DANSAVOND Bijeenkomst PvdA-regio in Waddinxveen Forse kritiek PvdA-wethouder Ulo-w-Wdw De best verzorgde vakanties beginnen bij de Rabobank! F r op het VVV-plan van de VVD Expositie van Tanny Noteboom GEMEENTERAAD Schitterende musical voor GM bejaarden in AF-centrum Een boekenbon? Ook Wereldwinkel Waddinxveen reageert boos Nieuwsblad Onafhankelijk r fcl betrouwbaar en goed l'W r* Vakmensen in vakantiewensen. OPEL DUMPPRIJS 99,50 ALS WIJ HET DORPSTRAAT 59 WADDINXVEEN, TEL.: 01828-15155 OFFICIÉÉL OPEL SERVICE-DEALER VOOR: WADDINXVEEN-BOSKOOP EN MOERKAPELLE WOENSDAG 1 FEBRUARI, 19.30 UUR, GEMEENTEHUIS. Enorme restant partij RENNHOSES In de kleuren: marine/zwart Maten: 46 t/m 54 DUMPPRIJS 75,- HUISWERK DOEN, SLAAGT U ZÉKER, de pater makelaardij b.v. schielandweg 7 2741 ma waddinxveen 01828-13822 BOSKOOP De Rozenburcht Denkt U aan het uitbreiden van Uw woning, nieuwe kozijnen, dakkapel of ander onderhoudswerk, vraag dan vrijblijvend inlichtingen bij Aannemersbedrijf P. BOUTHOORN Mercuriusweg 6 Telefoon 01828-14398 GRANDIOZE OPENINGS SHOW VAN DE 3 STERREN AUTOSHOWROOM 35 1 e KLAS OCCASIONS Linnaeusweg 98 Boskoop Tel. 01727-2622 F F B. J. WOUDENBERG, PEULEYEN144, TEL. (01828) 15594 Enorme restant partij SKI-PAKKEN in de kleuren: marine/zwart Inde kindermaten: 128-176 Grote maten 46 t/m 54 Snel naarde WADDINXVEENSE DUMP OPEN HUIS 138*55 ’.AA LAAT ’’HARWA” OVER DE VLOER KOMEN. DAN ZIT U GOED! (ZIE KABOUTERADVERTENTIES) 'i J Een beeld uit de musical ’’Mexico O Mexico” van de Zevenhuizense to neelgroep Spektakel. (Foto: Spektakel Zevenhuizen). “1 J -irr y- A F Weekblad voor Waddinxveen WOENSDAG 18 JANUARI 1984 39e JAARGANG - No. 1857 OPELVERKOOP-OPELSERVICE-OCCA SIONS ALLE IVIERKEN-OPELO NIDERDELEN VERKOOP-LPG INBOUW-FIN ANCIERIN1GEN-VERZEKERINGEN-SCH APE REPARATIE W t WW' ,A j 4 1 O o j Hoofdkantoor: Kerkweg 161 Bijkantoren: Kon. Wilhelminaplein 2 - Groensvoorde 14 Telefoon alle kantoren: 01828-14566 GRAAG GEGEVEN! a.s. zondagavond 20.30 uur MARTIN VISSER - i? c3 6 auto van velde WIJ HOUDEN OPEN HUIS: Donderdagmiddag van 17.00-21.00 uur Vrijdag van 9.30-21.00 uur en Zaterdag van 10.00-18.00 uur -(ZIE ADVERTENTIE ELDERS IN DIT BLAD)- .UdNBM i rise Partij van de Arbeid heeft het Weekblad voor Waddinx- WV-kantoor te stichten, partijpolitieke Waddinxveen, het Koningin Wilhel- HOOFDREDACTEUR: EXPLOITATIE: F. VAN KEMPEN, KANTOOR: ORANJELAAN 9, TEL. (01828) 14788: NA 18.00 UUR TEL. (01803) 8007 ie leplaan 81-83 - Waddinxveen Telefoon 01828-19448 Donderdagavond koopavond boos. Volgens VVD-fractievoorzitter K.W. Th. van Soest zijn de mondelinge reacties op dit moment positief op de intussen aan een dertigtal instanties gezonden mededelingen. Ook op de nieuwjaarsbijeenkomst van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Midden-Holland zijn positieve woor den gehoord. Toevallig heeft voorzit ter T. Hopman gewezen op de be langen van de bundeling van VVV- krachten in de regio. ‘Dat komt dus mooi uit!’, aldus de heer Van Soest. ‘Naar ik heb vernomen is ook de mid- WERELDWINKEL Lex Diks van de Wereldwinkel Wad dinxveen reageerde onder meer zo: ‘Nu gaat het ons niet over het feit dat men een dergelijke afdeling wil stich ten in Waddinxveen, maar over de door de VVD genoemde lokatie, het leegstaande pandje aan het K.W.- plein; een voormalig tankstation. Het Weekblad voor Waddinxveen ver meldde vorige week niet dat er voor deze lokatie nog een gegadigde is: de Wereldwinkel, die al zo’n 2 1/2 jaar op zoek is naar een verkoopruim te. De laatste tijd begon er enige schot in de zaak te komen, mede door de mogelijkheid om het boven- KA* EX VIRKOOP OHHOtRtAO GOED TAXATIES BOUWAOVIEZÏB RROJECTOMTWIKKEUAG OMTWERn. TEKENWERK BOUW BEGELEIEKXG RNAJCERWCai Huis-Raad-Vastgoed b.v. Ambachtsplein 2 - 2391 BD Hazerswoude-dorp-Telefoon 01728-8352 zaterdag 21 januari a.s. van 11.00 tot 12.00 uur Boskoop, Beemd 45 Door bijzondere omstandigheden kunnen wij u deze moderne eengezinswoning aanbieden tegen de speciale prijs van slechts: 127.000,-k.k. Indeling: parterre: hal, toilet, ruime woonkamer (5 meter breed) met parketvloer, half-open keuken. 1e verdieping: 3 slaapkamers en badkamer met 2e toilet. 2e verdieping: grote, afgetimmerde zolderkamer met dakkapel (2 kamers mogelijk). c.v.-gas; gedeeltelijk isolerende beglazing; grote, zonnige tuin met stenen berging. Vrije vestiging. 7^’" denstandsvereniging enthousiast. Bij monde van voorzitter C. de Bas is al aangekondigd dat men aan een en ander graag wil meewerken. Op woensdag 18 januari heb ik een ge sprek met de voorzitter van de pro vinciale VVV in Zuid-Holland’. In haar vrije tijd fotografeert zij graag mensen in hun directe woon- en leefom geving. De zwart-wit foto’s van de expo sitie geven een beeld van de vrouw in Griekenland. Door het onderwerp van de foto’s met een speciale techniek een bruine tint te geven worden de foto’s nog sprekender. WADDINXVEEN - Het was een beetje verwarrend in de krant van vori ge week, maar de streekfederatie van de Partij van de Arbeid zal dondèr- dagavond 19 januari om acht uur in het Gereformeerd Verenigingsge bouw Het Trefpunt spreken over de gevolgen van het doorgaan van de herindeling van het gebied van Waddinxveen. De plannen - die door de Waddinxveense gemeenteraad al zijn verworpen - voorzien er namelijk in dat ’t Weegje en omgeving naar Gouda gaat, een deel van de polder Ach teraf naar Boskoop en de Abraham Kroesweg naar Zevenhuizen/Moer- kapelle. De bestuurders en leden van verschil lende PvdA-afdelingen in en om Gou da bespreken met gedeputeerden en statenleden (Boone, Borgman, Van ‘t Laar, Van Heemst en van der Waels), de hete hangijzers van de nieuwe herindeling en de gevolgen voor de gemeentegrenzen, zullen de locale hartstochten het winnen van de regionale of zullen de socialisten tot een eensgezinde visie komen op deze netelige problematiek?. De Waddinxveense fractie van de PvdA deelt de mening van het ge meentebestuur dat de huidige ge meentegrenzen in grote lijnen wil handhaven om te voorkomen dat Waddinxveen een financiële ades- lating moet ondergaan. Waddinxveen moet in de voorstel len gebied afstaan aan Gouda, Bos koop en Zevenhuizen/Moerkapelle. Als pleister op de wonde krijgt het daarvoor een stukje Reeuwijk en Moordrechts gebied terug. Belangrijk voor Waddinxveen is voor al de mening van partijgenoten uit de buurgemeenten (de belendende percelen grondgebied). Voor door slaggevend gewicht in de schaal van de gedeputeerden en statenleden zijn. Al met al een niet onbelangrij ke bijeenkomst voor het ruim 750-ja- rige Waddinxveen en voor zijn buur gemeenten in de streek! kou staan. Onze partij is voor een Wereldwinkel in het omstreden pand je. In aanmerking genomen de ziens wijze van o.a. het CDA op de ont wikkelingssamenwerking is onze par tij er zeker van dat het CDA hieraan zal meewerken.’ De PvdA heeft noch iets voor noch iets tegen het VVV-plan van de VVD, wel heeft de partij het een en ander tegen het partijpolitieke karak ter van het VVD-initiatief alsmede tegen de wijze van presentatie en het tijdstip waarop het plan wordt gepre senteerd. ‘Vanzelfsprekend is het bevorderen van de goede naam van Waddinxveen een prima zaak voor werkgelegenheid en bedrijfsleven. Het gemeentebe stuur doet dit al enige tijd, hierbij valt onder meer te denken aan de recente, succesvolle campagne Wad dinxveen Meubelstad,’ aldus wethou der Kraaijestein, wiens woorden bij zijn partijgenoten in goede aarde vie len. WADDINXVEEN De Waddinxveense Partij forse kritiek op het vorige week in veen gepubliceerde VVD-pIan om een De socialisten hebben vooral bezwaren tegen het karakter van het liberale plan. Ook de Wereldwinkel die oog heeft op het lege benzinestation aan 1 minaplein, waar het VVV-kantoor zou moeten komen, reageerde genoemde pand in gebruik te nemen; hierover zijn gesprekken met de ge meente gevoerd en onderlinge kos tenramingen zijn uitgewisseld.’ ‘Nu is het grote verschil tussen een Wereldwinkel en een VVV dat de eerste een niet-commerciële organisa tie is en de tweede wel; niet door direct zelf winst te willen maken, maar door promotie, reklame dus, van een dorp en de daar aanwezige bedrijven. Volgens de VVD is een VVV een vereniging met leden. In dit geval zijn de belanghebbenden ‘de ge meente, de Kamer van Koophandel, de plaatselijke bedrijven, de midden stand, de industrie, etc.’, aldus de VVD. Het merendeel dus commer ciële instellingen, die ons insziens wel meer als 250 gulden in de maand huur kunnen betalen en dus makke lijk een andere, wat duurdere lokatie kunnen zoeken; zo staan er rond de brug nog genoeg winkel- en kantoor panden leeg.’ ‘We vinden het daarom ronduit vreemd, dat de VVD, die zeker ge weten heeft van de mogelijkheid voor de Wereldwinkel, dit pand eventueel in gebruik te nemen, op deze wijze een niet-commerciële organisatie pro beert te verdringen ten bate van een organisatie met commerciële doel einden en meer financiële middelen uit een lokatie die voor de Wereld winkel vrijwel de enige mogelijkheid is qua financiën, en mede ten bate van het eigen VVD-imago, door een dergelijk plan te lanceren. Het slaat immers altijd wel aan wanneer je de werkgelegenheid erbij haalt, enkele vrijwilligers aan het werk wil zetten en ook nog de tennishal uit de rode cijfers wil halen’. WADDINXVEEN - De Wad- dinxveense bejaarden kunnen op 'i woensdagavond 25 januari om acht uur in het Anne Frank-cen- trum aan het Jan van Bijnenpad 'i genieten van een schitterende mu- sical. Op initiatief van de culturele commissie van de Stichting Dienst- i verleningscentrum Waddinxveen brengt de toneelgroep Spektakel uit Zevenhuizen "Mexico O Mexi- co", een musical in drie bedrijven 1 door Nanko van Dorp en Harry v. d. Wouden. p De musicalavond is toegankelijk tegen betaling van 1,50 per per- soon. Zij die moeilijk op eigen ge- i legenheid naar het Anne Frank- p centrum kunnen komen, kunnen i gebruik maken van de mogelijk- heid om (mits vroegtijdig) het be- p kende nummer 15555 te draaien, q vanwaar het vervoer geregeld kan i wordenook slechte weersomstan- 1 digheden behoeven zodoende i geen belemmering te zijn. p De musical, met een 12-tal spelers en speelsters, een orkest en een ballet, betekent de inspanning van meer dan veertig mensen voor en achter de schermen. Het belooft een schitterende avond te worden i voor de Waddinxveense ouderen en mensen met een handicap. 1 In een kleine havenplaats in Mexi- co - waar de musical is gesitueerd - is er niet ver van de zee, een markt- plein met een café (cantina). Een p Hollands vrachtschip komt na een jaar weer in de haven en de be- manning gaat passagieren! In deze musical beleeft men de ontmoe- i ting van hen met de bevolking en 1 wat daaruit voortvloeit: misver- p standen, verlangens, jalouzie, ook i romances! 1 PVDA Op de vorige week dinsdag gehouden jaarwisselingsbijeenkomst van de PvdA uitte wethouder drs. M. Kraaijestein forse kritiek op het VVV-plan van de VVD. Zijn kritiek was van procedurele (de gang van za ken betreffende) en inhoudelijke aard. De zaak over de bestemming van het voormalige benzinestation is namelijk bij het College van B. en W. in behandeling. In de raadscommis sie ruimtelijke ordening is de kwestie tweemaal aan de orde geweest, ook vorige week nog. De discussie in de voorlaatst gehou den commissievergadering ging over de mogelijke aankoop en bestemming van het benzinestation. Het college van B. en W. en de commissie opper den drie mogelijke bestemmingen: viswinkel, bloemenboetiek en We reldwinkel. De VVD was dus op de hoogte van de bestemmingen. In alle twee de commissievergaderingen heeft de VVD met geen woord gerept over andere bestemmingen. Ook dins dag 10 januari niet. ‘Een vreemde zaak als men bedenkt dat de VVD vóór 10 januari de pers al op de hoogte had gesteld van haar VVV-plannen met als mogelijke plaats voor een kantoortje het voor malige benzinestation aan het KW- plein! De informatiefolder was on dertekend door de heer Van Soest, VVD-fractievoorzitter en lid van de commissie ruimtelijke ordening’, al dus de PvdA. ‘Door deze handelswijze laat de VVD de Waddinxveense jongeren, die zich inzetten voor de Derde Wereld, in de Een foto uit de expositie van Tanny N'oteboom. WADDINXVEEN/GOUDA - Van 23 januari tot en met 7 maart exposeert Tanny Noteboom (van Film en Foto Sjaak Noteboom BV in Waddinxveen) in Borselino in Gouda. Tanny legt zich, naast haar werk als beroepsfotografe te Waddinxveen, thuis in haar studio te Gouda toe op de portret-fotografie.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1984 | | pagina 1