland inwisselbare VVV-geschenk- bon. De WV stelt foldermateriaal ter be schikking. ‘Met het opsommen van deze activi teiten zijn wij natuurlijk niet volle dig, maar het geeft wel aan dat er vele zaken zijn waar een VVV actief in kan zijn’, aldus de Waddinxveense VVD tot slot. ALGEMEEN Volgens de VVD nemen de vrije tijd en de vrijetijdsbesteding in onze tijd een belangrijke plaats in. Iedereen De man die vorig jaar april en mei achter de knoppen zat voor de eerste drie lokale radiouitzendingen in de ge schiedenis van Waddinxveen was ing. T. G. van der Kaaij. ger van de Centrale Bond van Meu belfabrikanten en de heer T. Hopman (voorzitter van de Kamer van Koop handel en Fabrieken voor Midden- Holland). De Stichting Waddinxveen Meubel stad werd een goede zaak genoemd. Geroemd werden de ijver en de wils kracht van de deelnemende meubel bedrijven. Felicitaties waren er te over voor dit door Waddinxveense ondernemers gesteide voorbeeld van samenwerking. Er heerste dan ook grote voldoening. VELE EVENEMENTEN In de opvatting van de Waddinxveen se liberalen zou een Waddinxveens VVV-informatiekantoor het volgende kunnen doen: De VVV kan promotionele activitei ten opzetten. Onder meer in samen werking met de gezamenlijke meubel bedrijven en de Stichting Midden Holland Promotie van de Kamer van Koophandel. De VVV kan dagtochten organiseren en/of korte reisjes, bijv, in samenwer king met een in Waddinxveen geves tigd busbedrijf. De VVV kan bezoeken aan evene menten buiten Waddinxveen organi seren (bijv, de Floriade of de TT in Assen). De VVV kan arrangementen organi seren in Waddinxveen. Bijv, een Meu- belverkoop-weekend. (Waddinxveens hotel, Waddinxveense restaurants en Stichtingsvoorzitter G.Th.B. Mulle man, directeur van stoel- en meubel fabriek H.A. van Berkesteijn BV aan de Wilhelminakade, kon trots het nieuwe vignet van Meubelstad Wad dinxveen tonen en de eerste ont werpen van een overigens nog op te zetten promotiecampagne laten zien. In de komende weken gaat de stich ting aan de slag om alvast aan een aantal ideëen vorm te geven. in oud-benzinestation c 8 UdN8M,

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1984 | | pagina 1